BUSINESS BYTES

Är IT redo för en självutvärdering?

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Det råder ingen tvekan om att tekniken har förändrat företagsvärlden till det bättre. Allteftersom tekniken har gått framåt har IT-chefer arbetat med att tillföra nya funktioner och processer i hela företaget, i syfte att förbättra fokus och flexibilitet

Men IT-avdelningens uppgift i ett företag är inte alltid lätt. IT-chefer pressas ofta till att uppvisa snabba resultat från IT-investeringarna, vilket inte alltid är så lätt eller ens möjligt. Resultatet blir många gånger att de IT-ansvariga tvingas implementera systemen i produktionen utan att ha kunnat stanna upp och fundera över varför det ska göras över huvud taget.

Många IT-chefer vill vara mer proaktiva i sitt dagliga arbete, men så länge den dagliga verksamheten endast motiveras av strävan efter effektivitet mot bakgrund av att hitta nya lösningar på problem, kan IT-chefernas roll i själva verket vara begränsad. Detta leder i sin tur till orättvisa anklagelser om att de IT-ansvariga inte förstår företagets behov. 
IT har under alltför lång tid tvingats reagera på företagens behov i stället för att förutse dem. Så hur kan IT-chefer se till att IT-systemens kapacitet utnyttjas maximalt? Och hur kan de tillföra värde till verksamheten?

1.    Delta aktivt

Efter påtryckningar från ledningen att minska kostnaderna kan IT-avdelningar fastna i silotänkande i sina försök att konkurrera med externa leverantörer. En sådan silomentalitet minskar effektiviteten i den totala verksamheten, och för att bli effektiv är aktivt deltagande avgörande. Det åligger cheferna att skapa miljöer som främjar deltagande och hela företaget måste arbeta gemensamt om proaktiva planer ska kunna genomföras. IT-chefer kan underlätta denna process genom att skapa en enhetlig vision för sin roll inom företaget, samt genom att arbeta med olika delar av verksamheten för att uppnå gemensamma, övergripande mål. Många företag skulle ha stor nytta av en mer djupgående kunskap om vad IT faktiskt kan tillföra till verksamheten.

2.    Planera

Föreställningen att IT-ansvariga inte skulle behöva gott affärssinne är en myt. Proaktiva IT-avdelningar kan förutse vad som ska ske härnäst, och de förstår hur de kan förbättra tjänsterna och öka intäkterna. De är på det klara med möjliga händelseförlopp och planerar därefter. För att lyckas med detta måste IT-ansvariga studera mönster, undersöka underliggande orsaker till återkommande problem och sätta upp mål med tydliga resultat. Det krävs betydligt mer än att installera ett IT-system och göra en och annan uppdatering. IT-chefer måste bryta sig loss från dagens tankesätt och blicka framåt mot kommande affärs- och teknikbehov.

3.    Utvärdera

I takt med att tekniken går framåt ökar trycket på IT-avdelningarna. Företag är beroende av en tillförlitlig IT-infrastruktur för att upprätthålla produktiviteten.  Det är dock svårt att mäta den verkliga kostnaden för en IT-strategi där man bara gör tekniska inköp när lagringsbehoven ökar eller utrustningen går sönder. Att enbart koncentrera sig på att hålla kostnaderna nere och underhålla befintliga system är knappast någon hållbar långsiktig strategi för IT-avdelningar.

I stället bör framåtblickande IT-chefer regelbundet utvärdera systemets prestanda, så att de kan göra smarta investeringar och se till att tekniken anpassas efter verksamhetens prioriteringar. Det yttersta målet är att ha ett tillvägagångssätt som ger mervärde och som ämnar besvara följande frågor: Hur skulle det nuvarande IT-systemet kunna användas för att stödja framtida affärsplaner? Finns nödvändiga resurser och nödvändig kapacitet tillgänglig för att verksamheten ska kunna uppnå sina strategiska affärsmål?

En proaktiv och välutvecklad IT-strategi lönar sig i längden. Det är IT-avdelningens ansvar att bevisa att det är värt mödan.