Arbetsmiljö – riktlinjer och rutiner för arbetsmiljön

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett rättvist och etiskt vis, och vi anser att våra anställda i mycket stor mån bidrar till företagets framgångar och en hållbar ekonomisk tillväxt. Vi vill vara det självklara valet som arbetsgivare i vår sektor och erbjuda en säker arbetsmiljö med goda arbetsrutiner. I gengäld förväntar vi oss att anställda och leverantörer efterlever våra riktlinjer så att vi följer relevanta lagar och regler och bedriver ett ansvarsfullt företagande.

Anställda
Vi har mer än 17 000 anställda i Europa, Mellanöstern och Afrika. Om det är möjligt och tillåts av lokal lagstiftning har vi samma riktlinjer och rutiner i hela Europa. Detta bidrar till enhetliga personalvillkor och förväntningar.

Dialog med anställda

Bedömning, utveckling och erkännande

3 Selfs (San-Ji)

Mångfald och kulturell medvetenhet

Regelverk för arbetsplatserna

Riktlinjer

Dialog med anställda

Picture_banner_footprintVi genomför personalundersökningar på sexton språk med hjälp av ett oberoende företag. Vi frågar bland annat hur cheferna motiverar och kommunicerar med sina medarbetare, hur de anställda trivs på Canon och om de tycker att Canon tar socialt ansvar. Cirka 70 procent av de anställda brukar svara på frågorna och avdelningarna tar fram utvecklingsplaner beroende på svaren.

Vi har startat ett treårigt program för att engagera personalen mer direkt i vår verksamhetsutveckling. Mer detaljer finns i vår hållbarhetsrapport.

Vid sammanslagning med Océ genomförde vi en undersökning i de länder som först fullföljde integreringsprocessen för att kontrollera vad som fungerade bra och vad som kunde förbättras. Personalens svar användes sedan för att dra lärdomar och införa åtgärder som användes i processen i de efterföljande länderna.

Personalrepresentanter bjuds dessutom in att delta i Canons europeiska rådgivningskommitté. I kommittén sitter representanter för Canons anställda och ledning. De utbyter åsikter och information om Canons europeiska verksamhet.

I den mån detta tillåts av lagstiftningen i de länder vi är verksamma i, har de anställda rätt att delta i fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Vi strävar efter att ha en pågående dialog med våra anställda.

  Till toppnavigeringen

Bedömning, utveckling och erkännande

Nyanställda genomgår en introduktionskurs anpassad efter deras befattning. Cheferna får hjälp med att se till att alla nyanställda får både företags- och jobbspecifik information som en del av sin introduktionskurs.

Det är vår policy att alla anställda varje år ska ha ett formellt utvärderingssamtal med sin chef. I detta samtal bedöms prestationer i förhållande till mål och kompetens med ett standardmätsystem.

En personlig utvecklings- och utbildningsplan tas fram. Utbildning erbjuds genom en rad olika alternativ, bland annat Canon Academy med handledning och kurser på nätet. Vi värdesätter våra anställdas insatser på många olika sätt, t.ex. vid lång anställningstid och med våra 3 Selfs-utmärkelser.

Det finns etablerade processer för klagomål eller anmälningar som de anställda, i enlighet med lokal lagstiftning, kan använda sig av. Tydligt kommunicerade disciplinåtgärder tillämpas vid behov, i enlighet med lokal lagstiftning.

  Till toppnavigeringen

3 Selfs (San-Ji)

San-Ji-andan, eller 3 Selfs, sammanfattar det beteende som förväntas från medarbetare i enlighet med Canons uppförandekod. 3 Selfs-utmärkelser delas ut, kvartalsvis och varje år, på nationell och regional nivå och belönar tre slags beteenden:

• Självmotivering: ta initiativ och leta efter lösningar

• Själstyrning: effektiv personlig planering och organisation

• Självmedvetenhet: vara medveten om hur ens handlingar och ord påverkar andra

  Till toppnavigeringen

Mångfald och kulturell medvetenhet

Mångfald är en prioritet för Canon och ingår i vår företagsfilosofi som handlar om att människor arbetar tillsammans för allas bästa. Eftersom vi är verksamma i så många olika länder får våra anställda särskild utbildning i kulturell mångfald. Det hjälper alla att förstå och värdesätta mångfalden av människor och kulturer i vårt företag.

Över 50 olika nationaliteter arbetar på vårt europeiska huvudkontor, vilket återspeglar vår multikulturella struktur. I företagets styrelse sitter representanter från 8 olika länder.

Läs mer om hur vi fokuserar på mångfald.

  Till toppnavigeringen

Regelverk för arbetsplatserna

Icke-diskriminering: vi accepterar inte diskriminering utifrån etnisk tillhörighet, kön, religion, social bakgrund, funktionshinder, politisk uppfattning eller sexuell läggning. Vi tolererar inte någon form av kränkningar eller ofredanden.

Hälsa och säkerhet: vi erbjuder en säker arbetsmiljö med specialutbildning för anställda som arbetar i farliga områden eller med kemiska ämnen. Vi uppmuntrar våra anställda att ha en sund balans mellan arbete och fritid.

Whistleblowers: vi har infört ett whistleblower-program för alla anställda som gör det möjligt att anmäla misstänkta oegentligheter anonymt.

Uppförandekod: alla anställda måste följa Canon-koncernens uppförandekod. Här anges vilka beteenden som förväntas när det gäller sådant som hantering av konfidentiell information, förbud mot mobbning på arbetsplatsen och mycket mer.

Anställningsvillkor: villkoren ser olika ut i olika länder och omfattar t.ex. föräldraledighet, övertid och arbetstider.
 
Mänskliga rättigheter och barnarbete: Canon respekterar alla anställdas mänskliga rättigheter. I Canon Incs inköpspolicy finns information till leverantörer avseende mänskliga rättigheter, barnarbete samt etiskt, rättvist och socialt ansvarsfullt företagande. Canon Europe har en uppförandekod för leverantörer, som en del av våra allmänna inköpsvillkor, och vi ber våra leverantörer att följa uppförandekoden.Picture_UNGC logo

Canon Europa har anslutit sig till FN: s Global Compact (januari 2014) och stödjer på så sätt de 10 allmänt vedertagna principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

Miljömedvetenhet: Vi utbildar alla anställda och leverantörer i miljömedvetenhet genom introduktionsdagar och obligatoriska kurser på nätet för att de ska förstå hur viktigt det är för oss att minska vår miljöpåverkan och hur alla kan bidra till detta. Läs mer om våra miljöaktiviteter.

Läs mer om våra styrningsaktiviteter.

  Till toppnavigeringen

Riktlinjer

Genom att respektera våra riktlinjer bidrar medarbetarna till att Canon kan bedriva ett etiskt företagande.

Gåvor/representation: Anställda måste följa våra riktlinjer för gåvor och representation.

Mutor/korruption: Medarbetare måste följa våra riktlinjer gällande mutor/korruption.

Sociala medier: För att skydda Canons anseende och varumärke har vi en policy för ansvarsfull användning av sociala medier.

IT-användning: För att skydda våra datanätverk har vi tydliga riktlinjer för IT-användning.

Rättvis konkurrens: Alla medarbetare utbildas i konkurrenslagstiftning och i varje land anlitar vi jurister som är specialister inom detta område.

Läs mer om Canons riktlinjer för ekonomisk styrning och affärsverksamhet.

Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Samhälle
Regionalt
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report