Licensavtal för slutanvändare

Detta dokument är ett avtal mellan slutanvändaren (”du”, ”dig”, ”din”, ”ditt”) av det licensierade program du har hämtat från listan nedan samt all relaterad tillhörande dokumentationen (det ”licensierade programmet”) och Canon Europa N.V, med huvudsäte på adressen Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna (”programleverantören”) (och/eller dess tredjepartsleverantörer eller dotterbolag eller filialer). Det licensierade programmet kan referera till och omfatta Canon Photo Companion och dess uppdaterade versioner eller Lens Guru (om inte specifika villkor gäller).

Du kan ha hämtat det licensierade programmet från en webbplats som drivs av Apple Inc. (”Apple”) för licensierad användning med eller på en mobilenhet från Apple® (exempelvis en iPhone®, iPad® eller iPod®) eller en annan av Apple egenutvecklad bärbar programplattform som körs på en trådlös bärbar enhet (som var och en för sig kallas för en ”Apple-enhet”); eller från en webbplats som drivs av Google Inc. (”Google”) för licensierad användning med eller på en mobilenhet med Android TM eller en annan av Android egenutvecklad programplattform som körs på en trådlös bärbar enhet (som var och en för sig kallas för en ”Android-enhet”) (gemensamt ”enheten”).

GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA DET LICENSIERADE PROGRAMMET GODKÄNNER DU ATT LYDA UNDER VILLKOREN I DETTA AVTAL. IN DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA DET LICENSIERADE PROGRAMMET.

Om du försöker utföra en hämtning från en webbplats som drivs av Apple samtycker och godkänner du dessutom till att Apple och Apples underleverantörer är tredjepartsmottagare för licensavtalet för slutanvändare och att ditt godkännande av licensavtalet för slutanvändare innebär att Apple har rättigheten (och har ansetts godtagit rättigheten) att tillämpa licensavtalet för slutanvändare gentemot dig som en tredjepartsmottagare. Du godkänner och samtycker vidare till att följa Apples senaste användarvillkor så som de återges på https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. Dina uppgifter behandlas alltid i enlighet med Apples sekretesspolicy, som finns på: http://www.apple.com/legal/privacy/

När du hämtar det licensierade programmet från en webbplats som drivs av Google inc godkänner och samtycker du dessutom till att följa Googles senaste användarvillkor, inbegripet https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. Du godkänner i synnerhet att din användning av Google Maps följer de då gällande ytterligare användarvillkoren för Google Maps/Google Earth på https://maps.google.com/help/terms_maps.html och Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

Vissa delar av Googles tjänster (inklusive programvara med öppen källkod) omfattas av upphovsrätt från tredje part och andra immateriella rättigheter, i enlighet med:: (a) Google Maps/Google Earths rättsliga meddelanden på https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html; och (b) separata, allmänt tillgängliga licensvillkor från tredje part, vilka Google tillhandahåller på begäran.

Det licensierade programmet är licensierat, inte sålt, till dig och får endast användas i enlighet med villkoren i denna licens, såvida inte ett separat avtal har ingåtts mellan dig och programleverantören, vilket i sin tur skulle innebära att villkoren för det separata avtalet hanterar användandet av det licensierade programmet lyder under ditt föregående godkännande av det separata avtalet. Programleverantören förhåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats till dig.

a. Licensens omfattning

Denna licens som tilldelas till dig för det licensierade programmet av programleverantören är begränsad till en icke-överlåtningsbar licens för användning med det licensierade programmet på en enhet som du äger eller kontrollerar. Enligt licensen får du inte använda det licensierade programmet på en enhet som du inte äger eller kontrollerar, och du får inte distribuera eller göra det licensierade programmet tillgängligt över ett nätverk där det kan användas av flera enheter samtidigt. Du får inte hyra, leasa, låna ut, sälja, omdistribuera eller underlicensiera det licensierade programmet. Du får inte kopiera (förutom där det uttryckligen tillåts i detta avtal och i användarvillkoren), dekompilera, bakåtkompilera, ta isär, försöka komma åt källkoden till, ändra eller skapa följdprodukter av det licensierade programmet, eventuella uppdateringar eller en del därav (förutom och endast i den omfattning som en föregående restriktion förbjuds enligt gällande lag eller i den omfattning som godkänns av licensieringsvillkoren som gäller för användandet av komponenter med öppen källkod som medföljer det licensierade programmet). Alla sådana försök att göra det utgör en överträdelse av rättigheterna för programleverantören och dess licenstagare. Om du bryter mot den här begränsningen kan du bli åtalad och behöva betala skadestånd. Villkoren för licensen styr eventuella uppgraderingar som tillhandahålls av programleverantören som ersätter och/eller kompletterar det ursprungliga licensierade programmet, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av en ny licens vars villkor i så fall gäller.

b. Användning av data

Canon samlar automatiskt in och analyserar data om teknisk användning från din enhet för att underlätta din hantering av enheten. Du kan läsa mer om vilka data vi samlar in och hur vi använder dem i relevanta avsnitt i Canons sekretesspolicy för konsumenter (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Vi använder Google Analytics för att samla in dina användningsdata. Du kan läsa mer om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners. Läs kapitlet ”Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”.

