Canon släpper resultaten från den största undersökningen av intern-tryckerimarknaden någonsin

Canon världsledande leverantör av digitala bildhanteringslösningar, publicerar idag de viktigaste resultaten av den mest heltäckande undersökningen av interntryckerier som någonsin genomförts.

I den här undersökningen, som beställts av Canon, detaljgranskas interntryckerimarknaden i syfte att "tillhandahålla information som kan hjälpa interntryckerier uppfylla sina "kunders" behov på ett mer kreativt och produktivt sätt, och också ge värdefulla referenstal, information om framtida trender och en vision för expansion."

Under ledning av professor emeritus Frank Romano har en grupp akademiker med examen i tryckt media från Rochester Institute of Technology i USA, under tre månader intervjuat nästan 700 chefer för interntryckerier, trycksaksköpare och branschanalytiker (december 2008 - februari 2009). Resultatet av den här undersökningen - Interntryckerier: Trender och möjligheter - ger en heltäckande bild av interntryckerimarknaden som den ser ut idag och presenterar forskargruppens framtidsförväntningar baserat på trendanalys och datormodellering.

Erik Åkenes, produktchef för digitala tryckpressar på Canon Svenska, förklarar varför Canon beställde rapporten:

- Vårt engagemang i den grafiska branschen går hand i hand med vår företagsfilosofi Kyosei och har fokuserat på att skapa ett långsiktigt samarbete med våra kunder för att hjälpa dem att expandera och utveckla sina verksamheter. Det har varit en mycket framgångsrik filosofi för både oss och våra kunder. Nyckeln till framgången var den första Insight-rapporten om utvecklingen i den grafiska branschen, som Canon publicerade i juni 2008. Den har givit oss en ovärderlig kunskap som vi kunnat utnyttja för att optimera samarbetet med våra kunder. Med den senaste Insight-rapporten vill vi belysa hur viktig vi anser att interntryckerimarknaden är genom att matcha våra forskningsinsatser på den marknaden med dem vi gjorde i den grafiska branschen. Rapporten
Interntryckerier: Trender och möjligheter ger en lika insiktsfull bild av interntryckerimarknaden och de särskilda problem som interntryckerier står inför. Tack vare Insight-rapporten och vår egen forskning på den här marknaden, har vi kunna förbättra våra strategier för att optimera vårt stöd till kundernas åtgärder för att effektivisera interntryckeriernas verksamhet.

Här är några av de viktigaste resultaten av undersökningen.

- Interntryckerier reducerar företagens kostnader med 15 % jämfört med att använda externa trycktjänster. Vissa företag skulle kunna spara upp till 30 % genom att hantera sina trycktjänster mer effektivt.

- Den variation trycksaker som kan hanteras av interntryckerier har ökat markant, närmare bestämt med 20 %. Ökningen beror främst på den förbättrade produktionskapacitet som de digitala tryckpressarna har inneburit och digitaltryck har nu ersatt offsettryck som den viktigaste trycktekniken på interntryckerier. Enligt rapporten kommer färre än 30 % av alla interntryckerier använda offsettryck år 2012.

- Just nu dominerar svartvitt tryck på interntryckerier, men volymerna minskar. Färgtrycket, å andra sidan, har ökat tack vare användningen av diagram, tabeller och bilder. Antalet fullfärgssidor som produceras på interntryckerierna är nu detsamma som för svartvitt.

- Utökade inbindningsalternativ skapar stora expansionsmöjligheter för företagens interntryckerier, eftersom trycksakernas verkliga värde ligger i finishen.

- Storformatstryck på interntryckerier ökar också, och interntryckerier producerar nu affischer, utställningsmaterial, banderoller och annat skyltmaterial. Något som inget interntryckeri kunde erbjuda 1998. År 2008 ingick det i verksamheten på hela 65,8 % av alla interntryckerier.

- Interntryckerier måste ta fram mer jämförande prisinformation för att sätta siffror på de besparingar de skapar åt moderföretagen. I nära hälften av alla de företag som ingick i undersökningen gjordes inga regelbundna jämförande prisundersökningar, utan sådana gjordes endast "vid behov". I 15 % av företagen gjordes inga jämförande prisundersökningar alls.

