LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
Avseende Canon Mini Print Application

Senast uppdaterad:  13 oktober 2020

VIKTIGT – LÄS IGENOM NOGGRANT : För användande av den här appen (enligt definition nedan) gäller följande licensavtal för slutanvändare.För att godkänna villkoren klickar du på ”Accept” (Acceptera) nedan.Om du inte godkänner villkoren klickar du på ”Decline” (Avvisa) nedan. Därefter måste du omedelbart ta bort appen från din enhet.

Slutanvändarlicensavtalet (”EULA”) är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen som fysisk eller juridisk person) och Canon Europa N.V. som licensgivare (”licensgivare” eller ”Canon”) av ”Canon Mini Print Application” (”appen”) som ansluter till Canon Zoemini Mini Photo Printer och skrivaren för instantkamera Canon Zoemini (”skrivaren”). ”Du”, ”dig” och ”din” syftar på den fysiska eller juridiska person som mottar en licens enligt detta EULA. Användning av appen regleras av bestämmelserna i denna EULA. 

GENOM ATT GODKÄNNA DETTA LICENSAVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA APPEN, BEKRÄFTAR OCH INTYGAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNT SAMTLIGA AV FÖLJANDE VILLKOR OCH/ELLER AVTAL: (1) DETTA LICENSAVTAL; (2) FÖREKOMMANDE TREDJEPARTSLICENSER FÖR TREDJEPARTSPROGRAMVARA SOM EVENTUELLT ANVÄNDS I ELLER MED DEN APP SOM AVSES I DETTA DOKUMENT

DU BEKRÄFTAR OCKSÅ ATT DU INOM DIN JURISDIKTION HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER OCH HAR BEFOGENHET ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖR DIN EGEN RÄKNING.  OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL OCH/ELLER INTE HAR BEFOGENHET ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖR DITT FÖRETAGS RÄKNING, FÅR DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPEN.

1. Mobilapp. Inom ramen för detta licensavtal ska med termen ”app” avses (i) den programvara som Canon erbjuder under varumärkesnamnet ”Canon Mini Print Application” och som du försöker ladda ner från app-butiken Google Play™ som drivs av Google Inc. (” Google ”), för licensierat användande med eller på en mobil enhet av varumärket Android™ eller andra Android-ägda programvaruplattformar på trådlösa handenheter, eller för licensierat användande med eller på en mobil enhet av varumärket Apple® eller andra Apple-ägda programvaruplattformar på trådlösa handenheter (” enhet ” hädanefter i detta dokument), och (ii) all elektronisk dokumentation relaterad till appen.

2. Beviljande av licens. Canon beviljar dig personlig, återkallbar, icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rättighet att ladda ner, installera och använda appen på en enhet som är under din kontroll, och att på denna enhet öppna och använda appen i strikt enlighet med villkoren i detta licensavtal.  Detta licensavtal omfattar även uppdateringar och kompletteringar av den ursprungliga app som eventuellt tillhandahålls av Canon, men Canon och dess licensgivare har ingen skyldighet att tillhandahålla sådana uppdateringar eller kompletteringar.

3. Begränsningar. Du får inte: (i) dekompilera, bakåtkompilera, dekonstruera, försöka härleda källkoden till appen eller avkryptera appen; (ii) göra ändringar, anpassningar, förbättringar, kompletteringar, översättningar eller derivatprodukter/-arbeten av appen; (iii) överträda tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser kopplat till din åtkomst eller ditt användande av appen; (iv) ta bort, ändra eller dölja förekommande meddelanden om äganderätt (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärkesskydd) från Canon eller dess dotterbolag, partners, leverantörer eller licensgivare för appen, eller på annat sätt dölja eller modifiera appen; (v) installera, använda eller tillåta att appen finns på fler än en (1) enhet i taget eller på andra mobila enheter eller datorer, annat än genom separata nedladdningar av appen, som var och en omfattas av en separat licens (detta begränsar dock inte din rättighet att installera om appen på den enhet där appen laddades ner); (vi) distribuera eller länka appen till flera enheter eller andra tjänster; (vii) göra appen tillgänglig via nätverk eller andra miljöer som medger att appen används av flera användare eller på flera enheter samtidigt.