Om Google Maps används samtycker du vidare till att: Google får ta emot och samla in data från dig, t.ex. söktermer, IP-adresser och latitud/longitud-koordinater. Du godkänner och samtycker till att Google och dess dotterbolag kan använda och lagra dessa data för att tillhandahålla och förbättra Googles produkter och tjänster i enlighet med Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/. Du samtycker vidare till villkoren i uppgiftsskyddet för Google Maps Controller på https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. Genom normal användning av Google Maps huvudtjänster förser du Google med enhetsidentifierare och personliga uppgifter direkt, i enlighet med Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

c. Uppsägning

Licensen gäller tills den avbryts av dig genom att du tar bort eller avinstallerar det licensierade programmet eller genom att programleverantören eller dess tjänsteleverantörer avbryter programmet. Dina rättigheter under denna licens upphör omedelbart att gälla utan föregående meddelande från programleverantören om du inte lyckas följa alla bestämmelser i detta avtal. Vid uppsägning av licensen ska all din användning av det licensierade programmet upphöra och alla kopior av det licensierade programmet, fullständiga eller partiella, förstöras.

d. Tjänster

Tredjepartsmaterial. Det licensierade programmet kan tillåta åtkomst till programleverantörs- och tredjepartstjänster och webbplatser (gemensamt och var för sig kallade "Tjänsterna"). Användandet av tjänsterna kan kräva en internetanslutning och lyda under ytterligare användarvillkor.

Du medtycker till att användandet av några av Tjänsterna innebär att du kan stöta på innehåll som kan anses vara stötande, oanständigt och obehagligt, vars innehåll kan ha identifierats innehålla explicit språk och där resultatet av en sökning eller inmatningen av en viss URL-adress kan leda till automatisk eller omedveten generering av länkar eller referenser till material som kan väcka anstöt. Oavsett detta samtycker du till att använda tjänsterna på egen risk och att programleverantören inte ska vara ansvarsskyldig inför dig. Vissa tjänster kan visa, innehålla eller tillgängliggöra innehåll, data, information, program eller material från tredje parter ("tredjepartsmaterial") eller tillhandahålla länkar till vissa tredjepartswebbplatser. Genom att använda tjänsterna bekräftar och godkänner du att programleverantören inte ansvarar för att undersöka eller utvärdera innehållet, exaktheten, fullständigheten, punktligheten, giltigheten, copyright-efterlevnaden, lagligheten, anständigheten, kvaliteten eller någon annan aspekt av sådant tredjepartsmaterial eller sådana webbplatser. Programleverantören varken garanterar, stöder eller intygar, och kommer inte att ha något ansvar eller skyldighet gentemot dig eller någon annan person för tredjepartstjänster, -material eller -webbplatser, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part. Tredjepartsmaterial och länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Ekonomisk information som visas i någon av tjänsterna ska endast användas i allmänt informationssyfte och ska inte användas som tillförlitliga investeringsråd. Innan du utför några säkerhetstransaktioner baserat på information som inhämtats via tjänsterna ska du först konsultera ett ekonomiproffs. Platsdata som tillhandahålls av någon av tjänsterna ska endast användas i navigeringssyfte och ska inte anses vara tillförlitliga i situationer där exakt platsinformation behövs, eller dr felaktiga, oriktiga eller ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskador, allvarliga fysiska skador eller egendomsskador. Varken programleverantören eller någon av dess innehållsleverantörer garanterar tillgängligheten, exaktheten fullständigheten, tillförlitligheten eller punktligheten för aktieinformation eller platsdata som visas i några av tjänsterna.

Du godkänner att tjänsterna innehåller innehåll, information och material som är egenutvecklat och som skyddas av gällande rättigheter för immateriell egendom och andra lagar, som inkluderar men inte är begränsat till copyright, och att du inte kommer att använda sådant innehåll, information eller material som är egenutvecklat på något som helst sätt än de som är tillåtna för tjänsterna. Ingen del av tjänsterna får återges i någon form eller på något sätt. Du samtycker till att inte modifiera, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa följdprodukter baserade på tjänsterna på något sätt, och du ska inte utnyttja tjänsterna på något otillåtet sätt alls, inklusive men inte begränsat till överträdelse av eller överanvändande av nätverkskapacitet.

Du samtycker dessutom till att inte använda tjänsterna på något sätt för att kränka, trakassera, förfölja, hota, ärekränka eller på något annat sätt inkräkta på någon annan parts rättigheter, och att programleverantören inte på något sätt är ansvarig för något sådant användande av dig, eller för kränkande, hotande, ärekränkande, stötande eller olagliga meddelanden eller överföringar som du kan ta emot som ett resultat av att använda några av tjänsterna.

Dessutom är eventuellt tredjepartstjänster och tredjepartsmaterial som öppnas från, visas på eller länkas till från enheten inte tillgängliga på alla språk eller i alla länder. Programleverantören gör inga utfästelser att de tjänsterna och tredjepartsmaterialen är lämpliga för användning på någon viss plats. I utsträckningen som du väljer att få åtkomst till sådana tjänster eller tredjepartsmaterial gör du det på ditt eget initiativ, och du är ansvarig för efterlevnaden av alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till gällande lokala lagar. Programleverantören och dess licenstagare förbehåller sig rätten att när som helst ändra, dra in, ta bort eller avbryta åtkomst till någon av tjänsterna utan föregående meddelande. Programleverantören ska inte på något vis vara ansvarig för borttagandet eller avbrytandet av tillgången till de tjänsterna. Programleverantören kan även begränsa användandet av eller tillgången till vissa av tjänsterna, efter eget godtycke och utan föregående meddelande, och utan ansvarsskyldighet.

