LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
Avseende Canon Mini Print Application

Senast uppdaterad: 9 april 2019

VIKTIGT – LÄS IGENOM NOGGRANT: För användande av den här appen (enligt definition nedan) gäller följande licensavtal för slutanvändare.För att godkänna villkoren klickar du på ”Accept” (Acceptera) nedan.Om du inte godkänner villkoren klickar du på ”Decline” (Avvisa) nedan. Därefter måste du omedelbart ta bort appen från din enhet.

Slutanvändarlicensavtalet (”EULA”) är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen som fysisk eller juridisk person) och Canon Europa N.V. som licensgivare (”licensgivare” eller ”Canon”) av ”Canon Mini Print Application” (”appen”) som ansluter till Canon Zoemini Mini Photo Printer och Canon Zoemini Instant Camera Printer (”skrivaren”). ”Du”, ”dig” och ”din” syftar på den fysiska eller juridiska person som mottar en licens enligt detta EULA. Användning av appen regleras av bestämmelserna i denna EULA.

GENOM ATT GODKÄNNA DETTA LICENSAVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA APPEN, BEKRÄFTAR OCH INTYGAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNT SAMTLIGA AV FÖLJANDE VILLKOR OCH/ELLER AVTAL: (1) DETTA LICENSAVTAL; (2) FÖREKOMMANDE TREDJEPARTSLICENSER FÖR TREDJEPARTSPROGRAMVARA SOM EVENTUELLT ANVÄNDS I ELLER MED DEN APP SOM AVSES I DETTA DOKUMENT

DU BEKRÄFTAR OCKSÅ ATT DU INOM DIN JURISDIKTION HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER OCH HAR BEFOGENHET ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖR DIN EGEN RÄKNING. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL OCH/ELLER INTE HAR BEFOGENHET ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖR DITT FÖRETAGS RÄKNING, FÅR DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA APPEN.

1. Mobilapp. Inom ramen för detta licensavtal ska med termen ”app” avses (i) den programvara som Canon erbjuder under varumärkesnamnet ”Canon Mini Print Application” och som du försöker ladda ner från app-butiken Google Play™ som drivs av Google Inc. (”Google”), för licensierat användande med eller på en mobil enhet av varumärket Android™ eller andra Android-ägda programvaruplattformar på trådlösa handenheter, eller för licensierat användande med eller på en mobil enhet av varumärket Apple® eller andra Apple-ägda programvaruplattformar på trådlösa handenheter (”enhet” hädanefter i detta dokument), och (ii) all elektronisk dokumentation relaterad till appen.

2. Beviljande av licens. Canon beviljar dig personlig, återkallbar, icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rättighet att ladda ner, installera och använda appen på en enhet som är under din kontroll, och att på denna enhet öppna och använda appen i strikt enlighet med villkoren i detta licensavtal. Detta licensavtal omfattar även uppdateringar och kompletteringar av den ursprungliga app som eventuellt tillhandahålls av Canon, men Canon och dess licensgivare har ingen skyldighet att tillhandahålla sådana uppdateringar eller kompletteringar.

3. Begränsningar. Du får inte: (i) dekompilera, bakåtkompilera, dekonstruera, försöka härleda källkoden till appen eller avkryptera appen; (ii) göra ändringar, anpassningar, förbättringar, kompletteringar, översättningar eller derivatprodukter/-arbeten av appen; (iii) överträda tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser kopplat till din åtkomst eller ditt användande av appen; (iv) ta bort, ändra eller dölja förekommande meddelanden om äganderätt (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärkesskydd) från Canon eller dess dotterbolag, partners, leverantörer eller licensgivare för appen, eller på annat sätt dölja eller modifiera appen; (v) installera, använda eller tillåta att appen finns på fler än en (1) enhet i taget eller på andra mobila enheter eller datorer, annat än genom separata nedladdningar av appen, som var och en omfattas av en separat licens (detta begränsar dock inte din rättighet att installera om appen på den enhet där appen laddades ner); (vi) distribuera eller länka appen till flera enheter eller andra tjänster; (vii) göra appen tillgänglig via nätverk eller andra miljöer som medger att appen används av flera användare eller på flera enheter samtidigt.

