Canons europeiska projektorgaranti

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon-projektorer för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där projektorerna köptes.

Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.

Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Denna europeiska projektorgaranti från Canon består av olika tjänsteerbjudanden, och det erbjudande som är tillämpligt för dig avgörs av din plats, vilken projektor du har köpt och när du köpte produkten. Tjänsteerbjudanden är de följande:


  • Inskicksservice
  • Utökad lånegaranti för projektor

Canon-projektorer avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien – ”Territoriet” – omfattas av Canons europeiska projektorgaranti. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya projektorn visar sig vara defekt inom garantiperioden. Canons utökade lånegaranti för projektor har ytterligare begränsningar vad gäller land och projektor. För mer information se avsnittet om Canons utökade lånegaranti för projektor nedan.

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera projektorn till ett Canon-auktoriserat servicecenter.

Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska projektorgarantin ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

Den treåriga förlängningen av lampgarantin som tidigare erbjöds har upphört och är inte längre tillgänglig. Besök vår kampanjsida för projektorer för mer information.


Inskicksservice

F: Vilken garanti gäller för Canon-projektorer köpta inom Europa?

S: I allmänhet erbjuder Canon den europeiska projektorgarantin för produkter köpta i:

Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien.

Se fullständiga villkor för denna garanti.


F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon?

S: I europeiska länder som erbjuder projektorgaranti innehåller varje projektorförpackning i allmänhet ett kort om den europeiska projektorgarantin. Det ser ut ungefär som i följande exempel:


F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min europeiska projektorgaranti?

S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för den europeiska projektorgarantin. Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska projektorgarantin måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för projektorn i fråga.


F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en reparation enligt den europeiska projektorgarantin?

S: Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska projektorgarantin måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för projektorn i fråga. Det kan hända att vissa kampanjgarantierbjudanden ställer ytterligare krav, så läs de särskilda villkoren för eventuella kampanjerbjudanden (om tillämpligt)


F: Hur länge gäller en typisk europeisk projektorgaranti från Canon?

S: i allmänhet har Canons projektorprodukter tre eller fem års garanti. Undantag kan gälla, se fliken Rättighet för mer information.


F: Om jag köper en Canon-projektor utanför de länder där Canon erbjuder den europeiska projektorgarantin, kommer min projektor då fortfarande att omfattas av den europeiska projektorgarantin om jag är bosatt i ett av de länder där den europeiska projektorgarantin erbjuds?

S: Mer information rörande den specifika garanti som erbjuds per projektor finns normalt i projektorförpackningen. I allmänhet omfattas produkterna av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om slutkunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen. Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner.


Utökad lånegaranti för projektor

F: Vilka modeller omfattas av den utökade lånegarantin för projektorer?

S: Tjänsten erbjuds under den relevanta garantiperioden för kvalificerade XEED- och LX-projektorer som köpts på eller före den 30 november 2021.

Se fliken Rättighet för mer information.


F: Var gäller den utökade lånegarantin för projektor?

S: Tjänsten är endast tillgänglig i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


F: Vem kan aktivera den utökade lånegarantin för projektorer?

S: Antingen slutkunden eller slutkundens säljare kan påbörja processen när de hittar ett fel på produkten. Låneprojektorn skickas när en defekt projektor har diagnostiserats (enligt de fullständiga villkoren) och när erbjudandet om lån har godkänts.


F: Vem kontaktar jag för att initiera den utökade lånegarantin för projektor.

S: Slutkunder eller deras säljare ska kontakta lämplig lokal Canon-helpdesk. Canon samlar in all relevant information (dvs. felinformation) och utför en första nivå-utredning av den möjliga orsaken. Om felet kvarstår kontaktar Canons andra nivå-support slutkunden och säljaren. Om feldiagnos är bekräftad och reparation rekommenderas erbjuds en likvärdig projektor (eller en projektor med större specifikation) som lånenhet.


F: Hur lång tid tar det innan låneprojektorn levereras?

S: Om det är möjligt tillhandahålls låneprojektorn dagen efter att lånet begärs, om en sådan begäran görs före 11:00 och två dagar efter när en sådan begäran tas emot efter 11:00, under ett veckoslut eller en helgdag.


F: Vart kommer låneprojektorn att levereras?

S: Låneprojektorer finns tillgängliga för leverans antingen till säljaren eller direkt till slutkunden (om slutkunden har den tekniska kunskap som krävs för att utföra installationsarbetet).


F: Vad händer när låneprojektorn har tagits emot?

S: När låneprojektorn har tagits emot ansvarar säljaren eller slutkunden för att den felaktiga projektorn returneras till Canon. Fraktsedlar tillhandahålls för retur av den felaktiga projektorn och den bör placeras i den medföljande leveranskartongen. Transportföretaget måste kontaktas för att ordna med hämtning av den felaktiga projektorn så snart som möjligt. Under normala förhållanden täcks kostnaden för frakt av Canon.


F: Vad händer efter att den trasiga projektorn har reparerats?

S: Säljaren eller slutkunden ansvarar för att säkerställa att låneprojektorn returneras till Canon inom fem dagar från det att den reparerade enheten returneras. Fraktsedlar tillhandahålls för retur av låneprojektorn och den bör placeras i den medföljande leveranskartongen. Transportföretaget måste kontaktas för att ordna med hämtning av låneprodukten så fort som möjligt. Under normala förhållanden täcks kostnaden för frakt av Canon.


F: Vem ansvarar för att avlägsna den trasiga projektorn och installera den igen efter utförd reparation?

S: Canon ansvarar inte för avlägsnande eller ominstallation av ursprunglig projektor. Det här är slutkundens eller slutkundens säljares ansvar.


F: Vem ansvarar för att installera låneprojektorn och avlägsna den igen efter utförd reparation?

S: Canon ansvarar inte för att installera eller avlägsna låneprojektorn. Det här är slutkundens eller slutkundens säljares ansvar.


F: Vilka blir följderna om låneenheten förloras, skadas eller blir stulen?

S: Canon erbjuder låneprojektorer till slutkunder eller deras säljare som omfattas av Canons standardlånevillkor som de måste ha accepterat om de godkänner erbjudandet om låneprojektor enligt den utökade lånegarantin för projektor. Slutkunderna eller deras säljare måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av låneutrustning och kan behöva ersätta Canon för reparation eller utbyte. Slutkunderna eller deras säljare bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning.