BUSINESS BYTES

Hur ser innovation inom IT ut?

  • Postad 1 år sedan
  • 3 minuters läsning

Innovation är glödhett inom företagsvärlden. Företag efterfrågar innovation – men enligt Accenture tror färre än en av fem chefer att deras strategiska investeringar i innovation ger resultat.
Det har aldrig funnits större behov av innovation inom IT än vad det gör idag.  De flesta företagsledare vet att innovation bara kan ske i rätt miljö, där alla deltar i innovationsprocessen och där alla bidrar med nya idéer. Inom IT i synnerhet kan det ofta råda bristande konsekvens när det gäller hur kreativt tänkande tillämpas i det dagliga arbetet.

Innovation inom IT kan dock ta sig många olika uttryck. Den kan användas för att förvandla affärsprocesser till automatiserade IT-funktioner, utveckla program som banar väg för nya marknader eller för att genomföra datorvirtualisering som ökar flexibiliteten och minskar kostnaderna för maskinvara. I många fall är IT lika med innovation.

För IT krävs innovation och för innovation krävs IT. Innovation i sig är inte en aktivitet eller en avdelning, utan det rör sig snarare om ett sätt att tänka på och handla som måste tillämpas överallt – på alla avdelningar, i alla projekt och av alla befattningar. Det åligger IT-chefer att bidra till att skapa en företagskultur som inte bara tillåter, utan även uppmuntrar till och belönar, innovation. Men för många är detta en utmaning som är svår att övervinna på grund av hur deras avdelning betraktas inom företaget.

I dagsläget kan IT ses antingen som kostnadsställe eller resultatenhet. Organisationer kan antingen utnyttja IT-avdelningen till fullo för att öka tillväxten, eller hålla sig till det föråldrade synsättet att IT bara handlar om maskinvara och processer. I själva verket gäller det att samarbeta mellan alla avdelningar om de innovationer som IT möjliggör ska kunna användas för att uppnå organisationens övergripande mål.

Oavsett vilken form innovation tar, vill vi dela med oss av våra fyra bästa tips på vad alla organisationer som vill skapa fortsatta förbättringar genom innovation inom IT bör tänka på:

1.    Kolla in vad andra företag som verkar ha lättare att anpassa sig gör.  Mindre företag tenderar att vara mer flexibla och snabbare på att införa ny teknik. Använder de några delningsverktyg eller program som dina team skulle kunna ha nytta av?  Ta dig tid att studera hur andra använder de IT-lösningar du är intresserad av, särskilt de som är först ut med att använda dem. Det kan vara väldigt användbart att lära av andras misstag, för att inte tala om att du sparar både tid och pengar!

2.    Förena innovation med teknik. Kunskaper inom traditionell IT är djupgående och specialiserade. IT-teamet måste ha ingående kunskap om infrastrukturens komponenter, operativsystemet, databasen och samspelet mellan operativsystemet och databasen. Marknadsföringsavdelningen måste å andra sidan känna till kund- eller företagsuppgifterna som finns i dessa system och databaser. I deras gemensamma arbete kan båda avdelningarna få nya insikter om hur informationen kan användas till förmån för företaget – och hur bådas kunskaper kan användas i arbetet mot ett gemensamt, övergripande mål.

3.    Var inte rädd för kaos – men glöm för den delen inte bort värdet av struktur.  Ur kaos föds kreativitet. Det skapar en möjlighet till förändring. Det tvingar oss att leta efter ett ovanligt och mångfacetterat perspektiv, och det driver oss bort från rutiner och ger oss tillfälle att göra saker och ting annorlunda så att vi kan skapa något som kanske blir banbrytande. Men en viss struktur måste finnas för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Det kan exempelvis innebära att en och samma person eller avdelning ansvarar för att projektet realiseras.

4.    Fokusera på vad som är verkligt. IT-chefer måste betrakta innovation utifrån företagets specifika värdeförslag – inte bara i termer av produktivitet och effektivitet. Innovativ IT bör vara inriktat på att använda tekniken på nya sätt för att förbättra samspelet mellan teknikinitiativ och affärsmål.

IT befinner sig i en särdeles stark position för att leverera innovation. Inte bara är innovation en oumbärlig del av IT, utan IT-personal har traditionellt sett kontakt med alla delar av företaget då de samverkar med alla avdelningar och arbetsroller, trots att de ibland är inneslutna i sin egen informationssilo.  Faktum kvarstår att IT-avdelningar kan och måste sammanföra all information för att komma på nya sätt att främja värde och innovation – inte bara för den egna avdelningens vinning, utan för företaget som helhet.