4. Användargenererat innehåll.

4.1  Innehåll som du överför via eller till appen, oavsett innehållets format eller vilket medium som används, betraktas som ” användargenererat innehåll ”. Du intygar att du har rättighet att använda och överföra allt användargenererat innehåll i appen från din enhet.   Genom att generera, överföra, skicka eller publicera – oavsett format eller medium – användargenererat innehåll via appen, beviljar du härmed Canon – och dess dotterbolag, associerade mobilenhetsplattformar och tjänstleverantörer samt av Canon godkända tredjeparter som distribuerar information som scannas och överförs via eller med appen – en uttrycklig, oåterkallelig, evig, royaltyfri, världsomspännande och icke-exklusiv licens att anpassa, modifiera, formatera, radera, översätta, överföra och/eller använda allt sådant användargenererat innehåll, utan några som helst förpliktelser gentemot dig, och utan föregående meddelande eller ersättning till dig, enbart i följande syften: (1) skriva ut användargenererat innehåll på skrivaren via appen, och (2) dela användargenererat innehåll via tredjepartsplattformar (enligt definitionen nedan).  Licensen beviljas Canon, dess dotterbolag och associerade leverantörer av mobilenhetsplattformar och tjänster, samt tredjeparter som av Canon har auktoriserats för användning av användargenererat innehåll i samband med tjänsterna och eventuella efterföljande versioner och modifieringar av dem.  Canon blir inte ägare av det användargenererade innehållet.  

4.2  Du godkänner, accepterar och bekräftar att Canon – och dess dotterbolag, associerade mobilenhetsplattformar och tjänstleverantörer samt av Canon godkända tredjeparter som distribuerar information som scannas och överförs via eller med appen – kan komma att modifiera, anpassa, formatera eller på annat sätt ändra eller använda ditt användargenererade innehåll för att anpassa det enligt standarder, protokoll, format och andra aspekter som ger kompatibilitet med appen, i syfte att skriva ut ditt användargenererade innehåll via skrivaren eller dela ditt användargenererade innehåll med nödvändiga tredjepartsplattformar.

4.3   Utöver det användargenererade innehållet kan appen samla in viss annan information.  Sådan information kan:  (i) vara teknisk information om den enhet där appen används, (ii) vara nödvändig för att appen ska fungera optimalt, och (iii) användas i samband med teknisk support som erbjuds av Canon.

5. Meddelande om immateriella rättigheter . Appen och samtliga rättigheter, inklusive och utan begränsning till äganderätter (inklusive men inte begränsat till källkod, objektkod, bilder, foton, animeringar, videoklipp, ljudklipp, musik, text och s.k. applets som finns i appen, med undantag av tredjepartsprogramvara), tryckt material som medföljer/tillhör appen och varje kopia av appen, samt alla immateriella rättigheter (inklusive alla upphovsätter, patent, varumärken, affärshemligheter och publiceringsrättigheter), ägs eller licensieras av Canon, dess dotterbolag eller licensgivare.  Med undantag för vad som uttryckligen och entydigt anges här, äger du inte, och Canon beviljar dig inte, några uttryckliga eller underförstådda rättigheter (vare sig implicit, via estoppel eller annan juridisk teori) till sådana immateriella rättigheter. Alla sådana rättigheter tillhör Canon, dess dotterbolag eller licensgivare. Du bekräftar och accepterar att du – inte Canon, Apple, Google eller någon annan av appens plattforms- eller tjänstleverantörer – ensam bär ansvaret för utredningar, försvar, förlikningar osv. vid skadeståndsanspråk eller andra krav i samband med egendomsintrång eller andra skador eller följdskador som är resultatet av ditt användande av appen.

6. Förbehåll av rättigheter. Canon och dess dotterbolag och licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig i detta licensavtal.