4. Användargenererat innehåll.

4.1 Innehåll som du överför via eller till appen, oavsett innehållets format eller vilket medium som används, betraktas som ”användargenererat innehåll”. Du intygar att du har rättighet att använda och överföra allt användargenererat innehåll i appen från din enhet. Genom att generera, överföra, skicka eller publicera – oavsett format eller medium – användargenererat innehåll via appen, beviljar du härmed Canon – och dess dotterbolag, associerade mobilenhetsplattformar och tjänstleverantörer samt av Canon godkända tredjeparter som distribuerar information som scannas och överförs via eller med appen – en uttrycklig, oåterkallelig, evig, royaltyfri, världsomspännande och icke-exklusiv licens att anpassa, modifiera, formatera, radera, översätta, överföra och/eller använda allt sådant användargenererat innehåll, utan några som helst förpliktelser gentemot dig, och utan föregående meddelande eller ersättning till dig, enbart i följande syften: (1) skriva ut användargenererat innehåll på skrivaren via appen, och (2) dela användargenererat innehåll via tredjepartsplattformar (enligt definitionen nedan). Licensen beviljas Canon, dess dotterbolag och associerade leverantörer av mobilenhetsplattformar och tjänster, samt tredjeparter som av Canon har auktoriserats för användning av användargenererat innehåll i samband med tjänsterna och eventuella efterföljande versioner och modifieringar av dem. Canon blir inte ägare av det användargenererade innehållet.

4.2 Du godkänner, accepterar och bekräftar att Canon – och dess dotterbolag, associerade mobilenhetsplattformar och tjänstleverantörer samt av Canon godkända tredjeparter som distribuerar information som scannas och överförs via eller med appen – kan komma att modifiera, anpassa, formatera eller på annat sätt ändra eller använda ditt användargenererade innehåll för att anpassa det enligt standarder, protokoll, format och andra aspekter som ger kompatibilitet med appen, i syfte att skriva ut ditt användargenererade innehåll via skrivaren eller dela ditt användargenererade innehåll med nödvändiga tredjepartsplattformar.

4.3 Utöver det användargenererade innehållet kan appen samla in viss annan information. Sådan information kan: (i) vara teknisk information om den enhet där appen används, (ii) vara nödvändig för att appen ska fungera optimalt, och (iii) användas i samband med teknisk support som erbjuds av Canon.

5. Meddelande om immateriella rättigheter. Appen och samtliga rättigheter, inklusive och utan begränsning till äganderätter (inklusive men inte begränsat till källkod, objektkod, bilder, foton, animeringar, videoklipp, ljudklipp, musik, text och s.k. applets som finns i appen, med undantag av tredjepartsprogramvara), tryckt material som medföljer/tillhör appen och varje kopia av appen, samt alla immateriella rättigheter (inklusive alla upphovsätter, patent, varumärken, affärshemligheter och publiceringsrättigheter), ägs eller licensieras av Canon, dess dotterbolag eller licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen och entydigt anges här, äger du inte, och Canon beviljar dig inte, några uttryckliga eller underförstådda rättigheter (vare sig implicit, via estoppel eller annan juridisk teori) till sådana immateriella rättigheter. Alla sådana rättigheter tillhör Canon, dess dotterbolag eller licensgivare. Du bekräftar och accepterar att du – inte Canon, Apple, Google eller någon annan av appens plattforms- eller tjänstleverantörer – ensam bär ansvaret för utredningar, försvar, förlikningar osv. vid skadeståndsanspråk eller andra krav i samband med egendomsintrång eller andra skador eller följdskador som är resultatet av ditt användande av appen.

6. Förbehåll av rättigheter. Canon och dess dotterbolag och licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig i detta licensavtal.

7. Licensavtalets upphörande. Detta licensavtal träder i kraft det datum då du först godkänner licensavtalet eller på annat sätt använder appen. Utan att det inverkar på andra rättigheter som tillfaller ”leverantören” (enligt definition i punkt 9 nedan), eller utöver vad som annars anges i detta dokument, ska detta licensavtal upphöra att gälla utan föregående meddelande, om du bryter mot något av villkoren i licensavtalet. Detta villkor accepterar du utan förbehåll. I en sådan situation måste du omedelbart förstöra alla kopior av appen, allt relaterat material och alla komponenter som ingår i eller tillhör appen. Du kan säga upp detta licensavtal genom att ta bort appen från din enhet.

8. Skriva ut dokumentation.Appen innehåller viss dokumentation som endast tillhandahålls i elektroniskt format. Du får skriva ut kopior av den elektroniska informationen. Du måste reproducera och inkludera meddelanden om upphovsrätt på sådana rättmätigt skapade kopior av elektronisk dokumentation eller appen.

