Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsanvisning Wi-Fi för PIXMA MG6350

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt ”WPS” (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Denna metod är det enklaste sättet att ansluta din PIXMA-skrivare, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS väljer du "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten (routern eller hubben). Mer information finns i enhetens användarhandbok.
    Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna under avsnittet Standardanslutningsmetod.

  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.


Steg 1


1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HOME/HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.Steg 2


1. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på ikonen [WLAN setup/WLAN-konfiguration] .Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.


Steg 3


Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -1. Tryck på [Start setup/Starta konfiguration] på skrivaren.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.


2. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.


3. Anslut till åtkomstpunkten genom att trycka på [OK] på skrivaren inom 2 minuter.


4. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.Nu är WPS-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6350.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 11. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HOME/HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.Steg 21. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på ikonen [WLAN setup/WLAN-konfiguration] .Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.


Steg 3Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan:1. Tryck på [To other connection methods/Till andra anslutningsmetoder].


2. Tryck på [Standard setup/Standardkonfiguration].Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.


3. Tryck på [name (or SSID)/namn (eller SSID)] som hör till ditt trådlösa nätverk i listan [Select access point/Välj åtkomstpunkt] som visas på skrivarens LCD-skärm.Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan trycker du på [Sök igen].


4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.


WEP
WPA/WPA2


5. Tryck på skärmen [Please enter/Skriv in] så att du kan skriva in nätverkslösenordet.


6. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.Följ anvisningarna nedan –


a. Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren.
(Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig).


: Tryck här om du vill växla mellan "små bokstäver" och "siffror och symboler".


: När bokstäver visas trycker du för att växla mellan små och stora bokstäver. När siffror och symboler visas trycker du för att växla mellan symboltyper.


: Tryck om du vill infoga ett mellanslag.


: Tryck om du vill ta bort tecknet vid markören. Flytta markören till måltecknet med   och .


b. Tryck på det tecken du vill skriva in.

c. Upprepa stegen a. och b. och skriv in resterade tecken.


7. Tryck på [Apply/Verkställ] när du är klar.


8. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.
(Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.)9. Tryck på [OK] när du vill ange nätverkslösenordet och ansluta till åtkomstpunkten. Om du har skrivit fel och behöver korrigera lösenordet trycker du på knappen [] och börjar om.


10. När vänster skärm visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.

Nu är WiFi-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6350.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:


Steg 1


1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HOME/HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.Steg 2


1. Svep höger på skärmen för att gå till ikonen [Setup/Konfigurera].Steg 3


1. Tryck på ikonen [Setup/Konfigurera]  för att öppna skärmen [Setup/Konfigurera].Steg 4


1. Tryck på [Device settings/Enhetsinställningar]. Skärmen [Device settings/Enhetsinställningar] öppnas.Steg 5


2. Tryck på [LAN settings/LAN-inställningar].Steg 6


1. Tryck på [Reset LAN settings/Återställ LAN-inställningar].Steg 7


1. Ett meddelande visas: [Reset Setting?/Återställ inställning?]. Bekräfta med [Yes/Ja]. Meddelandet [Processing…..please wait momentarily/Bearbetar...vänta en kort stund] visas.


Steg 8


1. Meddelandet [Following is completed, Reset LAN Setting/Följande har slutförts, återställ LAN-inställningar] visas. Slutför återställningen av LAN-inställningarna med [OK]. Du återgår till skärmen [LAN-inställningar]. Tryck på knappen [HEM] för att komma tillbaka till huvudskärmen.


Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Feedback