7. Licensavtalets upphörande. Detta licensavtal träder i kraft det datum då du först godkänner licensavtalet eller på annat sätt använder appen. Utan att det inverkar på andra rättigheter som tillfaller ”leverantören” (enligt definition i punkt 9 nedan), eller utöver vad som annars anges i detta dokument, ska detta licensavtal upphöra att gälla utan föregående meddelande, om du bryter mot något av villkoren i licensavtalet.  Detta villkor accepterar du utan förbehåll.  I en sådan situation måste du omedelbart förstöra alla kopior av appen, allt relaterat material och alla komponenter som ingår i eller tillhör appen.  Du kan säga upp detta licensavtal genom att ta bort appen från din enhet.

8. Skriva ut dokumentation. Appen innehåller viss dokumentation som endast tillhandahålls i elektroniskt format. Du får skriva ut kopior av den elektroniska informationen. Du måste reproducera och inkludera meddelanden om upphovsrätt på sådana rättmätigt skapade kopior av elektronisk dokumentation eller appen.

9. ANSVARSFRISKRIVNING

9.1  APPEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.  DU BÄR SJÄLV HELA RISKEN AVSEENDE APPENS KVALITET OCH FUNKTION.  SKULLE DET VISA SIG ATT APPEN ÄR DEFEKT ELLER INNEHÅLLER FEL, BÄR DU SJÄLV HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELL REPARATION, SERVICE ELLER KORRIGERING.  UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER RÄTTIGHETER ÄR INTE TILLÅTET I VISSA LÄNDER, DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGSINFORMATION KANSKE INTE GÄLLER DIG.   DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER, BEROENDE PÅ LAND, DELSTAD ELLER JURISDIKTION.

9.2  VARKEN CANON, DESS DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, GOOGLE, GOOGLES DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, APPLE, APPLES DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, ELLER NÅGON AV CANONS ASSOCIERADE LEVERANTÖRER AV MOBILENHETSPLATTFORMAR ELLER TJÄNSTER (”LEVERANTÖRER” MED ETT GEMENSAMT NAMN), GARANTERAR ATT APPEN (I) UPPFYLLER DINA KRAV ELLER BEHOV, ELLER ATT APPEN FUNGERAR FELFRITT ELLER UTAN STÖRNINGAR; ELLER (II) ÄR KOMPATIBEL ELLER KAN ANVÄNDAS MED DIN ENHET ELLER ANDRA MASKINVAROR, PROGRAMVAROR, ANNAN UTRUSTNING ELLER ENHETER SOM ÄR INSTALLERADE PÅ ELLER ANVÄNDS MED DIN ENHET. DU MEDGER OCKSÅ ATT KOMPATIBILITETS- OCH INTEROPERABILITETSPROBLEM KAN INNEBÄRA FÖRSÄMRINGAR AV DIN ENHETS FUNKTION ELLER GÖRA DEN HELT OBRUKBAR OCH RESULTERA I PERMANENTA SKADOR PÅ ENHETEN, DATAFÖRLUSTER PÅ ENHETEN OCH SKADOR PÅ PROGRAMVAROR OCH FILER SOM FINNS PÅ ENHETEN.DU MEDGER OCH ACCEPTERAR ATT INGEN LEVERANTÖR (INKLUSIVE NÄTOPERATÖRER ELLER TELEKOMOPERATÖRER)  BÄR NÅGOT ANSVAR VID EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV KOMPATIBILITETS- ELLER INTEROPERABILITETSPROBLEM.