9. ANSVARSFRISKRIVNING

9.1 APPEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. DU BÄR SJÄLV HELA RISKEN AVSEENDE APPENS KVALITET OCH FUNKTION. SKULLE DET VISA SIG ATT APPEN ÄR DEFEKT ELLER INNEHÅLLER FEL, BÄR DU SJÄLV HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELL REPARATION, SERVICE ELLER KORRIGERING. UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER RÄTTIGHETER ÄR INTE TILLÅTET I VISSA LÄNDER, DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGSINFORMATION KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER, BEROENDE PÅ LAND, DELSTAD ELLER JURISDIKTION.

9.2 VARKEN CANON, DESS DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, GOOGLE, GOOGLES DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, APPLE, APPLES DOTTERBOLAG ELLER LICENSGIVARE, ELLER NÅGON AV CANONS ASSOCIERADE LEVERANTÖRER AV MOBILENHETSPLATTFORMAR ELLER TJÄNSTER (”LEVERANTÖRER” MED ETT GEMENSAMT NAMN), GARANTERAR ATT APPEN (I) UPPFYLLER DINA KRAV ELLER BEHOV, ELLER ATT APPEN FUNGERAR FELFRITT ELLER UTAN STÖRNINGAR; ELLER (II) ÄR KOMPATIBEL ELLER KAN ANVÄNDAS MED DIN ENHET ELLER ANDRA MASKINVAROR, PROGRAMVAROR, ANNAN UTRUSTNING ELLER ENHETER SOM ÄR INSTALLERADE PÅ ELLER ANVÄNDS MED DIN ENHET. DU MEDGER OCKSÅ ATT KOMPATIBILITETS- OCH INTEROPERABILITETSPROBLEM KAN INNEBÄRA FÖRSÄMRINGAR AV DIN ENHETS FUNKTION ELLER GÖRA DEN HELT OBRUKBAR OCH RESULTERA I PERMANENTA SKADOR PÅ ENHETEN, DATAFÖRLUSTER PÅ ENHETEN OCH SKADOR PÅ PROGRAMVAROR OCH FILER SOM FINNS PÅ ENHETEN.DU MEDGER OCH ACCEPTERAR ATT INGEN LEVERANTÖR (INKLUSIVE NÄTOPERATÖRER ELLER TELEKOMOPERATÖRER) BÄR NÅGOT ANSVAR VID EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV KOMPATIBILITETS- ELLER INTEROPERABILITETSPROBLEM.

9.3 I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, GARANTERAR INGEN LEVERANTÖR ATT INNEHÅLL SOM DU LAGRAR ELLER ANVÄNDER VIA APPEN INTE UTSÄTTS FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖRVANSKNINGAR, FÖRLUST, ANGREPP, VIRUS, INTRÅNG, HACKERINTRÅNG, SÄKERHETSINTRÅNG ELLER RADERING OSV. I ENLIGHET MED DETTA LICENSAVTAL, OCH INGEN LEVERANTÖR SKA HÅLLAS ANSVARIG OCH VARJE LEVERANTÖR FRÅNSÄGER SIG ANSVAR MED AVSEENDE PÅ SÅDANA, SKADOR, FÖRVANSKNINGAR, FÖRLUSTER, ANGREPP, VIRUS, INTRÅNG, HACKERINTRÅNG, SÄKERHETSINTRÅNG ELLER RADERING OSV.

9.4 MATERIAL SOM ÖVERFÖRS OCH SKICKAS FRÅN DIN ENHET, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDANDE AV APPEN, ANVÄNDS PÅ EGEN RISK, OCH BARA DU BÄR ANSVARET FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN ENHET ELLER FÖR DATAFÖRLUSTER SOM INTRÄFFAR SOM FÖLJD AV DITT ANVÄNDANDE AV APPEN. VIDARE MEDGER DU ATT APPEN INTE ÄR AVSEDD ELLER LÄMPAD ATT ANVÄNDAS I ALLA SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FEL ELLER TIDSFÖRDRÖJNINGAR HOS, ELLER FEL ELLER BRISTER I, INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA APPEN, ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAGAR OCH/ELLER REGLER.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING VID SKADOR.