- Den ökade användningen av Internet har haft en enorm betydelse för interntryckerier. Mer än 65 % av alla filer (och siffran ökar hela tiden) skickades online 2008, vilket utgör en stor skillnad jämfört med förra årtiondet då ett pappersbaserat arbetsflöde dominerade. Många interntryckerier har infört lösningar för onlinetryck för att minska felmarginalen vid orderbeställningar och de flesta ansåg att onlinetryck överträffade, eller vida överträffade, förväntningarna. På motsvarande sätt rapporterade fler än hälften av de interntryckerier som använder sig av onlinetjänster att den interna kundnöjdheten var "utmärkt" - kunderna föredrar den effektivitet och smidighet som onlinetryck innebär.

- Interntryckerier har nu börjat använda sig av variabeltryck. Det sker dock relativt långsamt och även om 94,1 % av de tillfrågade hade programlösningar för variabeltryck, hade dessa i många fall förvärvats som en del av ett digitalpaket och ansågs av många vara onödigt komplicerat. I genomsnitt använde endast ca 27 % av de tillfrågade interntryckerierna variabeltryck regelbundet.
 
- Tidspressen blir allt större och behovet ökar för ledtider på ett dygn eller mindre.

Rapporten visar dock att interntryckerierna ser optimistiskt på framtiden och strax under 90 % förväntar sig att de kommer bibehålla eller öka den tryckvolym som produceras internt. I rapporten drar man slutsatsen att den effektivisering som digitaltryck och onlinetryck kommer att innebära för automatisering och arbetsflöde kommer att medföra en optimering av kundnöjdheten och kostnadsbesparingar. För att implementera den här strategin föreslår man dock att interntryckerier lägger resurser på att utbilda sin personal, omprofilera sig och marknadsföra sig som kommunikationsförmedlare gentemot sina företag och lägga till ytterligare mervärde till sina tjänster genom att erbjuda mer efterbehandling och storformatsutskrifter.

- Med tanke på att 90 % av de tillfrågade företagen anser att tryckt material är "avgörande" för sina verksamheter och allokerar mer än 2 % av hela omsättningen till interntryckerier är det förvånande att rapporten ändå drar slutsatsen att dessa avdelningar ofta förbises av cheferna och att företagens högre ledning inte är medvetna om interntryckeriernas värde. Tack vare rapporten vet vi också att även om skrivarnas ökade kapacitet har gjort att en större del av företagens trycksaker idag produceras internt jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan, läggs fortfarande hälften av allt företagstryck ut externt på grund av att arbetet är för komplicerat för interntryckerier eller ledtiderna för korta, säger Erik Åkenes.

- Interntryckeriernas existens är beroende av att de kan bibehålla eller öka det värde de har för den övriga organisationen genom att möta krav på kvalitet och service, fortsätter Erik Åkenes, och interntryckerierna måste därför trappa upp ansträngningarna på två områden - service och effektivitet. En del interntryckerier låter möjligheter glida dem ur händerna, på grund av att de inte kommit lika långt som tryckerier när det gäller att förstå vilka behov de interna kunderna har och möta dessa med värdeskapande tjänster. De analyserade interntryckerierna medger att mer än 50 % av alla idéer om nya tjänster kommer från leverantörer. Om interntryckerierna helt automatiserar arbetsflödena kommer de att kunna hantera högre volymer och mer komplicerade projekt. Genom att kombinera våra högpresterande digitala tryckpressar med arbetsflödeslösningar och en skräddarsydd affärsutvecklingsservice, är vi övertygade om att vi har vad som krävs för att bemöta interntryckeriernas särskilda behov och hjälpa dem att optimera sina prestationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Åkenes, Produktchef för digitala tryckpressar
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: erik.akenes@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

Mer information:

Bilaga CONCISE INSIGHT REPORT [PDF, 595 KB]
spacer
					image