Buzzword Buster

Idag går tryckindustrin igenom en radikal förändring. Ny teknik leder till mer exakta tryckjobb, kortare ledtider och enklare provtrycksprocesser, något som gynnar både tryckare och deras beställare. Men med nya trycktekniker följer också nya fackuttryck och termer som ibland kan vara svåra att förstå. När vi nyligen genomförde en undersökning bland tryckerier om en av de nya teknikerna, Web-to-Print, fann vi att de flesta tryckare inte förstod vad ordet betyder, och de var osäkra på om de erbjöd den tjänsten till sina kunder.

Buzzword Buster är en ordlista med tryckbeteckningar som förklarar de ”mystiska” orden. Vi hoppas att det är en användbar bok inte bara för trycksaksköpare, utan också för nyanställda inom tryckindustrin som behöver en snabb uppdatering av språket i tryckvärlden.

Genom att publicera Buzzword Buster hoppas vi kunna hjälpa både kunder och tryckerier att kommunicera bättre och därmed minska den frustration som ofta uppstår på båda sidor – just över missförstånd kring teknik och termer.

Ordlista
A-GH-NO-R ,  S-Ö

 

A


A-serien
De vanligaste standardformaten efter renskärning är enl. ISO den s k DIN- eller A-serien (antagen som svensk Standard 1946):

A0 - 841 x 1189mm
A1 - 594 x 841mm
A2 - 420 x 594mm
A3 - 297 x 420mm
A4 - 210 x 297mm
A5 - 148 x 210mm
A6 - 105 x 148mm
A7 - 74 x 105mm

AM raster (Amplitudmodulerat raster)
Traditionell rastreringsteknik där ett halvtonsoriginal delas upp i ett antal rasterpunkter av olika storlek. Dessa kan ha olika form – runda, ellipsformade etc. Centrum på varje rasterpunkt ligger på samma avstånd från varandra. Se motsatsen Stokastiskt raster.

Arbetsorder
Datainskriven specifikation över en grafisk produktion med bl a olika arbetsmoment, materialåtgång etc.

Arbetsflöde
Den ordning i vilken ett produktionsförlopp flyter fram från sättning,
via repro, tryckning och binderi till färdigställning av en trycksak.

Ark
Inom grafiska branschen avses ett stort pappersark eller ett tryckark med flera sidor, som efter falsning består av 4 eller flera sidor.

Arkpress
Tryckpress som levererar enstaka ark i varje tryckmoment i motsats till Rulloffset, se detta ord.

Artwork
Färdigt original som inkluderar textsättning och illustrationsmaterial samt är färdigt för repro och tryck.

 

B


B-serien
Enl. ISO i den s k DIN-serien ingår B-formaten som standardformat för affischer, kuvert m m.

B0 - 1000 x 1414mm
B1 - 707 x 1000m
B2 - 500 x 707mm
B3 - 353 x 500mm
B4 - 250 x 353mm
B5 - 176 x 250mm
B6 - 125 x 176 mm
B7 -  88  x 125 mm
B8 -  62  x  88 mm

Betraktningsljus
För att bedöma färgöverensstämmelsen med förlagor och provtryck används
ofta ett betraktningsljus med rätt färgtemperatur, ca 5.000 Kelvin (K)
och ett Ra-värde på ca 90.

Binderi (eller bokbinderi)
Man skiljer i stort på broschyrbokbinderi (häftning och klammerhäftning) och bokindustri (förlagsbandsinbindning) samt privatbokbinderi (inbindning av enstaka bokband).

Bulk
Anger papperets porositet och anges som tjockleken dividerad med ytvikten. Hög bulk = fjäderlätt papper.

Bunt
Innermarginalerna mellan textytorna i ett bok- eller tidskriftsuppslag.

Beräknat pris
Ungefärligt pris som kalkylerats av en producent.

Bläckstråletryck
Utförs av en skrivare, vars tecken formas av en färgstråle ellerdroppar på papper eller annat material.

Bokblock
Inlagan i en bok (dvs de olika arken upptagna, falsade och häftade)exklusive pärmar.

Bokrygg
Rygg eller bindningssida på en publikation.

Boktryck  (Letterpress)
Äldre högtrycksmetod, där färggivande partier ligger upphöjda, t exblytyper, maskinsats eller boktrycksklichéer.

Brödtext (eller brödstil)
Huvudtextens teckensnitt och teckengrad i en viss trycksak.