e. INGEN GARANTI

DU MEDGER SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILLATT BRUK AV DET LICENSIERADE PROGRAMMET SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN VAD GÄLLER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, KORREKTHET OCH INSATS LIGGER HOS DIG. SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG MEDGER TILLHANDAHÅLLS DET LICENSIERADE PROGRAMMET OCH ALLA TJÄNSTER SOM UTFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV DET LICENSIERADE PROGRAMMET ("TJÄNSTERNA") I"BEFINTLIGT SKICK" OCH I "TILLGÄNGLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, OCH PROGRAMLEVERANTÖREN OCH DESS LICENSTAGARE FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR VAD GÄLLER SYFTET MED DET LICENSIERADE PROGRAMMET, OCH ALLA TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OCH/ELLER FÖRHÅLLANDENA FÖR PRODUKTENS SÄLJBARHET, GODTAGBARA KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, EXAKTHET, MÖJLIGHET TILL OSTÖRT BRUK OCH SKYDD MOT INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. PROGRAMLEVERANTÖREN GER INGA GARANTIER ATT DU KAN ANVÄNDA DET LICENSIERADE PROGRAMMET UTAN STÖRNINGAR, ATT FUNKTIONERNA I, ELLER TJÄNSTERNA SOM UTFÖRS ELLER UTFÖRS AV, DET LICENSIERADE PROGRAMMET UPPFYLLER DINA KRAV, ATT ANVÄNDANDET AV DET LICENSIERADE PROGRAMMET ELLER TJÄNSTERNA HAR OAVBRUTEN ELLER FELFRI DRIFT, ELLER ATT DEFEKTER I DET LICENSIERADE PROGRAMMET ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM GES AV PROGRAMLEVERANTÖREN ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER SKA UTGÖRA EN GARANTI. OM DET LICENSIERADE PROGRAMMET ELLER TJÄNSTERNA ANSES VARA DEFEKTA FÅR DU SJÄLV STÅ FÖR ALLA KOSTNADER SOM HAR ATT GÖRA MED REPARATIONER ELLER SERVICE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIUTFÄSTELSER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV KONSUMENTENS LAGENLIGA RÄTTIGHETER. DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

Du samtycker till att det licensierade programmet inte har utvecklats för att uppfylla dina individuella krav och att det därför är ditt ansvar att se till att tjänsterna och funktionerna i det licensierade programmet uppfyller dina krav i enlighet med beskrivningen i dokumentationen.

Du samtycker till att det licensierade programmet inte är fri från fel eller buggar, och du bekräftar att förekomsten av sådana mindre fel inte anses utgöra ett brott mot denna licens.

Du samtycker dessutom till att händelser som ligger bortom programleverantörens, programleverantörens dotterbolags och samarbetspartners rimliga kontroll kan påverka, begränsa eller förhindra användandet eller åtkomsten till det licensierade programmet, antingen tillfälligt eller permanent.

f. ANSVARSBEGRÄNSNING

I DEN MÅN DET TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA INTE PROGRAMLEVERANTÖREN VID NÅGOT TILLFÄLLE VARA ANSVARIGT FÖR PERSONSKADOR, ELLER NÅGRA OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, INRÄKNAT, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD FÖRETAGSINFORMATION, FÖRETAGSAVBROTT ELLER ANNAN EKONOMISK SKADA ELLER FÖRLUST, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DET LICENSIERADE PROGRAMMET, OAVSETT SKÄL OCH OAVSETT TEORETISKT ANSVAR OAVSETT TEORETISKT ANSVAR (KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT) OCH ÄVEN I DE FALL DÅ PROGRAMLEVERANTÖREN HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM ANSVAR FÖR PERSONSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. Programleverantörens totala ansvar gentemot dig för alla skador (utöver de som kan vara obligatoriska enligt gällande lagar i fall som rör personskador) ska inte vid något tillfälle överskrida ett belopp på 50 euro (femtio euro). Om du å andra sidan har betalat en avgift för det licensierade programmet kan du meddela Apple eller Google, som du har betalat för hämtning och användning av det licensierade programmet, varpå Apple eller Google återbetalar en sådan avgift i enlighet med deras egna gällande regler och villkor. Apple eller Google har inga som helst andra skyldigheter eller ansvar rörande användandet, icke-användandet eller defekter på det licensierade programmet. Föregående begränsningar gäller även om ovan nämnda gottgörelser misslyckas i det huvudsakliga syftet.

g. Exportlagar

Du får inte använda, exportera eller återexportera det licensierade programmet förutom i enlighet med amerikansk lag samt de lagar som gäller i den jurisdiktion där det licensierade programmet införskaffades. I synnerhet, men utan begränsning, gäller att det licensierade programmet inte får exporteras eller återexporteras (a) till något av de länder som USA har embargo gentemot eller (b) till någon person på någon av listorna "Specially Designated Nationals" (upprättad av U.S. Treasury Department) eller Denied Person's List eller Entity List (upprättade av U.S. Department of Commerce). Genom att använda det licensierade programmet intygar du att du inte bor i ett land av den typen eller finns med på någon av de ovan nämnda listorna. Du samtycker också till att använda dessa produkter i något syfte som förbjuds av amerikanska lagar, inklusive men ej begränsat till utveckling, utformning och tillverkning av kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen.

h. Kommersiella produkter

Det licensierade programmet och relaterad information utgör "Commercial Item(s)", kommersiella produkter, såsom denna term definieras i den amerikanska lagen 48 C.F.R. §2.101, bestående av "Commercial Computer Software" och "Commercial Computer Software Documentation", såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, allt efter vad som är tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4, allt efter vad som är tillämpligt, licensieras "Commercial Computer Software" och "Commercial Computer Software Documentation" till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (a) enbart som "Commercial Items" och (b) endast med de rättigheter som gäller för alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Opublicerade rättigheter är förbehållna i enlighet med de upphovsrättsliga lagarna i USA.

i. Lagar

Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med nederländska lagar. Alla tvister mellan parterna som kan uppstå till följd av detta avtal kommer att lösas enbart av tingsrätten i Amsterdam i Nederländerna. Programleverantören ska däremot ha ensamrätt att avsäga sig detta avsnitt och genomdriva avtalet i enlighet med lokal lagstiftning och/eller användarens jurisdiktion.

