Villkor för Canons återvinningsprogram för servicekassetter

Ditt deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för servicekassetter och Canons tillhandahållande av de relevanta tjänsterna omfattas av dessa villkor, för vilka Villkor för användning tillämpas. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I motsats till ovan nämnda Villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för servicekassetter, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för servicekassetter för retur av tomma original-servicekassetter från Canon. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för servicekassetter. Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.

spacer
					image
Programmet
Inledning
Villkor
Godkända kassetter
Vanliga frågor
Feedback
Återvinning av patroner
Handling säger mer än ord
Återvinningen börjar hos dig
Återvinning av Canons servicekassetter– smartare, renare och bättre
Åtaganden som partner – Hantering av sötvatten och miljö
Återanvända delar – lika bra som nya
Återvinning, inte påfyllning
Produkter som förfalskas
Fakta och siffror
Miljö
Miljöhänsyn - viktigt för affärerna