Warranty_Page_Image

Information om Canon European Warranty System (EWS)

Om ett fel skulle uppstå på en Canon-produkt, skyddas våra kunder av Canons garantisystem EWS (European Warranty System). Systemet garanterar att felet åtgärdas utan kostnad under en begränsad tid efter köp (regler och villkor gäller).

EWS består av två olika serviceerbjudanden. Vilket erbjudande du får beror på var du befinner dig och vilken produkt du har köpt. För de flesta Canon-produkter erbjuds en inskicksservice. Om produkten uppvisar ett tillverkningsfel under garantitiden, ska den lämnas in till en Canon-auktoriserad verkstad där den repareras utan kostnad av Canon-auktoriserade tekniker. Produkten returneras till dig när reparationen är slutförd.


För vissa laser- och bläckstråleprodukter (endast i vissa länder) erbjuds på-platsen-service. Se villkoren nedan för vilka produkter som kan repareras på plats.

Om en berättigad produkt utvecklar ett tillverkningsfel under garantiperioden erbjuds garantitjänsten på-platsen-service på något av följande sätt:

 • Reparation på plats (via tekniker)

 • Utbyte på plats (via bud)

Om villkoren för på-platsen-service inte anges nedan är denna tjänst inte tillgänglig i ditt land. Då finns bara garantitjänsten inskicksservice som alternativ.

Om du vill se fullständiga villkor för alla garantityper klickar du på tillämpligt garantierbjudande nedan.

Allmänna villkor för EWS


Canon och medlemmarna i EWS ansvarar för att på detta garantikort angiven produkts hårdvara fungerar felfritt under garantitiden. Om defekt upptäcks i hårdvaran under garantitiden, kan kostnadsfri reparation erhållas hos auktoriserat Canon Service Center i land som är medlem i EWS.

Denna verkstadsgaranti omfattar Canons produkter, inköpta i och tänkta för European Economic Area ("EEA") plus Schweiz.

Kostnadsfri EWS reparation kan endast erhållas mot uppvisande av detta garantikort tillsammans med originalfaktura eller kassakvitto som utfärdats till köparen av återförsäljaren och att följande uppgifter finns angivna på garantikortet (a) köparens namn, (b) återförsäljarens namn och adress, (c) produktens modellnamn och serienummer, om sådant finns, samt (d) datum för inköp av produkten. Canon förbehåller sig rätten att vägra utföra garantireparation om denna information inte är komplett, eller har avlägsnats eller ändrats efter det att produkten ursprungligen köptes från återförsäljaren.

Canon kan reparera eller byta ut Canonprodukter mot nya eller begagnade reservdelar eller produkter som har samma eller högre prestanda och tillförlitlighet. Canon kan också byta ut produkter till jämförbara modeller om originalmodellen inte längre tillverkas. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet enligt lag i det land där garantin tillämpas.

1. Garantitid

Denna garanti gäller ett år* från det inköpsdatum som finns angivet på slutkundens faktura (tre år för projektorer** och nittio dagar för projektorlampor), vilket framgår av ovan nämnda dokument.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: ett år eller 30000 utskrifter, beroende på vad som inträffar först.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 år eller 6000 timmars användning, beroende på vad som inträffar först. / XEED 4K600STZ: 5 år eller 12000 timmars användning, beroende på vad som inträffar först.

2. Erhållande av garantireparation

Garantireparation kan erhållas hos auktoriserat Canon Service Center.

Kunden ansvarar för transport till och från Canon Service Center i samband med garantireparation. Om produkten medförs till ett land som inte är medlem i EWS och som inte accepterar garantikortet, måste produkten återsändas till landet där den köptes för att garantireparation skall kunna erhållas.

3. Medlemmar i EWS:

För fullständig information om den garanti som erbjuds i enskilda länder, kontakta respektive EWS medlem.

