Batteridirektivet – förbrukade batterier

Som tillverkare eller importör av batterier deltar Canon i återvinningssystem för förbrukade batterier och ackumulatorer i alla EU-länder som företaget är verksamt i. Vi uppfyller även våra skyldigheter att rapportera om och finansiera insamling och hantering av batterier.

Batteridirektivet
EU-direktivet om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (2013/56/EG) utfärdades 2008 och är lag i alla medlemsstater. Syftet är att öka återvinningen av förbrukade batterier och ackumulatorer för att minska deras miljöpåverkan.

Våra kunder kan lämna in förbrukade batterier från sina Canon-produkter till kommunala eller andra insamlingsplatser.

Information för kunder – EU och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Symbolen nedan visar att batterierna och ackumulatorerna i produkten ska avskiljas från övrigt hushållsavfall enligt direktivet och lokala bestämmelser.

Batterisymbol

Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt direktivet att en tungmetall (kvicksilver, kadmium, bly) med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i direktivet förekommer i batteriet eller ackumulatorn.

Batterier och ackumulatorer får inte kasseras som osorterat hushållsavfall. Användare av batterier och ackumulatorer måste använda avsett insamlings- och återvinningssystem för retur, återvinning och behandling av batterier och ackumulatorer.

Om Canon-produkten innehåller inbyggda batterier omfattas redan hela produkten av EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) och ska överlämnas till en auktoriserad insamlings- och återvinningsanläggning för WEEE. Insamlings- och återvinningsanläggningen vidtar därefter lämpliga åtgärder för återvinning och behandling av produkten, inklusive batterierna.

Det är viktigt att kunden deltar i insamling och återvinning av batterier och ackumulatorer för att minimera eventuell påverkan som dessa kan ha på miljö och hälsa genom de ämnen som används i batterierna och ackumulatorerna.

Inom EU finns separata insamlings- och återvinningsprogram för batterier och ackumulatorer. Om du vill veta mer om återvinning av batterier och ackumulatorer i ditt område kontaktar du kommunen, berörd myndighet eller närmaste insamlings och återvinningsanläggning.

spacer
					image
Affärsverksamhet
WEEE-direktivet
REACH-förordningen
ISO 9001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report