Sekretesspolicy för företagskunder

Canon – Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från våra kunder och potentiella kunder när de använder Canons tjänster, deltar vid våra evenemang eller befinner sig i våra lokaler, prenumererar på våra nyhetsbrev eller använder våra webbplatser, applikationer, plattformar och tjänster som omfattas av denna integritetspolicy (var och en benämnd som ”Tjänst”).

Canon är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, det vill säga den enhet som avgör ”syfte och metoder” vid behandling av de personuppgifter som behandlas om dig, eller, med andra ord, de användningsområden för vilka Canon behandlar dina personuppgifter och det sätt på vilket det görs. Mer information om Canon finns i ”Definition av Canon” i kapitel 12 i den här sekretesspolicyn.


Innehållsförteckning

 1. 1. När gäller denna integritetspolicy?
 2. 2. Vilken information vi samlar in och vad vi använder den för
  1. 2.1. För att kunna skapa online-konton
  2. 2.2. Besvarande av kundfrågor
  3. 2.3. Hantering av evenemang
  4. 2.4. För att få kunskap om dina aktiviteter
  5. 2.5. I expedieringssyften
  6. 2.6 För att hitta nya kunder
  7. 2.7. För att skicka ut undersökningar och använda resultaten för att förbättra våra produkter och tjänster
  8. 2.8. Information om köp
  9. 2.9. Information om betalningar
  10. 2.10. Cookies och annan teknik
  11. 2.11. Rättsliga och reglerande krav samt övriga affärsmässiga ändamål
 3. 3. Laglig grund för användning av dina personuppgifter
  1. 3.1. Våra legitima intressen
 4. 4. Hur vi delar dina uppgifter
  1. 4.1. Inom Canon
  2. 4.2. Utanför Canon, med våra affärspartner och tredje parter
 5. 5. Hur vi skyddar dina uppgifter
 6. 6. Marknadskommunikation
 7. 7. Hur du utövar dina rättigheter
 8. 8. Bevarande av dina uppgifter
 9. 9. Dina åtaganden
 10. 10. Ändringar i denna integritetspolicy
 11. 11. Kontakta Canon
 12. 12. Definition av Canon och dess dotterbolag

1. När gäller denna integritetspolicy?

Följande Tjänster omfattas av denna integritetspolicy:

 • Att du fyller i ett formulär i en av våra applikationer eller på en av våra webbplatser,
 • Att du kontaktar oss med hjälp av återringning (callback) eller direktchatt,
 • Att du antingen över nätet eller på annat sätt köper eller ställer en fråga om Canons produkter och/eller tjänster,
 • Att du deltar i forskning, till exempel i en undersökning,
 • Att du använder någon av våra tjänsteportaler,
 • Att du infinner dig vid ett av våra evenemang eller besöker ett av våra bås/en av våra montrar vid ett evenemang,
 • Att vi får en fråga från dig, till exempel rörande reparation eller uppgradering av en tjänst eller produkt vi erbjuder, samt att vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig,
 • Att vi marknadsför varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig and din verksamhet.

2. Vilken information samlar vi in och vad vi använder den för

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

 • När du har uttryckt intresse för en produkt eller tjänst som vi erbjuder, kommer vi att samla in dina kontaktuppgifter. Om du till exempel kontaktar oss över nätet, besöker vår disk vid ett evenemang och/eller ringer oss angående en potentiell tjänst eller produkt så kommer vi att anteckna dina uppgifter så att vi kan följa upp din förfrågan samt erbjuda andra produkter och tjänster som skulle kunna vara av intresse för ditt företag.
 • När du registrerar dig i samband med en begäran om en Tjänst vi erbjuder kommer du att uppmanas att ange sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna skapa ett konto i Tjänsten och erbjuda dig våra tjänster. Vissa fält är markerade som obligatoriska. Om du inte tillhandahåller oss de uppgifter som är markerade som obligatoriska kan det hända att vi inte kan förse dig med våra Tjänster eller delar av dem.
 • När du använder våra Tjänster kan det hända att vi samlar in och behandlar personuppgifter om ditt användande av Tjänsterna för att kunna förbättra din helhetsupplevelse samt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.
 • När vi undersöker den marknad som vi är verksamma på och hittar potentiella köpare kan det hända att vi emellanåt förvärvar tillgång till marknadsföringslistor och andra databaser som tillhandahåller kontaktuppgifter för att säkerställa att vi når rätt målgrupp. Sådana kan innehålla ditt namn samt e-postadress och telefonnummer till företaget. Vi förvärvar dock inte tillgång till marknadsföringslistor som innehåller dina privata kontaktuppgifter som du använder utanför arbetet.
 • Vetskap om dina grundläggande personuppgifter gör att vi kan förbättra din användarupplevelse och våra Tjänsters kvalitet i allmänhet, genom att personanpassa de meddelanden vi skickar till dig. Vi samlar till exempel in information om din befattning för att säkerställa att vi erbjuder marknadsföring som är relevant för din roll inom din verksamhet.

