Villkor

CANON EOS RP KOSTNADSFRI PRISUTLOTTNING

1. CANON OCH DELTAGARE

1.1. Denna tävling anordnas av Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna (”Canon”).

1.2. Alla deltagare (”Deltagare”) måste vara bosatta i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Polen, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Ryssland, Storbritannien, Irland, Grekland, Turkiet, Bahrain, Iran, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Förenade Arabemiraten, Jemen, Rumänien, Slovenien, Bulgarien, Österrike, Ukraina eller Kroatien och vara över 18 år.

1.3. Anställda på Canon eller dess dotterbolag samt deras familjer, ombud och andra parter som är direkt inblandade i denna kampanj och sponsringen därav får inte delta.

1.4. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att bindas av dessa villkor, om inget annat anges skriftligen.

2. PRISUTLOTTNING OCH HUR MAN DELTAR

2.1. Den kostnadsfria prisutlottningen kommer att hållas på Canon och pågå från 14 februari till 14 april 2019.

2.2. För att delta i den kostnadsfria prisutlottningen och vinna en Canon EOS RP(”priset”) måste deltagarna fylla i sina uppgifter för att delta i prisutlottningen.

2.3. Endast ett bidrag per person är tillåtet.

2.4. Anmälningar mottagna senare än slutdatumet inkluderas inte i den kostnadsfria prisutlottningen. Canon förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga eller oläsbara anmälningsformulär.

3. PRISET

3.1 Två vinnare dras slumpmässigt från alla giltiga anmälningar som mottagits 14 februari–14 april 2019

3.2 Varje vinnare får en Canon EOS RP.

3.3 Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om priset inte skulle vara tillgängligt på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll, förbehåller sig Canon rätten att erbjuda ett alternativt pris som är värt lika mycket eller mer.

4. DRAGNINGEN

4.1 Varje vinnare kommer att väljas bland de valbara anmälningarna med hjälp av en slumptalsgenerator, och vinnarnas namn bekräftas av Canon.

4.2 Canon publicerar vinnarna den 1/5 2019 och kontaktar sedan vinnarna via den e-postadress som angavs i samband med anmälningsformuläret för att fråga vilken adress priset ska skickas till.

4.3. Om priset inte accepteras inom sju dagar från det att Canon försökt kontakta vinnarna via e-post kommer den ursprungliga vinnaren att gå miste om priset.

4.4 Priset kan då delas ut till andra deltagare efter Canons eget gottfinnande.

4.5 Priset levereras till vinnarna senast den 31/5 2019.

4.6. Priset är det som anges vid publiceringen.

4.7 Priset ges till vinnarna av den kostnadsfria utlottningen i god tro av Canon. Om en vinnare inte kan ta emot priset av någon anledning måste Canon meddelas så snart som möjligt.

5. PERSONUPPGIFTER

5.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA. Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2 Du kommer att bli kontaktad av Canon i syfte att administrera den kostnadsfria prisutlottningen eller i händelse av att Canon önskar diskutera eventuell annan användning av informationen som skickats in till den kostnadsfria prisutlottningen.

5.3 Canon förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn och ort eller att publicera eventuella prisöverlämningar efter utlottningen.

6. FRISKRIVNINGAR

6.1 I undantagsfall kan Canon upphäva priset eller ändra andra kampanjvillkor under förutsättning att sådana ändringar är nödvändiga och kan motiveras med objektiva orsaker.

6.2 Canon förbehåller sig rätten att vägra att lösa in en anmälan eller att återställa det fulla värdet av ett pris om Canon anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna kostnadsfria prisutlottning.

6.3 Canon kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

6.4. I händelse av en tvist gällande tolkningen eller användningen av reglerna gällande den kostnadsfria utlottningen, är Canons chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.

6.5.    Om en beslutande domstol eller annan behörig myndighet anser att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska denna del avskiljas från resten av villkoren, vilka ska fortsätta att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

7. LAG OCH JURISDIKTION

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna tävling, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.