Om Canon Mobile Scanning MEAP-appen

Appen Canon Mobile Scanning MEAP (kallas hädanefter för "produkten") är en MEAP-app med stöd för mottagning av data som scannats av en imageRUNNER ADVANCE-enhet till en mobil terminal.
Du kan konfigurera scannerinställningarna och scanna från en mobil terminal genom att ansluta den här produkten och appen Canon PRINT Business för mobila terminaler.

NOTERA

Om du vill använda den här produkten måste du installera Canon PRINT Business i din mobila enhet i förväg. Du kan ladda ner den senaste versionen av Canon PRINT Business från App Store.

Så här installerar du produkten

Det finns två metoder, "Automatisk installation genom att ansluta till en leveransserver (rekommenderas)" och "Manuell installation via SMS (Service Management Service)". För båda dessa metoder krävs administratörsbehörighet för multifunktionsenheten.

Automatisk installation genom att ansluta till en leveransserver (rekommenderas)

b_meap_flow_deliver_C

När du anger licensnumret från multifunktionsenhetens pekpanel eller fjärranvändargränssnittet ansluts multifunktionsenheten till leveransservern via internet och produkten installeras automatiskt.

Se följande om du vill ha mer information om licensnumret och installationsmetoden.

Installera appen Canon Mobile Scanning MEAP (levererad)

Manuell installation via SMS (Service Management Service)

b_meap_flow_manual_C

Ladda ner datafilerna för produkten från Canons webbplats och spara på en dator. Installera sedan filerna i multifunktionsenheten via SMS.

Se följande om du vill ha mer information om filhämtningen och installationsmetoden.

Installera appen Canon Mobile Scanning MEAP (manuellt)

Scanningsprocedur

Utför scanningsåtgärder från den mobila terminalen när du har startat produkten från pekpanelen på multifunktionsenheten.
Du kan konfigurera scannerinställningarna och ta emot scannade data med appen "Canon PRINT Business" för mobila terminaler.
Se följande om du vill ha information om scanningsproceduren med den här produkten från en imageRUNNER ADVANCE-enhet.

Se avsnittet "Scanna (imageRUNNER ADVANCE-serien)" – fliken: "Så här gör du" på sidan Canon PRINT Business

NOTERA

Om du inte kan använda produkten kan du scanna med hjälp av funktionen <Scan and Send> (Scanna och skicka) på multifunktionsenheten. I det här fallet behöver du konfigurera scannerinställningarna på pekpanelen på multifunktionsenheten när du scannar.

Installera appen Canon Mobile Scanning MEAP (levererad)

Här beskrivs hur du installerar appen Canon Mobile Scanning MEAP (kallas hädanefter "produkten") med hjälp av åtkomst till leveransservern från en imageRUNNER ADVANCE-enhet via internet.

Miljö som krävs

Multifunktionsenhet
En enhet i imageRUNNER ADVANCE-serien med stöd för Canon PRINT Business-appen för mobila enheter.

Se fliken "Allt-i-ett-skrivare som stöds" på sidan Canon PRINT Business

NOTERA

 • Leveransservern finns på internet. Innan du påbörjar installationen försätter du multifunktionsenheten i ett läge där den kan ansluta till ett externt nätverk.
 • Det kan hända att multifunktionsenheten inte kan ansluta till leveransservern på grund av brandväggsinställningar. Om detta sker kontaktar du din nätverksadministratör.

Licensnummer

Om du vill installera produkten behöver du ett licensnummer.
Licensnumret används i proceduren "Installera produkten" nedan.

Licensnummer

Installera produkten

Installera produkten på den multifunktionsenhet du använder.
Det finns två metoder "Installera från pekpanelen" och "Installera från fjärranvändargränssnittet".

NOTERA

 • Om du vill installera den här produkten måste du logga in på multifunktionsenheten som administratör.
 • Skärmarna och tillvägagångssätten kan variera beroende på vilken multifunktionsenhet du använder.

Installera från pekpanelen
Installera den här produkten från multifunktionsenhetens pekpanel.

 1. 1. Tryck på [] (Settings/Registration(Inställningar/Registrering).
 2. 2. Tryck på [Log In/Logga in].
 3. 3. Ange följande. Tryck på [System Manager ID/Systemhanterar-id] → ange ett avdelnings-id. Tryck på [System PIN/System-PIN-kod] → ange en PIN-kod.
 4. 4. Tryck på [OK].
 5. 5. Tryck på [Management Settings/Hanteringsinställningar].
 6. 6. Tryck på [License/Other/Licens/Övrigt] → [Register/Update Software/Registrera/Uppdatera programvara].
 7. 7. Tryck på [Install Applications/Options/Installera appar/Alternativ] → [License Access Number/Licensnummer].
 8. 8. Ange det fyrsiffriga licensnumret → tryck på [OK]. Upprepa det här steget fyra gånger för att ange högst 16 siffror för licensnumret.
 9. 9. Bekräfta det licensnummer du angett → tryck på [Start/Starta].
 10. 10. Välj "Appen Canon Mobile Scanning MEAP" → tryck på [Install/Installera].
 11. 11. Bekräfta villkoren i licensavtalet → tryck på [Accept/Acceptera]. Installationen påbörjas. När installationen är slutförd klickar du på [Start/Starta]. Installationen av produkten är slutförd.

Bekräfta installation

Installera från fjärranvändargränssnittet

Installera den här produkten i en multifunktionsenhet med hjälp av fjärranvändargränssnittet från en dator.

