Villkor och användningsbestämmelser

Läs DET HÄR DOKUMENTET INNAN DU ANVÄNDER CANONS EUROPEISKA WEBBPLATS. Genom att använda Canons webbplats samtycker du till att vara bunden av följande regler och villkor.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

1. Godtagande av villkor


Canon Svenska AB (Canon) tillhandahåller denna webbplats på nedanstående villkor. När du går in på en sida på Canons webbplats så godtar du samtidigt dessa Villkor för användning. Canon förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för användning utan att underrättelse om detta sker i särskild ordning. Varje gång du besöker Canons webbplats bör du kontrollera om Villkoren för användning har ändrats.

2. Canons webbplats


Canons webbplats syftar till att informera om vissa produkter och tjänster från Canon. Du kan även ställa frågor till Canon genom webbplatsen och därigenom erhålla ytterligare information. Observera att Canons webbplats är avsedd för den svenska marknaden och Canons produkter och tjänster kan skilja sig åt från land till land. Var god använd länkarna till våra andra nationella webbplatser om du vill se vilka produkter och tjänster som erbjuds i respektive land.

3. Cookieinformation


Läs om vår cookiepolicy.

4. Användande


Canons webbplats och dess support tillhandahålls utan avgift och är avsedd för privat användande, utanför ramen för näringsverksamhet. Sådan support som erbjuds är endast för upplysningsändamål. Canon förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen, att inte besvara förfrågningar och att inte tillhandahålla support i anslutning till webbplatsen.

Canon undanber sig att mottaga konfidentiell eller egenägd (proprietär) information genom webbplatsen. Information och material som skickas till Canon genom webbplatsen kommer under förutsättningarna som anges i Canons villkor om Användaruppgifter inte uppfattas som konfidentiella. Genom att skicka information eller material till Canon så ger du samtidigt Canon en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, återge, kopiera, visa upp, utföra, modifiera, vidaresända och distribuera denna information och material. Du accepterar även att Canon är fri att använda sådana idéer, koncept, know-how och tekniker som du skickar till oss oavsett varför du skickar det.

Du åtar dig att inte anslå på eller skicka genom webbplatsen material som är eller rimligen kan uppfattas som

att ge uttryck för missaktning av annan, t.ex. förtal, förolämpning, diskriminering eller hets mot folkgrupp,
strider mot tystnadsplikt, skydd för företagshemlighet eller skydd för personuppgift,
gör intrång i tredje mans rätt eller för vilket inte alla nödvändiga licenser och medgivanden inhämtats, eller
i övrigt strider mot lag.

Du accepterar även att inte skicka till eller förmedla genom webbplatsen material som rimligen kan anses utgöra eller främja agerande som kan utgöra en brottslig handling, ge upphov till skadeståndsskyldighet eller i övrigt strida mot något lands lag eller behörig myndighets påbud, eller utgöra ett intrång i tredje mans rätt som upprätthålls någonstans i världen.

Canon förbehåller sig rätten att avlägsna sådant material från webbplatsen som bolaget har grund för att uppfatta strider mot villkoren i detta Avsnitt 3 eller annars är otillbörligt. Oavsett detta tillstår du att Canon inte kan kontrollera sådant innehåll på webbplatsen som tillförts av andra användare samt att Canon inte utger sig för att övervaka webbplatsens innehåll avseende innehållets tillförlitlighet, lämplighet eller konformitet med de principer som anges i dessa Villkor för användning.

Du får inte länka sådan webbplatser till Canons webbplats som är förargelseväckande eller opassande, och du måste genast avlägsna varje länk till webbplatsen som Canon efter eget gottfinnande begär.

Allt material (inklusive men inte endast text, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, video, data sammanställningar, digitala laddningar via datanät och programvara) som finns på denna webbplats (“Materialet”) är Canons samt Canons leverantörers egendom och är skyddat av europeiska, japanska samt internationella upphovsrättslagar.

