Sustainable Imaging

Hållbar bildhantering

Vi minskar vår miljöpåverkan och hjälper våra kunder att minska sin.

Vår miljöpåverkan

Att sträva efter miljömässigt ansvarstagande är en grundläggande del i Canons sätt att bedriva affärsverksamhet. Vår vision är att det ska gå att uppnå bättre resultat med mindre miljöpåverkan. Till vår hjälp i förverkligandet av denna vision har vi ett globalt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001:2015. Det omfattar följande:


Miljöpolicy för Canon i Sverige

Ladda ned PDF [75 KB] >


Standard för grön upphandling

Läs mer>


Globalt ISO 14001-certifierat miljöledningssystem

Läs mer>

work-team-at-table-with-documents

Våra produkters livscykel

Vi följer ett tillvägagångssätt att ”tillverka – använda – återvinna” för en hållbar miljö. Det innebär att vi hanterar våra produkter på ett sätt som stödjer en cirkulär ekonomi, från design till slutet av livscykeln. Tillvägagångssättet minskar även utsläppen av växthusgaser (GHG) från vår verksamhet och hjälper kunder att minska sin miljöpåverkan genom energieffektiva produkter.

Tillverka

Vi strävar efter att minska miljöpåverkan från våra produkter redan från början av tillverkningsprocessen, så att färre nya råvaror används, de är mer energieffektiva och undviker avfall under hela deras livslängd. 

 • Vi har mål för miljöpåverkan och använder oss av livscykelanalyser (LCA).

  Ladda ned PDF [335 KB] >

 • Vi utformar våra produkter så att de uppfyller de gränsvärden för farliga ämnen som anges i RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen) och REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).

  Ladda ned REACH PDF [249 KB] >
  Ladda ned RoHS PDF [184 KB] >

 • Vi tar hänsyn till buller och ozonutsläpp som kommer från våra produkter.

  Ladda ned PDF [187 KB] >

 • Vi minskar avfallet vid tillverkningen så att inget avfall hamnar på deponi.

  Läs mer>

 • Vi minskar CO2-utsläpp från transporter genom att växla till mindre CO2-intensiva transportsätt, undvika ineffektivitet under distributionen och designa förpackningar för att göra dem mindre.

  Läs mer>

 • Vi använder oss av ansvarsfullt producerade och effektiva förpackningar.

  Ladda ned PDF [186 KB] >

Använd

Våra kunder kan minska sin miljöpåverkan och sina kostnader genom att använda våra produkter, tjänster och lösningar. Innovationer och förbättringar innebär att våra produkter förbrukar mindre energi och färre förbrukningsartiklar.

 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten.

  Ladda ned PDF [199 KB] >


 • Vi hjälper företagskunder att minska användningen av papper och förbrukningsvaror genom att använda våra produkter och lösningar.

  Ladda ned PDF [261 KB] >


 • Genom att implementera Managed Print Service (MPS) kan våra kunder minska sin miljöpåverkan med upp till 60 %.

  Läs mer>


 • Vårt system e-Maintenance kontaktar automatiskt din serviceleverantör vid behov av service på produkten. I kombination med planering av serviceteknikernas besök gör det servicejobben effektivare och sparar tid, resurser och CO2.

  Läs mer>

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Återvinna

Canon strävar efter att maximera resurseffektiviteten som en del av vår strategi för cirkulär ekonomi. Vi gör detta genom att minska resursanvändningen och genom återanvändning och återvinning av material.

Vi deltar i program för återvinning av förpackningar och hjälper till att bekosta insamling och återvinning av förbrukade förpackningar.

Canon är medlem hos FTI (Förpacknings- och tidingsinsamlingen). FTI tillhandahåller ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för förpackningar. Detta innebär att kunder kan lämna förpackningar till detta system enligt deras villkor.

 • Vi uppmuntrar till återanvändning och återvinning av uttjänta produkter och delar.

  Ladda ned PDF [189 KB] >

 • Vi återvinner tonerkassetter, bläckpatroner och tonerflaskor.

  Ladda ned PDF [201 KB] >

 • Vi deltar i program för återvinning av förpackningar och hjälper till att bekosta insamling och återvinning av förbrukade förpackningar.

  Ladda ned PDF [182 KB] >

 • Vi ser till att alla våra återvinningsprocesser överensstämmer med WEEE-direktivet och andra lagar för avfallshantering. Vi är medlemmar i El-Kretsen, som tillhandahåller ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier.

  Ladda ned PDF [199 KB] >
  Ladda ned PDF [85 KB] >
  Ladda ned PDF [78 KB] >