Canon har åtagit sig att bli koldioxidneutrala före år 2050

Canon_Carbon Emissions_Infographics
1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Bidra till en framtid med lågt koldioxidutsläpp

Canon arbetar för att minska koldioxidutsläppen i hela verksamheten

Vi upplever alla den förödande effekten av klimatförändringarna på vår planet, främst genom en global ökning av naturkatastrofer som orsakas av extrema väderhändelser. Det är en viktig tid där alla måste agera.

Vårt mål är att skydda den globala miljön genom att minska våra produkters påverkan. Vi fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp, från inköp och användning av råmaterial och delar till drift- och anläggningsaktiviteter och logistik.

Bli koldioxidneutrala

Vi strävar efter att bli koldioxidneutrala före år 2050.

Neutraliteten uppnås när mängden koldioxid som vi tillför atmosfären inte är större än mängden som tas bort.

För att uppfylla detta mål minskar vi aktivt våra utsläpp av växthusgaser. Vi beräknar våra utsläpp under hela produktens livscykel för att minska utsläppen vid varje steg.

Vårt mål är att minska våra koldioxidutsläpp under produktlivscykeln per produkt med 3 % jämfört med föregående år. Om detta efterlevs kommer det att motsvara en minskning på ungefär 50 % av 2008 års utsläpp före år 2030.

För närvarande är vi på rätt spår när det gäller att uppnå det här målet och vi har noterat en genomsnittlig förbättring på 4,1 % mellan 2008 och 2022. Den ackumulerade minskningen sedan 2008 uppgår till 43 %.

GREEN

Validerar våra mål externt

Vi har gjort stora framsteg inom det här målet och andra som har fastställts i vår verksamhet sedan 2008. Vårt engagemang har aldrig avstannat. Vi genomför alltid regelbundna granskningar av våra långsiktiga mål för att kontrollera att våra bidrag är i linje med vårt mål att bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och uppnå neutralitet senast år 2050.

Det räcker inte med att bara titta på våra egna prognoser och bidrag, utan att ha mål som utvecklas i linje med den senaste klimatvetenskapen och vad som är nödvändigt för att uppnå målen i Paris-avtalet. Därför har vi ansökt om validering via SBTi (Science Based Targets initiative).

Förstå siffrorna bakom våra mål

Canon tillämpar både intensiva och absoluta mål i sin verksamhet.

Vårt intensitetsmål är en minskning som är särskilt inriktad på vår produktlivscykel. Vi har satt upp ett mål på en minskning av våra koldioxidutsläpp med 50 % före år 2030, jämfört med 2008 års nivåer, under hela produktlivscykeln. Med detta menar vi hur våra produkter utformas, tillverkas, levereras och används av kunder.

Ett absolut mål är att ta hänsyn till de totala utsläppen från en verksamhet, till exempel våra kontor, transport som används av våra anställda, hur vi driver våra produktionsanläggningar och även vår leveranskedja.

För att SBTi-valideringen ska anses vara lämplig måste vi inkludera ett absolut mål med en bassiffra som inte är tidigare än 2015 för de totala utsläppen från organisationen.

Vi strävar efter att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser för omfattning 1 och 2 med 42 % och de absoluta utsläppen av växthusgaser för omfattning 3 (kategori 1 och 11) med 25 % före år 2030, räknat från basåret 2022 i enlighet med SBTi:s kriterier.

Våra minskningsåtgärder och övergripande mål har inte förändrats, och vi är fortfarande lika engagerade att minska vår påverkan på miljön och uppnå neutralitet före år 2050.

CDP

Erkännande i CDP A-listan

Våra miljöinitiativ har uppmärksammats av den internationella, icke-vinstdrivande miljöorganisationen CDP sedan 2014, inom områdena klimatförändringar och vattensäkerhet. Vi finns med på CDP:s A-lista i båda kategorierna.

CDP utvärderar större företag världen över med avseende på deras arbete för att hantera klimatförändringar.

Övergång till förnybar energi

82 % av vår elkraft i Europa genereras från förnybara källor

Vi använder förnybar energi i vår europeiska verksamhet så mycket som möjligt och fortsätter att öka vår användning av förnybara källor för att minska koldioxidutsläppen.

2021 kom 45 % av vår totala energiförbrukning i Europa från elkraft. Och av dessa 45 % genererades 82 % från förnybara källor. Vår tillverkningsanläggning i Poing i Tyskland använder 100 % förnybar energi.

Vårt nya EMEA-huvudkontor och huvudkontoret i Storbritannien och Irland har fått utmärkta BREEAM*-betyg för sin energieffektiva design och användning av förnybar energi. Det nya BMS-systemet och PV-panelerna på taket har resulterat i att byggnaden har en minskad energiförbrukning med nästan 50 %.

I vår byggnad i Venlo i Nederländerna används ett värmepumpssystem, effektiva förvaringssystem för varmt och kallt vatten samt LED-belysning för att minska energiförbrukningen. Vi har även solpaneler och laddningsstationer för elfordon på båda platserna.

Vi strävar efter att utnyttja det mesta av förnybar energi som en effektiv energikälla när vi arbetar vidare mot att uppnå netto noll koldioxidutsläpp före år 2050.

Ytterligare information

Mer information om våra globala ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan finns på våra globala sidor: