BUSINESS BYTES

Den nytänkande marknadschefen

  • Postad 3 år sedan
  • 2 minuters läsning

Kundernas inflytande har ändrat styrelserummens utformning. Traditionellt sett har marknads-, ekonomi- och IT-cheferna arbetat var för sig, med vattentäta skott som tydligt skiljer av respektive domän.  Kunderna, vars inflytande har ökat tack vare sociala medier och möjligheten att enkelt byta märke, har dock ändrat på detta och visat att dessa tre höga chefer måste samarbeta.


Bra marknadschefer kan bli utmärkta genom kontakter och samarbete med ekonomi- och teknikfunktionerna för en djupare förståelse av hur verksamheten fungerar. Detta kan ändra deras arbetssätt genom att säkerställa att de insikter som behövs för att uppnå verksamhetsmålen finns.


Många organisationer och marknadschefer är dock ännu långt ifrån att nå denna typ av samarbete.


Ekonomichefen har mycket att lära ut, men få marknadschefer utnyttjar detta. Nyligen medgav hela 90 procent av marknadscheferna att de inte har ett nära samarbete med sina kollegor inom ekonomi.


De senares engagemang vid planeringen av marknadsföringskampanjer kan hjälpa till att skapa värde och avkastning på investeringen. Ekonomifunktionen kan hjälpa till att bygga upp tydliga kampanjmått och samköra marknadsföringens nyckeltal med bredare ägarintressen, ett viktigt steg för marknadschefer som vill stödja och utveckla verksamheten.


Även närmare kontakter med tekniska experter ger goda möjligheter att påverka styrelsen. Genom samarbete med tekniska chefer kan marknadschefen skapa bättre analyskapacitet inom organisationen. Detta ger kundinsikter som kan omsättas i praktiken, vilket i sin tur syns på resultaträkningens sista rad. Vinsten och lönsamheten hos företag vars marknads- och teknikchefer samarbetar överträffar sannolikt dem hos företag vars chefer inte samarbetar.


Det är mycket viktigt att marknadschefer inte placeras i expertfacket. De ska ses som erfarna verksamhetsstrateger som i första hand kan uppnå verksamhetsmålen och i andra hand är experter på marknadsföring. Marknadschefer som följer denna princip kan proaktivt beskriva vad som händer i marknadsföringsfunktionen och hur detta stöder verksamheten i stort. Sextiotre procent av marknadscheferna bidrar redan regelbundet med underlag till den verkställande direktörens verksamhetsstrategi, och det finns ingen orsak till att den återstående tredjedelen inte aktivt ska ge sin verkställande direktör underlag.


Fråga dig själv när den senaste gången din verkställande direktör ville tala med dig var? Om du siktar på att vara nyskapande, och hjälpa till att utforma och uppnå verksamhetens mål, kan ett närmare samarbete med IT- och ekonomichefen ge dig de breda kunskaper och insikter som är nödvändiga för att du ska lyckas.