Längre ner redogörs mer i detalj kring hur vi använder den information vi samlar in i dessa situationer.

2.1. För att kunna skapa online-konton

Detta avser sådana personuppgifter som du tillhandahåller oss när du skapar ett konto i någon av våra Tjänster (till exempel i våra tjänsteportaler) genom vilka man kan identifiera dig personligen snarare än din verksamhet, såsom ditt namn, din befattning samt den e-postadress och det telefonnummer som du använder när du arbetar. Det finns ett antal skäl till varför vi behöver dessa uppgifter:

 • För att bekräfta din identitet och få hjälp med att identifiera användare: Din e-postadress kan till exempel fungera som ditt användarnamn när du loggar in på ditt konto och får tillgång till Canons Tjänster.
 • För att skicka viktiga meddelanden: Vi ber om din e-postadress för att exempelvis kunna skicka dig bekräftelser på dina beställningar samt tjänsteuppdateringar. Vi kommer också att skicka dig meddelanden angående köp eller om ändringar i våra villkor och policyer.

2.2. Besvarande av kundfrågor

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna svara på frågor och lätt identifiera användare. Dina kontaktuppgifter kommer till exempel att samlas in när du lämnar en begäran om återringning eller använder vår kundchatt, och kan i fortsättningen fungera som en identifieringsbeteckning. När du fyller i ett formulär på en av våra webbplatser eller i en av våra applikationer kan det hända att vi lagrar relevanta identitetsuppgifter så att vi kan spåra din förfrågan och handlägga ärendet på ett mer effektivt sätt.

2.3. Hantering av evenemang

Vi samlar in uppgifter för att registrera dig till ett evenemang, webbinarium eller seminarium som du uttryckt intresse för samt (i förekommande fall) behandla din betalning för evenemanget och tillhandahålla dig relevant material inför evenemanget i fråga:

Beroende på vilken typ av evenemang det rör sig samlar vi exempelvis in ditt namn, telefonnummer (vänligen tillhandahåll endast ditt jobbtelefonnummer) samt nödkontaktuppgifter (när detta är absolut nödvändigt), kostpreferenser och all annan information som behövs för att du ska få ut så mycket som möjligt av din upplevelse.

2.4. För att få kunskap om dina aktiviteter

2.4.1. Surfbeteende, enhetsinformation och interaktion

Ibland händer det att vi registrerar detaljer kring vad du gör (till exempel upprepade sidbesök, interaktioner, nyckelord, produktion av webbinnehåll) när du kommer åt och använder våra Tjänster för att vi så småningom kan få en bild av dig som kund. Detta inbegriper även information om de enheter och metoder du använder för att interagera med Canons Tjänster och innehåll, bland annat genom en tjänsteportal.

Det kan hända att vi kombinerar beteendeinformation (så som din surfaktivitet) med dina personuppgifter men vi kommer inte att lagra några personuppgifter relaterade till fält som du inte fyllt i vid registrering. När behandling av uppgifter varigenom du identifieras personligen inte är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i detta avsnitt, kommer vi endast att behandla beteendeinformation i sammantagen form.

Vi erhåller information om ditt operativsystem och din webbläsare när du besöker en av Canons webbplatser eller använder våra Tjänster, inklusive sådan information som loggas automatiskt när du använder våra Tjänster (till exempel begärd information, tidsstämpel, IP-adress samt, i förekommande fall och vid behov, information om nätverksinfrastruktur och serveridentifierare).

