Artikel

Digitalitet kontra digitalisering: nytt tankesätt, nya möjligheter

Ändra ditt tankesätt för att öppna upp för nya affärsmodeller, uppmanar Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Bokutgivningens utveckling

Som en som är djupt insatt i förlagens och teknikernas värld är jag intresserad av att följa effekterna som tekniska innovationer har på bokutgivning. Lanseringen av läsplattor, ljudböckernas oväntade uppsving och den komplexa relationen mellan Amazon och förläggare har spelat en viktig roll i hur branschen har formats.


Men den mest betydande förändringen under det senaste årtiondet är kanske att läsare blir mindre bundna till boken som en fysisk produkt, eftersom den inte längre utgör navet för hur vi konsumerar media. I digitalismens era är det nu mer passande att tänka i termer av ”innehåll”.


Innan vi går in på att förklara vad det här förändrade perspektivet innebär för utgivningsbranschen i stort är det värt att först klargöra vad vi menar med ”digitalitet”, vilket skiljer sig från ”digitalisering”.

Ett förändrat perspektiv

I digitaliseringsprocessen är affärsmodellen fortfarande i huvudsak tryckbaserad – förlaget återanvänder redan tillgängligt tryckt material på en digital plattform, t.ex. en läsplatta, och säljer det helt enkelt i ett nytt format. ”Digitalitet” innebär att materialet föds digitalt vilket öppnar helt nya vägar för nya affärsmodeller.


Den här digitala utgivningsstrategin är mer anpassad till våra teknikdrivna tider, och är en strategi som förlag sannolikt är måna om att anamma i sin verksamhet. Däremot bör det digitala ses som ett tankesätt snarare än en teknik, och om det är något som ska anammas av förlag i stort måste de först bli bättre på att hantera innovation.

Two women looking at iPad


I själva verket kan material med dagens teknik uppdateras, omdistribueras digitalt och till och med tryckas på beställning.

– Sven Fund, fullstopp

Det finns två typer av förlag: de som förändrar verksamheten och de som gör allt för att fortsätta som vanligt tills innovationerna är allmänt tillgängliga. Du kan antingen vara proaktiv eller reaktiv i ditt tillvägagångssätt. Det finns fortfarande förlag som är ”digitala analfabeter” som kan ha tillgång till digitala produkter och känna till fördelarna, men som inte helt och hållet har tagit till sig digitalitetens möjligheter.


Med det i åtanke går det med största säkerhet att anta att förlagen inte till fullo utnyttjar de tekniska funktionerna som finns i branschen. Därför förstår de inte den fulla effekten som bokutgivningsteknik kan ha på deras sätt att arbeta.


De människor inom förlagsbranschen som har svårt att ta till sig det dynamiska konceptet med ”innehåll” är samma människor som fortsätter att betrakta böcker som fysiska produkter för engångsbruk som trycks och distribueras en gång och sedan överförs till en annan plattform. I själva verket kan material med dagens teknik uppdateras, omdistribueras digitalt och till och med tryckas på beställning.


Därför bör vi uppmuntra fler förlag att anamma det digitala tankesättet. För att de ska kunna dra full nytta av de möjligheter som dynamisk innehållshantering och digitaltryckteknik erbjuder.

Young woman reading book on train

Det digitala tankesättet

Ett digitalt tankesätt gör att förlag kan anamma en framtid som möjliggör små upplagor och on-demand-tjänster. Det ger dem en mer proaktiv hantering under utgivningstillgångarnas livscykel, vilket gör att de kan maximera materialets kommersiella värde och göra det mer lättillgängligt för konsumenterna.


Om bokproducenter samtidigt har investerat i en digitaliserad produktion kan de spela en viktig roll i att motivera och vägleda sina förlag till att tänka digitalt och implementera effektiva, i första hand, digitala processer. Det gör att de kan använda affärsmodeller som hjälper dem att tänka i nya banor.


Som du kan se är innovationer inom bokutgivning inte en enkelriktad gata. Det är mer sannolikt att den uppnås genom ett kontinuerligt, tresidigt samarbete mellan förlag, boktryckerier och tekniklösningsleverantörer.

Skrivet av Sven Fund


Sven Fund är grundare av och VD på fullstopp, en konsultfirma som ger strategisk rådgivning till akademiska förlag inom ett flertal områden med allt från förändringsarbete till fusioner och upphandlingar. Svens företag arbetar inte bara med leverantörer, till exempel tryckerier och distributörer, utan fungerar också som en kontaktyta för akademiska bibliotek och förlag.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Upptäck möjligheterna med digitaltryck

Prata med vårt team