Verksamheterna – förbättra hållbarheten i våra verksamheter

I linje med vår företagsfilosofi Kyosei strävar vi efter att minska miljöpåverkan från våra verksamheter. I vår miljöpolicy beskrivs vårt arbete för att uppnå en balans mellan hållbar tillväxt, ansvarsfull resursanvändning och minskad miljöpåverkan.

Med hjälp av olika initiativ, riktlinjer och rutiner minskar vi vår miljöpåverkan. I vår miljöstrategi ingår åtgärder för koldioxidhantering,

Picture_banner_footprint

minskad resursanvändning, kontroll av utsläpp, avfall och föroreningar samt återvinning. På våra anläggningar tittar vi också på förbättringar av biologisk mångfald och omgivning, där så är möjligt.

Rutan nedan visar våra mål för EMEA och utvecklingen fram till idag:

Område Målsättning Mål* Utveckling 2013
Canons miljöpåverkan i EMEA-området Minskning med 1,5 % per år i förhållande till omsättningen (jämfört med 2010) -15% år 2020* -7 % jämfört med 2010*
Resurseffektivitet Öka återvinning av avfall på alla EMEA-kontor 52% år 2014* 50%
Öka återvinning av avfall på Canons lager, inklusive externa lager 85% år 2014* 83%
Försäljning av hållbara produkter Öka försäljningen av certifierat och återvunnet papper 75 % av vår vinst från papper år 2014* 86 % av vår omsättning från papper
Effektiv koldioxidförbrukning vid transporter Minskning jämfört med 2012 års nettoförsäljning -2% 2013 Ej uppfyllt

* Mäts i förhållande till kombinerat nettoresultat för 2010 för både Canon och Océ

Europeisk miljöpolicy

ISO 14001

Minska koldioxidutsläppen

Effektiv energiförbrukning

Resursbesparingar

Kunders och anställdas säkerhet

Hållbarhetsrapporter

Motverka klimatförändringar

ISO 14001

Canon har sedan 2007 var globalt certifierat enligt den rigorösa miljöstyrningsstandarden SO 14001 och strävar efter fortlöpande förbättringar på alla sina anläggningar. Ungefär 200 anläggningar i 25 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika är idag certifierade.

  Till toppnavigeringen

Minska koldioxidutsläppen

 • Logistik: vi byter våra distributionsvägar till järnväg och fartyg för att minska CO2-utsläppen. Genom att minska produkter och förpackningar gör vi godshanteringen effektivare. Vi har centrallager i Europa. Genom att behandla Europa som ett enda (virtuellt) lagerställe kan vi övervaka lagernivåerna på de nationella lagren ända fram till produktleverans. Vi kan därmed leverera produkterna där de behövs och undvika transporter av produkter mellan lagren.
 • Service på distans: för många av våra multifunktionsskrivare kan vi erbjuda service på distans. Det sparar CO2 eftersom ingen tekniker måste åka ut och vi kan dessutom hjälpa kunden snabbare.
 • Kontorsutrymme: I samband med sammanslagning med Océ har vi minskat våra kontorsutrymmen med 36 000 m² sedan 2011 – motsvarande över ett kiloton CO2
 • Företagsbilar: Canon Europe får idag (2014) bara använda företagsbilar med CO2-utsläpp på högst 120 g/km, vilket innebär en kontinuerlig minskning från tidigare år. Endast Ryssland ligger kvar på 130g/km på grund av begränsad tillgång till bilar som uppfyller 120g/km. I vissa länder erbjuder vi dem som använder tjänstebil utbildning i säkrare och mer miljövänlig körning.
 • Tjänsteresor: vi granskar hela tiden statistik för resorna på företaget och uppmuntrar de anställda att använda video- och telefonkonferenser.

  Till toppnavigeringen

Effektiv energiförbrukning

 • Byggnader: vi har en renoveringspolicy som omfattar miljöförbättringar av byggnader där så är möjligt. Här ingår exempelvis solceller, automatisk belysning och luftvärmeväxlare.
 • IT-effektivisering: Genom att byta ut och virtualisera servrar har vi sedan 2009 nästan halverat energiförbrukningen för drift och kylning av dataanläggning (2,8 miljoner kWh jämfört med 4,4 miljoner kWh).
 • Förnybar energi: vi strävar efter att köpa förnybar energi, allt beroende på priser och tillgänglighet lokalt. Idag använder sig 11 europeiska kontor av 70–100 % förnybar energi.

  Till toppnavigeringen

Resursbesparingar

 • Picture_banner_waste recPapper: Vi följer en inköpspolicy för papper och har full spårbarhet i hela vårt pappersdistributionsnät. Både vårt EMEA-huvudkontor och åtta av våra europeiska säljbolag är FSC®- eller PEFC-certifierade. 75 % av det papper vi köpte under 2013 var FSC- eller PEFC-certifierat.
 • Vatten: vi minskar vattenförbrukningen på våra anläggningar genom att, om möjligt, använda gråvatten och regnvatten och minska vattenförbrukningen på toaletterna.
 • Evenemang: för våra evenemang har vi riktlinjer med information till organisatörer och leverantörer om t.ex. lämpliga material i utställningsinredning och om sopsortering. Vi arbetar nära med våra samarbetspartners för att tillse att vi efterlever reglerna. När det är möjligt återanvänder vi montermaterial under efterföljande evenemang.
 • Kontorsavfall: om möjligt så sopsorterar vi vårt kontorsavfall.

  Till toppnavigeringen

Kunders och anställdas säkerhet

Vi har en obligatorisk säkerhetsutbildning för medarbetare som hanterar kemiska produkter. Utbildningen ser till att kemikalier hanteras och används korrekt, så att medarbetare och kunder skyddas. Vårt miljöanpassade inköp hjälper oss att se till att leverantörerna följer gällande förordningar om farliga ämnen.

  Till toppnavigeringen

Hållbarhetsrapporter

Canon Europe tar varje år fram en hållbarhetsrapport. Hämta de senaste hållbarhetsrapporterna för Canon Europe och Canon Inc här.

  Till toppnavigeringen

Motverka klimatförändringar

Vi utbildar alla medarbetare i miljömedvetenhet genom introduktionsdagar eller utbildningar på nätet för att de ska förstå hur viktigt det är för oss att minska vår miljöpåverkan.

Många nationella Canon-kontor och dess medarbetare stödjer aktivt lokala miljöprojekt och miljöorganisationer i samhället genom sponsring, donationer och frivilligarbete.

Canons kontor i Storbritannien är ett gott exempel på hur företag kan gynna biologisk mångfald och bevarande av livsmiljöer. Kontorsfastigheten omfattar naturområden och inhyser bland annat bikupor. I Valencia, Spanien, stöder Canon skogsprojektet Bosque Responsable Canon där anställda planterar träd och hjälper till med beskärningen. Läs mer om våra regionala och lokala projekt.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Environment
Tillverka
Återvinna
Använd
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report