Vi kommer att behandla beteendeinformation samt information om din enhet och interaktioner för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra befintliga produkter och Tjänster samt för att utveckla nya:
  • Exempelvis kan information om hur du surfar runt på våra webbplatser eller söker efter produkter användas för dataanalys och forskning, samt för att möjliggöra trivsammare användarresor, leverera sökträffar av större relevans eller strukturera det sätt som information visas på i våra Tjänster.
  • När du installerar en av Canons mobilapplikationer, kommer ett unikt applikationsnummer jämte viss information om din enhet att skickas till Canon för att göra det enklare för oss att upprätthålla våra applikationer och Tjänster samt tillhandahålla automatiska uppdateringar.
 • För att förbättra din användarupplevelse och våra Tjänsters kvalitet i allmänhet:
  • Utifrån din aktivitet, exempelvis vilka sidor du besöker eller vilka saker du tittar på, får vi reda på vad du tycker är viktigast och mest intressant bland våra Tjänster, och på så sätt kan vi skräddarsy din upplevelse med iakttagande av vad som är mest relevant för dig och visa dig personanpassat innehåll.
  • Med hjälp av enhets- och plattformsidentifierare får vi veta vilken enhet du använder för att få tillgång till våra Tjänster och på så sätt kan vi anpassa och optimera Tjänsterna för din enhet samt förbättra din användarupplevelse i allmänhet (genom att till exempel tillhandahålla innehåll och annonser av större relevans på den enhet eller den webbläsare som du använder).
  • Genom att lagra uppgifter lokalt har vi möjlighet att bland annat förbättra webbplatsprestandan och innehållsladdningen även under den tid du är nedkopplad.
 • För att, under förutsättning att de krav som gällande lag stadgar tillgodoses, erbjuda dig marknadskommunikation, såsom exempelvis innehåll och erbjudanden av större relevans samt nyheter om produkter och evenemang som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet:
  • Detta kan till exempel vara aktuellt när du följer en länk till ett handledningsmaterial från ett e-postmeddelande innehållandes marknadsföring eller om du följer Canon på Facebook eller Twitter.
  • Att få förståelse för hur och varifrån du interagerar med Canon medför att vi kan tillhandahålla dig mer personanpassad och användbar information genom de kommunikationskanaler som du själv föredrar.
 • För att skydda våra andra användare samt Canon:
  • Vi håller uppsikt för ovanliga eller misstänksamma aktiviteter i Canons Tjänster, såsom automatiserat missbruk, så att vi kan ta itu med sådana skyndsamt och underrätta dig om potentiellt bedrägliga aktiviteter som påverkar ditt konto.
  • Det kan också hända att vi använder dina personuppgifter inom ramen för intern revision i syfte att tillgodose gällande rättsliga krav.

2.4.2. Produktinformation, produktanvändning samt tjänste- och supporthistorik

Detta avser information om dina egna Canon-produkter och lösningar (såsom tjänst/-er som vi erbjudit dig, mjukvaruapplikationer, produktmodell, serienummer och inköpsdatum), om hur Canons produkter och lösningar konfigureras och används (exempelvis användarkonfigurering och användarinställningar, installering och integrering eller övriga inställningar) samt om våra Tjänster, och detaljer avseende de kund- eller funktionstjänster som du erbjuds, de licenser som du innehar och dina interaktioner med Canon avseende garanti- och reparationsfrågor. Ibland är denna information kopplad till det företag som du företräder men ibland måste den vara kopplad till dig personligen (detta gäller till exempel för kunder som är yrkesfotografer).

En del av informationen under denna kategori utgör inte personuppgifter men vi kommer att vidta erforderliga skyddsåtgärder för att säkerställa att även denna information förblir hemlig. Vi kommer att behandla denna information för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla mer användbar information, innehåll och erbjudanden av större relevans samt för att meddela om de senaste nyheterna kring våra produkter, lösningar, Tjänster och evenemang, till exempel personanpassad och användbar information i form av expertråd, utbildningsmaterial, mjukvaruuppdateringar, installations- och användarhandböcker eller detaljer kring relevanta utbildningskurser.
 • För att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra befintliga produkter och Tjänster samt för att utveckla nya. Att få förståelse för hur våra kunder använder våra produkter hjälper oss att fastställa vilka funktioner vi måste förbättra eller lägga till i framtida produkter.
 • För att lättare kunna lösa sådana eventuella besvär som du kan ha med Canons produkter och Tjänster:
  • Vi behöver få information om din produkt för att kunna felsöka dina ärenden på ett mer effektivt sätt och i samband med det tillhandahålla dig information som är specifik för just din Canon-produkt.
  • Att få förståelse för ditt operativsystem (OS) ger oss möjlighet att felsöka ditt ärende på ett mer effektivt sätt, genom att till exempel tillhandahålla dig information om relevanta drivrutiner du bör ladda ner.
  • Vi kommer att använda denna information för att bedöma huruvida din Canon-produkt rätteligen bör omfattas av garanti.

