Vår syn på skatter

18 december 2018

Inledning

Den här strategin gäller för Canon Europa NV och alla brittiska enheter i dess koncern. Referenser till ”Canon Europa” är till alla brittiska företag och permanenta inrättningar inom Canon Europa NV-koncernen.

Canon Europa är en del av den multinationella koncernen Canon Inc som har sitt huvudkontor i Japan.

Canon Europa styrs av samma principer som Canon Inc och följer koncernens uppförandekod.

Canon-koncernens uppförandekod och principer

Canon har antagit begreppet ”kyosei” som företagsfilosofi, vilket kan översättas till ”att leva och arbeta tillsammans för allas bästa”, och dess grundläggande hanteringspolicy är att bidra till välstånd och välmående i världen och samtidigt sträva efter att bli en verkligt global företagskoncern som utvecklas genom kvalitet och sätter rekord i fortsatt tillväxt och utveckling.

Som ett multinationellt företag med verksamhet över hela världen anser Canon att rätt skattebetalning i de länder och regioner där företaget bedriver verksamhet är ett av dess mest grundläggande och viktiga sociala ansvar.

Följaktligen följer Canon följande principer vad gäller skattefrågor.

  1. Betala skatt i enlighet med skatterelaterade lagar och förordningar
  2. Kontrollera att skatteredovisning och andra relaterade processer ständigt utförs, enligt lag
  3. Utveckla skatterelaterade styrsystem och arbeta för att öka medvetenheten om skattskyldighet
  4. Följa gemensamma internationella regler för internationell beskattning (riktlinjer som upprättats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och FN) och se till att åtgärder följer skattereglerna i varje land

Riskhantering och styrformer

Skattefunktionen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) med ansvar för brittiska skatter har säte i Storbritannien och Nederländerna. Skattefunktionen i EMEA leds av EMEA:s skattechef som rapporterar till finansdirektören för Canon EMEA. Den här skattestrategin är godkänd och ägs av styrelsen för Canon Europa NV.

Skattefunktionen i EMEA syftar till att säkerställa efterlevnad av all skattelagstiftning i de regioner där företaget är verksamt och ansvarar även för att ge vägledning och stöd vid tekniska frågor. Det gäller speciellt vid gränsöverskridande frågor, affärsmodell och omstrukturering av juridisk person där det har bekräftas att skatterisker kan uppstå. Vi strävar aktivt efter att identifiera, utvärdera, övervaka och hantera dessa risker för att säkerställa att de överensstämmer med våra mål. Om det råder osäkerhet eller betydande komplexitet efterfrågar vi extern rådgivning efter behov. På det sättet kan skattefunktionen i EMEA säkerställa att alla skattefrågor i Storbritannien och i hela regionen hanteras på rätt sätt. Det säkerställer även att alla skattefrågor behandlas korrekt för skatteredovisningsändamål och för att säkerställa fullständig rapportering till externa revisorer.

Inställning till skatteplanering och risknivå

Canon Europa hanterar sina skatteärenden med målsättningen att uppnå säkerhet och undvika överraskningar. Vi utför inte transaktioner utan ett tydligt underliggande kommersiellt ändamål. Vi använder inte artificiella strukturer eller försöker överföra vinster till jurisdiktioner med låg skatt.

När vi strukturerar våra kommersiella aktiviteter har vi skatten i åtanke för att i största möjliga mån säkerställa efterlevnad och säkerhet. I Storbritannien kan vi utnyttja tillgängliga skatteincitament och -lättnader för att minimera skattekostnaderna för våra affärsverksamheter. De tillämpas på det sätt som var avsett av HM Revenue and Customs (skatte- och tullverket) och vi efterfrågar extern rådgivning vid behov.

Där Canon Europas enheter samverkar med varandra och med andra Canon-enheter strävar vi efter att genomföra transaktioner på normala villkor. Om transaktionerna är gränsöverskridande försöker vi att minska risken för dubbelbeskattning i enlighet med de tillgängliga lättnaderna som erbjuds via nätverket av skatteavtal.

Skattefunktionen i EMEA har en hög nivå av skatteutbildning och -medvetenhet och följer den senaste utvecklingen, bland annat OECD/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Actions), som syftar till att säkerställa att vinsterna beskattas där de ekonomiska aktiviteterna som genererar vinster utförs och där värde skapas.

Relation med HM Revenue and Customs (skatte- och tullverket) och andra myndigheter

Canon Europa har en öppen, ärlig och konstruktiv relation med HM Revenue and Customs (skatte- och tullverket). Vi arbetar för att upprätthålla vår relation med låg risk genom att föra en dialog med relevant skattemyndighetspersonal direkt när problem uppstår eller när en komplex tolkning av lagen kan kräva förtydligande. Vi har möten med HM Revenue and Customs (skatte- och tullverket) för att tillhandahålla affärsuppdateringar om brittiska enheter och den större EMEA-koncernen.

Canon Europa strävar efter att lämna fullständiga, korrekta och aktuella upplysningar om skatteåterbäring för alla brittiska skatter. Om oavsiktliga fel uppstår åtgärdas dem så snart som möjligt efter att de har identifierats.

Canon Europa har för avsikt att både upprätthålla en god relation med HM Revenue and Customs (skatte- och tullverket) och även samarbeta, via representativa organ, med myndigheter och organisationer med föreslagna ändringar i internationella standarder där så är lämpligt.

Ovanstående skattestrategi är avsedd att följa schema 19, punkt 19 i Finance Act 2016. Referenser till ”skatt” för ändamål i Storbritannien är de som ingår i schema 19, punkt 15 i Finance Act 2016.

Den här skattestrategin är godkänd och ägs av styrelsen för Canon Europa NV.

Den här strategin gäller från publiceringsdatumet tills det att den ersätts.