Support för konsumentprodukter

  Feedback

  Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

  Delta i vår undersökning

  Nej tack

  Information om Canon European Warranty System (EWS)

  Om ett fel skulle uppstå på en Canon-produkt, skyddas våra kunder av Canons garantisystem EWS (European Warranty System). Systemet garanterar att felet åtgärdas utan kostnad under en begränsad tid efter köp (regler och villkor gäller).

  EWS består av två olika serviceerbjudanden. Vilket erbjudande du får beror på var du befinner dig och vilken produkt du har köpt.

  EWS – inskicksservice:
  För de flesta Canon-produkter erbjuds en inskicksservice. Om produkten uppvisar ett tillverkningsfel under garantitiden, ska den lämnas in till en Canon-auktoriserad verkstad där den repareras utan kostnad av Canon-auktoriserade tekniker. Produkten returneras till dig när reparationen är slutförd.

  EWS – på-platsen-service:
  För vissa laser- och bläckstråleprodukter (endast i vissa länder) erbjuds på-platsen-service. Se villkoren nedan för vilka produkter som kan repareras på plats.

  Om en berättigad produkt utvecklar ett tillverkningsfel under garantiperioden erbjuds garantitjänsten på-platsen-service på något av följande sätt:

  • Reparation på plats (via tekniker)
  • Utbyte på plats (via bud)

  Om villkoren för på-platsen-service inte anges nedan är denna tjänst inte tillgänglig i ditt land. Då finns bara garantitjänsten inskicksservice som alternativ.

  Villkor

  Om du vill se fullständiga villkor för alla garantityper klickar du på tillämpligt garantierbjudande nedan.

  Allmänna villkor för EWS

  Canon och medlemmarna i EWS ansvarar för att på detta garantikort angiven produkts hårdvara fungerar felfritt under garantitiden. Om defekt upptäcks i hårdvaran under garantitiden, kan kostnadsfri reparation erhållas hos auktoriserat Canon Service Center i land som är medlem i EWS.

  Denna verkstadsgaranti omfattar Canons produkter,  inköpta i och tänkta för European Economic Area ("EEA") plus Schweiz.

  Kostnadsfri EWS reparation kan endast erhållas mot uppvisande av detta garantikort tillsammans med originalfaktura eller kassakvitto som utfärdats till köparen av återförsäljaren och att följande uppgifter finns angivna på garantikortet (a) köparens namn, (b) återförsäljarens namn och adress, (c) produktens modellnamn och serienummer, om sådant finns, samt (d) datum för inköp av produkten. Canon förbehåller sig rätten att vägra utföra garantireparation om denna information inte är komplett, eller har avlägsnats eller ändrats efter det att produkten ursprungligen köptes från återförsäljaren.

  Vidare förbehåller sig Canon rätten att - istället för att reparera den defekta produkten - ersätta den defekta produkten med en produkt av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, fri från defekten.

  1. Garantitid

  Denna garanti gäller ett år från det inköpsdatum som finns angivet på slutkundens faktura (tre år för projektorer och nittio dagar för projektorlampor), vilket framgår av ovan nämnda dokument.

  2. Erhållande av garantireparation

  Garantireparation kan erhållas hos auktoriserat Canon Service Center.

  Kunden ansvarar för transport till och från Canon Service Center i samband med garantireparation. Om produkten medförs till ett land som inte är medlem i EWS och som inte accepterar garantikortet, måste produkten återsändas till landet där den köptes för att garantireparation skall kunna erhållas.

  3. Medlemmar i EWS:

  För fullständig information om den garanti som erbjuds i enskilda länder, kontakta respektive EWS medlem.

  4. Ansvarsbegränsning

  Canon och medlemmarna i EWS frånsäger sig ansvaret för följande:
  – Periodisk översyn, underhåll och reparation eller utbyte av delar som förorsakats av normal förslitning.
  – Förbrukningsmaterial.
  – Mjukvara.
  – Delar som utsätts för slitage (t.ex. videohuvuden och styrvalsar) samt förbrukningsartiklar och tillbehör (t.ex.batterier och inspelningsmedia (inklusive, men inte begränsat till, band, DVD-skivor, minneskort och löstagbar HDD (hårddisk) som används med den här produkten täcks inte av den här garantin.
  – Defekter orsakade av modifieringar som utförts utan Canons medgivande.
  – Kostnader som uppkommit i samband med att Canon Service Center utfört anpassning eller modifiering som varit nödvändig för att motsvara nationell teknisk standard eller säkerhetsföreskrift, eller andra kostnader för anpassning av produkten beroende på att specifikationer ändrats efter det att produkten levererades.
  – Skada som orsakats av att produkten inte överensstämmer med nationell standard i annat land än det land där produkten köptes.