2.5. I expedieringssyften

I syfte att stödja vår verksamhet och verkställa det avtal som vi ingått med dig avseende viss Tjänst, kan det hända att vi måste samla in personuppgifter för att ordna med reparationer, expediera beställningar och utföra tjänster. För att göra det måste vi bestämma möten och därför behöver vi få kontaktuppgifterna till någon person inom din verksamhet. Detta kan till exempel vara aktuellt:

 • när du loggar en förfrågan om att ordna med reparationer eller tjänster,
 • när du antingen över nätet eller på annat sätt fyller i ett formulär som vi skickat till dig angående en av våra produkter,
 • när det gäller tillhandahållande av information om funktionstjänster angående bland annat rapportering, användning och nyttjande,
 • när det gäller identitetsvalidering för att verifiera AML/KYC,
 • när vi upptäcker problem i din mjuk- eller hårdvara från Canon som vi måste tala med dig om, samt
 • när du planerar att besöka oss eller att anskaffa utrustning.

När vi måste utföra tekniskt underhåll av din IT-infrastruktur kan det hända att vi får tillgång till de personuppgifter som den organisation som du tillhör tillhandahåller om dig. I de fall vi använder oss av tredje parter för att genomföra våra åtaganden, ser vi till att vi väljer betrodda partners som har samma värderingar som vi har.

Beroende på din befattning kan det hända att vi måste använda dina uppgifter för att kontakta dig angående tillgänglighet av direkttjänster (till exempel uppdateringar i samband med regelbunden skötsel) eller ändringar av sådana tjänster.

2.6. För att hitta nya kunder

För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster till andra som skulle kunna vara intresserade av dem, erhåller vi ibland dina kontaktuppgifter från våra branschpartners samt från sådana professionella organ som tillhandahåller sådan information till företag. När vi erhåller kontaktuppgifter på detta sätt säkerställer vi att dina kontaktuppgifter inte finns upptagna i sådan spärrlista som administreras av NIX-telefon (eller motsvarande).

2.7. För att skicka ut undersökningar och använda resultaten för att förbättra våra produkter och tjänster

Canon och dess affärspartners skickar ibland undersöknings- och återkopplingsformulär till våra kunder. I de fall du tillhandahåller ditt namn och dina kontaktuppgifter kan det hända att vi använder dessa för att svara på eventuell återkoppling samt tillhandahålla dig information som vi tror du skulle kunna vara intresserad av och lägga till dig i vår marknadsföringsdatabas (du kan vid undersökningstillfället välja att avstå från detta om du inte är intresserad).

Det kan hända att våra affärspartners använder dina uppgifter för deras egna undersökningar, såvida detta är tillåtet. I dessa fall har Canon ingen kontroll över hur dina personuppgifter används och, avseende en affärspartners behandling, omfattas du inte längre av denna integritetspolicy. Vänligen läs igenom dessa affärspartners egna integritetspolicyer för att få veta mer om deras integritetsrutiner eller ta reda på hur du kan avanmäla dig.

2.8. Information om köp

Vi upprätthåller register över de varor och tjänster du köper genom Canons tjänster. För att tillhandahålla, upprätthålla, trygga och förbättra befintliga produkter och tjänster samt för att utveckla nya. Vi skickar även viktig information, såsom meddelanden angående köp eller ändringar i våra villkor och policyer.

2.9. Information om betalningar

Vi varken behandlar eller lagrar dina bank- eller bankkortsuppgifter när du köper varor och tjänster genom Canons Tjänster. Betalningar genomförs via tredjepartsplattformar som inte delar dina bankuppgifter med Canon.

2.10. Cookies och annan teknik

Cookies och dylik teknik (till exempel spårningspixlar) används för att lagra teknisk data och/eller personuppgifter, samt identifiera en tjänsts användare och möjliggöra vissa funktioner. För att få veta mer om de cookies som våra Tjänster använder sig av och om hur du kan välja bort dem, vänligen läs den cookie-policy som gäller för varje Tjänst och som finns tillgänglig via ingångssidan till våra webbplatser eller de relevanta delarna i våra applikationer.