j. Kontaktinformation

Om du inte är helt nöjd med det licensierade programmet, om du har några frågor eller om du behöver support kontaktar du ditt lokala Canon-kontor eller din lokala Canon-återförsäljare.

k. OSS används i det licensierade programmet

Canon Photo Companion version 5.0 och senare versioner som finns tillgängliga för iOS använder följande programvara med öppen källkodNamn Meddelande om länk och upphovsrätt om tillgängligt Beskrivning Licenstyp
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014–2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
HTTP-nätverksbibliotek skrivet på Swift MIT-licens
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
en kopia av licensen kan hämtas på https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
En mobil databas som körs direkt i telefoner, surfplattor eller bärbara enheter Apache 2.0-licens
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Medverkande: Robert Payne (@robertjpayne) och andra bidragslämnare
SnapKit är ett domänspecifikt språk som ska göra automatisk layout enkel på både iOS och OS X MIT-licens
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009–2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynkron bildhämtare med stöd för cache som en UIImageView-kategori MIT-licens
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016–idag, Max Howell; mxcl@me.com
En implementering av löften för Swift och ObjC MIT-licens
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Ett kodbibliotek och formateringsverktyg för kommandorad för att formatera om Swift-kod MIT-licens
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Tealium SDK för att integrera tagghanteraren i iOS-appar Anpassad Tealium-licens
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt som anges i den ”tidigare versionen av avsnittet”

Licensvillkor för MIT:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Licensvillkor för Apache 2.0:

Du förstår att programvaran kan innehålla kryptografiska funktioner som kan bli föremål för exportbegränsningar. Du intygar och garanterar även att du inte befinner dig i en jurisdiktion som omfattas av USA:s ekonomiska sanktioner (”förbjuden jurisdiktion”), bland annat Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krimregionen, (ii) inte är en person som står med på någon svartlista hos amerikanska regeringen (inklusive listorna ”Specially Designated Nationals and Blocked Persons”, ”Consolidated Sanctions” som administreras av U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control eller ”Denied Persons” eller ”Entity” som administreras av U.S. Department of Commerce) (”sanktionerad person”) eller (iii) styrs eller ägs till 50 % eller mer av en sanktionerad person. Du samtycker till att följa alla restriktioner och begränsningar avseende export, återexport och import utfärdade av U.S. Department of Commerce och andra myndigheter eller organ i USA och tillämpliga länder. Du samtycker vidare till att inte överföra eller godkänna överföring av, direkt eller indirekt, programvaran till en förbjuden jurisdiktion, eller i strid mot sådana restriktioner eller bestämmelser.

Apache License, Version 2.0 (”licensen”). Du får endast använda den här filen i enlighet med licensen. Du kan hämta en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Såvida ej annat krävs enligt tillämplig lag eller är skriftligt överenskommet, programvara som distribueras under licensen ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Se ditt språks licens för gällande regler och begränsningar.

Canon Photo Companion version 5.0 och senare versioner som finns tillgängliga för Android använder följande programvara med öppen källkod

Namn Meddelande om länk och upphovsrätt om tillgängligt Beskrivning Licenstyp och en kopia
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Android stödbibliotekspaket https://developer.android.com/reference/android/support/classes Paket som används – design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Apache 2.0-licens
Dagger https://github.com/google/dagger En snabb underlydande injektor för Android och Java. Apache 2.0-licens
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Typsäker HTTP-klient för Android och Java från Square, Inc Apache 2.0-licens
Retrofit-adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter En RxJava 2 CallAdapter.Factory-implementering för Retrofit 2 Apache 2.0-licens
OKHTTP https://github.com/square/okhttp En HTTP+HTTP/2-klient for Android- och Java-program. Apache 2.0-licens
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Ett kraftfullt bilhämtnings- och cachingbibliotek för Android Apache 2.0-licens
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
AHBottomNavigation-bibliotek för Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Ett bibliotek för att återge beteendet i Bottom Navigation-riktlinjerna från Material Design Apache 2.0-licens
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Punktbaserad Android ViewPager-indikator med animeringar från Material Design Apache 2.0-licens
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Minneseffektiv skimrande effekt för Android-program från Supercharge. Apache 2.0-licens
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016–idag, RxJavas bidragslämnare.
Ett bibliotek för att utarbeta asynkrona och händelsebaserade program med hjälp av märkbara sekvenser för Java VM. Apache 2.0-licens
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 RxAndroids skapare
RxJava-bindningar för Android. Apache 2.0-licens
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Programmeringsspråket Kotlin Apache 2.0-licens
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
En loggning med en liten, utökningsbar API som tillhandahåller verktyg utöver Androids normala loggklass. Apache 2.0-licens
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002–2018 JUnit. Med ensamrätt.
JUnit är ett enkelt ramverk för att skriva upprepningsbara tester. Eclipse Public-licens – v 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary En Android-testare Dokumentation under Apache 2.0-licensen Allt annat innehåll, förutom själva licensdokumenten och vad som annars anges, är licensierat under Creative Commons Attribution 2.5-licensen https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso används för att skriva kortfattade, snygga och tillförlitliga tester för Android-gränssnitt Apache 2.0-licens
Realm https://github.com/realm/realm-java
Det här projektet följer bidragslämnarförbundets uppförandekod. Genom att delta förväntas du upprätthålla denna kod. Rapportera oacceptabelt beteende till info@realm.io.
Realm är en mobil databas: en ersättning för SQLite och ORMs Apache 2.0-licens
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Tealium SDK för att integrera tagghanteraren i Android-appar Anpassad Tealium-licens
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt som anges i den ”tidigare versionen av avsnittet”
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Med ensamrätt.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Kraschrapporteringssystem Användarvillkor
 
Databearbetning och säkerhetsvillkor

Fabrikslista över beroende licenser med öppen källkod: Javascript under Creative Commons-licens; Apache; och olicensierad https://fabric.io/licenses/javascript och Android Tooling under Codehaus Classworlds-licens och GNU LESSER GENERAL PUBLIC-LICENS finns här https://fabric.io/licenses/android_plugin
BSD 3-Clause-licens

BSD 3-Clause-licens

Återdistribution och användning i källkod eller binär form, med eller utan modifiering, är tillåtet förutsatt att följande villkor uppfylls:

1. Återdistribution av källkod måste innehålla upphovsrättsmeddelandet ovan, den här villkorslistan och följande friskrivning.