  Garantireparation utförs inte om skada uppstått på grund av:
  – Felaktig användning, ovarsam användning, eller handhavande och skötsel av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med de instruktioner som återfinns i användar- eller skötselanvisningar och/eller relevanta användardokument, inkluderande men inte begränsat till, felaktig förvaring, fallskador eller häftiga stötar.
  – Korrosion, smuts, vatten eller sand.
  – Reparationer, modifieringar eller rengöring, som utförts på serviceställe som ej är auktoriserat av Canon.
  – Skador direkt orsakade av användande av reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial (såsom bläck, batterier, toner eller papper), som inte är kompatibla med produkten. Kompatibiliteten med din specifika Canonprodukt bör framgå på emballage, men är säkerställd vid användande av genuina Canon reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial då dessa blivit testade.Vi ber dig kontrollera kompatibiliteten innan användande.
  – Anslutning av produkten till utrustning som inte godkänts för anslutning av Canon.
  – Otillräcklig förpackning av produkten vid retur till Canon Service Center.
  – Olyckshändelse, naturkatastrof eller annan orsak utanför Canons kontroll, inklusive, men inte begränsat till åsknedslag, översvämning, brand, otillräcklig ventilation, krig eller våldsamt upplopp.

  5. Övrigt

  Garantireparation kan ta längre tid när den utförs i annat land än i det land produkten köptes. Detta kan bero på att produkten ännu inte börjat säljas i landet eller att den sålts i ett för inköpslandet specifikt utförande och att nödvändiga reservdelar för produkten ännu inte finns i lager i landet där reparation skall utföras.

  Det är köparens ansvar att säkerhetskopiera mjukvara (datafiler och program) före reparation och att återinstallera densamma efter reparation.

  Canon tar inget som helst ansvar för andra anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorade inspelningsmedia och förlorade data osv., som inte särskilt anges i den här garantin. När produkten skickas tillbaka för service som täcks av garantin måste du paketera den mycket väl, försäkra den, bifoga inköpskvitto och garantibevis, samt reparationsinstruktioner och (om möjligt) ett prov på inspelningsmedia där bilder som har tagits med produkten har lagrats

  Denna garanti påverkar inte köparens rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning, ej heller köparens rättigheter gentemot säljaren enligt sälj-/köpeavtalet. I frånvaro av tillämplig nationell lagstiftning, begränsas köparens rätt till garanti till vad som framgår av detta garantikort. Varken Canon, dess dotterbolag eller andra medlemmar i EWS kan hållas ansvariga för direkt skada eller följdskada till följd av brott av uttryckliga eller underförstådda garantier avseende denna produkt.

  Serviceplan för På-platsen garanti (laser- och Inkjet-produkter)

  Klicka här om du vill se gällande modeller.

  Tack för att du valde den här Canon-kontorsprodukten. Om du skulle behöva använda er På-platsen garanti för denna produkt så gäller nedanstående villkor. På-platsen garantin gäller under 1 år från första inköpsdatum för din nya Canon-kontorsprodukt.

  Enligt garantin har du rätt till support från Canon enligt nedan. Observera att alla tjänster som tillhandahålls under På-platsen garantin omfattas av villkoren i det här dokumentet. Observera att den här På-platsen garantin gäller utöver eventuell annan Canon-garanti för produkten ifråga och utöver eventuella lagstadgade rättigheter som du har som konsument i enlighet med tillämplig, lokal lagstiftning.

  Den här På-platsen garantin gäller för vissa Canon-kontorsprodukter, inköpta i och tänkta för EEA (European Economic Area) plus Schweiz.

  Canon garanterar att produktens maskinvara är i gott och funktionsdugligt skick under garantiperioden. Om maskinvaran befinns vara defekt inom garantiperioden, tillhandahålls kostnadsfri "På-platsen service" av maskinvaran på er registrerade plats inom regionen (enligt definition nedan).