2.11. Rättsliga och regulatoriska krav samt övriga affärsmässiga ändamål

Ibland måste vi behandla dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, till exempel i de fall vi har en skyldighet att rapportera misstänkt bedrägeri.

Det kan också finnas andra affärsmässiga syften med att behandla dina uppgifter, bland annat vid förhandling, ingående eller verkställande av avtal, vid hantering av konton och register, vid stödjande av företagsaktiviteter relaterade till samhällsansvar, samt vid genomförande av rättsliga, utredningsmässiga och interna utredningar.

3. Laglig grund för användning av dina personuppgifter

Canon kommer endast att behandla dina personuppgifter i de fall det finns en laglig grund för att göra det.

Denna lagliga grund kommer att bero på vilket av ovannämnda ändamål som vi har samlat in och använder dina personuppgifter för. I nästintill samtliga fall kommer den lagliga grunden vara en av följande:

 • Canons legitima affärsintressen: då det är nödvändigt för att kunna få förståelse för våra kunder, marknadsföra våra varor, produkter och Tjänster samt, på ett effektivt sätt, bedriva vår verksamhet i egenskap av en multinationell IT-tjänsteleverantör och tillverkare av bildbehandlings- och fotografiprodukter såväl som produkter, lösningar och Tjänster för informations- och dokumenthantering. Mer information hittar du i avsnitt 3.1 nedan.
 • Att verkställa ett avtal som ingåtts med ditt företag: då du har beställt eller begärt produkter eller Tjänster från oss och vi måste använda dina kontaktuppgifter för att behandla din beställning och leverera aktuella produkter eller Tjänster.
 • Efterlevnad av lagen: då Canon ålagts en rättslig skyldighet och måste använda dina personuppgifter för att efterleva denna skyldighet.
 • Samtycke: då du exempelvis frivilligt tillhandahållit oss information för att gå med i en tävling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på Canon Europas webbsida avseende integritet.

3.1. Våra legitima intressen

Canons legitima intressen inbegriper att vi får förståelse för sina kunder i tillräcklig utsträckning eftersom det är nödvändigt för kunna skapa och lansera nya produkter och Tjänster samt erbjuda våra kunder en bättre upplevelse. Till exempel:

 • Genomför vi analyser utifrån denna lagliga grund då dessa är nödvändiga för att erbjuda dig en skräddarsydd upplevelse samt för att kunna förbättra, upprätthålla och hantera våra produkter och Tjänster på ett sätt som lever upp till dina förväntningar som kund.
 • Måste vi använda dina uppgifter för att på ett bättre sätt kunna stödja din organisation och upprätthålla de produkter och Tjänster som du använder.
 • Använder vi lednings- och kampanjhanteringsteknologi för att kunna analysera hur våra kunder interagerar med oss för att kunna erbjuda dig innehåll av större relevans och intresse.
 • Ägnar vi oss åt produktutveckling för att förbättra våra produkter och Tjänster och kommer inom ramen för denna process att använda oss av din återkoppling från undersökningar och från andra håll.
 • Liksom de flesta företag, marknadsför vi, såvida det är tillåtet, nya produkter och tjänster som vi tror du skulle kunna vara intresserad av, men erbjuder dig likväl alltid en möjlighet att avanmäla dig från detta.

4. Hur vi delar dina uppgifter

4.1. Inom Canon

Tillgång till dina uppgifter är begränsad till personer inom vår företagskoncern som har ett ”behov av att känna till” sådana uppgifter. Det kan till exempel hända att vi överlämnar dina insamlade personuppgifter till våra lokala försäljningsföretag eller servicecentrums för att erbjuda dig våra Tjänster där du befinner dig.

4.2. Utanför Canon, med våra affärspartner och tredje parter

Dina personuppgifter kan delas av Canon med dess dotterbolag (enligt definitionen i klausul 12 i den här policyn) för deras egen användning i samband med försäljning eller förbättring av Canons varor och tjänster. Dina uppgifter kan även delas med Canons dotterbolag för marknadsföring av varor och tjänster från Canon till dig, om du har gett ditt samtycke till att få direkt marknadsföring från Canon. Om du ger oss ett separat och specifikt samtycke kan de personuppgifter som behandlas när du använder våra tjänster delas med eller lämnas ut till andra personer eller företag utöver Canon och dess dotterbolag, för egen användning.

