Återanslutning av enhet

Work professional strengthening security and compliance

Om din enhet/server slutar kommunicera med vår enhetshanteringstjänst innebär avbrottet att vi inte kan registrera korrekta mätaravläsningsdata, utlösa automatisk påfyllning av förbrukningsartiklar eller tillhandahålla proaktiva supporttjänster för din enhet, vilket orsakar störningar i dessa tjänster.


Vi strävar efter att kunna bistå med enhetshanteringstjänsten och förbättra din upplevelse. Vi ber dig därför om samarbete för att säkerställa att dina enheter förblir konsekvent anslutna.


Den aktuella RDS-versionen på servern eller enhetens serienummer finns angivet i mejlet du fick.


Om din enhet har slutat kommunicera med oss följer du instruktionerna i avsnittet ”Enheten har slutat kommunicera” nedan.


Om din server har slutat kommunicera med oss följer du instruktionerna i avsnittet ”Servern har slutat kommunicera” nedan.


Kontakta Canons support om du stöter på problem

Enheten har slutat kommunicera

Så här utför du ett kommunikationstest på enheten

  1. Tryck på knappen [123] som du hittar antingen på enhetens kontrollpanel eller huvudskärm.

   Embedded_device_image02

   Embedded_device_image02

  2. Välj [Monitoring Service/Övervakningstjänst]

   Embedded_device_image03

  3. Välj [Communication Test/Kommunikationstest]

   Embedded_device_image04

  4. Välj [Start Test/Starta test]

   Embedded_device_image05

  Om ”Communication was successful” (kommunikation lyckades) visas, då kommunicerar enheten nu med e-underhållsservern och inga fler åtgärder krävs.

  Om kommunikationen misslyckades visas en felkod. Gå då till avsnittet ”Kommunikationstest har resulterat i ett fel”.

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. På apparatens skärm väljer du [Check Counter/Kontrollera räknare]

   Embedded_device_image06

  2. Välj [Communication Test/Kommunikationstest] i menyn Övervakningstjänst

   Embedded_device_image07

   Embedded_device_image08

  3. När du får frågan om du vill tillåta att information skickas till servern väljer du [Yes/Ja]

   Embedded_device_image09

   Om ”Communication was successful” (kommunikation lyckades) visas, då kommunicerar enheten nu med e-underhållsservern och inga fler åtgärder krävs.

   Om kommunikationen misslyckades visas en felkod. Gå då till avsnittet ”Kommunikationstest har resulterat i ett fel”.

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

 • Om enheten inte kan kommunicera med Canon, då returnerar kommunikationstestet en felkod.

  Om du har gjort några ändringar på enheten eller nätverket startar du om enheten och utför ett nytt kommunikationstest.

  Enheten är upptagen (felkoden slutar på 0304 eller 2000)

  Vänta 5 minuter och försök igen. Om du får samma fel startar du om enheten och försöker igen.

  Kontrollera datum och tid på enheten

  Om datum och tid är felaktiga kommer maskinen att ha problem med kommunikationen med vår Enhetshanteringstjänst.

  Be IT-avdelningen att kontrollera nätverksanslutningen

  1. Utför ett Ping-kommando från kommandotolken ”ping device IPADDRESS”
  2. Anslut till fjärranvändargränssnittet (RUI) via webbläsarens länk

  Avancerade serier: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
  LBP-serier: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

  Om enheten kan nås

  1. Kontrollera inställningarna på enheten via RUI (Gateway – DNS – Proxy och Autentisering om en sådan används)
  2. Anslut till RUI via webbläsaren som administratör
  3. Välj Inställning/Registrering
  4. Välj Nätverksinställningar
  5. Välj Nätverk IPV4-inställningar
  6. Kontrollera att inställningarna för Gateway och DNS är korrekta
  7. Välj Proxyinställningar (om sådana används)
  8. Kontrollera om ”Använd proxy” är inställt eller är ”PÅ”
  9. Kontrollera om proxyadresser och port är korrekta
  10. Kontrollera om Proxyautentisering (om den används) är korrekt
  11. Om du har ändrat några inställningar startar du om enheten

  Om brandväggsinställningarna har ändrats ställer du in tillstånd i brandväggen för att nå webbadressen: b01.ugwdevice.net

  Om enheten inte kan nås

  1. Om enheten är avstängd slår du på den igen.
  2. Om nätverkskabeln är frånkopplad ansluter du den till enheten igen.
  3. Om enheten är påslagen kontrollerar du att IP-subnet-Gateway-adresserna är korrekta.
  4. Utför ett kommunikationstest för att kontrollera att den normala anslutningsstatusen för enheten återupptas.