2. Återdistribution i binär form måste återge upphovsrättsmeddelandet ovan, den här villkorslistan och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

3. Varken upphovsrättsinnehavarnas eller dess bidragslämnares namn får användas för att stödja eller främja produkter som härrör från programvaran utan föregående skriftligt medgivande.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DESS BIDRAGSLÄMNARE ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ANSVARSFRÅNSKRIVS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache 2.0

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("Licensen"). Du får endast använda den här filen i enlighet med licensen. Du kan hämta en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida ej annat krävs enligt tillämplig lag eller är skriftligt överenskommet, distribueras programvara som distribueras under Licensen "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Se ditt språks licens för gällande regler och begränsningar.

Eclipse Public-licens – v 1.0

DET TILLHÖRANDE PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS ENLIGT VILLKOREN I DENNA ECLIPSE PUBLIC-LICENS (”AVTALET”). ALL ANVÄNDNING, ÅTERGIVNING ELLER DISTRIBUTION AV PROGRAMVARAN INNEBÄR ATT MOTTAGAREN GODKÄNNER DETTA AVTAL.

1. DEFINITIONER

”Bidrag” refererar till:

a) för den initiala bidragslämnaren, den initiala koden och dokumentationen som distribuerades enligt detta avtal och

b) för alla efterföljande bidragslämnare:

i) ändringar i programvaran och

ii) tillägg till programvaran;

då sådana ändringar och/eller tillägg till programvaran härrör från och distribueras av just den bidragslämnaren. Ett bidrag ”härrör” från en bidragslämnare om det lagts till i programvaran av bidragslämnaren själv eller av någon som agerat på uppdrag av bidragslämnaren. Bidrag inbegriper inte tillägg till programvaran som: (i) är separata programvarumoduler som distribueras tillsammans med programvaran under ett eget licensavtal och (ii) inte är följdprodukter av programvaran.

”Bidragslämnare” refererar till en person eller enhet som distribuerar programvaran.

”Licensierade patent” refererar till patentkrav som är licensierbara av en bidragslämnare och som det görs intrång i genom användningen eller försäljningen av bidraget, för sig eller i kombination med programvaran.

”Programvara” refererar till bidragen som distribueras i enlighet med detta avtal.

”Mottagare” refererar till alla som tar del av programvaran enligt detta avtal, inklusive alla bidragslämnare.

2. BEVILJANDE AV RÄTTIGHETER

a) I enlighet med villkoren i detta avtal ger alla bidragslämnare härmed mottagare en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri upphovsrättslicens att återge, förbereda följdprodukter av, offentligt visa, offentligt utföra, distribuera och vidarelicensiera bidraget, om sådant finns, från bidragslämnaren och följdprodukter, i form av källkod och objektkod.

b) I enlighet med villkoren i detta avtal ger alla bidragslämnare härmed mottagare en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri patentlicens under licensierade patent för att skapa, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och på annat sätt överföra bidraget, om sådant finns, från bidragslämnare i form av källkod och objektkod. Denna patentlicens gäller för kombinationen av bidraget och programvaran om, vid den tidpunkt då bidraget läggs till av bidragslämnaren, ett sådant tillägg till bidraget leder till att kombinationen omfattas av de licensierade patenten. Patentlicensen gäller inte för några andra kombinationer som omfattar bidraget. Ingen maskinvara är i sig licensierad härunder.

c) Mottagaren förstår att även om alla bidragslämnare ger licenser till bidragen som anges häri lämnar inte bidragslämnarna någon försäkran om att programvaran inte gör intrång på någon annans patent eller andra immateriella rättigheter. Alla bidragslämnare frånsäger sig allt ansvar inför mottagare avseende anspråk som inletts av någon annan enhet baserat på intrång på immateriella rättigheter eller annat. Som villkor för att utöva rättigheterna och licenserna som beviljats härunder tar härmed alla mottagare eget ansvar för att säkra eventuella andra nödvändiga immateriella rättigheter. Om, till exempel, en patentlicens från tredje part krävs för att mottagaren ska ha tillåtelse att distribuera programvaran är det mottagarens ansvar att förvärva licensen innan programvaran distribueras.

d) Alla bidragslämnare framställer att deras bidrag till deras kännedom har tillräckliga upphovsrättigheter, om det behövs, för att bevilja upphovsrättslicensen i detta avtal.

3. KRAV

En bidragslämnare kan välja att distribuera programvaran som objektkod under sitt eget licensavtal, förutsatt att:

a) villkoren i detta avtal uppfylls; och

b) dess licensavtal:

i) effektivt friskriver sig, på alla bidragslämnares vägnar, från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier eller villkor för äganderätt och icke-intrång, och underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål;

ii) effektivt utesluter, på alla bidragslämnares vägnar, allt ansvar för skador, inklusive direkta, indirekta, särskilda och tillfälliga skador eller följdskador, såsom förlorad inkomst;

iii) fastslår att alla bestämmelser som skiljer sig från detta avtal tillhandahålls endast av den bidragslämnaren och inte av någon annan part; och

iv) fastslår att källkoden för programvaran finns tillgänglig hos bidragslämnaren och informerar licensinnehavare om hur den hämtas på lämpligt sätt på eller via ett medium som i allmänhet används för utbyte av programvara.