10.1 INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON LEVERANTÖR HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AFFÄRSFÖRLUSTER ELLER UTEBLIVEN PERSONLIG INKOMST, FÖRLUST AV PERSONLIG INFORMATION, AVBROTT I VERKSAMHET ELLER ANDRA ERSÄTTNINGSMÄSSIGA, DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, SÄRSKILDA ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN APPEN, ANVÄNDANDE AV APPEN ELLER TILLFÄLLEN DÅ APPEN INTE ÄR TILLGÄNGLIG ELLER KAN ANVÄNDAS, ÄVEN OM LEVERANTÖREN (ELLER FLERA LEVERANTÖRER) TIDIGARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED FÖLJANDE:(I) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR, DATA, ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, ELLER DIN ENHET; (II) RADERING, BORTTAGNING ELLER FÖRVANSKNING AV, ELLER OMÖJLIGHET ATT LAGRA OCH/ELLER SKICKA ELLER TA EMOT DINA ÖVERFÖRINGAR, DATA ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, ELLER DIN ENHET, SOM RESULTAT AV DITT ANVÄNDADE AV APPEN; (III) TREDJEPARTERS PÅSTÅENDEN ELLER UPPFÖRANDE, SOM FÖLJD AV DITT ANVÄNDANDE AV APPEN, INKLUSIVE DIN ÅTKOMST TILL TREDJEPARTSTJÄNSTER; ELLER (IV) ANDRA ASPEKTER RÖRANDE APPEN.

10.2 DU SAMTYCKER TILL ATT PÅTA DIG ALLT ANSVAR FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKADE RESULTAT, SAMT FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE AV APPEN OCH RESULTAT SOM UPPNÅS MED DEN. I VISSA LÄNDER, DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER ÄR ANSVARSBEGRÄNSNING ELLER ANSVARSFRISKRIVNING VID DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR, ELLER PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET FRÅN LEVERANTÖRER INTE TILLÅTET, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

11. Gällande lag/exportbegränsningar/efterlevnad av lagar.

Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i England och Wales.

Du intygar härmed att du eller din representant inte kommer att, vare sig direkt eller indirekt, exportera, överföra eller vidarebefordra appen eller delar av appen eller relaterad information och relaterade medier i strid med tillämpliga exportlagar, regler och förordningar, inklusive men inte begränsat till Export Administration Act 1979 (USA) och tillämpliga nationella eller EU-baserade lagar och regler i deras ändrade lydelser, och deras genomföranderegler, i den utsträckning som de rör de aktiviteter som styrs av detta avtal.

Du intygar att du inte (i) befinner dig i ett land som omfattas av statligt utfärdade sanktioner, eller som av relevanta länder har betecknats som ”terroriststödjande”, eller (ii) ingår i den amerikanska regeringens lista med förbjudna eller restriktionsbelagda parter, inklusive Treasury Departments SDN-lista (Specially Designated Nationals) och amerikanska Department of Commerces Denied Person- eller Entity-lista.

12. Övriga användningsregler, begränsningar, skyldigheter, rättigheter och meddelanden avseende applikationen.

12.1 Du bekräftar att (i) detta licensavtal ingås endast av dig och Canon – inte Google, Apple eller någon av appens plattforms- eller tjänstleverantörer, och att (ii) Canon – inte Google eller Apple – ensamt bär ansvaret för appen och innehållet i den.Utan begränsning omfattas ditt användande av appen och tjänster på eller via en enhet, av de användningsregler som har upprättats av Google eller Apple (beroende på vilka regler som gäller för din enhet), inklusive (för Android-enheter) reglerna på https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html eller tillgänglig information på Google Play, eller (för Apple-enheter) villkoren i Apple App Store® på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, varav tillämpliga delar införlivas här, genom denna hänvisning.

12.2 Inte under några omständigheter ska Google, Googles dotterbolag eller licensgivare, eller Apple, Apples dotterbolag eller licensgivare, eller appens plattforms- eller tjänstleverantörer (inklusive nätoperatörer och telekomoperatörer) hållas ansvariga för dina eller tredjeparters eventuella anspråk rörande appen (inklusive anspråk rörande försäljning eller distribution av appen), eller din besittning eller ditt användande av appen, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarskrav; (ii) anspråk vid påståenden om att appen inte skulle uppfylla tillämpliga lagstadgade krav och (iii) krav som baseras på konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning.