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

Servern har slutat kommunicera

  1. Logga in på CDCA i webbläsaren (Chrome – Edge – Firefox) som administratör

   https://IPadresses Server or FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  2. Device_Administrator_image1

  3. På skärmbilden nedan kan du se ett exempel på de enheter som är anslutna till CDCA.
   1. Statuslampan lyser grönt = ström på och kommunikation är OK
   2. Statuslampan lyser gult = inget svar. Kontrollera anslutningen (nätverket kanske inte är tillgängligt/enheten är avstängd/IP-adressen har ändrats/enheten har bytts ut)
   3. Statuslampan lyser grått = strömmen är avstängd

  Device_Administrator_image2

  Device_Administrator_image3

  Kontrollera nedanstående scenarier för att bidra till att återansluta dina enheter.

  Scenario 1: Enhetens IP-adresser har ändrats.

  1. Välj [Devices/Enheter].
  2. Välj [Device Communication Settings/Inställningar för enhetskommunikation].

   Device_Administrator_image

  3. Välj [Authentication Information/Verifieringsinformation].
  4. Kontrollera om autentiseringsmetoden är korrekt.

   Device_Administrator_image

  5. Välj [Devices/Enheter][Discover Devices/Identifiera enheter]

   Device_Administrator_image6

  6. Lägg till IP-intervallet eller den enskilda IP-adressen för att söka och klicka på [Discover/Identifiera]

   Device_Administrator_image7_1

  7. IP-adresserna ersätts korrekt med de nya adresserna i enhetslistan.

   Device_Administrator_image8


  Scenario 2: Enheten/enheterna byttes ut mot en ny med samma IP-adress(er).

  1. Välj [Manage Devices/Hantera enheter]

   Device_Administrator_image9

  2. Välj de enheter som ersatts och klicka sedan på [Remove from Management/Ta bort från hantering].

   Device_Administrator_image10

  3. Välj menyn [Devices Removed from Management/Enheter borttagna från hantering] – Välj borttagen enhet och klicka på [Delete/Radera].

   Device_Administrator_image11

  4. Välj [Devices/Enheter][Discover Devices/Identifiera enheter]

   Device_Administrator_image6

  5. Lägg till IP-intervallet eller den enskilda IP-adressen för att söka och klicka på [Discover/Identifiera].

   Device_Administrator_image7

  6. Nya enheter ersätts korrekt med de nya på enhetslistan.

   Device_Administrator_image12

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

CDCA kan inte kommunicera med UGW (för serveradministratör)

  1. Logga in på CDCA i webbläsaren (Chrome – Edge – Firefox) som administratör

   https:// IPAddresseServer or FQDN of CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Välj [System][Connection Settings/Anslutningsinställningar]

   CDCA_Image02

   Utför kommunikationstestet

   Om du inte har en proxyserver:

   CDCA_Image03

   Om du har en proxyserver:

   CDCA_Image04

  3. Om kommunikationstestet lyckades behövs ingen ytterligare åtgärd

   CDCA_Image05

  4. Om kommunikationstestet misslyckades kontrollerar du i nätverksservern om DNS - Gateway-konfigurationen är korrekt eller om brandväggskonfigurationen inte kan nå webbadressen: b01.ugwdevice.net

   Kontrollera även proxyinställningarna (om de används) för att se till att proxykonfiguration, portnummer och autentiseringsinställningar är korrekta.