4. Ansvarsbegränsning

Canon och medlemmarna i EWS frånsäger sig ansvaret för följande:
– Periodisk översyn, underhåll och reparation eller utbyte av delar som förorsakats av normal förslitning.
– Förbrukningsmaterial.
– Mjukvara.
– Delar som utsätts för slitage (t.ex. videohuvuden, Optiska projektordelar, Bläckspillsbehållare och styrvalsar) samt förbrukningsartiklar och tillbehör (t.ex.batterier och inspelningsmedia (inklusive, men inte begränsat till, band, DVD-skivor, minneskort och löstagbar HDD (hårddisk) som används med den här produkten täcks inte av den här garantin.
– Defekter orsakade av modifieringar som utförts utan Canons medgivande.
– Kostnader som uppkommit i samband med att Canon Service Center utfört anpassning eller modifiering som varit nödvändig för att motsvara nationell teknisk standard eller säkerhetsföreskrift, eller andra kostnader för anpassning av produkten beroende på att specifikationer ändrats efter det att produkten levererades.
– Skada som orsakats av att produkten inte överensstämmer med nationell standard i annat land än det land där produkten köptes.

Garantireparation utförs inte om skada uppstått på grund av:
– Felaktig användning, ovarsam användning, eller handhavande och skötsel av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med de instruktioner som återfinns i användar- eller skötselanvisningar och/eller relevanta användardokument, inkluderande men inte begränsat till, felaktig förvaring, fallskador eller häftiga stötar.
– Korrosion, smuts, vatten eller sand.
– Reparationer, modifieringar eller rengöring, som utförts på serviceställe som ej är auktoriserat av Canon.
– Skador direkt orsakade av användande av reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial (såsom bläck, batterier, toner eller papper), som inte är kompatibla med produkten. Kompatibiliteten med din specifika Canonprodukt bör framgå på emballage, men är säkerställd vid användande av genuina Canon reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial då dessa blivit testade.Vi ber dig kontrollera kompatibiliteten innan användande.
– Anslutning av produkten till utrustning som inte godkänts för anslutning av Canon.
– Otillräcklig förpackning av produkten vid retur till Canon Service Center.
– Olyckshändelse, naturkatastrof eller annan orsak utanför Canons kontroll, inklusive, men inte begränsat till åsknedslag, översvämning, brand, otillräcklig ventilation, krig eller våldsamt upplopp.

5. Övrigt

Garantireparation kan ta längre tid när den utförs i annat land än i det land produkten köptes. Detta kan bero på att produkten ännu inte börjat säljas i landet eller att den sålts i ett för inköpslandet specifikt utförande och att nödvändiga reservdelar för produkten ännu inte finns i lager i landet där reparation skall utföras.

Det är köparens ansvar att säkerhetskopiera mjukvara (datafiler och program) före reparation och att återinstallera densamma efter reparation.

Canon tar inget som helst ansvar för andra anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorade inspelningsmedia och förlorade data osv., som inte särskilt anges i den här garantin. När produkten skickas tillbaka för service som täcks av garantin måste du paketera den mycket väl, försäkra den, bifoga inköpskvitto och garantibevis, samt reparationsinstruktioner och (om möjligt) ett prov på inspelningsmedia där bilder som har tagits med produkten har lagrats

Denna garanti påverkar inte köparens rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning, ej heller köparens rättigheter gentemot säljaren enligt sälj-/köpeavtalet. I frånvaro av tillämplig nationell lagstiftning, begränsas köparens rätt till garanti till vad som framgår av detta garantikort. Varken Canon, dess dotterbolag eller andra medlemmar i EWS kan hållas ansvariga för direkt skada eller följdskada till följd av brott av uttryckliga eller underförstådda garantier avseende denna produkt.

Dessa garantivillkor erbjuds till dig av Canon utan förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha för de produkter som täcks av dessa villkor.Tillbaka till början


EWS – på-platsen-service

Serviceplan för På-platsen garanti (laser- och Inkjet-produkter)


Klicka här om du vill se gällande modeller.


Tack för att du valde den här Canon-kontorsprodukten. Om du skulle behöva använda er På-platsen garanti för denna produkt så gäller nedanstående villkor. På-platsen garantin gäller under 1 år från första inköpsdatum för din nya Canon-kontorsprodukt.

Enligt garantin har du rätt till support från Canon enligt nedan. Observera att alla tjänster som tillhandahålls under På-platsen garantin omfattas av villkoren i det här dokumentet. Observera att den här På-platsen garantin gäller utöver eventuell annan Canon-garanti för produkten ifråga och utöver eventuella lagstadgade rättigheter som du har som konsument i enlighet med tillämplig, lokal lagstiftning.

Den här På-platsen garantin gäller för vissa Canon-kontorsprodukter, inköpta i och tänkta för EEA (European Economic Area) plus Schweiz.

Canon garanterar att produktens maskinvara är i gott och funktionsdugligt skick under garantiperioden. Om maskinvaran befinns vara defekt inom garantiperioden, tillhandahålls kostnadsfri "På-platsen service" av maskinvaran på er registrerade plats inom regionen (enligt definition nedan).

På platsen garanti erhålls kostnadsfritt endast mot uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset, där produktens inköpsdatum anges. Canon kan reparera eller byta ut Canonprodukter mot nya eller begagnade reservdelar eller produkter som har samma eller högre prestanda och tillförlitlighet. Canon kan också byta ut produkter till jämförbara modeller om originalmodellen inte längre tillverkas. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet enligt lag i det land där garantin tillämpas.1. Garantiperiod

På-platsen garantin gäller under 1 år från inköpsdatum för den nya Canon-kontorsprodukten, som framgår av inköpsbeviset.

2. För att få garantiservice

Du kan få garantiservice på platsen genom att kontakta Canons kundtjänst på telefon (Vänligen klicka här för kontaktinformation).

På-plats Garanti ges på ett av följande sätt:

 • På-plats Reparation (via tekniker)*, som täcker alla tillhörande arbetskostnader (inklusive utryckning, resor och reparationstid). och kostnader för alla servicedelar.
 • På-plats Utbyte (via kurir), som täcker kostnader för utbytesprodukt och alla associerade fraktkostnader.

Servicemetoden bestäms av modellen och du kommer att bli informerad hur du går tillväga i din kontakt med Canon kundtjänst.

*Servicen under den här På-platsen garantin kan utföras av tredje part för Canons räkning med skälig kompetens och omsorg.


3. Begränsningar

Canons garanti gäller inte för följande:

 • Rutinkontroller, underhåll och reparation eller reservdelar p.g.a. normalt slitage.
 • Förbrukningsartiklar och tillbehör, inklusive nätadapter.
 • Programvara i någon form.
 • Delar som utsätts för slitage samt förbrukningsartiklar och tillbehör.
 • Fel som orsakats av modifieringar som utförts utan Canons godkännande.
 • Kostnader som Canon ådragit sig för att utföra ändringar eller modifieringar av en produkt som krävs p.g.a. landsspecifika tekniska standarder eller säkerhetsstandarder, eller specifikationer, eller andra kostnader för justering av produkten till följd av specifikationer som har ändrats sedan produkten levererats.
 • Skada som orsakats av att produkten inte följer landsspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.

Garantiservice gäller inte om skadan eller felet har orsakats av:

 • Felaktig användning, handhavande, eller hantering av produkten som nämns i användarhandböcker och/eller relevanta användardokument, inklusive utan begränsning, felaktig förvaring, fallskador, kraftiga stötar, korrosion och skador p.g.a. smuts, vatten eller sand;
 • Reparationer, modifieringar eller rengöring som utförts på en serviceverkstad som inte godkänts av Canon;
 • Skador direkt orsakade av användande av reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial (som bläck, papper, toner, batterier eller skrivhuvuden), som inte är kompatibla med produkten. Kompatibiliteten med din specifika Canonprodukt bör framgå på emballage, men är säkerställd vid användande av genuina Canon reservdelar, mjukvara eller förbrukningsmaterial då dessa blivit testade.Vi ber dig kontrollera kompatibiliteten innan användande.
 • Anslutning av produkten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
 • Olyckor eller katastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, vatten, brand, allmänna oroligheter och felaktig ventilation.

