Warranty_Page_Image

Information om Canon European Warranty System (EWS)

Om ett fel skulle uppstå på en Canon-produkt, skyddas våra kunder av Canons garantisystem EWS (European Warranty System). Systemet garanterar att felet åtgärdas utan kostnad under en begränsad tid efter köp (regler och villkor gäller).

EWS består av två olika serviceerbjudanden. Vilket erbjudande du får beror på var du befinner dig och vilken produkt du har köpt. För de flesta Canon-produkter erbjuds en inskicksservice. Om produkten uppvisar ett tillverkningsfel under garantitiden, ska den lämnas in till en Canon-auktoriserad verkstad där den repareras utan kostnad av Canon-auktoriserade tekniker. Produkten returneras till dig när reparationen är slutförd.


För vissa laser- och bläckstråleprodukter (endast i vissa länder) erbjuds på-platsen-service. Se villkoren nedan för vilka produkter som kan repareras på plats.

Om en berättigad produkt utvecklar ett tillverkningsfel under garantiperioden erbjuds garantitjänsten på-platsen-service på något av följande sätt:

 • Reparation på plats (via tekniker)

 • Utbyte på plats (via bud)

Om villkoren för på-platsen-service inte anges nedan är denna tjänst inte tillgänglig i ditt land. Då finns bara garantitjänsten inskicksservice som alternativ.

EWS – inskicksservice

Om du vill se fullständiga villkor för alla garantityper klickar du på tillämpligt garantierbjudande nedan.


Bildhanteringsprodukter – EWS (European Warranty System)


Canon och EWS-medlemmarna garanterar att maskinvaran i denna produkt ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls tjänster för maskinvarureparation kostnadsfritt på en auktoriserad Canon-serviceverkstad i ett EWS-medlemsland.

Denna inskicks-service gäller Canon-produkter som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") samt Schweiz & Storbritannien.

Den kostnadsfria EWS-tjänsten kan endast erhållas mot uppvisande av detta garantikort tillsammans med originalfakturan/-kvittot som utfärdats till kunden av återförsäljaren. Garantikortet måste innehålla (a) köparens namn, (b) återförsäljarens namn och adress, (c) den köpta produktens modellnamn och serienummer, i tillämpliga fall, och (d) inköpsdatum för produkten. Canon förbehåller sig rätten att neka garantiservice om denna information inte är fullständig, har tagits bort eller ändrats efter det ursprungliga inköpet av produkten av kunden från återförsäljaren.

Canon kan reparera eller ersätta Canon-produkter med nya eller renoverade delar eller produkter med motsvarande nya prestanda och tillförlitlighet. Canon kan även ersätta produkter med motsvarande modeller om den ursprungliga har gått ut. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet att göra detta i enlighet med gällande lagar i ett land där garantin gäller.

1. Garantiperiod

Denna garanti är giltig i två år* från det datum kunden köpte produkten, som framgår av ovan nämnda dokument.

*PIXMA G-serien: två år eller 30 000 utskrifter, det som inträffar först.

PIXMA G550/650: två år eller 10 000 utskrifter, det som inträffar först.

2. Erhålla garantiservice

Garantiservice är tillgänglig i auktoriserade Canon-serviceverkstäder.

Eventuella kostnader för säker transport av produkten till och från en Canon-serviceverkstad betalas av kunden. Om produkten förs in i ett land som inte omfattas av EWS och som inte godkänner garantikortet måste produkten returneras till det land där den köptes för att kunna utnyttja garantin.

3. EWS-medlemmar:

Kontakta respektive EWS-medlem för fullständig information om garantin erbjuds i de olika länderna.

4. Begränsningar

Canon och EWS-medlemmar garanterar inte följande
– Periodiskt återkommande kontroller, underhåll och reparation eller byte av delar på grund av normalt slitage
– Förbrukningsartiklar.
– All programvara.
– Delar som är utsatta för slitage (t.ex. videohuvuden, optiska delar på projektorer, bläckdynor och styrrullar) samt förbrukningsartiklar och tillbehör (t.ex. batterier och inspelningsmedium), bland annat, men inte begränsat till, band, DVD-skivor, minneskort och löstagbar hårddisk, som används med produkten omfattas inte av denna garanti.
– Fel som orsakats av modifieringar utförda utan Canons godkännande.
– Kostnader som uppkommit av Canons serviceleverantörer vid anpassningar och modifieringar av en produkt för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa produkten som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten.
– Skador uppkomna av det faktum att en produkt inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet

Reparationsservice under garantin ingår inte om skador eller defekter har orsakats av:
– Felaktig användning, överdriven användning eller hantering av produkten enligt informationen i användar- eller operatörshandböcker och/eller andra relevanta dokument, inklusive och utan begränsning, felaktig förvaring, slag och stötar, rost, smuts, vatten och sand.
– Reparation, ändring eller rengöring utförd på ett servicecenter som inte auktoriserats Canon.
– Skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar (t.ex. lampor, objektiv eller batterier) som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med din specifika Canon-projektor bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, -programvara eller -förbrukningsartiklar från Canon eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning.
– Anslutning av produkten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
– Otillräcklig emballering av produkten när du returnerar den till ett auktoriserat Canon-servicecenter.
– Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.