9.3  I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, GARANTERAR INGEN LEVERANTÖR ATT INNEHÅLL SOM DU LAGRAR ELLER ANVÄNDER VIA APPEN INTE UTSÄTTS FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖRVANSKNINGAR, FÖRLUST, ANGREPP, VIRUS, INTRÅNG, HACKERINTRÅNG, SÄKERHETSINTRÅNG ELLER RADERING OSV. I ENLIGHET MED DETTA LICENSAVTAL, OCH INGEN LEVERANTÖR SKA HÅLLAS ANSVARIG OCH VARJE LEVERANTÖR FRÅNSÄGER SIG ANSVAR MED AVSEENDE PÅ SÅDANA, SKADOR, FÖRVANSKNINGAR, FÖRLUSTER, ANGREPP, VIRUS, INTRÅNG, HACKERINTRÅNG, SÄKERHETSINTRÅNG ELLER RADERING OSV.

9.4  MATERIAL SOM ÖVERFÖRS OCH SKICKAS FRÅN DIN ENHET, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDANDE AV APPEN, ANVÄNDS PÅ EGEN RISK, OCH BARA DU BÄR ANSVARET FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN ENHET ELLER FÖR DATAFÖRLUSTER SOM INTRÄFFAR SOM FÖLJD AV DITT ANVÄNDANDE AV APPEN.  VIDARE MEDGER DU ATT APPEN INTE ÄR AVSEDD ELLER LÄMPAD ATT ANVÄNDAS I ALLA SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FEL ELLER TIDSFÖRDRÖJNINGAR HOS, ELLER FEL ELLER BRISTER I, INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA APPEN, ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAGAR OCH/ELLER REGLER.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING VID SKADOR.

10.1  INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON LEVERANTÖR HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AFFÄRSFÖRLUSTER ELLER UTEBLIVEN PERSONLIG INKOMST, FÖRLUST AV PERSONLIG INFORMATION, AVBROTT I VERKSAMHET ELLER ANDRA ERSÄTTNINGSMÄSSIGA, DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, SÄRSKILDA ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN APPEN, ANVÄNDANDE AV APPEN ELLER TILLFÄLLEN DÅ APPEN INTE ÄR TILLGÄNGLIG ELLER KAN ANVÄNDAS, ÄVEN OM LEVERANTÖREN (ELLER FLERA LEVERANTÖRER) TIDIGARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED FÖLJANDE:(I) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR, DATA, ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, ELLER DIN ENHET; (II) RADERING, BORTTAGNING ELLER FÖRVANSKNING AV, ELLER OMÖJLIGHET ATT LAGRA OCH/ELLER SKICKA ELLER TA EMOT DINA ÖVERFÖRINGAR, DATA ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, ELLER DIN ENHET, SOM RESULTAT AV DITT ANVÄNDADE AV APPEN; (III) TREDJEPARTERS PÅSTÅENDEN ELLER UPPFÖRANDE, SOM FÖLJD AV DITT ANVÄNDANDE AV APPEN, INKLUSIVE DIN ÅTKOMST TILL TREDJEPARTSTJÄNSTER; ELLER (IV) ANDRA ASPEKTER RÖRANDE APPEN.

10.2  DU SAMTYCKER TILL ATT PÅTA DIG ALLT ANSVAR FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKADE RESULTAT, SAMT FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE AV APPEN OCH RESULTAT SOM UPPNÅS MED DEN.   I VISSA LÄNDER, DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER ÄR ANSVARSBEGRÄNSNING ELLER ANSVARSFRISKRIVNING VID DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR, ELLER PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET FRÅN LEVERANTÖRER INTE TILLÅTET, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

11. Gällande lag/exportbegränsningar/efterlevnad av lagar .

Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i England och Wales.

Du intygar härmed att du eller din representant inte kommer att, vare sig direkt eller indirekt, exportera, överföra eller vidarebefordra appen eller delar av appen eller relaterad information och relaterade medier i strid med tillämpliga exportlagar, regler och förordningar, inklusive men inte begränsat till Export Administration Act 1979 (USA) och tillämpliga nationella eller EU-baserade lagar och regler i deras ändrade lydelser, och deras genomföranderegler, i den utsträckning som de rör de aktiviteter som styrs av detta avtal. 