  På platsen garanti erhålls kostnadsfritt endast mot uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset, där produktens inköpsdatum anges. Canon förbehåller sig rätten att ersätta den defekta produkten med en annan motsvarande produkt av samma kvalitet som den defekta produkten, eller bättre, istället för att reparera den defekta produkten.  1. Garantiperiod

  På-platsen garantin gäller under 1 år från inköpsdatum för den nya Canon-kontorsprodukten, som framgår av inköpsbeviset.

  2. För att få garantiservice

  Du kan få garantiservice på platsen genom att kontakta Canons kundtjänst på telefon (Vänligen klicka här för kontaktinformation).

  På-plats Garanti ges på ett av följande sätt:

  • På-plats Reparation (via tekniker)*, som täcker alla tillhörande arbetskostnader (inklusive utryckning, resor och reparationstid). och  kostnader för alla servicedelar.
  • På-plats Utbyte (via kurir), som täcker kostnader för utbytesprodukt och alla associerade fraktkostnader.

  Servicemetoden bestäms av modellen och du kommer att bli informerad hur du går tillväga i din kontakt med Canon kundtjänst.

  *Servicen under den här På-platsen garantin kan utföras av tredje part för Canons räkning med skälig kompetens och omsorg.


  3. Begränsningar

  Canons garanti gäller inte för följande:

  • Rutinkontroller, underhåll och reparation eller reservdelar p.g.a. normalt slitage.
  • Förbrukningsartiklar och tillbehör, inklusive nätadapter.
  • Programvara i någon form.
  • Delar som utsätts för slitage samt förbrukningsartiklar och tillbehör.
  • Fel som orsakats av modifieringar som utförts utan Canons godkännande.
  • Kostnader som Canon ådragit sig för att utföra ändringar eller modifieringar av en produkt som krävs p.g.a. landsspecifika tekniska standarder eller säkerhetsstandarder, eller specifikationer, eller andra kostnader för justering av produkten till följd av specifikationer som har ändrats sedan produkten levererats.
  • Skada som orsakats av att produkten inte följer landsspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.

  Garantiservice gäller inte om skadan eller felet har orsakats av:

  • Felaktig användning, handhavande, eller hantering av produkten som nämns i användarhandböcker och/eller relevanta användardokument, inklusive utan begränsning, felaktig förvaring, fallskador, kraftiga stötar, korrosion och skador p.g.a. smuts, vatten eller sand;
  • Reparationer, modifieringar eller rengöring som utförts på en serviceverkstad som inte godkänts av Canon;
  • Skador direkt orsakade av användande av reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial  (som bläck, papper, toner, batterier eller skrivhuvuden), som inte är kompatibla med produkten. Kompatibiliteten med din specifika Canonprodukt bör framgå på emballage, men är säkerställd vid användande av genuina Canon reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial då dessa blivit testade.Vi ber dig kontrollera kompatibiliteten innan användande.
  • Anslutning av produkten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
  • Olyckor eller katastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, vatten, brand, allmänna oroligheter och felaktig ventilation.

  Utöver ovanstående inkluderar På-platsen garantin inte:

  • Arbete som behövs p.g.a. frånkoppling och återanslutning av produkten, inklusive de förberedelser som behövs för säker transport utöver vad som tillhandahålls av oss eller för vår räkning;
  • Arbete utanför vår standardkontorstid (9:00 till 17:00 måndag till fredag, undantaget helgdagar), om inte annat anges i serviceplanen för på-platsen-garantin;
  • Service och relaterade reservdelar som behövs p.g.a. felaktig installation eller nätverksanslutning av er produkt om installationen och nätverkskopplingen av er produkt inte har utförts av Canon;

  Observera att det är en förutsättning att produkten finns i "regionen" för att serviceteknikern/kuriren ska kunna utföra På-platsen service. Dessutom kan På-platsen service endast utföras om du ger serviceteknikern tillgång till produkten och rimlig support i anslutning till detta.

  Om du har för avsikt att flytta produkten från en adress till en annan under den tid På-platsen garantin gäller måste du informera Canon om de nya adressuppgifterna. Du kan göra detta genom att skicka ett meddelande till den angivna “E-mailkontaktadressen” för området (e-mailadresser finns i På-platsen-garantins kontaktinformation). Om du flyttar produkten till ett annat land bör du kontrollera om det land produkten flyttas till står med på listan här, så att du vet om Canons På-platsen garanti gäller i det landet.

