Canon och EU-förordningen REACH (EG No 1907/2006)

Juli 2017

EU-förordningen REACH (EG 1907/2006) trädde i kraft den 1 juni 2007 för att förbättra hanteringen i Europa av kemikalier var för sig, i preparat och i artiklar¹.

I linje med Canon-gruppens engagemang för miljöansvar arbetar vi proaktivt för att säkerställa en kontinuerlig efterlevnad av alla våra REACH-åtaganden.

Meddelande om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen)
Kandidatlistan över ämnen med särskilt farliga egenskaper enligt artikel 59 i REACH-förordningen offentliggjordes den 28 oktober 2008 och uppdateras regelbundet var sjätte månad. Den aktuella versionen av kandidatlistan finns på europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Canons leverantörskedja ska följa vårt stränga program för miljövänliga inköp, och vi kräver att våra leverantörer förser oss med fullständig information om förekomsten av kemiska ämnen, inklusive SVHC-ämnen, i de produkter de levererar till oss. Vi uppdaterar regelbundet våra leverantörsundersökningar för att återspegla ändringarna i global lagstiftning som kan påverka våra produkter (dvs. elektriska och elektroniska produkter), inklusive revideringar av kandidatlistan.

Som producent och leverantör av artiklar har vi en skyldighet enligt artikel 33 i REACH-förordningen att kommunicera information om SVHC-ämnen som överstiger gränsvärdet på 0,1 viktprocent. Om ny information som kräver ytterligare åtgärder blir tillgänglig, informerar vi kunderna via webbplatsen så snart som möjligt.

Deklaration om Canon-artiklar
Ämnena nedan kan förekomma och överskrida gränsvärdet i Canons artiklar:


Ämnets namn CAS-/EG- nummer Artikel Program
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 117-81-7 PVC-kablar Mjukgörare
Borsyra 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapper Tvärbindningslösning
Borax, vattenfritt 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Tryckfärgsavfall Fotopapper Flamskyddsmedel Tvärbindningslösning


Säkerhetsdatablad (SDS)
Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad (SDS) för slutanvändare av bläck, toner och kemikalier för att dela med oss av information om säker användning och kassering längs leverantörskedjan.

Använd länkarna nedan när du vill ha åtkomst till SDS:

För Canon-produkter: https://msds.canon-europe.com/
För Océ-produkter: http://global.oce.com/support

Ytterligare information
Om du har frågor kontaktar du CEU-Reach@canon-europe.com.

Mer information om REACH finns på europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Ansvarsfriskrivning
All information i detta uttalande är såvitt Canon känner till korrekt vid tidpunkten för förklaringen. Förklaringen är endast avsedd som information. Canon tillhandahåller informationen utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått, men inte begränsat till garantier för ett visst syfte. Canon garanterar inte att innehållet är felfritt.


¹ Artikel enligt REACH-förordningen (EG)1907/2006

spacer
					image
Affärsverksamhet
WEEE-direktivet
Batteridirektivet
ISO 9001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report