Artikel

Vad varje CFO behöver veta om digital transformation

Hur påverkar digital transformation ditt företag?

Ladda ner guiden

En guide för att transformera ekonomi i en hybridmiljö.

Läs Canons guide för att införa digital och automatiserad teknik inom ekonomi

Ladda ner guiden

Woman speaks to men in a meeting

CFO – vanliga frågor

Digital transformation påverkar alla avdelningar på olika sätt, men för ekonomiavdelningen har denna processen ofta varit svårare än för andra. Fyra av fem yrkesekonomer säger att deras avdelning inte håller jämna steg med resten av organisationens planer för digital transformation. Canon svarar på vanliga frågor om hur moderna ekonomichefer kan övervinna utmaningar och åstadkomma digital kompetens genom transformation.

Hur utvecklas rollen som CFO?

I rollen som CFO ingår traditionellt sett finansiell planering, resultatrapportering och riskhantering. Den utvecklas däremot från att blicka tillbaka och rapportera vad som har hänt till att definiera och planera organisationens framtid. CFO:er förväntas nu skapa en datadriven strategi med planer kring förväntade trender. CFO:er kan endast ta på sig den här mer avancerade rollen om de inte hindras av tidskrävande administrationsuppgifter och dagligt redovisningsarbete. Det leder till att CFO:er oftast investerar i mer teknik som gör de här uppgifterna effektivare och automatiserade, så att de kan fokusera på strategiarbete som skapar mervärde.

Hamnar ekonomiavdelningen ofta på efterkälken när det gäller digital transformation?

För ekonomiavdelningen är digital transformation ofta mer utmanande än för andra i verksamheten. Faktum är att 88 %1 erkänner att de kämpar med att hänga med i verksamhetens digitala mål. Det gör att ekonomiavdelningen oftare har problem med lägre produktivitet och effektivitet, samtidigt som den producerar högre processkostnader. Det i sin tur kan förvärra finansfunktionens rykte om att vara ett kostnadsställe.
[1] AIIM report: Finance and Accounting in 2017

Vilka hinder finns det för företag som genomgår en digital transformation, särskilt inom finansfunktionen?

Framstegen fortsätter att sinkas genom överdrivet beroende av manuella processer och äldre system. 66 % [1] av yrkesekonomer säger att de är mer pappersberoende än någon annan företagsfunktion. Faktum är att samtidigt som alla företagsfunktioner strävar efter avdelningsomfattande digitalisering, så är den här processen en resa. Eftersom avdelningen hanterar en del av den mest känsliga och viktiga informationen i hela organisationen kan det vara en stor utmaning att överväga störningar i typiska arbetsflöden. Det innebär att införandet av digital teknik måste vara väl genomtänkt och eventuella nya digitala och manuella arbetsprocesser måste fortfarande fungera tillsammans.

Hur kan företagen säkerställa att de integrerar ny teknik i finansfunktionen på ett effektivt sätt?

Sanningen är den att företag alltid sitter med en fot i det nya och en i det gamla: optimera och uppdatera gammal IT medan det nya införs. Därför innebär digital transformation att uppdatera viktiga processer och att ta vara på möjligheter för automatiserad effektivitet, samtidigt som analoga arbetsflöden bibehålls och förbättras för senare optimering. Den digitala transformationen kommer mer sannolikt att lyckas om verksamheten anammar denna hybridmiljön, där både digitala och analoga processer pågår.

Det gör att när ny teknik införs måste den anpassas för de olika stadierna av transformationen och erbjuda en smidig och fullständig integrering med aktuella, back end och framtida system, arbetsflöden och processer.

Glasses resting on documents on desk

Vad har du sett som en katalysator för transformation inom ekonomiavdelningen?