 

C


CMYK
Cyan, Magenta, Yellow (gul) och Key (svart, eg. nyckelfärg). Grundfärgerna i det subtraktiva färgsystem som används inom grafisktryckteknik. Se motsatsen RGB.


D


Dekorfärg

Kulört färg som inte består av CMYK-färgerna utan är en färdigblandad tryckfärg, ofta angiven som en PMS-färg, se detta ord.

Densitometer
Optiskt/elektroniskt instrument för mätning av täthet i genomsikt(film) eller påsikt (fotokopior, plåt och tryck). Används för attkontrollera det tryckta arket och säkra kvalitet och färgmängd.

Desktop Publishing (DTP)
Framtagning av text- och bildoriginal med hjälp av dator och scanner ”som ryms på skrivbordet”. Resultatet skrivs ut på printer för papper, på film eller plåt (CTP).

Digitalt provtryck
Färgprovtryck från digital data utan omväg över film. Görs ofta ilaser- eller bläckstråleskrivare.

Digitaltryck
Utskriftsenhet som med hjälp av en från datorn styrd laserstrålepåverkar en trumma som på belysta ställen kan ta emot toner(färgpulver). Tryckbilden överförs till papperet och fixeras där medhjälp av värme.

Direktlito
Tryckning direkt från från offsetplåten till papperet. Se motsatsen Offsettryck.

Dithering
Simuleringsteknik som används vid både färg- och gråtonsvisning på bildskärm. Upplösningen försämras dock med denna teknik.

Djuptryck
Ett tryckförfarande som har sitt ursprung i kopparstick och andra gravyrmetoder. I samband med att fotografikonsten på 1890-talet etablerades, utvecklades det klassiska djuptrycket till att även kunna trycka fotografiska bilder med s.k. äkta halvtoner (fotografiskt tryck). Tryckformen bestod då av en kopparcylinder med etsade fördjupningar vars djup varieras i förhållande till den färg som skulle avges. Sedan i början på 1980-talet användes dock uteslutande cylindrar som graveras med hjälp av antingen elektromekaniska metoder eller laserteknik. Dessa nyare metoder producerar ett halvautotypiskt tryck (fördjupningarna varieras både till diameter och djup - jmf offsettryck med enbart variation av diametern (ren autotypi)) med en mycket hög reproducerbarhet. Innan tryckningen förkromas kopparcylindern så att den skall kunna hålla även mycket stora upplagor (< 10 miljoner tryck) för produktion av tidskrifter, kataloger, tidningsbilagor m.m. Djuptryck har ca 40 % av denna marknad i Europa.

DPI (Dots Per Inch)Upplösningsenhet för all utmatningsutrustning (dator, fotosättare,filmsättare, CTP).

Dubblering
Trycktekniskt fel som kan uppkomma vid offsettryckning och som består
av en dubblering av bl a punkterna i rastertrycket, oftast med svagare
färg.

Dummy
Provisorisk imitation av den färdiga produkten. Tas bl a fram för att simulera den färdiga trycksaken.

Duplex
Förmågan hos en skrivare att skriva ut dubbelsidigt på ett ark.

Duplextryck
Dubbeltryck från två halvtonsseparationer av ett svartvitt fotooriginal, varav den ena exponerats normalt och den andra i hårt manér. Trycks i olika rastervinklar.


E


ECI,
(European Color Initiative , eci.org),
en sammanslutning av företag och organisationer inom grafisk bransch som tagit fram standarder för färghantering.

EPS (Encapsulated Post Script)
EPSFilformat som både kan innehålla objektgrafik och pixelgrafik.FFalsmaskin

Specialmaskin för falsning av ark. Arbetar med fickor eller svärd.

Fiberriktning
Papperets fiberriktning är viktig för falsningen och den färdiga trycksaken. För att undvika att ryggen i en folder spricker eller för att boken skall ”falla upp väl” bör fiberriktningen gå parallellt med bokryggen. Den sida av ett ark som fiberriktningen går mot  brukar anges först.

Flexografi (Flexografiskt tryck)
Högtrycksmetod för en- eller flerfärgs-rullpressar där tryckformen består av fotopolymer-, gummi eller annat material. Används bl a till förpackningstryck, t ex bärkassar, wellpappstryck.

FM-raster (Frekvensmodulerat raster)
Se Stokastiskt raster.

FOGRA (Deutsche Forschungsgesellschaft für Druck- und Reproduktionstechnik)
Grafiskt forskningsinstitut i Tyskland som bestämt många normer inom
den grafiska branschen.

Format
Storleksangivelse. Även regler för hur en datafil skall tolkas, t ex bildformat eller textformat.

Färdigställning
Generell term för avslutningsarbeten på en trycksak, t ex falsning,upptagning, häftning, renskärning (trimning).

Färghanteringssystem
Programvara som styr färggenereringen genom hela produktionskedjan – från scanner via bildskärm till tryckmomentet.

Färgkniv
Reglagebleck i färgkista som justerar tryckfärgstillförseln i entryckpress.

Färgrymd
Avser det färgomfång som kan uppnås i en viss miljö, t ex en bildskärm eller digital tryckpress.

Följande pris
Det kalkylerade priset i en offert för efterkommande överupplaga vidsamtidigt tryckning. Detta pris blir per 1.000 ex avsevärt billigare,då intagningstider och annat förarbete är inkluderat i tryckningen avhuvudupplagan.

 
G


GCR (Grey Component Replacement)

Avser en kulörfärgsreduktion där primärfärgerna (gult, magenta och
cyan) vid färgseparation ersättes helt eller delvis med svart i alla
neutrala toner, s k akromatisk repro.

GIF (Graphic Interchange Format)
Filformat mest använt i samband med webbgrafik och som kan innehålla
både streck- och halvtonsbilder i max 256 färger.

Gravyr
Avtryck från graverad tryckplåt eller -cylinder (kopparstick,stålstick). Se även Djuptryck.

Grid
Rutnät eller modulmönster som förekommer i rit- eller layoutprogrameller ligger som mallmönster för sidlayout m m.

Gulfärgning av papper
En oönskad effekt som inträffar på trähaltigt papper, då ligninet ipapperet gulnar med åldern.HHalvton

Teknik för att återge kontinuerliga nivåer i gråtonsskalan mellan svart och vitt. Tekniken bygger på en optisk illusion genom attrasterpunkternas storlek tillsammans ger en kontinuerlig tonskala.


Heltäckande

En yta som består av 100 % färg eller toner i jämförelse med ytor som trycks i rastrerad halvton.


Huvud
Den övre marginalen i en bok eller tidskrift. Även översta delen i en tabell.

Hyssjning
Hyssjning innebär att rasterpunkterna smetas ut till utdragna ovala punkter. Detta kan uppstå vid för högt tryck mellan gummicylindern och mottryckcylindern eller när plåtcylinder och gummicylinder inte roterar med exakt samma hastighet.

Högdagrar

De ljusare tonerna på ett fotografi eller halvtonsoriginal. Kallasockså spetsdagrar.


I


ICC-profil
Beskriver hur en speciell enhet (digitalpress, offsetpress, färgskärm etc) återger en färgrymd.

Ink-jet printing
Se Bläckstråletryck.InstickFalsade ark, instuckna i varandra. Kan också avse en lös bilagainstucken i en trycksak.

Instickshäfting
Klammerhäftning från ryggen av ark som stuckits in i varandra. Se motsatsen Platthäftning.

Intagning i press
Olika förberedelsemoment i tryckpressen. Processen för ett intag är avsevärt snabbare vid digitaltryck jämfört med offsettryck.

 

J


JPEG (Joint Photographic Experts Group)Allmänt förekommande standardformat för bl a färgbildskomprimering och digital fotografering. Utelämnar sådan ”överflödig information” som ögat inte uppfattar.

JDF (Job Definition Format)En industristandard för att förenkla informationsutbyte mellan olika enheter i en grafisk produktionskedja.

Jämnstötningsmaskin
Vinkelbord med motordriven vibration som jämnstöter tryckt material, t.ex. papper.


K


K (Key color)
Förkortning för svart färg i fyrfärgstryck (CMYK).

Kalibrering
Anpassning till i förväg fastställda mått, t ex färgkalibrering ellerskärmkalibrering.

Kollationeringsmärke
Markering på det falsade arkets rygg, placerat i stegformation, så att det upptagna bokblocket visar en diagonal linje över ryggen. Saknat eller felplacerat ark upptäcks lätt på detta sätt.

Kontrollremsor (färgstrippar)
Inkopierade små färgplattor utanför sidformatet som används för avläsning av färgdensitet, punktförstoring, dubblering och ev hyssjning.