  4. Övrigt

  Reparation/utbytes service kan försenas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet om produkten inte säljs i det aktuella landet än, eller om den säljs i ett landsspecifikt utförande. Av samma skäl kanske vissa reservdelar till produkten inte finns i lager i det land där reparationen utförs. Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera och spara programvarufiler och program före reparation/utbyte och för att återställa desamma efter reparation/utbyte.  Canon tar inget som helst ansvar för andra anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorade inspelningsmedia och förlorade data osv., som inte särskilt anges i den här garantin. Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt gällande tillämplig nationell lagstiftning, och inte heller konsumentens rättigheter gentemot återförsäljaren som härrör från försäljnings-/inköpskontraktet. Om det inte finns någon tillämplig lagstiftning är denna garanti kundens enda och exklusiva kompensation, och varken Canon eller dess dotterbolag tar något ansvar för brott mot uttryckta eller underförstådda garantier för produkten när det gäller underordnade skador eller följdskador. Kontakta Canons kundtjänst om du vill ha fullständig information om garantin i enskilda länder.

  I enlighet med ovanstående godkänner du att Canon inte ansvarar för något ytterligare arbete som krävs, eller någon förlust, några kostnader eller skador som orsakats p.g.a. att:

  1. Du inte har använt, förvarat eller hanterat produkten på rätt sätt (inklusive underlåtelse att tillhandahålla lämpliga miljöförhållanden), eller inte följt de instruktioner eller rekommendationer för produkten som lämnats av Canon eller anges i användarhandboken, eller någon annan paragraf i På-platsen garantin;
  2. Du inte har installerat eller underhållit felkorrigeringar, aktuella programvaruuppgraderingar eller nya versioner som lämnats eller gjorts allmänt tillgängliga av Canon eller andra relevanta tredjepartsleverantörer;
  3. Ett virus (eller liknande) kommit in i systemet eller p.g.a. funktionsfel eller krav hos någon produkt som du har anslutit till produkten, som på annat sätt påverkar produktens funktion negativt;
  4. Du eller någon annan som agerar för din räkning har skadat eller gjort ändringar av produkten, eller anslutit eller inkorporerat någon annan artikel i produkten, eller dina tillhörande system, som påverkat produktens funktion negativt;

  På-platsen garantin regleras av och tolkas i enlighet med relevant lagstiftning i det land där produkten används och där tjänsterna tillhandahålls, och eventuella tvister i samband med På-platsen garantin regleras enligt den exklusiva jurisdiktionen för de behöriga domstolarna i denna jurisdiktion.

  Om du har fler frågor om EWS kontaktar du oss via Support via e-post eller Support via telefon.

  Vanliga frågor om och översikt av EWS-garantin

  F: Vilken garanti gäller för Canon-produkter köpta inom Europa?

  S: I allmänhet erbjuder Canon EWS-garanti (European Warranty System) för produkter köpta i:-

  Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien.

  Se fullständiga villkor för den här garantin.

  F: Måste jag registrera min produkt fysiskt hos Canon för att EWS-garantin (European Warranty System) ska gälla eller aktiveras?

  S: Generellt föreligger inget juridiskt krav för kunder att registrera en produkt hos Canon för att EWS-garantin ska gälla. Om du registrerar en produkt hos Canon via Canon-ID kan vi skicka riktat kampanjmaterial och uppdateringar om dina produkter till dig. Vissa tillfälliga kampanjgarantier kan kräva registrering hos Canon, men de särskilda villkoren för kampanjen anger om detta är nödvändigt.

  F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon?

  S: För länder där EWS-garantin gäller (European Warranty System) innehåller varje produktförpackning normalt ett EWS-garantikort. Det ser ut ungefär som i följande exempel: 

  [MASTER] Picture_EWS Dokument 1   [MASTER] Picture_EWS Dokument 2

  F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min EWS-garanti (European Warranty System)?

  S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för EWS-garantin (European Warranty System). Om du specifikt vill begära en garantireparation enligt EWS-garantin (European Warranty System) måste du alltid tillhandahålla Canon ett ursprungligt och giltigt inköpsbevis (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga och, i vissa fall, kan även ett ifyllt garantikort krävas. För specifika krav, se informationen för respektive land.