 1. 1. Öppna en webbläsare på datorn → ange följande webbadress i adressfältet. http://<enhetens IP-adress eller värdnamn >/
 2. 2. Ange systemhanterar-id:t och system-PIN-koden → klicka på [Administrator Login/Administratörsinloggning].
 3. 3. På portalsidan i fjärranvändargränssnittet klickar du på [Settings/Registration/Inställningar/Registrering] → [License/Other/Licens/Övrigt] → [Register/Update Software/Registrera/Uppdatera programvara].
 4. 4. Klicka på [Delivered Installation/Levererad installation].
 5. 5. Ange licensnumret → klicka på [Next/Nästa].

NOTERA

Om fel licensnummer anges visas en felsida.

6. Välj "Appen Canon Mobile Scanning MEAP" → tryck på [Start Installation/Starta installation].

Åtgärder efter installation:
Välj [Start/Starta] för att försätta den installerade MEAP-appen i ett startläge.
7.Bekräfta villkoren i licensavtalet → tryck på [Accept/Acceptera].
Installationen påbörjas.
När installationen är slutförd visas en Installationen slutförd-skärm.
Installationen av produkten är slutförd.
Bekräfta installation

Bekräfta installation
Bekräfta att produkten har installerats och startats korrekt.

 1. 1. Tryck på [Show All/Visa alla] på huvudmenyskärmen på pekpanelen.
 2. 2. Kontrollera att ikonen [Canon Mobile Scanning] visas. Om ikonen "Canon Mobile Scanning" inte visas bläddrar du ned på skärmen.

Installera appen Canon Mobile Scanning MEAP (manuellt)

Ladda ner appen Canon Mobile Scanning MEAP (kallas hädanefter "produkten") från Canons webbplats till en dator och installera den på en multifunktionsenhet via SMS (Service Management Service).
Miljö som krävs

Multifunktionsenhet
En enhet i imageRUNNER ADVANCE-serien med stöd för Canon PRINT Business-appen för mobila terminaler

Se fliken "Allt-i-ett-skrivare som stöds" på sidan Canon PRINT Business

NOTERA

Innan du installerar den här produkten kontrollerar du multifunktionsenhetens nätverksinställningar och inställningar för SSL-krypterad kommunikation och försätter SMS-tjänsten i ett användbart läge. Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med multifunktionsenheten.

Dator

En dator som är ansluten till multifunktionsenheten via ett nätverk

NOTERA

SMS fungerar med Internet Explorer i Windows och med Safari i Mac OS. Du hittar mer detaljerad information om webbläsare som stöds i handböckerna som levererades med multifunktionsenheten.

Ladda ner produkten

Ladda ner installationsfilerna för den här produkten från följande länk.
Nedladdning av appen Canon Mobile Scanning MEAP

Dekomprimera den nedladdade filen som innehåller följande två filer som krävs för installationen. Dessa filer används i proceduren "Installera produkten" som följer.

 • Appfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Licensfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Installera produkten

Installera produkten på den multifunktionsenhet du använder.

NOTERA

 • Om du vill installera produkten måste du logga in på multifunktionsenheten som administratör.
 • Skärmarna och tillvägagångssätten kan variera beroende på vilken multifunktionsenhet du använder.

Installera/Starta produkten

Använd SMS-tjänsten (Service Management Service) från en dator för att installera den här produkten på multifunktionsenheten. När installationen är slutförd behöver du börja använda produkten.

 1. 1. Öppna en webbläsare på datorn → ange följande webbadress i adressfältet. https://<enhetens IP-adress eller värdnamn>:8443/sms/
 2. 2. Ange SMS-lösenordet → klicka på [Login/Logga in].

NOTERA

Standardlösenordet är "MeapSmsLogin" (skiftlägeskänsligt).

3. Klicka på [Install MEAP Application/Installera MEAP-appen].

b_meap_manual_02_C

4. Klicka på [Browse/Bläddra].

b_meap_manual_03_C

5. I dialogrutan som visas väljer du följande filer → klicka på [OK].
Använd de nedladdade filerna i proceduren "Ladda ned produkten".
Ställ in appfilen och licensfilen separat.

Appfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Licensfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Klicka på [Install/Installera].

b_meap_manual_04_C

När meddelandet "Installing... Please wait." ("Installerar... Vänta.") har stängts visas ett bekräftelsemeddelande.

7. Klicka på [Yes/Ja].

b_meap_manual_05_C

8. Bekräfta villkoren i licensavtalet → klicka på [I Accept/Jag accepterar].

b_meap_manual_06_C

När meddelandet "Installing... Please wait." ("Installerar... Vänta.") har visats igen startas installationen.
När installationen är slutförd visas en Installationen slutförd-skärm.

9. Klicka på [To MEAP Application Management/Till hantering av MEAP-appen].

b_meap_manual_07_C

10. Klicka på [Start/Starta] för "Appen Canon Mobile Scanning MEAP".

b_meap_manual_08_C

MEA-appen startas och försätts i ett läge där den kan användas.

Bekräfta installation
Bekräfta att produkten har installerats och startats korrekt.

 1. 1. Tryck på [Show All/Visa alla] på huvudmenyskärmen på pekpanelen.
 2. 2. Kontrollera att ikonen [Canon Mobile Scanning] visas. Om ikonen "Canon Mobile Scanning" inte visas bläddrar du ned på skärmen.