Affärsverksamhet – ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande handlar för oss om att skapa ett bredare ekonomiskt värde som gynnar olika intressenter och grupper. Vi uppnår detta genom att erbjuda produkter, tjänster och lösningar som bland annat hjälper företag att vara fortsatt konkurrenskraftiga, stärker enskildas hälsa och ger kunder och samhälle en bättre livsstil.

Våra tjänster och produkter inkluderar managed print services och företagstjänster som outsourcing och rådgivning samt bildhanteringslösningar; kameror, multifunktion, broadcast, digital röntgen; halvledare till scanners; produktionsutskrift och storformat; projektorer och räknare. Läs mer om våra produkter för hushållet, hälso- och sjukvård, företagsprodukter, tjänster och lösningar.

Vår företagsfilosofi Kyosei innebär att vi ser allvarligt på vårt ansvar att bidra till en sund ekonomi som ger mervärde åt alla. Våra framgångar betyder att vi kan hjälpa lokala och regionala ekonomier samt skapa värde för kunder och andra aktörer, som till exempel leverantörer, anställda och myndigheter.

Ta reda på hur vi samverkar med våra aktörer. Relationer med aktörer

FN: s Global Compact

Picture_banner_BusinessVi har strikta riktlinjer och rutiner som hjälper oss att följa gällande lagar och regler och därmed uppfylla våra aktörers förväntningar. Vi anser emellertid att ansvarsfullt företagande handlar om mer än att följa lagar och regler. Det rör även hur vi förväntar oss att våra anställda uppträderpå arbetsplatsen; och hur de behandlas samt de åtgärder vi vidtar för att bedriva verksamheten på ett rättvist och säkert sätt så att vi skyddar våra kunder och miljön och representerar god praxis.

Picture_UNGC logoFör att understryka vårt engagemang för ansvarsfullt företagande och för att formalisera den strategi vi redan har för hållbarhet i vår strategi, kultur och affärsverksamhet, har Canon Europe undertecknat FN: s Global Compact, som innehåller tio allmänt vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Läs om hur vi stödjer samhället och socialt ansvar.
Läs mer om hur vi minskar vår miljöpåverkan.

Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office

Efterlevnad och åtgärder

Som dotterbolag till Canon Inc., vårt moderbolag, följer vi interna styrprocesser, som att vara delaktiga i Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee möten som fattar beslut om åtgärder för att stödja efterlevnaden. Efterlevnad ingår i företagets styrning, liksom etisk handel, lagar och regler, ekonomiska effekter, arbetsgivarens och de anställdas ansvar samt produktsäkerhet.

Vår interna grupp för bedömning av efterlevnad kontrollerar att vi förstår och tar hänsyn till nya lagar och förordningar som påverkar oss innan dessa införs, så att vi kan planera för lämpliga åtgärder. Att vi följer gällande regelverk innebär att kunderna kan vara förvissade om att våra produkter är rättvisa, säkra och lagliga.

Vi följer relevanta lagar och regler i de länder som vi är verksamma i. Vi deltar i branschorganisationer och -grupper där vi diskuterar miljölagstiftning och produktsäkerhet i syfte att aktivt påverka den juridiska utvecklingen. Bland de organ som Canon ingår i kan nämnas DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council i Europa (JBCE), COCIR och CSR Europe.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

REACH-förordningen

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

EU-direktivet om batterier och ackumulatorer

Förpackningsdirektivet

Miljödeklarationer

Säkerhetsdatablad (material)

Sarbanes-Oxley Act

ISO 9001

ISO 27001

Uppförandekod

ISO 14001

Grön upphandling

Patent

Förfalskningar

Mineraler från Demokratiska republiken Kongo

Aktieägarrelationer

Anställda

Leverantörskedjehantering

Mutor och korrumption

Gåvor och representation

Rättvis konkurrens

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Canon följer EU-direktivet (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning som syftar till att minska miljöpåverkan från elektriskt eller elektroniskt avfall. EU:s WEEE-direktiv är lag i samtliga medlemsstater. Ta reda på mer om Canon och WEEE-direktivet.

  Till toppnavigeringen

REACH-förordningen

EU-förordningen REACH (EG No 1907/2006) upprätthåller översyn av kemikaliers egenskaper för att identifiera de hälso- och miljörisker som de är förenade med. Canon har ett nära samarbete med sin leverantörskedja för att garantera kontinuerlig efterlevnad av REACH-förordningen. Ta reda på mer om Canon och REACH-förordningen. Ta reda på mer om Canons program för miljövänliga inköp.

