Canon avslöjar ekvation för perfekt problemlösning: (Personrelaterade faktorer x Situationsbaserade faktorer) + (Inlärda färdigheter)²

Ny studie visar att individers problemlösning i stort baseras på tre faktorer, personligheten, situationen samt färdigheter inom problemlösning. Formeln i sin helhet ser ut så här: (PO + RS +2M) x (D + 2UM + VP) +(K+A)².*

Canon har låtit psykologer från brittiska Robertson Cooper Ltd., med expertkunskap inom företagspsykologi, utföra en undersökning kring problemlösning på kontoret. Studien presenteras i rapporten Effective Problem Solving. Undersökningen analyserade faktorerna bakom problemlösningsprocessen för att få affärsmän- och kvinnor att tackla problem mer effektivt på kontoret.

De fann att en persons möjligheter att lösa ett problem främst baseras på följande tre faktorer:

· Personlighet
· Situationsbaserade faktorer såsom distraherande element
· Individens egna färdigheter och tekniker för problemlösning

De personrelaterade faktorerna är positiv problemorientering (PO), rationell problemlösningsstil (RS) och motivation att lösa det specifika problemet (M).  De situationsbaserade faktorerna är distraherande element (D), utmanande men uppnåeligt mål (UM) och väldefinierat problem (VP). Individens egna färdigheter/tekniker delas in i kunskap om färdigheter och tekniker (K) och användande av färdigheter och tekniker (A).

- Framgångsrika affärspersonligheter tacklar effektivt alla problem de ställs inför. Världens bästa entreprenörer är fantastiska problemlösare. Den här undersökningen och utvecklandet av vad vi tror vara den första problemlösningsekvationen är ett sätt att förklara interaktionen mellan faktorer som bestämmer hur framgångsrik en individ är på att lösa problem, säger Gordon Tinline, chef på Roberson Cooper och en av medförfattarna till rapporten Effective Problem Solving.

Den perfekta problemlösaren – ostörd optimist med koll på teorin
Undersökningen fann att personrelaterade faktorer har en stor betydelse för framgångsrik problemlösning. Det inkluderar en känsla av optimism med vilken personen tacklar ett problem, till vilken grad en individ närmar sig problemet på ett rationellt och organiserat sätt samt personens engagemang för att lösa det specifika problemet.

Situationsrelaterade faktorer såsom distraktionsmoment samt problemet i sig självt spelar också en stor roll. Den tredje faktorn är de teorier och tekniker inom problemlösning som en person har lärt sig och kan sätta i praktik.

Ekvationen tar också med i beräkningen att personrelaterade och situationsbaserade faktorer interagerar när en individ löser ett problem samt att de inlärda färdigheterna ytterligare kommer att höja effektiviteten i problemlösningen.

- Den värsta tiden för att lösa ett problem är måndag morgon och fredag eftermiddag när människor är trötta, upptagna eller distraherade. På samma sätt kan ett så enkelt knep som att smita undan från ett öppet kontorslandskap vara ett bra sätt att boosta din problemlösningskapacitet, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska.

iW30 en problemlösare på kontoret
Canon har länge arbetat med att utveckla lösningar på många av de problem som plågar människor på kontoret. Nyligen har Canon utvecklat en integrerade mjukvarufamilj kallad iW360, som hjälper till att hämta in, hantera och skriva ut dokument även om de arbetar med en rad olika applikationer eller dokumentformat inklusive skannade bilder, elektroniska dokument, webbsidor, kalkylark och presentationer.

- Vi har nyligen presenterat en undersökning som visar att några av de största frustrationsmomenten på kontoret kommer från enkla administrativa och IT-relaterade arbetsuppgifter. Genom att hjälpa anställda att hitta, skapa och ändra i dokument snabbare löser Canon iW360 en rad fundamentala kontorsproblem, vilket skapar en mer effektiv och mindre stressig arbetsplats, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska.

Sex tips för att bli en mer effektiv problemlösare på jobbet:
· Var passionerad över ditt arbete och motiverad till att lösa problem.
· Sätt specifika men nåbara mål för varje problem som uppstår.
· Pessimistiska personer bör anta ett mer positivt sinnelag som kan hjälpa till att utveckla en mer optimistisk syn på att lösa problem.
· Lär dig att ta dig tid och utrymme fri från irriterande distraktionsmoment.
· Använd en objektiv och välstrukturerad analys av problemet i fråga.
· Lär dig problemlösningstekniker (t.ex induktiv/deduktiv metod) och hur man använder dessa effektivt.

För att skapa ett scorecard för problemlösning ska alla variabler graderas på en skala mellan 1-10. Den maximala poängen är 2 000, vilket representerar perfekt problemlösning. Minimipoängen är 20. För att förenkla kan man dividera resultatet från ekvationen med 20, så får man en procentskala mellan 1-100.

Exempel - jultomtens scorecard:
Personrelaterade faktorer
Positiv problemorientering (PO): 10/10
Rationell problemlösningsstil (RS): 10/10
Motivation att lösa det specifika problemet (M): 10/10

Situationsbaserade faktorer
Distraherande element (D): 5/10
Utmanande men uppnåeligt mål (UM): 10/10
Väldefinierat problem (VP): 10/10

Individens egna färdigheter/tekniker
Kunskap om färdigheter och tekniker (K): 10/10
Användande av färdigheter och tekniker (A): 10/10

Jultomtens effektivitetspoäng inom problemlösning: 90%!

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Anders Håll
PR-byrån Text100
Tel: 08-545 574 50
E-post. anders.hall@text100.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se 
 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. 

spacer
					image