Utöver ovanstående inkluderar På-platsen garantin inte:

 • Arbete som behövs p.g.a. frånkoppling och återanslutning av produkten, inklusive de förberedelser som behövs för säker transport utöver vad som tillhandahålls av oss eller för vår räkning;
 • Arbete utanför vår standardkontorstid (9:00 till 17:00 måndag till fredag, undantaget helgdagar), om inte annat anges i serviceplanen för på-platsen-garantin;
 • Service och relaterade reservdelar som behövs p.g.a. felaktig installation eller nätverksanslutning av er produkt om installationen och nätverkskopplingen av er produkt inte har utförts av Canon;

Observera att det är en förutsättning att produkten finns i "regionen" för att serviceteknikern/kuriren ska kunna utföra På-platsen service. Dessutom kan På-platsen service endast utföras om du ger serviceteknikern tillgång till produkten och rimlig support i anslutning till detta.

Om du har för avsikt att flytta produkten från en adress till en annan under den tid På-platsen garantin gäller måste du informera Canon om de nya adressuppgifterna. Du kan göra detta genom att skicka ett meddelande till den angivna “E-mailkontaktadressen” för området (e-mailadresser finns i På-platsen-garantins kontaktinformation). Om du flyttar produkten till ett annat land bör du kontrollera om det land produkten flyttas till står med på listan här, så att du vet om Canons På-platsen garanti gäller i det landet.

4. Övrigt

Reparation/utbytes service kan försenas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet om produkten inte säljs i det aktuella landet än, eller om den säljs i ett landsspecifikt utförande. Av samma skäl kanske vissa reservdelar till produkten inte finns i lager i det land där reparationen utförs. Kunden ansvarar för att säkerhetskopiera och spara programvarufiler och program före reparation/utbyte och för att återställa desamma efter reparation/utbyte. Canon tar inget som helst ansvar för andra anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorade inspelningsmedia och förlorade data osv., som inte särskilt anges i den här garantin. Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt gällande tillämplig nationell lagstiftning, och inte heller konsumentens rättigheter gentemot återförsäljaren som härrör från försäljnings-/inköpskontraktet. Om det inte finns någon tillämplig lagstiftning är denna garanti kundens enda och exklusiva kompensation, och varken Canon eller dess dotterbolag tar något ansvar för brott mot uttryckta eller underförstådda garantier för produkten när det gäller underordnade skador eller följdskador. Kontakta Canons kundtjänst om du vill ha fullständig information om garantin i enskilda länder.

I enlighet med ovanstående godkänner du att Canon inte ansvarar för något ytterligare arbete som krävs, eller någon förlust, några kostnader eller skador som orsakats p.g.a. att:

 1. Du inte har använt, förvarat eller hanterat produkten på rätt sätt (inklusive underlåtelse att tillhandahålla lämpliga miljöförhållanden), eller inte följt de instruktioner eller rekommendationer för produkten som lämnats av Canon eller anges i användarhandboken, eller någon annan paragraf i På-platsen garantin;
 2. Du inte har installerat eller underhållit felkorrigeringar, aktuella programvaruuppgraderingar eller nya versioner som lämnats eller gjorts allmänt tillgängliga av Canon eller andra relevanta tredjepartsleverantörer;
 3. Ett virus (eller liknande) kommit in i systemet eller p.g.a. funktionsfel eller krav hos någon produkt som du har anslutit till produkten, som på annat sätt påverkar produktens funktion negativt;
 4. Du eller någon annan som agerar för din räkning har skadat eller gjort ändringar av produkten, eller anslutit eller inkorporerat någon annan artikel i produkten, eller dina tillhörande system, som påverkat produktens funktion negativt;

På-platsen garantin regleras av och tolkas i enlighet med relevant lagstiftning i det land där produkten används och där tjänsterna tillhandahålls, och eventuella tvister i samband med På-platsen garantin regleras enligt den exklusiva jurisdiktionen för de behöriga domstolarna i denna jurisdiktion.Tillbaka till början


Om du har fler frågor om EWS kontaktar du oss via Support via e-post eller Support via telefon.

Du kanske också behöver ...

Feedback