Canon ger er tillstånd att granska och ladda ner Materialet endast för ert privata, icke-kommersiella bruk, förutsatt att ni inte på något sätt förändrar Materialet eller skapar likartat material baserat på Materialet eller reproducerar eller offentligt uppvisar, framför eller distribuerar eller på annat använder Materialet i offentligt eller kommersiellt syfte. Allt användande av Materialet, oavsett syfte, på annan webbplats eller i annan miljö för nätverksanslutna datorer är förbjudet.
Om ni önskar använda Materialet utöver den omfattning för vilken tillstånd ges ovan så behövs dessförinnan samtycke från relevant upphovsrättsinnehavare eller licensgivare av sådant Material, dvs. av Canon, Canons leverantörer eller tredje man.

Om ni önskar att direkt citera någon del av Innehållet i någon form av tryckt material, till exempel tidskrift, vänligen kontakta Webbmastern för tillstånd på adress new.media@canon-europe.com. Om ni önskar publicera någon del av Materialet i CD format eller i annat medialt format, vänligen precisera vilken del av Materialet som ni önskar att publicera.

Du accepterar att hålla Canon och dess dotterbolag skadelöst för varje anspråk, krav, förlust eller skada som uppstår till följd av överträdelse av detta Avsnitt 3.

5. Friskrivning


Canon utesluter förekomsten av garanti eller annan utfästelse gällande tillhandahållandet, underlåtenhet att tillhandahålla eller dröjsmål med att tillhandahålla tjänster i anslutning till webbplatsen, eller avseende webbplatsens tillförlitlighet, kompletthet eller aktualitet som frånsett detta Avsnitt 4 hade kunnat få effekt i förhållandet till Canon.

Du inser och godtar att du använder Canons webbplats på egen risk och att Canon inte åtar sig att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav eller att webbplatsen kommer att erbjudas utan avbrott, fel eller på ett säkert sätt.
Canons webbplats och de tjänster som tillhandahålls i anslutning till den erbjuds ”i befintligt skick” och efter tillgång. Canon lämnar inga garantier av något slag för det innehåll och de tjänster som erbjuds eller görs tillgängliga genom eller i anslutning till webbplatsen. Canon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst förändra eller undandra innehåll och tjänster som erbjuds som en del av webbplatsen.

6. Ansvarsbegränsninga


Canon och Canon-koncernen, dess styrelser och företagsledningar, anställda aktieägare och uppdragstagare är under inga omständigheter ansvariga för några som helst skador (inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta eller följdskador, utebliven affärsvinst, förlust av goodwill, information, avtal, begagnande av penningar eller skada till följd av avbrott i affärerna) som beror på nyttjande, oförmåga att nyttja eller resultatet av nyttjandet av denna webbplats eller andra webbplatser som är länkade till denna webbplats eller av material på någon av dessa webbplatser, oavsett om skadan beror på, men inte begränsat till, förlust eller skada till följd av virusangrepp eller annan skadlig kod på din datautrustning, mjukvara, data eller annan egendom genom användning av Canons webbplats eller nedladdning av material från Canons webbplats eller annan webbplats som länkats till Canons webbplats. Gällande lagstiftning tillåter inte alltid begränsning av ansvar för indirekta skador eller följdskador varför ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

7. Sekretesspolicy


Besök Canons sida för sekretesspolicy.

Visa sekretesspolicy

8. Varumärken


Du får inte förevisa eller på annat sätt använda Canons eller Canon-koncernens varumärken eller logotyper utan att Canon har lämnat ett skriftligt medgivande.

9. Canon Svenska AB


Canon Svenska AB
Telegrafgatan 4
169 88 SOLNA
Tel 08-744 85 00
Fax 08-97 20 01

Organisationsnummer: 556072-2224

[e-post: imaster@canon.se]

10. Lagval


Dessa Användarvillkor skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning dessa Användarvillkor skall exklusivt handläggas av svensk domstol.

11. Upphovsrätt


Copyright © Canon Svenska AB 2018. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, sprida, distribuera eller modifiera material eller programvara från Canons webbplats eller från support som lämnats av Canon utan tidigare skriftligt medgivande.

Publicerat 2018-01-01