Warranty_Page_Image

Canons europeiska garanti för WG-serien

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper produkter från Canons WG-serie för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där produkterna från WG-serien köptes.
Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.
Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales. 


Erbjudandet för tjänsten är: 

• På plats-garanti

Produkter från Canons WG-serie avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz & Storbritannein omfattas av Canons europeiska garanti för WG-serien. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya produkten från WG-serien visar sig vara defekt inom garantiperioden.
För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig.
Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska garantin för WG-serien ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.


VillkorPå plats-garanti


Canon garanterar att maskinvaran i denna produkt från Canons WG-serie ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls en reparation på plats kostnadsfritt i ett medlemsland.
Denna På-platsen-garanti gäller produkter från Canons WG-serie som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt Schweiz & Storbritannien.
Denna kostnadsfria tjänst kan endast erhållas mot uppvisande av originalfakturan/kvittot som utfärdats till slutkunden av säljaren.
Canon förbehåller sig vidare rätten att ersätta en defekt produkt med en annan likvärdig produkt av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, i stället för att reparera den defekta produkten. 


1. Garantiperiod

På plats-garantin är giltig i 1 år från inköpsdatum för din nya produkt från Canons WG-serie, som framgår av inköpskvittot, eller 300 000 utskrifter, beroende på vilket som inträffar först. 


2. Erhålla garantiservice 

Du kan ta del av reparation på plats-garantin genom att kontakta Canons kundtjänst via telefon (kontaktuppgifter för på plats-garanti).
På plats-garantin tillhandahålls på något av följande sätt: 

• Reparation på plats (via tekniker)* som täcker alla arbetskostnader (bland annat utkallning, resor och reparationstid) och kostnaden för alla reservdelar 

• Leverans av utbytbara delar (via bud) som täcker kostnaden för gällande reservdelar och tillhörande fraktkostnader.

*Tjänsterna under denna på plats-garanti kan komma att utföras av tredje part för Canons räkning med rimlig kompetens och aktsamhet. 

Den här tjänsten täcker alla arbetskostnader (bland annat utkallning, resor och reparationstid) och kostnaden för alla reservdelar. 


3. Medlemmar i garantin för Canons WG-serie

Medlemmar i garantin för Canons WG-serie är de länder där på plats-garantin kan utnyttjas. 

Kontakta respektive medlem i den europeiska garantin för WG-serien om du vill ha mer information om garantin. 


4. Begränsningar

Denna garanti omfattar inte följande: 

– Förbrukningsartiklar.
– All programvara.
– Delar som är utsatta för slitage (t.ex., panel, externt hölje) samt förbrukningsartiklar och tillbehör (t.ex. extra papperskassetter, vanligt stativ osv.) som används med den här produkten.
– Fel som orsakats av modifieringar utförda utan Canons godkännande.
– Kostnader som uppkommit av Canon vid anpassningar och modifieringar av en produkt från WG-serien för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa produkten från WG-serien som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten.
– Skador uppkomna av det faktum att en produkt från WG-serien inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet. Reparation på plats-garantin gäller inte om skador eller defekter har orsakats av:
– felaktig användning, hantering eller drift av produkten från WG-serien enligt informationen i användar- eller operatörshandböcker och/eller andra relevanta användardokument, inklusive och utan begränsning till, felaktig förvaring, slag och stötar, rost, smuts, vatten och sand.
– skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar (t.ex. bläckbehållare eller underhållspatroner) som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med dina specifika produkter från Canons-WG-serie bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, -programvara eller -förbrukningsartiklar från Canon eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning.
– Anslutning av produkten från WG-serien till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
– Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.
– Periodiskt återkommande kontroller eller annat standardunderhåll av produkten från WG-serien. Utöver det ovanstående omfattar på plats-garantin inte:
– tjänster och relaterade reservdelar som krävs för att åtgärda en felaktig installation eller nätverksanslutning av produkten om installation och nätverksanslutningen av produkten inte har utförts av Canon.
– arbete som behövs på grund av att produkten från WG-serien frånkopplas och återansluts, inklusive nödvändiga förberedelser för säker transport annan än som ordnas av oss eller å våra vägnar.
– arbete utanför våra standardarbetstider (9:00–17:00 måndag till fredag, exklusive helgdagar). 


Observera att för att på plats-garantin ska kunna tillhandahållas är det ett krav att produkten från WG-serien finns i ett av Canons medlemsländer för garantin för WG-serien. På plats-garantin kan bara tillhandahållas efter att du har gett serviceteknikern åtkomst till produkten och rimligt support som begärts i samband med den.
Om du flyttar produkten till ett annat land bör du kontrollera om det land som du flyttar produkten till är ett av Canons medlemsländer för garantin för WG-serien för att säkerställa att Canon erbjuder på plats-garantin i det landet. 


5. Övrigt 

Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten från WG-serien inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för produkten från WG-serien inte finns i lager i reparationslandet. Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti. 

Du kanske också behöver ...

Feedback