Kvalitet
Subjektiv term relaterad till kund, tryckare eller fackfolk beträffandeförväntat resultat.

Kvarto
Äldre formatbeteckning, härledd fån ett arks falsning i fyra delar (två veck), definierat till 225 X 285 mm.


L


Lackering (även Partiell lackering)
Vattenbaserad ytbehandling som görs i tryckpressen i samband med tryckningen som en enklare metod än andra lackbehandlingar (UV-lack, laminering etc).Kan liksom laminering utföras partiellt, dvs på endast en viss del av ytan i en trycksak.

Laminat
Tunt, transparent material (både i blankt eller matt utförande) som påläggs kartong- eller pappersyta för att höja finishen och för att skydda ytan.

Limhäftning
Trådlös bindning, där arkdelarnas ryggsida fräses och arken sedan limmas med varm- eller
kallim.

Linjärisering,
samma som att kalibrera, dvs se till att en skrivare eller plåtsättare ger de rastertoner man skickar till den.

Litografi
Konstgrafisk plantrycksmetod som bygger på samma teknik som offset, se detta ord.

Ljushet på papper
Reflekterat ljus i procent av det ljus som faller på papperets yta (kan mätas enligt ISO-metod).

Lumppapper
Specialpapper framställt av lump, numera ganska ovanligt.

Lupp
Förstoringsglas för att studera tryck, film, plåt, rasterpunkter m m.

Längs fiberriktningen
Parallellt med den riktning fibrerna flutit vid papperstillverkningen.Se Fiberriktning.

Lösning (Solution)
Ett mångtydigt ord inom grafiska branschen. För Canon avses en rätt mix av hårdvara, programvara och leverantörssupport som skapar underlag för högst tänkbara kvalitet. Kan också avse en kemisk lösning.


M


Marginal
De otryckta kanterna runt en textyta eller en bild. Uppdelas iinnermarginal (bunt), huvud-, ytter- och undermarginal.

Mellantoner
De mellersta partierna i en halvtonsskala eller en rastrerad bild.

Metadata
Information om en viss fil som kan bifogas eller inkluderas i filen. Ger upplysningar om hur och när filen skapades, av vem, i vilken dator samt innehåller data om storlek, format, copyrighträttigheter, versionsnummer m m.

Mikrometerskruv
Mätinstrument som bl a används för mätning av ett pappers tjocklek.. Kallas även bygelmätskruv.

Moaré eller Moiré
Oönskat interferensmönster som uppstår t ex i vissa vinkellägen mellan två raster.


N


Neutralgrå
Grått utan kulörfärg.


O


Offset
Litografisk plantryckmetod där tryckplåten är preparerad så attfärggivande ytor gjorts färgmottagliga och vattenbortstötande och icke färggivande partier gjorts vattenmottagliga och färgbortstötande. Överföringen av tryckbilden från offsetplåten sker indirekt via en gummiduk till papperet. Se motsatsen Direktlito.

Omkast
Ett av tre olika sätt att vända arken när dess två sidor skall tryckas efter varandra i två tryckomgångar. I detta fall finns både prima- och sekundasidorna på en och samma tryckplåt. Arket får samma iläggningskant vid båda tryckningarna.

Oskarp mask
Teknik för att justera punktstorleken för att skärpa en halvtonskant i kontrasterande områden.

On demand
Avser bl a tryckning ”allt efter behov” istället för tryckning i störreupplaga.

Opacitet
Avser t ex papperets ogenomskinlighet, dvs blockering av ljusgenomsläppoch eliminering av att man ser baksidestrycket genom papperet.

Optisk läsning (OCR, Optical character regognition)
Elekronisk avläsning via fotoceller. Kan ske genom matrismatchning eller mönstermatchning.  Används till att digitalt tyda text i trycktadokument eller bilddokument. På så sätt blir texten sökbar och redigerbar.


P


Pagina

Sidsiffra.

Paginering
Sidnumrering i löpande ordningsföljd.

Papperssträcking
Kan uppstå på grund av att papperets fibrer sträcker sig på ett onormalt och oönskat sätt på grund av offsetteknikens befuktning på plåten som sedan överförs till papperet.

Passning i trycket
Inställning så att register erhålls. Till hjälp härför utsättspassmärken på arket (för avskärning).

PDF (Portable Document Format)
Universalformat som skapas och läses med Acrobat  eller annan PDF-generator och som bygger på PostScript-liknande teknologi.

