ANVÄNDARVILLKOR FÖR CANON FÖRETAGS-ID

Dessa villkor (”villkoren”) är ett bindande avtal mellan Canon Europa N.V. (Företagets registreringsnummer: 33166721; momsregistreringsnummer: NL005916343B01, kontaktadress: www.canon-europe.com) (”Canon”) och den enhet som registrerar sig för ett företags-ID-konto (”företaget”, ”du”, ”ditt” eller ”din”) och ett företagskonto för en organisation som styr din användning av det ”företags-ID” som definieras i artikel 1 häri.

Canon förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren efter eget gottfinnande. När villkoren ändras publicerar Canon de ändrade villkoren på sin portalsida och meddelar dig om sådana ändringar. Om du inte godkänner de ändrade villkoren kan du ta bort ditt företags-ID-konto.

1. Definition av företags-ID

”Företags-ID” är ditt konto som gör att du kan använda olika Canon-webbplatser, -appar, -plattformar och -tjänster (”tjänster”). Olika tjänster kan ha egna användningsvillkor som du måste godkänna separat.

2. Företagskonto

2.1. Genom att skapa ett företags-ID-konto intygar du (i) att den individ som agerar å företagets vägnar har behörighet att skapa ett företagskonto för företaget, (ii) att förpliktiga företaget, (iii) att företaget har all erforderlig rätt och behörighet att ingå i, utöva dess skyldigheter enligt och bevilja de rättigheter och behörigheter som anges i avtalet, och (iv) att företaget är en behörig enhet. ”Behöriga enheter” omfattar alla typer av verksamheter (t.ex. företag, partnerskap, enskilda firmor och kooperativ), alla typer av statliga organ (centrala, lokala och regeringsliknande organ, offentliga institutioner som kommunala skolor och sjukhus) och alla typer av ideella organisationer. Den person som skapar ett konto å företagets vägnar tilldelas rollen superanvändare.

2.2. Företagskonto skapas för din organisation. Du kan tillåta att andra skapar ett användarkonto som är kopplat till ditt företagskonto. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt företagskonto och tillhörande användarkonton, och du måste se till att dina användare följer policyn gällande godtagbar användning och detta avtal. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten för de lösenord som är kopplade till ditt företagskonto och dina användarkonton. Om du misstänker att en obehörig person har tillgång till ditt lösenord, ditt företags-ID-konto eller ett tillhörande användarkonto måste du omedelbart kontakta oss och ändra eventuella komprometterade lösenord.

2.3. Vid registrering ska du tillhandahålla oss med viss affärsrelaterad, uppdaterad information, t.ex. fullständigt namn, funktion/roll, företag/organisation och e-postadress som anställd, och allt detta ska vara korrekt, sanningsenligt och uppdaterat. Vi kommer att verifiera din registreringsinformation och ge dig ett lösenord. Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillstånd att skapa ett konto oavsett skäl.

2.4. Canon förväntar sig att du anger sådan korrekt, aktuell och fullständig information som vi begär, t.ex. din e-postadress och ditt lösenord. Du får inte använda en e-postadress som du inte har behörighet att använda och som Canon inte kan kontakta dig via. Canon ansvarar inte för skador eller förluster som du kan drabbas av om du anger fel information eller glömmer att uppdatera den.

2.5. Du ansvarar själv för att upprätthålla lösenordets konfidentialitet. Oavsett allt som anges här förbehåller vi oss rätten att göra rättsliga anspråk mot dig och eventuella andra användare av kontot. Kontot är endast giltigt så länge du är anställd av det företag som anges när du registrerar dig för första gången. Så snart du avslutar din anställning med detta företag har du inte längre tillstånd att använda kontot.

2.6. Du ska meddela oss så snart som möjligt om (i) du får tillgång till information som du rimligtvis kan anta att du inte borde få tillgång till med tanke på din funktion/roll/företag/organisation, och/eller (ii) du får reda på att någon inom företaget/organisationen har beviljats åtkomst till information som du rimligtvis anser att de inte bör få åtkomst till med tanke på deras funktion/roll.

3. Roller och behörigheter

3.1. Behörigheter för superanvändare omfattar bl.a. att hantera företagskontoinformation, att skapa/bjuda in/inaktivera/begära återställning av lösenord för användarkonton, godkänna/avvisa förfrågningar och användning av behörigheter, godkänna/avvisa offerter, hantera prenumerationer och åtkomst till tjänster m.m.

3.2. Åtkomst till tjänster/erbjudanden beviljas ett företag som helhet, inte specifika användare, och tillämpas automatiskt på superanvändare.

