BUSINESS BYTES

Behöver data vara representerad i styrelserummet?

  • Postad 2 år sedan
  • 3 minuters läsning

Dagens affärsfokus på allt digitalt har lett till att marknadsföring har fått ökat inflytande över IT-beslut. Marknadsföringschefer har en fast plats i det moderna styrelserummet. Det innebär att de ofta får mer stöd och mer pengar till initiativ som kan förbättra kundupplevelsen. När de sätter igång att införa sina digitala projekt upptäcker de ofta en kunskapslucka mellan varumärkeskunskapen hos marknadsföringsavdelningen och IT-kunskaperna hos IT-chefen. Detta leder allt oftare till att digitalchefer utses över hela Europa.

Många IT-chefer erkänner öppet att de är alltför fokuserade på den dagliga verksamheten, vilket gör att de lätt kan utmanas av en digitalchef. All tid som läggs ner på vardagliga uppgifter innebär mindre tid för strategisk utveckling av verksamheten.

Det finns inga praktiska skäl till att IT-chefer inte kan ta kontroll och implementera förändringar inom organisationen tillsammans med sina kollegor inom marknadsföring. Trots detta är det många som fortfarande tvekar. Enligt Gartner är mer än hälften (51 procent) av IT-chefer oroliga för att de inte klarar att hantera strömmen av digital information, och 42 procent uppger att de inte tror att de har de kunskaper och färdigheter som behövs i framtiden.

En möjlig förklaring är den ökade framväxten av data. Medan IT-chefer ibland kan fylla luckan mellan drift och marknadsföring har de svårt att få en komplett förståelse av avancerad dataanalys. ”Data science” är en mycket specialiserad kunskap som kräver en person med specifik erfarenhet och träning.

Kompetensbristen inom analys är ett stort problem. En undersökning i IT-tidskriften Computing visar att medan 26 procent av alla företag använder eller planerar att använda molnbaserade tjänster för ”big data”, har endast 13 procent av alla företag som deltog i undersökningen de kunskaper som behövs.

Det görs för närvarande försök att ta itu med kompetensbristen inom data science. En panregionalt initiativ är The European Data Science Academy (EDSA), som leds av Open University i Storbritannien och innefattar en rad akademiska institutioner. EDSA kommer att bidra till att möta efterfrågan på experter på data science i framtiden. Men organisationer måste få ut det bästa av sin affärsinformation redan nu. Så behöver ditt företag ytterligare en CDO? Om en Chief Data Officer intar en plats i styrelserummet, skulle det hjälpa företaget att inse vikten av information?

Men bara utnämnandet av en datachef leder inte till en omedelbar förändring av företagskulturen. För att detta ska ske måste företag uppmuntra till förändrat beteende inom hela organisationen. Detta kan ske genom att man skapar ett separat datalabb inom verksamheten, som till exempel fokuseringen på förändring som har gjorts av livsmedelsjätten Ocado, eller initiativet Connected Homes från British Gas. Dessa separata enheter hjälper till att bevisa värdet av data för verksamheten i stort.

IT-chefer skulle kunna klara många av uppgifterna som åligger en Chief Data Officer, men de behöver hjälp. De behöver någon de kan lita på som kan leda organisationens hantering av data, på samma sätt som de kanske utser en infrastrukturchef för att hjälpa till med den dagliga IT-driften.

Nyckeln till utmaningen att bevisa värdet av data för verksamheten verkar vara att börja i liten skala, att prova sig fram och få stöd från de högsta cheferna inom organisationen. En högre chef, helst vd:n, måste vara förespråkare för data science. Om den högsta chefen ställer sig bakom initiativet börjar medarbetare inom hela organisationen att se hur data kan ge en djupare insikt i företagets lönsamma delar och hur de kan tjäna sina kunder på nya och överraskande sätt. En ny chef i styrelserummet är inte alltid svaret.