När programvaran har gjorts tillgänglig i källkodsform:

a) måste den göras tillgänglig under detta avtal; och

b) en kopia av detta avtal måste ingå i varje kopia av programvaran.

Bidragslämnare får inte ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt som finns till programvaran.

Alla bidragslämnare måste identifiera sig som skaparen av eventuella bidrag på ett sätt som rimligen tillåter efterföljande mottagare att identifiera skaparen av bidraget.

4. KOMMERSIELL DISTRIBUTION

Kommersiella distributörer av programvara kan påta sig vissa skyldigheter avseende slutanvändare, affärspartners och liknande. Denna licens är avsedd att underlätta kommersiell användning av programvaran men bidragslämnaren som inkluderar programvaran i ett kommersiellt produkterbjudande ska göra det på ett sätt som inte skapar eventuell ansvarsskyldighet för andra bidragslämnare. Om en bidragslämnare inkluderar programvaran i ett kommersiellt produkterbjudande samtycker därmed bidragslämnaren (”kommersiell bidragslämnare”) till att skydda och gottgöra alla andra bidragslämnare (”skadeståndsberättigad bidragslämnare”) för eventuella förluster, skador och kostnader (gemensamt ”förluster”) som uppstår från anspråk, stämningar och andra rättsliga åtgärder som väcks av tredje part mot den skadeståndsberättigade bidragslämnaren i den omfattning som det orsakats av handlingar eller försummelser av den kommersiella bidragslämnaren i samband med dess distribution av programvaran i ett kommersiellt produkterbjudande. Skyldigheterna i det här avsnittet gäller inte eventuella krav eller förluster i samband med ett faktiskt eller påstått intrång på immateriella rättigheter. För att detta ska gälla måste en skadeståndsberättigad bidragslämnare: a) utan dröjsmål underrätta den kommersiella bidragslämnaren skriftligen om sådana anspråk och b) låta den kommersiella bidragslämnaren leda, och samarbeta med den kommersiella bidragslämnaren, försvaret och relaterade förlikningsförhandlingar. Den skadeståndsberättigade bidragslämnaren deltar i sådana anspråk på egen bekostnad.

En bidragslämnare kan, till exempel, inbegripa programvaran i ett kommersiellt produkterbjudande, Produkt X. Bidragslämnaren är då en kommersiell bidragslämnare. Om den kommersiella bidragslämnaren sedan gör uttalanden om prestanda eller erbjuder garantier avseende Produkt X är uttalandena och garantierna endast den kommersiella bidragslämnarens ansvar. Enligt detta avsnitt skulle kommersiella bidragslämnare vara tvungna att försvara anspråk inför andra bidragslämnare avseende påståendena om prestanda och garantier, och om en domstol kräver att någon annan bidragslämnare ska betala eventuella skador som följd måste den kommersiella bidragslämnaren betala skadorna.

5. INGEN GARANTI

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR UPPHOVSRÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Varje mottagare är ensam ansvarig för att bedöma lämpligheten i att använda och distribuera programvaran och åtar sig alla risker i samband med utövandet av rättigheter enligt detta avtal, inklusive men inte begränsat till riskerna och kostnaderna för programfel, efterlevnad av tillämpliga lagar, skada eller förlust av data, program eller utrustning, samt bristfällig drift eller driftsavbrott.

6. ANSVARSFRISKRIVNING

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL SKA VARKEN MOTTAGARE ELLER BIDRAGSLÄMNARE HA NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST), OBEROENDE AV HUR DE HAR UPPKOMMIT OCH ANSVARSTEORI, OAVSETT OM DET GÄLLER I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER MED ANSVAR (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING ELLER DISTRIBUTION AV PROGRAMVARAN ELLER UTÖVANDET AV RÄTTIGHETER SOM BEVILJAS ENLIGT DETTA AVTAL, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

7. ALLMÄNT

Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lag ska det inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstoden av villkoren i detta avtal, och utan ytterligare åtgärd av parterna ska bestämmelsen reformeras i den utsträckning som krävs för att göra bestämmelsen giltig och genomförbar.

Om en mottagare inleder en patenttvist mot en enhet (inklusive genkäromål eller motfordran i en rättstvist) och hävdar att själva programvaran (exklusive kombinationer av programvaran med annan programvara eller maskinvara) gör intrång på mottagarens patent ska mottagarens rättigheter som beviljats enligt Avsnitt 2(b) upphöra från och med det datum som tvisten registreras.

Alla mottagarens rättigheter enligt detta avtal ska sägas upp om mottagaren misslyckas med att uppfylla de väsentliga villkoren i avtalet och inte lyckas avhjälpa misslyckandet i rimlig tid efter att ha blivit medveten om underlåtenheten. Om alla mottagarens rättigheter enligt detta avtal sägs upp går mottagaren med på att upphöra med användning och distribution av programvaran så snart som det är praktiskt möjligt. Mottagarens skyldigheter enligt detta avtal och eventuella licenser som beviljats mottagaren avseende programvaran ska däremot fortsätta och fortleva.

Alla har tillåtelse att kopiera och distribuera kopior av det här avtalet, men för att undvika inkonsekvenser är avtalet upphovsrättsskyddat och får endast ändras på följande sätt. Avtalsadministratören förbehåller sig rätten att då och då publicera nya versioner (inklusive revisioner) av detta avtal. Ingen annan än avtalsadministratören har rätt att ändra avtalet. Eclipse Foundation är den initiala avtalsadministratören. Eclipse Foundation kan överlåta ansvaret som avtalsadministratör till en lämplig separat enhet. Alla nya versioner av avtalet tilldelas ett särskiljande versionsnummer. Programvaran (inklusive bidrag) ska alltid distribueras i enlighet med den version av avtalet som den togs emot under. Efter att en ny version av avtalet har publicerats kan bidragslämnare även välja att distribuera programvaran (inklusive bidrag) under den nya versionen. Förutom vad som uttryckligen anges i Avsnitt 2(a) och 2(b) ovan har mottagare inte rättighet eller licens till immateriell egendom som tillhör bidragslämnare enligt det här avtalet, oavsett om det är uttryckligen, underförstått, hävdande eller annat. Alla rättigheter i programvaran som inte uttryckligen beviljats i detta avtal förbehålles.