3.3. Superanvändare kan bevilja/ta bort åtkomst till tjänster för andra. Det kan vara lika med eller mindre än vad företaget har, men aldrig mer.

Användarbehörigheter inkluderar bl.a. att visa företagskontoinformation, skapa en begäran, begära användning av behörigheter.

4. Företagsinformation.

Vi begär att du lämnar information om din organisation så att vi kan verifiera företagsstatus, om dig och användare för att få åtkomst till och använda företagskontot. Du ska se till att all information du lämnar till oss alltid är korrekt och fullständig. Vi kan använda och dela information som du tillhandahåller (t.ex. din organisations namn, adresser, momsnummer) med andra i din organisation och med tredje part för att bekräfta riktigheten i sådan information och din behörighet att använda företagskontot eller vissa tjänster (t.ex. för att bekräfta att du innehar en giltig licens, certifiering, eller referens om det behövs).

5. Betalningsvillkor och kreditgräns

Vid upprättande av företagskonto för ditt företag kan du välja önskad betalningsmetod. Om du skulle vilja ändra den senare måste du kontakta Canons support på https://www.canon-europe.com/contact_us/

Vid validering av företagskontot för ditt företag kan en kreditgräns ställas in. Du informeras om detta. Kreditgränsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande.]

6. Personuppgifter

Canon använder dina personuppgifter i enlighet med Canons sekretesspolicy för företagskunder https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Canons uppsägning av kontot

Canon kan när som helst säga upp ditt företags-ID-konto utan föregående meddelande om

(1) du inte följer dessa villkor och/eller villkoren för tjänsten,

(2) en domstol, myndighet, behörig tillsynsmyndighet eller annat officiellt organ begär det i enlighet med lag eller förordning,

(3) oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem uppstår från eller i samband med företags-ID:t och/eller tjänsten,

(4) Canon inte kan inte kontakta dig via din registrerade e-postadress, eller

(5) Canon anser att din användning av företags-ID:t och/eller tjänsten är olämplig av någon anledning.

I händelse av uppsägning av ditt konto kan du inte använda hela eller delar av företags-ID:t och/eller tjänsten. Canon ansvarar inte för någon skada eller förlust som du eller tredje part kan drabbas av på grund av sådan uppsägning och otillgänglighet av hela eller delar av företags-ID:t och/eller tjänsten.

8. Din uppsägning av kontot

Du kan när som helst säga upp ditt konto i enlighet med den procedur som har angetts av Canon.

9. Förbjudna aktiviteter

Du samtycker till att du inte kommer att använda företags-ID:t för att

(1) behandla innehåll som är olagligt, trakasserande, hotande, skadligt, skadegörande, ärekränkande, kränkande, våldsamt, obscent, vulgärt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt eller etiskt stötande eller på annat sätt anstötligt,

(2) delta i någon handling som bryter mot någon lag, förordning, vägledning, regel, föreskrift, fördrag eller den allmänna ordningen,

(3) göra intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter,

(4) göra intrång i en annan persons rätt till privatliv eller andra juridiska eller moraliska rättigheter,

(5) behandla skändliga bilder, barnpornografi, bilder av barnmisshandel eller andra liknande bilder,

(6) behandla information som uppmuntrar till krig, rasdiskriminering, religiös förföljelse, människohandel, prostitution, våld, brutalitet eller droganvändning,

(7) utforma, utveckla eller tillverka massförstörelsevapen eller delta i terrorism eller andra militära handlingar,

(8) delta i handlingar som är kopplade till brott, t.ex. hinder för affärsverksamhet eller bedrägeri,

(9) förfölja, trakassera, hota eller skada en annan person,

(10) uppträda som eller ge en vilseledande bild av dig själv som en annan person eller enhet eller på annat sätt ge en vilseledande bild av din koppling till en annan person eller enhet,

(11) behandla virus eller datorkod, -filer eller -program som är avsedda att skada, störa eller begränsa den normala driften av företags-ID:t,

(12) bryta mot säkerheten hos företags-ID:t genom hackning, lösenordsintrång eller andra medel,

(13) störa eller avbryta företags-ID:t, eller eventuella servrar eller nätverk som används för tillhandahållande av företags-ID:t, eller eventuella policyer, krav eller regler för nätverk som används för tillhandahållande av företags-ID:t, eller

(14) ägna dig åt några andra åtgärder som Canon anser vara olämpliga.

