BUSINESS BYTES

IT-chefens dilemma: förändring à la big bang eller stegvis förbättring?

  • Postad 2 år sedan
  • 3 minuters läsning

Helst skulle IT-chefen redan ha en strategisk vision i åtanke när han eller hon tar sig an uppgiften med att göra om en organisation så att den kan anpassa sig snabbare samt blir mer kreativ och kundfokuserad. I verkligheten dikteras dock omorganisationen av IT-avdelningen ofta av kortsiktiga strävanden snarare än långsiktiga ideal.

Man må vara angelägen om att dra nytta av all digital teknik i affärsverksamheten, såsom mobila lösningar, molnplattformar och metoder för affärsanalys, men försöken att införa en smärre revolution lamslås ofta på grund av det befintliga IT-systemet. Det är inte så lätt att byta till ett helt nytt system som alltid är tillgängligt när stora delar av produktionssystemet fortfarande körs på ett traditionellt företagsnätverk.

Detta är en utmaning som IT-chefer måste konfrontera. Det är främst tekniken, och inte själva affärsverksamheten, som har störst potential att revolutionera de operativa processerna, öka vinsten och i högre grad tillgodose medarbetarnas behov.

Många IT-chefer kommer att se begränsningarna med det befintliga systemet när de tittar på kraven för en digital förändring. Vad är det smartaste sättet för dem att gå till väga? Borde de ta små steg som inte stör den dagliga verksamheten, eller borde de genomföra alla förändringarna på en gång?

Åsikterna går isär. Vissa tror på en nystart, medan en mer försiktig företagsledning kan argumentera övertygande angående riskerna med höga kostnader, störningar och eventuella driftstopp. I många fall är det upp till IT-avdelningen och dess ledning att se till att fördelarna med den tekniska innovationen utnyttjas till fullo.

Eftersom IT är en väsentlig del av hela verksamheten har IT-chefer en unik position i de flesta organisationer där de ser företaget som en operativ helhet. Därför har de insikt i hur samtliga affärsenheter interagerar med varandra och slutkunderna, vilket bör vara utgångspunkten för hur organisationen ska omdanas under IT-avdelningens ledning. Genom samarbete med de som har viktiga roller kan IT-chefen förstå vilka nya system som behövs och när de bör införas.

Det som är svårt är just själva genomförandet av omvandlingen. Som nämnts tidigare är många produktionssystem en central del av den dagliga verksamheten, så det är inte utan problem att experimentera med banbrytande teknik då affärsprocesserna lätt blir lidande.

Alla organisationer kan ha bakåtsträvande personer som inte är förtjusta i nya idéer och förändringar. I stället för att bli modfällda måste IT-chefer då entusiasmera och försöka sälja värdet av förändringen och förklara dess affärsnytta. De bör snabbt välkomna innovativa idéer och vara fokuserade på att omsätta dem i praktiken, utan att vara rädda för att begå ett eller annat misstag.

IT-chefer gör väl i att ta sig an interna projekt på samma sätt som en entreprenör ger sig i kast med en ny investering. I stället för att fokusera på eventuella störningar när den digitala tekniken införs, bör företagen betona möjligheten att byta ut ineffektiva och frustrerande äldre processer.

En stor förändring i big bang-stil inom IT ger möjlighet att uppnå mer övergripande, strategiska mål med den fulla kraften hos en digital omvandling. Företag bör inte vara rädda för att släppa taget om gamla strukturer och planera en stegvis förändring, utan det är bättre att de helt och fullt välkomnar omvandlingen i syfte att uppnå sina affärsmål.

Om hela organisationen arbetar gemensamt kan IT-avdelningen ta fram en övergripande strategi för den digitala omvandlingen, så att den befintliga tekniken inte utgör något problem och de nya digitala systemen och tjänsterna utnyttjas maximalt.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/