Det här avtalet regleras av lagarna i delstaten New York och immaterialrättsliga lagar i USA. Ingen part i detta avtal kommer att vidta rättsliga åtgärder enligt avtalet senare än ett år efter att orsaken till åtgärderna har uppstått. Alla parter avstår från rätten till en juryrättegång vid eventuella tvister.

Tidigare versioner än version 5.0 av Canon Photo Companion innehåller följande operativsystem på följande villkor:

1. Keychain helper OSS för iOS/Swift licensieras under MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer. En kopia av OSS och licensen kan hämtas på https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


2. ObjectMapper OSS är licensierat under MIT-License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. En kopia av OSS och licensen kan hämtas på https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


3. Alamofire OSS. En kopia av OSS och licensen kan hämtas på https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


4. Bond OSS. En kopia av OSS och licensen kan hämtas på https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

Copyright (c) 2015-2016 Bond


Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SKAPARNA ELLER COPYRIGHT-ÄGARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER EN KONTRAKTSHÄNDELSE, MED ELLER UTAN ANSVAR, SOM KOMMER FRÅN ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDHAVANDEN MED PROGRAMVARAN.


5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS är licensierat under https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


6. RFQuiltLayout OSS är licensierat under https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


7. ICSPullToRefresh OSS är licensierat under https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:


Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.


PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


8. Fabric OSS är licensierat under http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0, varvid en kopia även kan erhållas

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("Licensen"). Du får endast använda den här filen i enlighet med licensen.


Såvida ej annat krävs enligt tillämplig lag eller är skriftligt överenskommet, distribueras programvara som distribueras under Licensen "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda.
Se ditt språks licens för gällande regler och begränsningar.


9. Tealium OSS är licensierat under licensavtalet https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("Licensen"). Du får endast använda den här filen i enlighet med licensen.


Såvida ej annat krävs enligt tillämplig lag eller är skriftligt överenskommet, distribueras programvara som distribueras under Licensen "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Se ditt språks licens för gällande regler och begränsningar.


Tack för visat intresse för vårt Tealium iOS-bibliotek ("Programvaran"), som ägs och licensieras av Tealium Inc. ("Tealium", "vår", "vi" eller "oss"). Läs igenom detta licensavtal ("Avtalet") noggrant, eftersom det innehåller villkor som reglerar din användning av och åtkomst till programvaran


Du får inte använda Programvaran om du är vår direkta konkurrent, förutom med vårt föregående skriftliga medgivande. Dessutom får du inte använda Programvaran i syfte att kartlägga tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för någon av våra produkter och tjänster, eller för några andra utvärderings- eller konkurrenssyften.


GENOM ATT LADDA NER PROGRAMMET ELLER FYLLA I OCH SKICKA IN ETT BESTÄLLNINGSFORMULÄR SOM TEALIUM TILLHANDAHÅLLER, SOM HÄNVISAR TILL DETTA AVTAL, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV OCH FÖLJA DETTA AVTAL. OM DU INGÅR DETTA AVTAL PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER ANNAN JURIDISK PERSON INTYGAR DU ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT FÖRPLIKTIGA DENNA ENHET OCH DESS PARTNERS ATT FÖLJA DETTA AVTAL, I VILKET FALL TERMERNA "DU" ELLER "DIN" AVSER DEN JURIDISKA PERSONEN OCH DESS PARTNERS. OM DU INTE HAR SÅDAN BEHÖRIGHET, ELLER OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL, FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.


Din licens giltighetstid för att använda programvaran ("Giltighetstiden") börjar när du godkänner avtalet enligt ovan och kommer att gälla tills den sägs upp i enlighet med bestämmelserna i "Uppsägning och upphörande" nedan. Under Giltighetstiden beviljar vi dig en icke-exklusiv, icke-överföringsbar, royaltyfri, begränsad licens (utan rätt att vidarelicensiera) för att använda programvaran och göra följande:


utveckla program och funktioner som utformats för att användas tillsammans med Tealiums produkter och tjänster.
genomföra kvalitetskontroller för att säkerställa kompatibilitet mellan programmet och Tealiums produkter och tjänster; och
genomföra support-tester för att felsöka kompatibiliteten mellan programmet och Tealiums produkter och tjänster.Under Giltighetstiden beviljar Tealium dig vidare en icke-exklusiv, icke-överföringsbar, royaltyfri, begränsad världsomspännande licens (utan rätt att vidarelicensiera) för att marknadsföra, reproducera och distribuera program som innefattar den integrering som du utvecklat inom detta Avtal, antingen direkt eller genom flera nivåer av distributörer, dina slutanvändare, men bara inom ett slutanvändaravtal med villkor som skyddar Tealiums rättigheter i enlighet med detta Avtal.

Vi beviljar inte några andra rättigheter till Programvaran. Du får endast använda programvaran under Giltighetstiden, vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal, och det finns inga underförstådda rättigheter eller andra rättigheter som vi beviljar härunder, via hävdande eller på annat sätt. Du får inte: (i) kopiera eller återge Programvaran (med undantag för rimliga arkiveringssyften); (ii) ändra eller skapa arbeten som härleds ur Programvaran; (iii), dekompilera, demontera eller bakåtkompilera Programvaran (förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt gällande lag); eller (iv) ta bort eller förändra några varumärken, logotyper, upphovsrätter eller andra meddelanden om äganderätt, tecken, symboler eller etiketter i programvaran. Vidare får du inte använda Programvaran för något olagligt eller obehörigt syfte.

