SEKRETESS

Canons Sekretesscenter

Canon är en världsledande innovatör och leverantör av bildhanteringslösningar
a man looking at a tablet

Canons arbetssätt med sekretess

Respekt för människor har alltid varit viktigt för oss på Canon. Den här grunden har skapat de fyra pelarna i vårt förhållningssätt till sekretess.

 • Respektfullt

  Canon har ett orubbligt engagemang för att skydda våra kunders och våra anställdas personuppgifter. Vi vägleds av Kyosei – att leva och arbeta tillsammans för allas bästa.

 • Tillförlitligt

  Canon är ett internationellt varumärke som människor litar på och vi förstår att vi måste arbeta kontinuerligt för att upprätthålla detta förtroende genom omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder.

 • Etiskt

  Canons ramverk för ansvarsskyldighet gällande sekretess säkerställer att vi gör rätt saker på ett konsekvent sätt gentemot de människor som anförtror sina personuppgifter till oss.

 • Möjliggörande

  Vi uppmuntrar våra partner och leverantörer att upprätthålla samma nivå av respekt, förtroende och etiskt beteende med avseende på dataskydd och sekretess som vi förväntar oss av oss själva.

en bild av en yrkesverksam som arbetar på en bärbar dator

Dataskyddsprinciper

Efterlevnad av dataskyddsprinciper är en grundläggande byggsten i Canons förhållningssätt till sekretess. Se hur de återspeglas i hjärtat av vårt dataskyddssystem.

Canons engagemang för ansvarsskyldighet

Vi visar att bestämmelserna efterlevs med systematisk dokumentation, samtidigt som vi hjälper våra kunder med deras ansvarsskyldigheter.

two work professionals looking at a document

MEDDELANDE FRÅN GRUPPENS DATASKYDDSOMBUD

”Jag är stolt över att vår sekretessvision, ”Skydda dina personuppgifter”, tillsammans med Canons engagemang för etiska företagsmetoder stödjer Canons sekretesshantering. Vi behandlar alltid andras personuppgifter på samma sätt som vi förväntar oss att våra egna uppgifter behandlas.”

Fred Oberholzer, EMEA Privacy Director och Group Data Protection Officer
en man arbetar på en dator

Sekretesstyrning

Läs om hur Canons ramverk för ansvarsskyldighet gällande sekretess hjälper oss att skydda dina personuppgifter på ett konsekvent sätt.

Sekretessmeddelanden

Sekretessmeddelanden är tillgängliga på det lokala språket för alla länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Frågor om sekretess, klagomål och förfrågningar

Dina individuella rättighetsförfrågningar, förfrågningar och klagomål kan skickas till Canon via länken nedan.Vi kan inte svara på allmänna frågor och förfrågningar om teknisk hjälp med dina Canon-produkter och tjänster.

Inställningar för marknadsföring

Du kan uppdatera inställningarna för marknadsföring genom att välja självbetjäningsfunktionen nedan.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Läs mer om de tekniska och organisatoriska åtgärder vi vidtar för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsregler.

en grupp människor samlade runt ett bord
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon som personuppgiftsbiträde

Tack vare vårt gedigna sortiment av produkter, tjänster och lösningar kan vi hjälpa våra kunder att behandla deras uppgifter.

Canons engagemang för hållbarhet och innovation

Läs mer om Canons hållbarhetsarbete här

a group of work professionals working in an office

Vanliga frågor och svar

Läs mer om Canons tillvägagångssätt för att uppnå sekretess och dataskydd. Om du vill ha mer information eller ställa en fråga som inte besvaras här kan du kontakta oss genom att skriva till oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Hur kan människor kontakta Canon för att utöva sina rättigheter som registrerade (t.ex. rätten till åtkomst, rätten till rättelse, rätten till radering)?

Människor kan utöva sina rättigheter genom att skriva till oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Hur gör jag om jag har frågor eller vill framföra ett klagomål?
Du kan skicka dina sekretessrelaterade frågor eller klagomål genom att skriva till oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Vad är ett dataskyddsombud?
Ett dataskyddsombud säkerställer på ett oberoende sätt att organisationen tillämpar de lagar som skyddar människors personuppgifter.