  Till toppnavigeringen

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Canon uppfyller och överträffar i vissa fall kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Syftet med RoHS-direktivet är att minimera miljöpåverkan från förbrukad elektrisk eller elektronisk utrustning genom att minska den tillåtna mängden av sex olika ämnen. Produkter som säljs inom EU får inte innehålla mer än angiven mängd bly, kadmium, kvicksilver, sexvärdigt krom, polybrominerade bifenyler (PBB) och polybrominerade difenyletrar (PBDE). Vi förbereder oss för de extra ämnen som kommer att läggas till RoHS-förordningen för implementering runt 2017. Läs mer om förbrukad elektrisk eller elektronisk utrustning .

  Till toppnavigeringen

EU-direktivet om batterier och ackumulatorer

Som tillverkare eller importör av batterier deltar Canon i återvinningssystem för förbrukade batterier och ackumulatorer i alla EU-länder som företaget är verksamt i. Vi uppfyller våra skyldigheter att rapportera om och finansiera insamling och hantering av batterier. EU:s batteridirektiv (2013/56/EG) syftar till att minska miljöpåverkan från batterier and ackumulatorer och att öka återvinningen av dessa produkter.

Vissa av våra räknare drivs med solenergi eller en blandning av solenergi och batterier. Läs mer om våra energisnåla räknare och om återvinning av batterier.

  Till toppnavigeringen

Förpackningsdirektivet

Canon deltar i program för återvinning av förpackningar och hjälper till att bekosta insamling och återvinning av förbrukade förpackningar. Detta arbete ligger i linje med EU:s direktiv om förpackningar (94/62/EG) och lokala förordningar i de länder där vi är verksamma. Vi arbetar också kontinuerligt med att minska mängden förpackningar.

  Till toppnavigeringen

Miljödeklarationer

Canon tar fram miljödeklarationer med information om våra produkters miljöegenskaper, t.ex. materialanvändning och energiförbrukning. Ditt lokala Canon-kontor kan ge mer information om miljödeklarationer.

  Till toppnavigeringen

Säkerhetsdatablad (material)

I våra säkerhetsdatablad (material) finns information om hälsorisker vid exponering för potentiellt farliga ämnen. På vår webbplats för säkerhetsdatablad finns information om alla typer av bläck och toner som används i Canons produkter och om servicematerial som används av våra servicetekniker. Du hittar också Océ MSDS på webbplatsen. Ditt lokala Canon-kontor kan ge mer information om våra säkerhetsdatablad.

  Till toppnavigeringen

Sarbanes-Oxley Act

Eftersom Canons aktier handlas på New York-börsen uppfyller Canon Sarbanes-Oxley Act.

  Till toppnavigeringen

ISO 9001

Flera Canon Europe-anläggningar har ett kvalitetshanteringssystem som är ISO 9001-certifierat. Det fokuserar på kvalitetsprocessen inom organisationen för att uppfylla kund- och andra regleringskrav. Det avser inte produktkvalitet. Här finns en lista på anläggningar med ISO 9001. Här finns en lista på Océ-anläggningar med ISO 9001.

  Till toppnavigeringen

ISO 27001

Canon Europe har ISO 27001-certifierats för sitt informationssäkerhetshanteringssystem. Kunderna vet därmed att Canon uppfyller högt ställda krav. ISO 27001 omfattar alla typer av informationssäkerhet från risk- och revisionshantering till produktsäkerhet och beredskapshantering.

  Till toppnavigeringen

Uppförandekod

Alla Canon-anställda måste uppfylla koncernens uppförandekod. Det ger oss ett ramverk så att vi kan uppfylla juridiska och etniska affärskrav. Det fastställer en norm för ansvarsfullt uppträdande av anställda inom områden från skydd av konfidentiell information till förbud av olämpligt uppträdande. Detta förstärks med extra riktlinjer för arbetsmiljön inom EMEA-området.

  Till toppnavigeringen

ISO 14001

Canon har sedan 2007 varit globalt certifierat enligt den rigorösa miljöstyrningsstandarden ISO 14001 och strävar efter fortlöpande förbättringar på alla sina anläggningar. Ungefär 200 anläggningar i 25 länder i EMEA-området är för närvarande certifierade. I framtiden kommer relevanta anläggningar följa Canons globala certifieringslinje enligt integreringsprocessen med Océ.