10. Garantiavsägelse

FÖRETAGS-ID OCH PROGRAMVARA SOM SKA ANVÄNDAS FÖR FÖRETAGS-ID TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. CANON GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLER TILLHANDAHÅLLANDE OCH DRIFT AV FÖRETAGS-ID OCH PROGRAMVARA SOM SKA ANVÄNDAS FÖR FÖRETAGS-ID. ANVÄNDNINGEN AV FÖRETAGS-ID OCH PROGRAMVARA SOM SKA ANVÄNDAS FÖR FÖRETAGS-ID SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU TAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV FÖRETAGS-ID OCH PROGRAMVARA SOM SKA ANVÄNDAS FÖR FÖRETAGS-ID, OCH CANON TAR INTE ANSVAR FÖR DETTA.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG CANON UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER ETT VISST SYFTE, KOMPATIBILITETEN HOS FÖRETAGS-ID MED SPECIFIK ANVÄNDNING ELLER SPECIFIKA SYFTEN OCH ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. CANON GARANTERAR INTE (1) ATT DITT FÖRETAGS-ID UPPFYLLER DINA KRAV, (2) ATT DIN ANVÄNDNING AV FÖRETAGS-ID KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB ELLER SÄKER, ELLER (3) ATT FEL I FÖRETAGS-ID ÅTGÄRDAS. CANON LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER GÄLLANDE RESULTATET AV DIN ANVÄNDNING AV FÖRETAGS-ID MED AVSEENDE PÅ DESS RIKTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET.

11. Ansvarsbegränsning

Du ska endast använda företags-ID efter att ha förstått och accepterat att ingen säkerhet för din användning av företags-ID kan garanteras på grund av begränsningar av den säkerhet som används för företags-ID. Canon ska inte hållas ansvarigt gentemot dig i händelse av sådan bristande säkerhet eller eventuella konsekvenser av detta.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA CANON INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER TID, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER ANDRA FÖRLUSTER, ÄVEN OM CANON HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED FÖRETAGS-ID, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FÖRETAGS-ID ELLER RESULTATET AV DIN ANVÄNDNING AV FÖRETAGS-ID, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR GÄLLER GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING, STADGA ELLER ANNAT.

12. Undantag från avsägelse och ansvarsbegränsning

En del jurisdiktioner tillåter inte undantag från vissa garantier eller ansvarsbegränsning för vissa skador. Sådana undantag eller begränsningar ska gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

13. Ansvarsbefrielse

Du samtycker till att försvara och hålla Canon, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer skadelösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (t.ex. rimliga advokatkostnader) som uppstår från eller i samband med användning av ditt företags-ID (eller någon som använder ditt konto) eller dina överträdelser mot villkoren (eller av någon som använder ditt konto).

14. Ändring, avstängning, överlåtelse och uppsägning av företags-ID

Canon förbehåller sig rätten att ändra, stänga av, överlåta till tredje part eller säga upp företags-ID samt rätten att när som helst lägga till, ändra eller avsluta tjänsterna, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande till dig. Canon ansvarar inte för någon skada eller förlust som du eller tredje part ådrar sig på grund av ändring, avstängning, överlåtelse eller uppsägning av företags-ID.

15. Utlämnande

Canon kan lämna ut all sådan information som Canon får via företags-ID om det krävs av en domstol, myndighet, behörig tillsynsmyndighet eller annat statligt organ i den berörda jurisdiktionen. Canon ansvarar inte för någon skada eller förlust som du ådrar dig på grund av sådant utlämnande.

16. Tjänstekommunikation

Du samtycker till att motta tjänstemeddelanden från Canon via e-post.

17. Inget avstående

Canons underlåtenhet i utövande eller genomdrivande av någon rättighet eller bestämmelse i villkoren utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

18. Möjlighet till avskiljning

Om någon del av villkoren förklaras ogiltig eller ej verkställbar samtycker du till att en sådan del ska tolkas på ett sätt som är förenligt med gällande lagar för att återspegla Canons och din ursprungliga intention, och den ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av några andra villkor eller rättigheter som kvarstår i full kraft och effekt.

19. Kvarstående

Utan hinder av en eventuell uppsägning av din användning av företags-ID ska villkoren förbli i full kraft och effekt.

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

I den utsträckning som tillåts enligt lag regleras villkoren av lagarna i England och Wales och eventuella stämningar som uppstår eller är relaterade till villkoren eller din användning av företags-ID lyder under den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

21. Hela avtalet

Villkoren tillsammans med sekretesspolicyn för företagskunder utgör hela avtalet och förutsättningarna mellan dig och Canon avseende företags-ID.

22. Kontakta Canon

Kontakta Canon med eventuella frågor eller kommentarer gällande villkoren via följande Canon-webbplats: https://www.canon-europe.com/contact_us/