12.3 Utöver vad som framgår av detta stycke (12.3), ska ingenting i detta licensavtal tolkas som att rättigheter, fördelar eller gottgörelser av något som helst slag får överföras till någon fysisk eller juridisk person (utöver detta avtals parter), eller som att en sådan person kan upprätta eller ålägga parterna skyldigheter eller ansvar. Oaktat ovanstående bekräftar du att Apple och Apples dotterbolag är tredjeparter i detta licensavtal, och att de som tredjeparter har rätt att (och ska anses ha accepterat rättigheten) att åberopa detta licensavtal i relationen med dig, förutsatt att du har godkänt detta licensavtal.

12.4 Inte under några omständigheter ska Google, Googles dotterbolag eller licensgivare, eller Apple, Apples dotterbolag eller licensgivare, hållas ansvariga för dina eller tredjeparters eventuella anspråk rörande appen, eller din besittning eller ditt användande av appen, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarskrav; (ii) anspråk vid påståenden om att appen inte skulle uppfylla tillämpliga lagstadgade krav och (iii) krav som baseras på konsumentskyddslagar eller liknande lagstiftning.

12.5 Användande av appen kan medföra kostnader för datatrafik. Canon ansvarar inte för eventuella mobildataavgifter eller andra avgifter som härrör från ditt användande av appen. Kontakta mobilnätsoperatören för att fråga om avgifter utgår.

13. Gottgörelse.

13.1 Du samtycker till att hålla alla leverantörer och deras representanter, direktörer, agenter och anställda skadeslösa vid alla typer av krav, inklusive alla förluster, anspråk, skador, kostnader och utgifter, yrkanden, rättegångar, förhandlingar, domstolsbeslut, skiljedomar, verkställigheter, fordringar osv., inklusive advokatkostnader, oavsett om de härrör från tredjeparter eller på annat sätt, på grund av eller som följd av: (i) att du bryter mot något av villkoren eller underlåter att uppfylla någon av förpliktelserna enligt detta licensavtal (eller att du bryter mot något annat villkor som baseras på detta licensavtal); (ii) information, användargenererat innehåll eller annat material som överförs, skickas eller tillhandahålls av dig via din enhet; eller (iii) att du bryter mot lagen eller överträder en tredjeparts rättighet, inklusive överträdelse av immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande fysiska eller juridiska personer.

13.2 Skyldigheterna enligt stycke 13.1 ovan gäller även sedan detta licensavtal har upphört att gälla.

14. Personuppgifter

Canon samlar automatiskt in och analyserar tekniska användningsdata från din enhet i syfte att underlätta din användning av enheten. Du kan läsa mer om vilka data vi samlar in och hur vi använder dem i relevanta avsnitt av Canon Consumer Privacy Policy (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sv-SE).

Vi använder Google Analytics för att samla in användningsdata. Du kan läsa mer om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners, i avsnittet ”How Google uses data when you use our partners' sites or apps”.

15. Programvara från tredje part – meddelanden

15.1 Vissa delar av appen kan använda eller innehålla tredjepartsprogramvara (”tredjepartsprogram”) som omfattas av regler för öppen kod och/eller tredjepartslicenser. Du bekräftar, accepterar och godkänner att din rätt att använda sådana tredjepartsprogram i samband med användandet av appen, styrs av tillämpliga regler för öppen källkod och/eller tredjepartslicenser, inklusive men inte begränsat till eventuella meddelanden, villkor och friskrivningsklausuler i sådana regler/licenser. Skulle villkor i detta licensavtal stå i strid mot tredjepartslicenser eller regler för öppen källkod, avseende ditt användande av relevanta tredjepartsprogram, ska tredjepartslicensen/reglerna för öppen kod ha företräde.

15.2 Vissa delar av appen gör det möjligt att ansluta appen till plattformar som inte ägs eller drivs av Canon (”tredjepartsplattformar”) och som kräver att du kanske måste logga in i ditt konto på tredjepartsplattformen. Du bekräftar, accepterar och godkänner att Canon inte på något sätt bär ansvaret för dina konton hos tredjepartsplattformar, eller för aktiviteter relaterade till ditt användande av tredjepartsplattformar, inklusive men inte begränsat till inloggning i dina konton hos tredjepartsplattformar.

15.3 Delar av appen omfattas av meddelanden och öppen-källkodslicenser från grupper och tredjeparter som styr användningen av sådana delar. Villkor som följer av detta licensavtal påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter under sådana öppen-källkodslicenser. Garanti- och ansvarsbegränsningar enligt detta licensavtal gäller dock för alla delar av appen.