  Till toppnavigeringen

Grön upphandling

Vi påbörjade vårt program för miljövänliga inköp i EMEA-området under 2008 för att säkerställa att vi använder säkra material och komponenter. Våra leverantörer ombeds kontrollera att de följer tillämpliga regelverk och att de även granskar sina egna leverantörer. Reglerna gäller allt från farliga kemikalier till timmer.

Vi granskar våra leverantörer utifrån en riskbedömning. Vi uppdaterar vårt frågeformulär för leverantörer i enlighet med ändringar i tillämpliga regelverk. Nya leverantörer måste fylla i ett fullständigt frågeformulär och kan bli föremål för en granskning. Aktuella leverantörer ombeds bekräfta att de följer uppdaterade regler.

Vi arbetar tillsammans med leverantörerna på alla områden som behöver förbättras. Det hjälper oss att se till att alla komponenter och produkter som vi köper överensstämmer med all relevant EU-lagstiftning samt Canons globala program för miljövänliga inköp, så att kunderna skyddas från farliga ämnen. Läs mer på Canons globala program för miljövänliga inköp.

  Till toppnavigeringen

Patent

Vi registrerar ett ökande antal patent i EMEA-området varje år, för att skydda våra nya produkter och idéer. Dessa omfattar maskinvara och programvara, förbrukningsartiklar, optiska produkter, medicinska enheter och programvara för utskrift och scanning. I förekommande fall, hävdar vi våra patent i EMEA gentemot tredje part som gör intrång. <1 /> Vår verksamhet expanderar genom förvärv och på nya marknader och då uppstår ett ökat behov av att skydda uppfinningar och utveckling som har sitt ursprung i EMEA.

  Till toppnavigeringen

Förfalskningar

Vi arbetar ihärdigt för att ta bort piratkopior eller "falska" Canon-produkter från marknaden. Canon arbetar nära polis, tull och olika myndigheter för att förhindra att förfalskade Canon-produkter kommer ut på marknaden. Det hjälper oss att skydda vårt varumärke, goda rykte och våra kunder. Piratkopierade produkter är olagliga och användadet av sådana produkter kan orsaka skada för konsumenter. Falska produkter överensstämmer inte heller med miljölagstiftningen, t.ex. WEEE och REACH. Läs mer omförfalskade produkter and parallella produkter.

  Till toppnavigeringen

Mineraler från Demokratiska republiken Kongo

Läs informationen på Canon Inc.-webbplatsen.

  Till toppnavigeringen

Aktieägarrelationer

Gå till webbplatsen för globala aktieägarrelationer om du vill ha mer information.

  Till toppnavigeringen

Anställda

Vi ställer höga krav på våra medarbetare och erbjuder dem en trygg och säker arbetsmiljö med jämlikhet och lika rättigheter. Vi har ett flertal riktlinjer och rutiner som säkerställer att vi behandlar alla anställda rättvist och bedriver ett ansvarsfullt företagande, inklusive mutor och korruption, rättvis konkurrens, underhållning och sociala medier. Riktlinjerna hjälper anställda att förstå tillämpliga lagar och godtagbart beteende. Läs mer om våra rutiner för arbetsmiljön och karriärmöjligheter.

  Till toppnavigeringen

Leverantörskedjehantering

Canon EMEAs uppförandekod för leverantörer kräver att alla våra leverantörer följer internationella standarder för arbete, mänskliga rättigheter och miljö. Koden ingår i våraAllmänna Försäljningsvillkor.

I Canon Incs inköpspolicy finns även information till leverantörer avseende mänskliga rättigheter, barnarbete samt etiskt, rättvist och socialt ansvarsfullt företagande.

  Till toppnavigeringen

Mutor och korrumption

Mer information om våra rutiner för arbetsmiljön.

  Till toppnavigeringen

Gåvor och representation

Mer information om våra rutiner för arbetsmiljön.

  Till toppnavigeringen

Rättvis konkurrens

Alla anställda utbildas i konkurrenslagstiftning och i varje land anlitar vi jurister som är specialister inom detta område.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Affärsverksamhet
WEEE-direktivet
REACH-förordningen
Batteridirektivet
ISO 9001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter