WEEE-direktivet – Canon och WEEE-direktivet

EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) har antagits som nationell lag i varje medlemsstat. Direktivet gäller också EES-området: Norge, Island och Liechtenstein. Syftet är att minska miljöpåverkan från elektroniskt avfall.

Som tillverkare av elektroniska produkter underlättar Canon, i linje med EU-direktivet, insamling och behandling av elektroniskt avfall i alla EU-länder där företaget har ett nationellt försäljningskontor.

Våra kunder kan lämna in använd Canon-utrustning på en för ändamålet avsedd insamlingsplats eller hos handlare när ny, motsvarande utrustning köps (en mot en).

Information för kunder – EU och EES
Symbolen nedan anger att en produkt inte ska sorteras och slängas som hushållsavfall i enlighet med WEEE-direktivet och nationell lagstiftning.

WEE_Symbol

Produkten ska lämnas in på en för ändamålet avsedd insamlingsplats eller på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna.

Ytterligare information
Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning.

Canons återvinningsprogram för servicekassetter
Canon bedriver även ett eget WEEE-kompatibelt återvinningsprogram för servicekassetter. Mer information finns på vår webbplats för återvinning av servicekassetter.

Information till återvinningsorganisationer
I linje med direktivet har Canon informerat återvinningsorganisationer om de olika elektriska och elektroniska komponenter och material som återfinns i våra produkter, inklusive farliga ämnen.

spacer
					image
Affärsverksamhet
REACH-förordningen
Batteridirektivet
ISO 9001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report