  F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en EWS-garantireparation (European Warranty System)?

  S: Om du specifikt vill begära en garantireparation enligt EWS-garantin (European Warranty System) måste du alltid tillhandahålla Canon ett ursprungligt och giltigt inköpsbevis (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga och, i vissa fall, kan även ett ifyllt garantikort krävas. För specifika krav, se informationen för respektive land. Det kan hända att vissa kampanjgarantierbjudanden ställer ytterligare krav, så läs de särskilda villkoren för eventuella kampanjerbjudanden (om tillämpligt)

  F: Hur registrerar jag en EWS-garanti (European Warranty System) för en Canon-produkt jag fått som gåva?

  S: Generellt föreligger inget juridiskt krav för kunder att registrera en produkt hos Canon för att EWS-garantin ska gälla. Om du specifikt vill begära en garantireparation enligt EWS-garantin (European Warranty System) måste du alltid tillhandahålla Canon ett ursprungligt och giltigt inköpsbevis (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga och, i vissa fall, kan även ett ifyllt garantikort krävas. Detta krav på inköpsbevis (inklusive ursprungligt inköpsdatum) gäller även för produkter som mottagits som gåva.

  F: Hur länge gäller en typisk Canon EWS-garanti (European Warranty System)?

  S: Generellt erbjuds Canon-produkter med en 12-månades EWS-garanti. Undantag kan gälla och det är ofta så att återförsäljare erbjuder egna garantiförlängningskampanjer. Om du är osäker, vänligen se garantiavsnittet på respektive Canon-supportwebbplats eller kontakta din återförsäljare (i fråga om återförsäljarens garantiförlängningar).

  F: Om jag köper en Canon-produkt utanför de länder där Canons EWS-garanti (European Warranty System) erbjuds, kommer min produkt då fortfarande att omfattas av EWS-garantin om jag är bosatt i ett av de länder där EWS-garantin erbjuds?

  S: Mer information rörande den specifika garanti som erbjuds per produkt finns normalt i produktförpackningen. I allmänhet omfattas produkter av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om kunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen.  Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner.

  F: Om jag har köpt en Canon-produkt och jag senare beslutar mig för att ge bort den/sälja den till någon annan inom den angivna EWS-garantiperioden (European Warranty System), följer då garantin med produkten?

  S: Ja, Canon-produkter täcks av EWS-garantin oavsett vem som äger den aktuella produkten. Men garantins start- och slutdatum bestäms av det ursprungliga inköpsdatumet och inte datumet för en senare vidareförsäljning.  Om du specifikt vill begära en garantireparation enligt EWS-garantin (European Warranty System) måste du alltid tillhandahålla Canon ett ursprungligt och giltigt inköpsbevis (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga och, i vissa fall, kan även ett ifyllt garantikort krävas. För specifika krav, se informationen för respektive land.

  F: Om jag har köpt en Canon-produkt som täcks av EWS-garantin (European Warranty ) och jag reser till ett annat land där EWS-garantin inte erbjuds och produkten kräver reparation, kommer jag då att bli erbjuden en garantireparation?

  S: Tekniskt gäller Canons garantier endast i den region där produkten såldes och där specifika uppgifter om garantin ingår i förpackningen.  Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner. Vi råder alltid Canons kunder att kontakta en lokal Canon-representant för att se vilken hjälp som finns tillgänglig. I vissa fall kan det bli nödvändigt för dig att betala för eventuella reparationer och sedan försöka återfå utläggen från Canon (detta gäller endast om det fel som reparerats täcks av villkoren i EWS-garantin – exempelvis undantas felaktig användning av kunden) när du kommer tillbaka till EWS-regionen.  För att underlätta ditt anspråk råder vi dig att alltid behålla all tillämplig dokumentation rörande uppkomna kostnader/utförda reparationer.

  Tabellen nedan listar de länder som erbjuder Canon European Warranty System. Se de fullständiga Canon EWS-villkoren för mer information.

  Du hittar kontaktinformation för varje land och vilken servicenivå som är tillgänglig.

  Tänk på att service på plats, i förekommande fall, endast tillhandahålls för berättigade produkter.

