Tillverka – utveckla hållbara produkter

Det övergripande målet för vårt miljöarbete är att skapa större värde utifrån mindre resurser. Vi utvecklar produkter med miljön i åtanke. Redan från början arbetar vi med att minska produktens storlek, använda mindre material och ta tillvara på återvunna eller förnybara komponenter. Dessa och andra åtgärder hjälper oss att minimera vår miljöpåverkan.

I vår produktserie imageRUNNER ADVANCE ingår till exempel återvunnen plast och bioplast, och flera av våra miniräknare tillverkas av plast som återvunnits från Canon-material.

Canon investerar mer än 8 % av omsättningen i FoU världen över. Avancerad teknik innebär att vi slipper ta fram produktprototyper men ändå kan utvärdera och införliva förbättringar. Vi har tagit fram en metod för att ange mål för minskade koldioxidutsläpp under utvecklingsfasen. Metoden täcker in alla delar av produktens livscykel, inklusive tillverkning och användning. För imageRUNNER ADVANCE-serien ledde detta fram till en kraftigt minskad energiförbrukning, och vi har börjat publicera miljöpåverkan under hela livscykeln för vissa produkter http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Frivilligt avtal inom EU

Minska mängden farliga ämnen

Utveckla förnybara material

Mindre produkter, lättare förpackningar

Europeisk produktion

Frivilligt avtal inom EU

I juni 2011 undertecknade Canon ett frivilligt EU-avtal om minskad miljöpåverkan från bildhanteringsutrustning. Avtalet, som i januari 2013 fick stöd av Europakommissionen som en motsvarighet till bindande förordningar, är ett initiativ till självreglerande som tagits av företag som tillverkar bildhanteringsutrustning. Var och en av de 16 undertecknarna garanterade att minst 90 % av alla bildutrustningsmodeller för utskrift som de lanserar på marknaden ska efterleva minimieffektivitetskraven för TEC (Typical Energy Consumption) och OM (Operational Mode). Via åtgärden anges mål för minskning av miljöpåverkan från utskrift och kopiering inom EU. Avtalet gäller bläck, toner och papper samt återvinning av sådant material.

I avtalet ingår konkreta åtaganden vad gäller energi (Energy Star®); pappersförbrukning (dubbelsidiga utskrifter som standard) och information om hur uttjänta förbrukningsprodukter kan hanteras. Tillverkarna informerar även användarna om ansvarsfull pappersanvändning.

Ta reda på mer om det frivilliga EU-avtalet.

  Till toppnavigeringen

Minska mängden farliga ämnen

Vi utformar våra produkter så att de uppfyller eller underskrider de gränsvärden för farliga ämnen som anges i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) och REACH-förordningen. I vissa fall går vi längre än lagstiftningen och tar helt bort farliga ämnen. Exempelvis har Canons medicintekniska produkter uppfyllt RoHS-kraven sedan 2005, trots att RoHS-direktivet inte började gälla för medicinsk utrustning förrän 2014. Ta reda på mer om våra produkter inom medicinsk utrustning.

Vi har även ett program för miljövänliga inköp, som innebär att vi kontrollerar att de varor vi köper in inte innehåller farliga ämnen. Ta reda på mer om vårt program för miljövänliga inköp.

  Till toppnavigeringen

Utveckla förnybara material

Det här nya materialet kan minska tillverkningsrelaterade CO2-utsläpp med cirka 20 procent jämfört med vanlig plast. I våra digitala, professionella skrivare imagePRESS C7010VP och imagePRESS C6010 ingår delar av bioplast.

  Till toppnavigeringen

Mindre produkter, lättare förpackningar

Picture_updated_orange banner_2013Genom att göra produkterna lättare och mindre, utan att försämra prestandan, samt göra dem tåligare minskar resursanvändningen. Det betyder även att vi kan använda mindre eller lättare förpackningsmaterial. Vi minskar också mängden förpackningsmaterial där så är möjligt. Båda dessa åtgärder gör transporterna mer energieffektiva och sparar CO2. Läs mer om hur vi förbättrar logistiken.

Exempelvis är PIXMA MG5500-serien som lanserades 2013 22 % lättare, 4 % mindre och kräver 12 % mindre förpackningsmaterial jämfört med MP540 från 2008.

Vikten på förpackningen för våra bläckkassetter har minskats med ungefär hälften och består i regel av kartong som är lätt att återvinna för kunden. Om förpackningen för bläckpatronerna är av plast används till 70 procent återvunnen plast.

Läs mer om vår återvinning.

  Till toppnavigeringen

Europeisk produktion

Historiskt har tillverkningen i Europa varit inriktad på återvinningsprogrammet för servicekassetter i Bretagne och produktion av Factory Produced New Models (fabriksrenoverade produkter) i Giessen. Produkter som säljs i EMEA tillverkas i Asien, Kanada, Nederländerna och Tyskland. All global tillverkningsverksamhet, inklusive den som bedrivs av Océ och Optopol, rapporterar direkt till Canon Inc.

I Europa har vi på senare tid förvärvat bland annat DelftDI, NT-ware, Milestone och I.R.I.S. Group, som samtliga producerar programvara och lösningar. Dessa nyförvärv hjälper oss att diversifiera och stärka de tjänster vi erbjuder våra kunder, vilket möjliggör framtida tillväxt. Exempelvis kommer vårt förvärv av Milestone att avsevärt stärka vårt programvaruutbud inom området videoövervakning via nätverk.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Environment
Använd
Återvinna
Verksamheter
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report