Vem är Canons dataskyddsombud?
Vi har några dataskyddsombud inom Canon Europe-koncernen. Koncernens dataskyddsombud är Fred Oberholzer, som kan kontaktas på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. De andra dataskyddsombuden kan kontaktas på nedanstående e-postadresser:

Canon Europe-koncernen E-postadress för kontakt
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Hur regleras sekretess inom Canon?
Canon-koncernens dataskyddsombud stöds av ett nätverk av dataskyddsombud och sekretessexperter, vars roller och ansvarsområden är tydligt definierade. Det bidrar till att säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra lagar om sekretess och dataskydd i hela EMEA.

Canon Europe-koncernen (Canon EMEA) omfattar Europa, Mellanöstern och Afrika. I den här stora regionen finns det många olika sekretesslagar. Canons ramverk för ansvarsskyldighet gällande sekretess har utvecklats för att säkerställa att sekretessöverväganden hanteras på ett enhetligt och standardiserat sätt på alla våra marknader och för att vår verksamhet ska fungera smidigt. Kraven i EU och andra sekretesslagar i Europa, Mellanöstern och Afrika har införlivats i Canons ramverk för ansvarsskyldighet gällande sekretess.

Utför Canon riskbedömningar med avseende på personuppgifter?
Canon EMEA har tydligt definierade processer för styrning, riskhantering och efterlevnad. Dessa processer omfattar:

• Riskbedömningar av sekretess

• Konsekvensbedömningar avseende sekretess/konsekvensbedömningar avseende dataskydd

• Riskbedömningar för leverantörer

• Säkerhetsbedömningar


För Canon register över behandlingsaktiviteter (RoPA)?
Canon har processer på plats för att uppfylla sekretesskraven, bland annat att underhålla/uppdatera register över behandlingsaktiviteter och att genomföra konsekvensbedömningar avseende sekretess (PIA)/konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA).

Har Canon formella processer för hantering av dataöverträdelser?
Canon strävar efter att skydda alla intressenters personuppgifter, däribland anställda, leverantörer och kunder. För att uppfylla detta åtagande och våra skyldigheter enligt gällande dataskyddslagar har Canon implementerat en policy för överträdelsehantering. Denna policy beskriver vad som utgör en dataöverträdelse och de första åtgärder som anställda bör vidta när en misstänkt dataöverträdelse upptäcks. Det finns ett antal riktlinjer som kompletterar denna policy.

Är Canons anställda utbildade inom sekretess?
Canons anställda och leverantörer får obligatorisk utbildning inom sekretess och dataskydd. Ytterligare obligatorisk utbildning ges till våra sekretessexperter, som har tilldelats ett särskilt ansvar för sekretess inom sitt specifika verksamhetsområde.

Är Canons anställda som har tillgång till och behandlar personuppgifter engagerade i att respektera konfidentialitet?
Alla Canons anställda, även de som arbetar med personuppgifter om våra anställda, partner eller kunder, är bundna av konfidentialitetsbestämmelser i anställningsavtalen. Vikten av konfidentialitet förstärks kontinuerligt genom utbildning och skapande av medvetenhet.

Efterlever Canons leverantörer och andra tredje parter dataskyddsbestämmelser?
Canon kräver att tredje part, däribland leverantörer och partner, som behandlar personuppgifter för Canons räkning, är bunden enligt avtal att skydda alla personuppgifter som kommer från Canon. De får inte heller använda personuppgifterna i något annat syfte än att utföra tjänsterna enligt anvisningar från Canon. Canon har även implementerat en riskbaserad bedömning av efterlevnad för leverantörer som hanterar Canons eller Canons kunders data.

Hur efterlever Canon dataöverföringsrestriktioner i de EMEA-regioner där Canon verkar?
Canon använder lämpliga överföringsmekanismer, som standardavtalsklausuler, där det är tillämpligt. I jurisdiktioner där standardavtalsklausuler inte är tillgängliga efterlever Canon lokala sekretesskrav.

Var kan jag få mer information om något av de ämnen som diskuteras i Canons Sekretesscenter?
Om du har några specifika frågor relaterade till något innehåll på dessa webbsidor kontaktar du dataskyddsombudet på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Relaterade ämnen

Läs mer om hur Canon stödjer och skyddar våra kunder.