PNG (Portable Network Graphics)
Filformat, liknande GIF (se detta ord), men tar större utrymme.

Perfect binding Se Limhäftning.

Perfektor
Press som är kapabel att trycka båda sidorna av arket (s k schön-wieder tryck) i ett tryckmoment.

Pantone®.
(Pantone Matching System)Referenssystem, utvecklat av Pantone, som identifierar över 1.100 färger och kommunicerar dessa rakt igenom hela produktionskedjan.

Picasystemet
Typografiskt måttsystem i England och USA. 1 pica (4,2 mm) = 12 points.

Pixelbaserad grafik
Baseras på små rutor som kallas bildpunkter eler pixlar. Upplösningen anges i dpi (pixlar per tum). Se motsatsen Vektorgrafik.

Plano
Ofalsat tryckark.

Platthäftning
Häftning av bok, tidskrift eller broschyr med arken lagda i arkföljd (ovanpå varandra), häftade med tråd eller klammer. Se motsatsen Instickshäftning.

Point
Minsta måttenheten i picasystemet (se detta ord). 12 points = 1 pica. Skilj mellan point och punkt (se detta ord).

PostScript
Ett sidbeskrivningsspråk lancerat av Adobe Systems. Bygger på vektorgrafik, se detta ord.

Preflight
Förkontrollsystem i datorn före överföring till rippning eller annan utskrift, dvs helhetskontroll av det färdiga dokumentet.

Print on demand
Tryckning av en mindre upplaga (även enstaka exemplar) från en digitalpress enligt önskan. Se även On demand.

Processfärger
De färger som används vid fyrfärgstryck, dvs cyan, magenta, gul och svart, CMYK. Dessa är i Europa normerade enl. FOGRA.

Profilprogram
Konsekvent genomfört designprogram (logotype, husstil, husfärg etc) för att skapa en visuell identitet.


Provtryck
Egentligen ett tryck som utförts i produktionspress eller iprovtryckspress, men som numera ofta ersätts med digitaltfärgprovtryck. Provtrycket brukar godkännas av kunden före tryckning.

Prägling
Upphöjd (eller nedsänkt) relief, som ofta formas mellan en matris(negativ relief (honform) och en patris (positiv, upphöjd relief)..

Punkt
Minsta typografiska enheten (0,376 mm) i Didotsystemet. Jmf med point(se detta ord).

Punktförstoring
Uppstår från halvtonsoriginal vid tryckning på papper dårasterpunkterna återges större än de är på film eller plåt. Kompensation för punktförstoringen görs i repron.


R


Rasterton
Med hjälp av rastreringsteknik kan en jämn färgton skapas med hjälp av rastertoner i CMYK-serien, se detta ord.

Register
Avser passning mellan olika delfärger eller mellan tryck på vardera sidan av papperet.

RGB
Förkortning för Röd, Grön och Blå i det additiva färgsystemet. Används inom bl a bildskärmsteknik.

RIP (Raster Image Processor)
Hårdvara och mjukvara som översätter data från PostScript eller andra sidbeskrivningsspråk till punkter eller pixlar.

Rismarkerat
Markering för 500 ark (för bulkigare ytvikter gäller 100 eller 250 ark).

Rub off,
Att tryckfärg kan smetas ut mekaniskt, ex med fingrarna, i en trycksak.

Rulloffset
Tryckning från rulle i löpande bana i motsats till arkpress (se detta ord).

 

S

 

Sadelhäftning
(Se Instickshäftning)

Screentryck
Tryckmetod med hjälp av rakel och stencil eller schabloner på väv av varierande slag. Medför tjockt färgskikt.

Sidhäftning
Häftning från framsidan, även kallat blockhäftning. Se alternativet Instickshäftning.

Skärmärken
Anvisning för senare skärning som placeras utanför sidformatet påtryckarket som ett hjälpmedel för binderiet.

Skön- och vidertryck
Äldre beteckning som innebär att båda sidorna av ett ark trycks i samma arkgenomgång i tryckpressen.

Snabbtryck
Tryckerikoncept som använder små arkpressar.

Stans, Stansning
Maskinell bearbetning av papper eller kartong i form av utskärning, håltagning, slitsning etc.

Stokastiskt raster (Frekvensmodulerat raster)
Metod att åstadkomma halvtonstryck som bygger på slumpmässig fördelning av rasterpunkterna. Dessa är alla av samma storlek men utspridda med varierande täthet.