   CDCA_Image06

   Utför kommunikationstestet igen och kontrollera resultatet

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. Logga in på CDCA i webbläsaren (Chrome – Edge – Firefox) som administratör

   https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Välj [System][Connection Settings/Anslutningsinställningar]

   CDCA_Image02

  3. Klicka på knappen [Send Test email/Skicka testmejl]

   CDCA_Image08

  4. Om kommunikationstestet lyckades krävs ingen åtgärd

   CDCA_Image05

  5. Om kommunikationstestet misslyckades kontrollerar du om SMTP-konfigurationen är korrekt

   CDCA_Image06

   Utför kommunikationstestet igen och kontrollera resultatet

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

IWMC-RDS kan inte kommunicera med enheter (för server- och enhetsadministratörer)

  1. Anslut till konsolen iWMC som administratör i webbläsaren.

   http://IPAddressesServer or FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   IWMC_RDS_image1

  2. Välj [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP eller SMTP)]
  3. Välj [Device Management (Service Representative Only)/Enhetshantering (endast servicerepresentant)]
  4. Välj [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Övervakad enhetshantering (endast servicerepresentant)]
  5. Kontrollera enhetens status.
  6. Välj de enheter med kommunikationsfel som visas.

   IWMC_RDS_image002

  7. Kontrollera om IP-adresserna är korrekta och om enheterna är tillgängliga (påslagna)

   IWMC_RDS_image2

  8. Om IP-adresserna är felaktiga väljer du enheten eller enheterna och [Edit/Redigera]. Om enheten är avstängd slår du på den igen.

   IWMC_RDS_image3

  9. Ersätt IP-adresserna med den nya och tryck på [Update/Uppdatera] och utför [Communication Test/Kommunikationstest] med enheterna

   IWMC_RDS_image4

   IWMC_RDS_image5

  Om dessa steg inte löser problemet följer du relevant steg nedan

  1. Välj [Device/Enhet] och [Discovery/Identifiering] högst upp på menyn.

   IWMC_RDS_image6

  2. Välj [Discovery/Identifiering][Quick Discovery/Snabb identifiering]

   IWMC_RDS_image7

  3. Välj [SNMPv1 - Specified IP address discovery/SNMPv1 – specificerad identifiering av IP-adress]

   IWMC_RDS_image8

  4. Ange IP-adressen och klicka på [Discover/Identifiera]

   IWMC_RDS_image9

   IWMC_RDS_image10

   (kontrollera i enhetslistan för att se till att enheten är tillgänglig)

  5. Klicka på [Create Task to Discover Devices/Skapa uppgift för att upptäcka enheter] – Välj protokollet och klicka därefter på [Next/Nästa]

   IWMC_RDS_image11

  6. Ange IP-adress, IP-intervall eller Lägg till från fil (.txt)

   IWMC_RDS_image12

  7. Klicka på [Next/Nästa]

   IWMC_RDS_image13

  8. Skapa uppgiftens namn och välj [Execute Now/Utför nu]
  9. IWMC_RDS_image14

  10. Klicka på [Register/Registrera]
  11. IWMC_RDS_image15

   IWMC_RDS_image16

   (kontrollera i enhetslistan om enheterna är tillgängliga)

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. Välj [eMaintenance (HTTP or SMTP)/eMaintenance (HTTP eller SMTP)]
  2. Klicka på [Add Devices (Service Representative Only)/Lägg till enheter (endast servicerepresentant)]
  3. Registrera den nya enheten med IP-adress och serienummer.
  4. Klicka på [Add/Lägg till]

   IWMC_RDS_image17

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. Välj [eMaintenance (HTTP or SMTP)/eMaintenance (HTTP eller SMTP)]
  2. Klicka på [Add Devices (Service Representative Only)/Lägg till enheter (endast servicerepresentant)]
  3. Välj [Add from Device List/Lägg till från enhetslista]