  LandKontaktuppgifter till kundtjänstEWS-service tillgängligtBegränsningar för service på plats
  Österrike

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Österrike

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Belgien

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgien (nederländska)
  Canon Belgien (franska)

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Bulgarien

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgarien  

  InskickningEj tillämpligt
  Cypern

  Foto-/videoprodukter: +357 2 5568 274
  Skrivar-/skannerprodukter: +357 2271 1300

  Multitech

  InskickningEj tillämpligt
  Tjeckien

  +420 296 335 619

  Canon Tjeckien

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Danmark

  +45 70 20 55 15

  Canon Danmark

  Inskickning
  Service på plats
  Öar utan broar omfattas inte av service på plats. Inte heller Grönland och Färöarna omfattas av service på plats.
  Estland

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Övergripande

  InskickningEj tillämpligt
  Finland

  +358 (020) 366 466
  (Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)

  Canon Finland

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Frankrike

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Frankrike

  Inskickning
  Service på plats
  I Frankrike är endast service på plats tillgängligt
  Tyskland

  069 2999 3680

  Canon Tyskland

  Inskickning
  Service på plats
  På plats-garanti är giltig i Tyskland (fastlandet utan öar).
  Grekland

  +30 210 9554001

  Intersys

  InskickningEj tillämpligt
  Ungern

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Ungern

  Inskickning
  Service på plats
  Reparation på plats är inte tillgängligt under helgdagar.
  Island

  Foto-/videoprodukter: +354 533 34 11 

  Beco 

  Skrivar-/skannerprodukter: +354 569 77 60

  Nyherji

  InskickningEj tillämpligt
  Irland

  +353 16 990 990

  Canon Irland

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Italien

  +39 02 3859 2000

  Canon Italien

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Lettland

  Foto-/videoprodukter: +371 67 38 75 10
  Skrivarprodukter: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  InskickningEj tillämpligt
  Litauen

  Foto-/videoprodukter: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Skrivar-/skannerprodukter: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  InskickningEj tillämpligt
  Luxemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luxemburg

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  InskickningEj tillämpligt
  Norge

  +47 23 50 01 43

  Canon Norge

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Polen

  +48 22 583 4307

  Canon Polen

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Portugal

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugal

  Inskickning
  Service på plats
  Utförs endast på Portugals fastland.  Service på plats är inte tillgängligt i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira.
  Rumänien

  Foto-/videoprodukter: +402 13246281
  Skrivar-/skannerprodukter: +402 19633 
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Rumänien

  InskickningEj tillämpligt
  Slovakien

  +421 (0)250 102 612

  Canon Slovakien

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Slovenien

  Foto-/videoprodukter: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Skrivar-/skannerprodukter: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  InskickningEj tillämpligt
  Spanien

  +34 91 375 45 55

  Canon Spanien

  Inskickning
  Service på plats
  Tillgängligt på spanskt territorium (halvön, Balearerna och Kanarieöarna)
  Sverige

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Sverige

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Schweiz

  +41 22 567 58 58

  Canon Schweiz (franska)
  Canon Schweiz (tyska)

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  Nederländerna

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Nederländerna

  Inskickning
  Service på plats
  Inga
  UK

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Storbritannien

  Inskickning
  Service på plats
  Inga

  Samtalskostnader beräknas i enlighet med lokala taxor avhängiga av det avtal du har med din mobiloperatör. Kontakta din mobiloperatör om du vill veta mer om dina samtalskostnader.


  Modeller berättigade till Canons service på plats-garanti

  Länder inom European Warranty System (EWS) som erbjuder Canons service på plats-garanti:

  Österrike
  Belgien
  Tjeckien
  Danmark
  Finland
  Frankrike
  Tyskland
  Ungern
  Irland
  Italien
  Luxemburg
  Nederländerna
  Norge
  Polen
  Portugal
  Schweiz
  Slovakien
  Spanien
  Sverige
  UK
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS-fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  Byte på plats

  MAXIFY-skrivare

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  Reparation på plats

  PIXMA-skrivare
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  i-SENSYS-fax

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  i-SENSYS-skrivare

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  VIKTIGT:

  Vi rekommenderar att du kontrollerar de exakta garantivillkoren för din modell med dina lokala kontakter eftersom lokala begränsningar kan gälla.

  För alla andra EWS-land, som inte anges ovan, tillhandahålls garantiservice genom reparation vid inskickning.