Oavsett om det gäller den dataskyddsförordning som nyligen infördes (GDPR), eller andra lagar gällande mutor, eller skyldigheten att rapportera betalningsvillkor, finns det ett växande antal utmaningar kring efterlevnad som sätter press på att ekonomiavdelningen måste förändras. Traditionella, pappersbaserade metoder gör inte bara viktiga processer, till exempel P2P, mer komplexa och svåra att hantera, utan äventyrar även regelefterlevnaden. Tillsammans med förbättrad effektivitet och flexibilitet hjälper digital och automatiserad teknik ditt företag att skapa mer transparenta, ansvarsfulla processer och arbetsflöden som passar dagens komplexa regelmässiga landskap.

Det finns alltid ny trendig teknik, men vad tror du ger ekonomiavdelningen den största möjligheten?

Trots att det finns många tekniker som hyllas som ”nästa stora grej” erbjuder automatisering de mest genuina, praktiska fördelarna för en ekonomiavdelning idag. Ekonomiautomatisering ska vara en viktig, strategisk pelare i den digitala transformationen i alla företag. Det är avgörande för att koppla ihop den fysiska och digitala informationen som hanteras av avdelningen. Det finns många fördelar med att införa automatisering i kärnprocesser som fakturahantering och P2P, till exempel att den blir mer effektiv, administrationskostnaderna för kontorsarbetet minskar och det blir enklare för företag att efterleva reglerna.

Automatisering hjälper ekonomiavdelningarna att minimera risken för mänskliga fel när det gäller pappersarbete och uppfylla bästa praxis, till exempel genom att göra det enkelt att bygga in steg-för-steg-åtgärder, bland annat obligatoriska godkännanden, vilket hindrar att användarna hoppar över steg som krävs för att efterleva reglerna. Samtidigt kan en digitaliserad process enkelt granskas och hjälper till att uppfylla interna styrprocesser och externa redovisningsbestämmelser.

Är AI överreklamerat? Eller kan det ha fördelar för ekonomiavdelningen?

Ett av de bästa exemplen på hur AI kan gynna ett företag är hur data utnyttjas för att ge värdefulla, prediktiva insikter i stället för att bara informera om vad som redan har hänt. En av de viktigaste uppgifterna för alla CFO:er och finansfunktioner är att analysera prestanda och skapa en strategi. AI är alltid datadriven och kan analysera prestandadata från flera år tillbaka och identifiera meningsfulla mönster som det mänskliga ögat kanske inte upptäcker. När en strategi är i rörelse kan AI bevaka i realtid och meddela företaget om avvikelser genom att automatiskt flagga problem till rätt intressent när det krävs en åtgärd.

Hur kan ekonomigruppen främja bättre samarbete med inköp?

Ekonomi och inköp har i allt högre grad ett nära samarbete, men bara en tredjedel av företagen tror att deras inköps- och finansfunktioner faktiskt är nära sammankopplade. Snabbhet och noggrannhet i en organisations betalningsprocesser påverkar kvaliteten i relationerna med leverantörer. När betalningsprocesserna börjar bli överbelastade för att arbetsflödena inte är optimerade blir kvaliteten på de affärsrelationerna lidande. Det leder till att många företag vill förbättra sammanhållningen genom att integrera automatiseringsteknik, vilket minskar förseningar och fel i samband med manuell bearbetning. Det förbättrar i sin tur relationen med leverantörer.

Hur förändras fakturahantering och hur kommer den att skötas i framtiden?

Enligt AIIM erkänner 22 %[1] av företagen att endast en fjärdedel av deras fakturahantering är automatiserad för tillfället, men det förväntas öka och det är tydligt varför. AIIM:s forskning upptäckte att den genomsnittliga tiden för att hantera fakturor är tre till fem dagar för företag som fortfarande använder en pappersbaserad lösning. Fakturahanteringen på företag som använder en automatiserad lösning är däremot mindre än en dag.

Upptäck hur du transformerar finansfunktionen i en hybridmiljö

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på mer om att transformera ekonomiavdelningen

Prata med vårt team