5. Övrigt

Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för projektorn inte finns i lager i reparationslandet.

Det är kundens ansvar att säkerhetskopiera och spara alla filer och program innan reparationen och återställa dessa efter sådan reparation.

Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti. När produkten returneras för garantiservice måste du paketera den mycket väl, försäkra den, bifoga inköpskvittot, reparationsinstruktioner och (om möjligt) ett prov på inspelningsmedia där bilder som har tagits med produkten har lagrats. Varken kundens rättigheter enligt gällande lagstiftning eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren enligt sälj-/köpkontraktet påverkas av den här garantin. I frånvaron av tillämplig gällande lagstiftning som anger ytterligare rättigheter, blir den här garantin kundens enda rättsmedel, och varken Canon, dess dotterbolag eller andra EWS-medlemmar ska hållas ansvarigt för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier på produkten.
EWS – på-platsen-service

Serviceplan för På-platsen garanti (laser- och Inkjet-produkter)


Klicka här om du vill se gällande modeller.


Tack för att du valde den här Canon-kontorsprodukten. Om du skulle behöva använda er På-platsen garanti för denna produkt så gäller nedanstående villkor. På-platsen garantin gäller under 2 år från första inköpsdatum för din nya Canon-kontorsprodukt.

Enligt garantin har du rätt till support från Canon enligt nedan. Observera att alla tjänster som tillhandahålls under På-platsen garantin omfattas av villkoren i det här dokumentet. Observera att den här På-platsen garantin gäller utöver eventuell annan Canon-garanti för produkten ifråga och utöver eventuella lagstadgade rättigheter som du har som konsument i enlighet med tillämplig, lokal lagstiftning.

Denna På-platsen-garanti gäller för vissa Canon kontorsprodukter som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") samt Schweiz & Storbritannien.

Canon garanterar att produktens maskinvara är i gott och funktionsdugligt skick under garantiperioden. Om maskinvaran befinns vara defekt inom garantiperioden, tillhandahålls kostnadsfri "På-platsen service" av maskinvaran på er registrerade plats inom regionen (enligt definition nedan).

På platsen garanti erhålls kostnadsfritt endast mot uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset, där produktens inköpsdatum anges. Canon kan reparera eller byta ut Canonprodukter mot nya eller begagnade reservdelar eller produkter som har samma eller högre prestanda och tillförlitlighet. Canon kan också byta ut produkter till jämförbara modeller om originalmodellen inte längre tillverkas. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet enligt lag i det land där garantin tillämpas.1. Garantiperiod

På-platsen garantin gäller under 2 år från inköpsdatum för den nya Canon-kontorsprodukten, som framgår av inköpsbeviset.

2. För att få garantiservice

Du kan få garantiservice på platsen genom att kontakta Canons kundtjänst på telefon (Vänligen klicka här för kontaktinformation).

På-plats Garanti ges på ett av följande sätt:

 • På-plats Reparation (via tekniker)*, som täcker alla tillhörande arbetskostnader (inklusive utryckning, resor och reparationstid). och kostnader för alla servicedelar.
 • På-plats Utbyte (via kurir), som täcker kostnader för utbytesprodukt och alla associerade fraktkostnader.

Servicemetoden bestäms av modellen och du kommer att bli informerad hur du går tillväga i din kontakt med Canon kundtjänst.

*Servicen under den här På-platsen garantin kan utföras av tredje part för Canons räkning med skälig kompetens och omsorg.


3. Begränsningar

Canons garanti gäller inte för följande:

 • Rutinkontroller, underhåll och reparation eller reservdelar p.g.a. normalt slitage.
 • Förbrukningsartiklar och tillbehör, inklusive nätadapter.
 • Programvara i någon form.
 • Delar som utsätts för slitage samt förbrukningsartiklar och tillbehör.
 • Fel som orsakats av modifieringar som utförts utan Canons godkännande.
 • Kostnader som Canon ådragit sig för att utföra ändringar eller modifieringar av en produkt som krävs p.g.a. landsspecifika tekniska standarder eller säkerhetsstandarder, eller specifikationer, eller andra kostnader för justering av produkten till följd av specifikationer som har ändrats sedan produkten levererats.
 • Skada som orsakats av att produkten inte följer landsspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.

