Villkor för användning av Canons logotyper

Läs det här dokumentet innan du laddar ned Canon-logotyper, produktlogotyper eller logotyper som finns att ladda ned på denna hemsida ("Canon-logotyper"). Genom att använda Canons logotyper, samtycker du till att vara bunden av följande regler och villkor. Dessa regler och villkor kan komma att uppdateras av Canon då de uppdaterade reglerna och villkoren anslås utan föregående meddelande till dig.

Godkännande
Dessa är de regler och villkor som gäller mellan dig och Canon Europa N.V., med säte på Bovenkerkerweg 59-61, 1185XB Amstelveen, Nederländerna ("Canon") avseende användningen av de Canon-logotyper som finns att ladda ned på denna hemsida.

Använd
Canon tillåter dig (person eller företag), som journalist, pressföretag eller pressmedlem att ladda ned och använda Canons logotyper i Europa, Mellanöstern och Afrika och på internet för endast i pressyfte i följande media:

A) tryckta publikationer (inklusive tidskriftsomslag)
B) TV
C) onlinemedia
D) dagstidningar

Inom ramen för tillåten användning får Canon-logotyperna inte ändras eller modifieras på något sätt. Canon-logotyperna måste alltid visas konsekvent och i enlighet med de riktlinjer som tillhandahålls
Canon-logotyperna får inte användas för kommersiella ändamål, inklusive men inte begränsat till handelskampanjer, POS-material, affischer, skyltar eller andra kommersiella ändamål
Canon-logotyperna får inte användas på ett sätt som försvagar deras värde, placerar Canon eller dess dotterbolag i vanrykte eller orsakar förvirring när det gäller relationen mellan dig, ditt företag, Canon och/eller Canon-koncernen. Om Canon enligt eget gottfinnande anser att Canon-logotyperna används på ett sådant sätt ska du omedelbart upphöra att använda Canon-logotyperna på det sättet om du uppmanas till det.

Du erkänner och samtycker till att du inte har någon rätt, äganderätt eller intresse i Canon-logotyperna än vad som uttryckligen anges i dessa regler och villkor, och att all sådan rätt, äganderätt eller intresse i Canon-logotyperna tillhör Canon och/eller Canon-koncernen. Du erkänner och samtycker vidare till att ingenting i dessa regler och villkor skall tolkas som en tilldelning eller rättigheter eller äganderätt i eller till Canon-logotyperna eller någon upphovsrätt, varumärke eller design av Canon eller Canon-koncernen förutom den begränsade rätt som beviljats enligt dessa regler och villkor. Canon och Canons koncernföretag och direktörer, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem, friskriver sig, så långt som är tillåtet enligt lag, från allt ansvar och för alla typer av förluster eller skador som kan leda till att du eller en tredje part (inklusive, utan begränsning, direkta, följdskador, straffbara eller följdförluster eller skada eller förlust av intäkter, vinster, goodwill, data, kontrakt, användning av pengar, eller förlust eller skador) som härrör till eller på något annat sätt uppkommer av nedladdning och/eller användning, oförmåga att ladda ned och/eller använda eller resultaten av nedladdning och/eller användning av Canon-logotyperna. Detta ska inte påverka dina lagstadgade rättigheter eller ansvar, skador eller kompensationer som inte kan undantas enligt gällande lag.

Uppsägning
Canon förbehåller sig rätten att uppmana dig att omedelbart avbryta all användning av Canon-logotyperna om du underlåter att uppfylla någon av dessa regler eller villkor eller av någon annan anledning. Efter en sådan begäran ska du omedelbart sluta använda Canon-logotyperna och omedelbart förstöra alla icke-publicerade kopior av Canon-logotyperna.

Allmänt
Konstruktionen, giltigheten och genomdrivandet av dessa regler och villkor regleras av nederländsk lagstiftning, och Canon och du accepterar den icke-exklusiva jurisdiktionen i Amsterdams domstolar.

Underlåtenhet av Canon att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa regler och villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse och ska på intet sätt påverka företagets rätt att senare genomdriva eller utöva den.

Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor av en beslutande domstol befinns vara ogiltig, medger parterna att detta inte ska påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga rättigheter som ska fortsätta gälla i full kraft, med undantag för sådana ogiltiga eller overkställbara delar.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Canon i Sveriges presskontakt.