   IWMC_RDS_image18

  4. Välj de enheter som identifierats (i enhetslistan)

   IWMC_RDS_image19

  5. Välj [Add to Target Devices/Lägg till i målenheter] och klicka på [Add/Lägg till]

   IWMC_RDS_image20

  6. Välj enheterna igen och klicka på [Add/Lägg till] och markera [Status]

   IWMC_RDS_IIMAGE

   IWMC_RDS_image21

  7. Uppdatera sidan och kontrollera om statusen är [Registered/Registrerad]

   IWMC_RDS_image22

  8. Utför [Communication Test/Kommunikationstestet] med enheterna och [Refresh/Uppdatera]

   IWMC_RDS_image23

  9. Kontrollera om [Communication Test/Kommunikationstestet] är slutfört

   IWMC_RDS_image24

   Om enheterna inte registreras eller om kommunikationstestet inte är slutfört kontrollera då enheternas nätverksstatus

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. Välj [e-Maintenance (Http or SMTP)/e-Maintenance (Http eller SMTP)]
  2. Välj [Device Management (Service Representative Only)/Enhetshantering (endast servicerepresentant)]
  3. Välj [Monitored Device Management (Service representative Only)/Övervakad enhetshantering (endast servicerepresentant)]
  4. Välj de enheter som ska tas bort.
  5. Klicka på [Delete/Radera]

   IWMC_RDS_image25

  6. Välj [Device/Enhet] högst upp i menyn.

   IWMC_RDS_image26

  7. Välj [List/Lista][Device List/Enhetslista]

   IWMC_RDS_image0026

  8. Välj de enheter som ska tas bort och klicka på [Delete/Radera]

   IWMC_RDS_image26

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

IWMC-RDS kommunicerar inte med UGW (för serveradministratör)

  1. Anslut till webbläsaren på iWMC som administratör

   http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   communicate_with_UGW_Image01

  2. Välj [e-Maintenance (HTTP)]

   communicate_with_UGW_Image02

  3. Välj [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguration (endast servicerepresentant)]

   communicate_with_UGW_Image03

  4. Välj [RDS Settings (Service Representative Only)/RDS-inställningar (endast servicerepresentant)]

   communicate_with_UGW_Image04

  5. Utför [Communication Test/Kommunikationstestet]

   Utan proxy

   communicate_with_UGW_Image05

   Med proxy

   communicate_with_UGW_Image06

  6. Om testkommunikationen lyckades krävs ingen ytterligare åtgärd.

   communicate_with_UGW_Image07

  7. Välj och klicka på [Update Schedule Information/Uppdatera schemainformation]

   communicate_with_UGW_Image08

  8. Om kommunikationstestet misslyckades kontrollerar du i nätverksservern om DNS - Gateway-konfigurationen är korrekt eller om brandväggskonfigurationen kan nå webbadressen: b01.ugwdevice.net

   Proxyinställningar (om de används): Kontrollera om proxykonfigurationen, portnumret och autentiseringsinställningarna är korrekta.
   Utför kommunikationstestet igen och kontrollera resultatet.

   communicate_with_UGW_Image09

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

  1. Anslut till webbläsaren på iWMC som administratör

   http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  2. Välj [e-Maintenance (SMTP)]

   communicate_with_UGW_Image10

  3. Välj [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguration (endast servicerepresentant)]

   communicate_with_UGW_Image11

  4. Välj [Communication Settings (Service Representative Only)/Kommunikationsinställningar (endast servicerepresentant)]

   communicate_with_UGW_Image12

  5. Utför [Communication Test/Kommunikationstestet]

   communicate_with_UGW_Image13

  6. Om kommunikationstestet lyckades behövs ingen ytterligare åtgärd.

   communicate_with_UGW_Image14

  7. Om kommunikationstestet misslyckas kontrollerar du SMTP-konfigurationen på [Common Settings/Vanliga inställningar][Communications Settings/Kommunikationsinställningar] och [Update/Uppdatera] (se nedan).

   communicate_with_UGW_Image09

   communicate_with_UGW_Image15

   communicate_with_UGW_Image16

   Du kan även skicka ett testmejl på samma meny

   communicate_with_UGW_Image17

  8. Utför kommunikationstestet och kontrollera resultatet (se steg 2)

   communicate_with_UGW_Image14

  Kontakta oss om dessa steg inte löser problemet

Du kanske också behöver ...

Enkät