15.4 Android™, Google Play™ och relaterade varumärken, servicemärken, namn och logotyper tillhör Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® och relaterade varumärken, servicemärken, namn och logotyper tillhör Apple Inc.

15.6 Nedanstående tredjepartsvillkor ingår i dessa licensvillkor:

Genom att ladda ner appen godkänner du också följande licensvillkor:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan modifiering, är tillåtet förutsatt att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande.

Vidaredistributioner i binärt format måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande i dokumentation och/eller annat material som medföljer distributionen.

Namnet på GPUImage-ramverket eller namnen på utvecklare/medverkande får inte användas för att marknadsföra eller rekommendera produkter härrörande från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd.

UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH MEDARBETARNA/UTVECKLARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER MEDARBETARNA/UTVECKLARNA SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSTID ELLER INKOMST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHET), OAVSETT ORSAKEN TILL SÅDANA SKADOR, VID KONTRAKTSBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADOR.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan modifiering, är tillåtet förutsatt att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande.

Vidaredistributioner i binärt format måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande i dokumentation och/eller annat material som medföljer distributionen.

GOOGLE, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA GOOGLE, INC. ELLER MEDARBETARE/UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSTID ELLER INKOMST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHET), OAVSETT ORSAKEN TILL SÅDANA SKADOR, VID KONTRAKTSBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADOR.

Synpunkterna och slutsatserna i programvaran och dokumentationen är författarnas, och ska inte tolkas som Googles officiella hållning eller principer.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens för tredjepart/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls. En kopia av licensen kan laddas ner från

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens för tredjepart/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Till den som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”) beviljas härmed ett kostnadsfritt tillstånd att använda programvaran utan begränsning, inklusive och utan begränsning rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, förutsatt att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licens för tredjepart/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Ingen upphovsrätt hävdas för källkoden i denna klass. Får användas för alla syften. Se dock Unisys LZW-patentet avseende begränsningar för användning av den associerade LZWEncoder-klassen. Korrigeringar får gärna vidarebefordras till kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licens för tredjepart/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net kvantiseringsalgoritm av Anthony Dekker, 1994. Se ”Kohonen neural networks for optimal colour quantization” i ”Network: Computation in Neural Systems” Vol. 5 (1994), sidorna 351–367, för att få information om algoritmen.

Den som från författaren, direkt eller indirekt, erhåller en kopia av dessa filer, beviljas härmed en kostnadsfri fullständig och obegränsad, oåterkallelig världsomspännande, betald, royaltyfri, icke-exklusiv licens och rättighet att använda denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”), inklusive men inte begränsat till rättighet att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, på villkor att detta copyright-meddelande hålls intakt.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT-licensen (MIT)

Till den som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”) beviljas härmed ett kostnadsfritt tillstånd att använda programvaran utan begränsning, inklusive och utan begränsning rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, förutsatt att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014–nutid, Facebook, Inc. Med ensamrätt.

Du beviljas härmed en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara i källkodsformat eller binärt format, för användning med webbtjänster och API:er som tillhandahålls av Facebook.

Liksom för annan programvara som integreras med Facebook-plattformen, gäller ”Facebook Developer Principles and Policies” [http://developers.facebook.com/policy/] för ditt användande av denna programvara. Detta copyright-meddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014–nutid, Facebook, Inc. Med ensamrätt.

Du beviljas härmed en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara i källkodsformat eller binärt format, för användning med webbtjänster och API:er som tillhandahålls av Facebook.

Liksom för annan programvara som integreras med Facebook-plattformen, gäller ”Facebook Developer Principles and Policies” [http://developers.facebook.com/policy/] för ditt användande av denna programvara. Detta copyright-meddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (årtal okänt)

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licensen (MIT)

Till den som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”) beviljas härmed ett kostnadsfritt tillstånd att använda programvaran utan begränsning, inklusive och utan begränsning rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, förutsatt att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-licensen (MIT)

Till den som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”) beviljas härmed ett kostnadsfritt tillstånd att använda programvaran utan begränsning, inklusive och utan begränsning rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, förutsatt att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT-licensen (MIT)

Till den som erhåller en kopia av den här programvaran och tillhörande dokumentationsfiler (”programvaran”) beviljas härmed ett kostnadsfritt tillstånd att använda programvaran utan begränsning, inklusive och utan begränsning rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att bevilja andra personer som får tillgång till programvaran att göra likaledes, förutsatt att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyright-meddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSSÄKERHET. INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA VID EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR OSV., VARE SIG VID AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR ELLER ANNAT, SOM ÄR FÖLJDEN AV ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANDRA ASPEKTER RÖRANDE PROGRAMVARAN.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (årtal okänt)

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan modifiering, är tillåtet förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande.

