Policy för visselblåsning (Speak Up)

Canon strävar efter att säkerställa effektiv styrning, riskhantering och efterlevnad i hela företaget och har därför ett förebyggande arbetssätt när det gäller att rapportera problem angående oetiskt eller olagligt beteende. Vi har etablerat ett system för efterlevnadsrapportering, ”Speak Up”, för att kunna ta emot information gällande efterlevnadsproblem, till exempel lagbrott eller brott mot Canon-koncernens uppförandekod.

Sekretessen hos de som rapporterar är strikt och skydd mot repressalier på arbetsplatsen garanteras. Vi arbetar fortlöpande för att uppmuntra till lämplig användning av systemet genom att öka medvetenheten om det. När vi tar emot en rapport angående ett potentiellt efterlevnadsbrott upprättas en utredning för att fastställa fakta och ett slutligt beslut fattas om en överträdelse har skett eller inte. Om det fastställs att ett efterlevnadsbrott har ägt rum vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder samt åtgärder för att förhindra att det sker igen.

Om du vill rapportera ett problem klickar du här