 Du intygar att du inte (i) befinner dig i ett land som omfattas av statligt utfärdade sanktioner, eller som av relevanta länder har betecknats som ”terroriststödjande”, eller (ii) ingår i den amerikanska regeringens lista med förbjudna eller restriktionsbelagda parter, inklusive Treasury Departments SDN-lista (Specially Designated Nationals) och amerikanska Department of Commerces Denied Person- eller Entity-lista.

12. Övriga användningsregler, begränsningar, skyldigheter, rättigheter och meddelanden avseende applikationen.

12.1   Du bekräftar att (i) detta licensavtal ingås endast av dig och Canon – inte Google, Apple eller någon av appens plattforms- eller tjänstleverantörer, och att (ii) Canon – inte Google eller Apple – ensamt bär ansvaret för appen och innehållet i den.Utan begränsning omfattas ditt användande av appen och tjänster på eller via en enhet, av de användningsregler som har upprättats av Google eller Apple (beroende på vilka regler som gäller för din enhet), inklusive (för Android-enheter) reglerna på https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html eller tillgänglig information på Google Play, eller (för Apple-enheter) villkoren i Apple App Store® på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, varav tillämpliga delar införlivas här, genom denna hänvisning.

12.2  Inte under några omständigheter ska Google, Googles dotterbolag eller licensgivare, eller Apple, Apples dotterbolag eller licensgivare, eller appens plattforms- eller tjänstleverantörer (inklusive nätoperatörer och telekomoperatörer) hållas ansvariga för dina eller tredjeparters eventuella anspråk rörande appen (inklusive anspråk rörande försäljning eller distribution av appen), eller din besittning eller ditt användande av appen, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarskrav; (ii) anspråk vid påståenden om att appen inte skulle uppfylla tillämpliga lagstadgade krav och (iii) krav som baseras på konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning.

12.3  Utöver vad som framgår av detta stycke (12.3), ska ingenting i detta licensavtal tolkas som att rättigheter, fördelar eller gottgörelser av något som helst slag får överföras till någon fysisk eller juridisk person (utöver detta avtals parter), eller som att en sådan person kan upprätta eller ålägga parterna skyldigheter eller ansvar.  Oaktat ovanstående bekräftar du att Apple och Apples dotterbolag är tredjeparter i detta licensavtal, och att de som tredjeparter har rätt att (och ska anses ha accepterat rättigheten) att åberopa detta licensavtal i relationen med dig, förutsatt att du har godkänt detta licensavtal.

12.4  Inte under några omständigheter ska Google, Googles dotterbolag eller licensgivare, eller Apple, Apples dotterbolag eller licensgivare, hållas ansvariga för dina eller tredjeparters eventuella anspråk rörande appen, eller din besittning eller ditt användande av appen, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarskrav; (ii) anspråk vid påståenden om att appen inte skulle uppfylla tillämpliga lagstadgade krav och (iii) krav som baseras på konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning.

12.5   Användande av appen kan medföra kostnader för datatrafik.  Canon ansvarar inte för eventuella mobildataavgifter eller andra avgifter som härrör från ditt användande av appen.  Kontakta mobilnätsoperatören för att fråga om avgifter utgår.  

13. Gottgörelse.

13.1  Du samtycker till att hålla alla leverantörer och deras representanter, direktörer, agenter och anställda skadeslösa vid alla typer av krav, inklusive alla förluster, anspråk, skador, kostnader och utgifter, yrkanden, rättegångar, förhandlingar, domstolsbeslut, skiljedomar, verkställigheter, fordringar osv., inklusive advokatkostnader, oavsett om de härrör från tredjeparter eller på annat sätt, på grund av eller som följd av:  (i) att du bryter mot något av villkoren eller underlåter att uppfylla någon av förpliktelserna enligt detta licensavtal (eller att du bryter mot något annat villkor som baseras på detta licensavtal); (ii) information, användargenererat innehåll eller annat material som överförs, skickas eller tillhandahålls av dig via din enhet; eller (iii) att du bryter mot lagen eller överträder en tredjeparts rättighet, inklusive överträdelse av immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande fysiska eller juridiska personer.