* Vidaredistributioner i binärt format måste innehålla ovanstående copyright-meddelande, denna villkorslista och följande friskrivningsmeddelande i dokumentation och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Varken namnet Google Inc. eller namnen på utvecklare/medarbetare får användas för att marknadsföra eller rekommendera produkter härrörande från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd.

UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH MEDARBETARNA/UTVECKLARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER MEDARBETARNA/UTVECKLARNA SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSTID ELLER INKOMST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHET), OAVSETT ORSAKEN TILL SÅDANA SKADOR, VID KONTRAKTSBROTT, STRIKT ANSVAR ELLER ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADOR.

android.support.v4
Copyright (c) Google (årtal okänt)

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Kotlin-webbplats
Okänd upphovsrättsägare

Licensieras under Apache License, version 2.0 (”licensen”). Den här filen får bara användas om villkoren i licensen uppfylls.

En kopia av licensen kan laddas ner från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Om inte annat krävs enligt gällande lag eller har godkänts skriftligen, distribueras programvaran under denna licens i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRPLIKTELSER, vare sig underförstådda eller uttryckliga. Se licensen, för information om tillstånd och begränsningar för specifika språk.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV-teamet

OpenCV används i program under följande licens: License Agreement For Open Source Computer Vision Library (BSD-licens med tre klausuler)

Omdistribution och användning av källa och i binär form, med eller utan modifiering, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

* Omfördelningen av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, den här listan över villkor och följande friskrivningsklausul.

* Omdistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande, den här listan över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med distributionen.

* Varken namn på upphovsrättsinnehavarna eller namn på de delaktiga personerna får användas för att saluföra eller marknadsföra produkter som kommer från den här programvaran utan föregående skriftligt samtycke.

Den här programvaran tillhandahålls av upphovsrättsinnehavarna och de delaktiga personerna i ”befintligt skick”, utan några som helst uttalade eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Under inga omständigheter ska upphovsrättsinnehavare eller delaktiga personer ansvara för några direkta, indirekta, följdmässiga, speciella, unika, eller följdmässiga skador (inklusive, men inte begränsat till, anskaffning av ersättningsvaror eller -tjänster; förlust av data, användningstid eller inkomst; eller affärsstörningar) oavsett hur det orsakas och oavsett skuldteori, och oavsett om det står i kontrakt, gäller strikt ansvar eller fel (inklusive oaktsamhet eller annat) som uppkommer på något sätt till följd av användning av den här programvaran, även om man har informerats om risken för sådan skada.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”licensen”); du får inte använda den här filen i annat syfte än enligt licensen.

Du kan hämta ett exemplar av licensen från http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt gällande lagstiftning eller har avtalats skriftligen distribueras programvara under licensen i ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST uttalade eller underförstådda GARANTIER ELLER VILLKOR. Se licensen för det specifika språket för rådande tillstånd och begränsningar enligt licensen.

16. Övrigt. Detta licensavtal, inklusive dokument som införlivas via hänvisningar, utgör hela avtalet mellan dig och Canon avseende appen; (i) ersätter alla tidigare och/eller aktiva, muntliga och skriftliga överenskommelser, förslag och samtal beträffande ämnet; (ii) har företräde framför eventuella motstridiga eller ytterligare villkor eller liknande kommunikation mellan parterna, under detta licensavtals giltighetstid. Om någon del av detta licensavtal förklaras ogiltigt, ska alla övriga delar fortsätta att gälla, förutsatt att inte sådan giltighet äventyrar syftet med licensavtalet, som ska vara i full kraft i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Inga ändringar av detta licensavtal är bindande, om inte ändringarna har skett skriftligen och undertecknats av en behörig representant för var och en av de båda parterna. Detta licensavtal ska vara bindande och gälla till förmån för arvtagare, efterträdare och behöriga ombud för parterna. Misslyckas någon av parterna med att genomdriva sina rättigheter som följd av den andra partens överträdelse av ett villkor i detta licensavtal, ska inte detta betraktas som ett upphävande av någon rättighet vid efterföljande överträdelser av villkoret i fråga, eller av andra villkor.

© 2019 Canon Europa N.V., Nederländerna. Med ensamrätt.