Canon och EU-förordningen REACH (EG No 1907/2006)

Januari 2018

EU-förordningen REACH (EG 1907/2006) trädde i kraft den 1 juni 2007 för att förbättra hanteringen i Europa av kemikalier var för sig, i preparat och i artiklar¹.

I linje med Canon-gruppens engagemang för miljöansvar arbetar vi proaktivt för att säkerställa en kontinuerlig efterlevnad av alla våra REACH-åtaganden.

Meddelande om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen)
Kandidatlistan över ämnen med särskilt farliga egenskaper enligt artikel 59 i REACH-förordningen offentliggjordes den 28 oktober 2008 och uppdateras regelbundet var sjätte månad. Den aktuella versionen av kandidatlistan finns på europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Canon Europes leverantörskedja ska följa vårt stränga program för miljövänliga inköp, och vi kräver att våra leverantörer förser oss med fullständig information om förekomsten av kemiska ämnen, bland annat SVHC-ämnen, i de produkter de levererar till oss. Vi uppdaterar regelbundet våra leverantörsundersökningar för att återspegla ändringarna i global lagstiftning som kan påverka våra produkter (dvs. elektriska och elektroniska produkter), inklusive revideringar av kandidatlistan.

Som producent och leverantör av artiklar har vi en skyldighet enligt artikel 33 i REACH-förordningen att kommunicera information om SVHC-ämnen som överstiger gränsvärdet på 0,1 viktprocent. Om ny information som kräver ytterligare åtgärder blir tillgänglig, informerar vi kunderna via webbplatsen så snart som möjligt.

Deklaration om Canon-artiklar
De ämnen som anges nedan kan ingå i våra artiklar över gränsvärdet:


Ämnets namn CAS-/EG- nummer Artikel Program
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 117-81-7 PVC-kablar Mjukgörare
Borsyra 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapper Tvärbindningslösning
Borax, vattenfritt 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Tryckfärgsavfall Fotopapper Flamskyddsmedel Tvärbindningslösning


Deklaration om Océ-artiklar
De ämnen som anges nedan kan ingå i Océs artiklar över gränsvärdet.

Ämnets namn CAS-/EG- nummer Deltyp Använd Skrivartyp
Blyzirkoniumtitanat (PZT) 12626-81-2 Skrivhuvud Piezomaterial i skrivhuvud Bläckstråleskrivare med piezo
Blymonoxid 1317-36-8 Motor/fläkt   ColorWave-skrivare
Dibortrioxid 1303-86-2 Motor/fläkt Flamskyddsmedel Storformatsskrivare
N,N-dimetyletanamid (DMAc) 127-19-5 motor   Arizona-skrivare
UV-328 25973-55-1 motor upptagare av ultraviolett ljus i plast Arizona-skrivare
UV-320 3846-71-7 motor upptagare av ultraviolett ljus i plast Arizona-skrivare
DEHP 117-81-7 motor mjukgörare Arizona-skrivare
Hexahydrometylftalanhydrid 25550-51-0 Elektroniska komponenter Tvärbindningsmedel Flera


Säkerhetsdatablad (SDS)
Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad (SDS) för slutanvändare av bläck, toner och kemikalier för att dela med oss av information om säker användning och kassering längs leverantörskedjan.

Använd länkarna nedan när du vill ha åtkomst till SDS:

För Canon-produkter: http://www.canon-europe.com/sds/
För Océ-produkter: http://downloads.oce.com

Ytterligare information
Om du har frågor kontaktar du CEU-Reach@canon-europe.com.

Mer information om REACH finns på europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Friskrivningar
All information i detta uttalande är såvitt Canon känner till korrekt vid tidpunkten för förklaringen. Förklaringen är endast avsedd som information. Canon tillhandahåller informationen utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått, men inte begränsat till garantier för ett visst syfte. Canon garanterar inte att innehållet är felfritt.


¹ Artikel enligt REACH-förordningen (EG)1907/2006

spacer
					image
Affärsverksamhet
WEEE-direktivet
Batteridirektivet
ISO 9001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report