Garantiservice gäller inte om skadan eller felet har orsakats av:

 • Felaktig användning, handhavande, eller hantering av produkten som nämns i användarhandböcker och/eller relevanta användardokument, inklusive utan begränsning, felaktig förvaring, fallskador, kraftiga stötar, korrosion och skador p.g.a. smuts, vatten eller sand;
 • Reparationer, modifieringar eller rengöring som utförts på en serviceverkstad som inte godkänts av Canon;
 • Skador direkt orsakade av användande av reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial (som bläck, papper, toner, batterier eller skrivhuvuden), som inte är kompatibla med produkten. Kompatibiliteten med din specifika Canonprodukt bör framgå på emballage, men är säkerställd vid användande av genuina Canon reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial då dessa blivit testade.Vi ber dig kontrollera kompatibiliteten innan användande.
 • Anslutning av produkten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
 • Olyckor eller katastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, vatten, brand, allmänna oroligheter och felaktig ventilation.

Utöver ovanstående inkluderar På-platsen garantin inte:

 • Arbete som behövs p.g.a. frånkoppling och återanslutning av produkten, inklusive de förberedelser som behövs för säker transport utöver vad som tillhandahålls av oss eller för vår räkning;
 • Arbete utanför vår standardkontorstid (9:00 till 17:00 måndag till fredag, undantaget helgdagar), om inte annat anges i serviceplanen för på-platsen-garantin;
 • Service och relaterade reservdelar som behövs p.g.a. felaktig installation eller nätverksanslutning av er produkt om installationen och nätverkskopplingen av er produkt inte har utförts av Canon;

Observera att det är en förutsättning att produkten finns i "regionen" för att serviceteknikern/kuriren ska kunna utföra På-platsen service. Dessutom kan På-platsen service endast utföras om du ger serviceteknikern tillgång till produkten och rimlig support i anslutning till detta.

Om du har för avsikt att flytta produkten från en adress till en annan under den tid På-platsen garantin gäller måste du informera Canon om de nya adressuppgifterna. Du kan göra detta genom att skicka ett meddelande till den angivna “E-mailkontaktadressen” för området (e-mailadresser finns i På-platsen-garantins kontaktinformation). Om du flyttar produkten till ett annat land bör du kontrollera om det land produkten flyttas till står med på listan här, så att du vet om Canons På-platsen garanti gäller i det landet.

4. Övrigt

Reparation/utbytes service kan försenas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet om produkten inte säljs i det aktuella landet än, eller om den säljs i ett landsspecifikt utförande. Av samma skäl kanske vissa reservdelar till produkten inte finns i lager i det land där reparationen utförs. Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera och spara programvarufiler och program före reparation/utbyte och för att återställa desamma efter reparation/utbyte. Canon tar inget som helst ansvar för andra anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorade inspelningsmedia och förlorade data osv., som inte särskilt anges i den här garantin. Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt gällande tillämplig nationell lagstiftning, och inte heller konsumentens rättigheter gentemot återförsäljaren som härrör från försäljnings-/inköpskontraktet. Om det inte finns någon tillämplig lagstiftning är denna garanti kundens enda och exklusiva kompensation, och varken Canon eller dess dotterbolag tar något ansvar för brott mot uttryckta eller underförstådda garantier för produkten när det gäller underordnade skador eller följdskador. Kontakta Canons kundtjänst om du vill ha fullständig information om garantin i enskilda länder.

I enlighet med ovanstående godkänner du att Canon inte ansvarar för något ytterligare arbete som krävs, eller någon förlust, några kostnader eller skador som orsakats p.g.a. att:

 1. Du inte har använt, förvarat eller hanterat produkten på rätt sätt (inklusive underlåtelse att tillhandahålla lämpliga miljöförhållanden), eller inte följt de instruktioner eller rekommendationer för produkten som lämnats av Canon eller anges i användarhandboken, eller någon annan paragraf i På-platsen garantin;
 2. Du inte har installerat eller underhållit felkorrigeringar, aktuella programvaruuppgraderingar eller nya versioner som lämnats eller gjorts allmänt tillgängliga av Canon eller andra relevanta tredjepartsleverantörer;
 3. Ett virus (eller liknande) kommit in i systemet eller p.g.a. funktionsfel eller krav hos någon produkt som du har anslutit till produkten, som på annat sätt påverkar produktens funktion negativt;
 4. Du eller någon annan som agerar för din räkning har skadat eller gjort ändringar av produkten, eller anslutit eller inkorporerat någon annan artikel i produkten, eller dina tillhörande system, som påverkat produktens funktion negativt;

På-platsen garantin regleras av och tolkas i enlighet med relevant lagstiftning i det land där produkten används och där tjänsterna tillhandahålls, och eventuella tvister i samband med På-platsen garantin regleras enligt den exklusiva jurisdiktionen för de behöriga domstolarna i denna jurisdiktion.
Senast uppdaterad: 1 januari 2022

Om du har fler frågor om EWS kontaktar du oss via Support via e-post eller Support via telefon.

Du kanske också behöver ...

Feedback