Set off,
Att tryckfärg som inte torkat ordentligt fastnar på motstående sida.

Skeva
Vrida i snett läge – en möjlihet som finns för både text och bild i
datorprogram.

Stjälpark
Ett av tre olika sätt att vända arken när dess två sidor skall tryckas efter varandra. I detta fall finns både prima- och sekundasidorna på en och samma tryckplåt, men arket byter iläggningskant vid andra tryckningen.


TTIFF
(Tagged Image File Format)
Standardformat för lagring av inlästa streck och gråskalebilder i både RGB- och CMYK-läge. Observera att detta format är olika för PC och Macintosh.

Textsättning
Textframställning för bästa läsbarhet med god typografi

Tryckformsfria tryckmetoder
Kontaktlösa tryckmetoder som laser- och bläckstråletryck, elektrografi och termografi.

Toning
1. Svag skiftning i någon färgnyans. 2. Plåtfel vid tryckning som gör
att icketryckande ytor får en svag oönskad nyans.


U


Upplaga
Antal exemplar av en upplaga. Se även Överupplaga.


Upplösning
Mäter mängd bildinformation i antal pixel (dpi) eller linjer per enhet. Ju högre upplösning, desto större bild kan produceras.


Utfallande bild
Illustration som placerats på arket så att den beskärs vidrenskärningen och faller ut i marginalen.


Utskjutning

Placering av sidorna i en trycksak enl. ett schema, så att dessa kommeri rätt ordning efter falsningen.


UV-lackering
Efterbehandling i specialmaskin av tryckta ark för att åstadkomma en bättre finish. Lacken hårdnar genom belysning av UV-ljus i maskinen.


Upp (”Antal ex upp”)
Anger hur många ex av en tryckform som läggs upp för tryckning i samma tryckmoment. ”Två upp” eller ”tre upp” avser tryckning av formen två resp tre gånger på samma ark.

 

V


Vinjettering
Friläggning, t ex konturbegränsad bild frilagd från bakgrunden.

Variabelt datatryck
(Variabeltryck, VDP) Tryckning där text och bild kan ändras från ena trycket till nästa genom att information hämtas från en databas eller extern fil. Som exempel kan nämnas en personaliserad broschyr, som med gemensam layoutkan anpassas till resp mottagare med namn, specialrabatt etc.  Endast med tryckformsfria tryckmetoder kan variabeltryck produceras.

Vattenmärke
Transparent logotyp i papperet som framställs i samband medpapperstillverkningen genom en prägelprocess.

Vektorgrafik
Beskrivning av kurvor med hjälp av vektorer, t ex den yttre och inre konturen av en bokstav. Går att skalas (förstoras).  Se motsatsen Pixelbaserad grafik.W


Web-to-Print (e-handel)
Ett tryckkoncept som möjliggör att kunden själv producerar original, eller beställer efter färdiga mallar, som sedan går till tryck automatiskt via webben. Originalen lämnas i PDF-format.

WYSIWYG
Förkortning för ”What You See Is What You Get” använt i datasammanhang för att beskriva koncept där man under layoutproceduren visuellt serhur slutresultatet kommer att bli.

WMF (Windows Metafile Format)
Ett filformat i Windowskonceptet som mest används för vektorbilder. Metafiler kan även  innehålla rasterbildsinformation. Färgstödet är begränsat till 16-bitars RGB och formatet kan inte hantera färgseparationer.


X


XML (eXtensible Markup Language)Ett mera kraftfullt kodningsspräk än det tidigare HTML. Detta medför att designers och programmerare kan lägga in tags som styr specialinstruktioner de vill lägga med i dokumentet.


Y


Ytvikt i gram
Anger pappersvikten per kvadratmeter, t ex 100 g. Papperets tjocklek anges som bulk, se detta ord.


Ö


Övertryck
Avser i grafiskt sammanhang när en färg trycks ovanpå en annan.

Överlappning (Svällning)
Görs då två färgzoner möter varandra för att undvika glipor dem emellan.

Överupplaga
Överexemplar vid tryckning, som enl. allmänna leveransbestämmelser får debiteras kund inom vissa gränser.

spacer
					image
Beställning
Klicka här för att beställa Buzzword Buster
  • Canon
  • ...
  • Buzzword Buster - Glossary for Professional Printing Terms