Män tar oftare beslut utan fullständig information jämfört med kvinnor

Män fattar oftare beslut utan tillräckligt underlag än vad kvinnor gör. Det visar en undersökning om svenska tjänstemäns förhållande till sitt arbete, utförd av YouGov på uppdrag av Canon. Var tionde man fattar dagligen beslut utan att ha tillräckligt beslutsunderlag, vilket är dubbelt så ofta som kvinnor.

Män fattar oftare beslut utan tillräckligt underlag än vad kvinnor gör. Detta enligt Canonbarometern, en undersökning om svenska tjänstemäns förhållande till sitt arbete, utförd av YouGov på uppdrag av Canon.

På frågan om hur ofta man fattar beslut utan att ha tillgång till all information man skulle kunna ha, det vill säga, informationen som finns men har varit för svår eller tidsödande att hitta, svarade var tionde man att de dagligen fattar beslut utan att ha tillräckligt beslutsunderlag. Det är dubbelt så ofta mot vad kvinnor svarade. På veckobasis svarade en fjärdedel av de tillfrågade männen att de gör det, jämfört mot enbart 14 procent av kvinnorna.

Samtidigt visar resultat i undersökningen att både män och kvinnor ägnar allt mindre tid åt att leta efter informationsunderlag på arbetsplatsens nätverk. 2012 ägnade 47 procent av de svarande i undersökningen mer än 30 minuter om dagen åt att leta efter dokument. I årets undersökning har den siffran sjunkit till 33 procent, vilket är en signifikant minskning jämfört med två år sedan.

– Att det ägnas mindre tid till att leta efter informationsunderlag är förstås positivt. Samtidigt kan det vara en indikation på att tidspressen på arbetsplatsen blir allt större och att man helt enkelt prioriterar bort att leta fram korrekt beslutsunderlag. Det är därför det är viktigt att ha en infrastruktur på plats som stödjer affärsprocesserna så att man alltid har snabb tillgång till de beslutsunderlag man behöver, säger Linn Kryss, marknadschef B2B på Canon.

Vad det gäller de rent organisatoriska förutsättningarna finns det däremot skillnader. Där visar undersökningen att kvinnor lägger större vikt vid ett välfungerande samarbete än vad män gör.  På frågan hur viktigt ett välfungerande samarbete med närmsta chefen är, anger 62 procent av kvinnorna i undersökningen detta som en av de tre viktigaste faktorerna, medan endast drygt hälften av männen gör det.

Mer om Canonbarometern 2014
Canonbarometern är en årlig rikstäckande undersökning om attityder och vanor kring dokumenthantering.  Årets undersökning genomfördes under mars månad av YouGov på uppdrag av Canon Svenska AB. Totalt intervjuades ett riksrepresentativt urval om 1028 personer i målgruppen tjänstemän.

spacer
					image