Tealium behåller alla rättigheter, immateriella rättigheter och all äganderätt för Programvaran och alla därur härledda arbeten. ”Immateriella rättigheter" innebär alla patent, upphovsrätter, företagshemligheter, varumärken och andra äganderättigheter och immateriella rättigheter, inklusive moraliska rättigheter. Programvaran skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och av internationella fördrag. Du samtycker till att vi har äganderätt till alla förslag, förfrågningar om förbättringar, feedback, rekommendationer eller andra åsikter som tillhandahålls av dig eller någon annan part med avseende på Programvaran. Förutom den rätt att använda de licenser som uttryckligen medges i detta Avtal överför varken detta Avtal eller dess genomförande några av Tealiums immateriella rättigheter från oss till dig.

Allmänna villkor och begränsningar
Din användning av programvaran sker helt på egen risk.
Du samtycker till att Tealium inte har någon skyldighet att tillhandahålla support för Programvaran eller att förse dig med uppdateringar eller korrigeringar av fel ("Uppdateringar"). Om Tealium, efter eget gottfinnande, beslutar sig för att förse dig med uppdateringar kommer dessa uppdateringar att betraktas som en del av Programvaran och därmed lyda under villkoren i detta Avtal.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja, återförsälja eller sprida någon del eller funktion i programvaran, eller åtkomst till programvaran, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Tealium.

Ingen garanti
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I TILLGÄNGLIGT SKICK", OCH TEALIUM FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, OSTÖRD ANVÄNDNING, RIKTIGHET ELLER ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GARANTERAR TEALIUM INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA SPECIFIKA KRAV ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, SÄKERT ELLER FELFRITT, ATT DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA KOMPLETTA, KORREKTA ELLER PÅLITLIGA, ATT KVALITETEN HOS DE PRODUKTER, TJÄNSTER, DEN INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS VIA PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS.

Ansvarsbegränsning
DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT TEALIUM INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRTROENDEKAPITAL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TEALIUM HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), INKLUSIVE SÅDANA SKADOR SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER SOM FÖLJER AV EVENTUELLA VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGS ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS GENOM ELLER HÄRLEDDA UR PROGRAMVARAN; OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE AV EN TREDJE PART ANGÅENDE PROGRAMVARAN; UPPSÄGNING AV DITT KONTO, ELLER ANDRA ÄRENDEN SOM RÖR PROGRAMVARAN.
OAKTAT VAD SOM I ÖVRIGT SÄGS I DETTA AVTAL KOMMER TEALIUMS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR SKADOR HÄRRÖRANDE UR ELLER RELATERADE TILL PROGRAMVARAN (AV NÅGON SOM HELST ORSAK OCH OAVSETT VILKEN TYP AV ÅTGÄRD) ALLTID ATT VARA BEGRÄNSAD TILL DET HÖGRE BELOPPET AV ANTINGEN (1) DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL TEALIUM UNDER DE SEX (6) MÅNADERNA OMEDELBART FÖRE HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV TILL ANSPRÅKET ELLER (2) ETTHUNDRAFEMTIO DOLLAR (USD 150,00).

Uppsägning och upphörande
Tealium kan efter eget godtycke säga upp din licens närsomhelst och av vilken anledning som helst.
Du kan efter ditt eget godtycke säga upp detta Avtal omedelbart genom ett skriftligt meddelande till Tealium.
I och med uppsägningen eller upphörandet av detta Avtal ska du omedelbart upphöra med användningen och förstöra original och alla kopior av Programvaran som du äger eller kontrollerar. Vid Tealiums skriftliga begäran ska du bekräfta skriftligen till Tealium att du har fullgjort alla bestämmelser i detta Avtal.
Endera parten kan på grund av någon väsentlig överträdelse utförd av den andra parten säga upp detta Avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten, om avtalsbrottet inte gottgörs inom trettio (30) dagar efter att den icke-felande parten tillhandahåller ett skriftligt meddelande om ett sådant brott till den part som anklagas för avtalsbrott.

Övrigt
Detta Avtal ska lyda under lagarna i delstaten Kalifornien utan att orsaka konflikter mellan juridiska principer som kan kräva tillämpning av lagen i en annan jurisdiktion. För varje tvist eller rättsprocess som härrör ur eller relaterar till detta Avtal samtycker du till att underkasta dig den delstatliga domstolen i San Diego County, Kalifornien, och den federala domstolen i södra distriktet i Kaliforniens jurisdiktion, och samtycker till att dessa jurisdiktionsorter är korrekta. Om Tealium brister i att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte detta ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Tealium och reglerar din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Tealium (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av Avtalet).

Copyright-meddelanden/-erkännanden

Apple, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder.
Google är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Andriod är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Genom att använda programmet Lens Guru bekräftar du och godkänner att tjänsterna och/eller det licensierade programmet inbegrips av följande upphovsrättsskydd:

1. Androidannotations

AndroidAnnotations skapades av Pierre-Yves Ricau och sponsras av eBusinessInformations.

Mer information om den här öppna programvaran finns på http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

MIT-licensen (MIT)

Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:

Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS" I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SKAPARNA ELLER COPYRIGHT-ÄGARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANDRA ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER EN KONTRAKTSHÄNDELSE, MED ELLER UTAN ANSVAR, SOM KOMMER FRÅN, VIA ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANDRA HANDHAVANDEN MED PROGRAMVARAN.