13.2  Skyldigheterna enligt stycke 13.1 ovan gäller även sedan detta licensavtal har upphört att gälla.

14. Personuppgifter

Canon samlar automatiskt in och analyserar tekniska användningsdata från din enhet i syfte att underlätta din användning av enheten. Du kan läsa mer om vilka data vi samlar in och hur vi använder dem i relevanta avsnitt av Canon Consumer Privacy Notice (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sv-SE).

Vi använder Google Analytics för att samla in användningsdata. Du kan läsa mer om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners, i avsnittet ”How Google uses data when you use our partners' sites or apps”.

15. Programvara från tredje part – meddelanden

15.1  Vissa delar av appen kan använda eller innehålla tredjepartsprogramvara (” tredjepartsprogram ”) som omfattas av regler för öppen kod och/eller tredjepartslicenser.  Du bekräftar, accepterar och godkänner att din rätt att använda sådana tredjepartsprogram i samband med användandet av appen, styrs av tillämpliga regler för öppen källkod och/eller tredjepartslicenser, inklusive men inte begränsat till eventuella meddelanden, villkor och friskrivningsklausuler i sådana regler/licenser.  Skulle villkor i detta licensavtal stå i strid mot tredjepartslicenser eller regler för öppen källkod, avseende ditt användande av relevanta tredjepartsprogram, ska tredjepartslicensen/reglerna för öppen kod ha företräde.

15.2  Vissa delar av appen gör det möjligt att ansluta appen till plattformar som inte ägs eller drivs av Canon (” tredjepartsplattformar ”) och som kräver att du kanske måste logga in i ditt konto på tredjepartsplattformen.  Du bekräftar, accepterar och godkänner att Canon inte på något sätt bär ansvaret för dina konton hos tredjepartsplattformar, eller för aktiviteter relaterade till ditt användande av tredjepartsplattformar, inklusive men inte begränsat till inloggning i dina konton hos tredjepartsplattformar. 

15.3   Delar av appen omfattas av meddelanden och öppen-källkodslicenser från grupper och tredjeparter som styr användningen av sådana delar. Villkor som följer av detta licensavtal påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter under sådana öppen-källkodslicenser. Garanti- och ansvarsbegränsningar enligt detta licensavtal gäller dock för alla delar av appen.

15.4   Android™, Google Play™ och relaterade varumärken, servicemärken, namn och logotyper tillhör Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® och relaterade varumärken, servicemärken, namn och logotyper tillhör Apple Inc. 

15.6   Nedanstående tredjepartsvillkor ingår i dessa licensvillkor:

Genom att ladda ner appen godkänner du också följande licensvillkor:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Övrigt . Detta licensavtal, inklusive dokument som införlivas via hänvisningar, utgör hela avtalet mellan dig och Canon avseende appen; (i) ersätter alla tidigare och/eller aktiva, muntliga och skriftliga överenskommelser, förslag och samtal beträffande ämnet; (ii) har företräde framför eventuella motstridiga eller ytterligare villkor eller liknande kommunikation mellan parterna, under detta licensavtals giltighetstid. Om någon del av detta licensavtal förklaras ogiltigt, ska alla övriga delar fortsätta att gälla, förutsatt att inte sådan giltighet äventyrar syftet med licensavtalet, som ska vara i full kraft i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.   Inga ändringar av detta licensavtal är bindande, om inte ändringarna har skett skriftligen och undertecknats av en behörig representant för var och en av de båda parterna.  Detta licensavtal ska vara bindande och gälla till förmån för arvtagare, efterträdare och behöriga ombud för parterna.  Misslyckas någon av parterna med att genomdriva sina rättigheter som följd av den andra partens överträdelse av ett villkor i detta licensavtal, ska inte detta betraktas som ett upphävande av någon rättighet vid efterföljande överträdelser av villkoret i fråga, eller av andra villkor.

© 2020 Canon Europa N.V., Nederländerna.  Med ensamrätt.