Det kan hända att vi bland annat avslöjar dina personuppgifter till följande tredje parter för de ändamål som beskrivs här:

 • Leverantörer eller underleverantörer som vi har en affärsrelation med och som erbjuder oss produkter eller tjänster för att vi ska kunna erbjuda dig våra Tjänster (såsom lager- och leveranspartners, underhålls- och servicepartners, mjukvaruutvecklare, webbhotells- och webbplatsadministratörer),
 • Tredjepartstjänsteleverantörer som å våra vägnar genomför marknadsföringskampanjer, initierar kundintresse eller gör kundundersökningar,
 • Betalningsbehandlare, kreditupplysningsbyråer och bedrägerikontrollsleverantörer, så att vi kan behandla betalningar och (vid behov) genomföra bedrägerikontroller,
 • Våra professionella och rättsliga konsulter, så att vi kan få handelsmässiga, finansiella eller rättsliga råd,
 • Skulle det hända att vi säljer några affärstillgångar kan det hända att personuppgifter avslöjas för blivande köpare. I sådana situationer kommer vi i rimlig utsträckning försöka säkerställa att köparen förbinder sig att vara underkastad villkoren i denna integritetspolicy,
 • Under exceptionella omständigheter kan det hända att personuppgifter delas med tredje parter såsom polisen och tillsynsmyndigheter så att vi kan skydda våra rättigheter och egendomar eller värna om våra kunders, anställdas och tillgångars säkerhet,
 • Det kan även hända att vi avslöjar dina personuppgifter för att efterleva en rättslig skyldighet inom en viss jurisdiktion, inklusive de fall där denna skyldighet uppstår i samband med en åtgärd eller ett beslut vi frivilligt vidtagit eller fattat (till exempel vårt beslut att vara verksamma i ett visst land eller dylikt).

5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och behandlas inte i andra syften än de som framgår av denna integritetspolicy. De servrar som Canon använder sig av är endast tillgängliga för auktoriserad personal och Canon säkerställer att adekvata säkerhetsåtgärder finns på plats.

Tyvärr kan man i fråga om dataöverföringar över internet eller datalagringssystem inte garantera hundraprocentig säkerhet. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (om du till exempel känner att säkerheten avseende ett konto som du har hos har äventyrats), vänligen underrätta oss omedelbart om problemet genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Våra leverantörer och tjänsteleverantörer har sina säten runtom i världen. Följaktligen kan det hända att dina personuppgifter behandlas i ett land annat än ditt bosättningsland, även om du är bosatt inom Europa, och i ett sådant land kan det hända att du har färre rättigheter avseende dina personuppgifter jämfört med vad som gäller enligt din lokala lagstiftning. Om vi överför personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som erbjuder lägre rättsliga standarder i fråga om personuppgiftsskydd, så kommer vi att säkerställa att dina integritetsrättigheter värnas med hjälp av tillbörliga skyddsåtgärder, särskilt genom att använda EU:s standardavtalsklausuler. Vänligen kontakta oss om du skulle vilja få mer information om dessa skyddsåtgärder.

6. Marknadskommunikation

Det kan hända att Canon och/eller andra företag inom Canonkoncernen använder dina personuppgifter i marknadsföringssyften samt för att informera dig om andra produkter och tjänster som Canon tror skulle kunna vara av intresse för dig och ditt företag. Du kan ange huruvida du vill ta emot sådan information genom att kryssa i relevant ruta i våra formulär eller själv berätta vad du föredrar i fall vi interagerar med varandra personligen.

Du kan när som helst välja att avstå från sådan information genom att ändra relevanta inställningar eller genom att avsluta din prenumeration med hjälp av en länk/mekanism som finns tillgänglig i samtliga sådana meddelanden som innehåller sådan information. Om du avslutar din prenumeration på marknadsföring, vänligen observera att det fortfarande kan hända att vi emellanåt skickar meddelanden till dig avseende en viss tjänst (för att till exempel bekräfta en beställning du som har gjort eller dina leveransuppgifter).

7. Hur du utövar dina rättigheter

I vissa jurisdiktioner har du rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera, begränsa, få en maskinläsbar kopia av eller radera dina personuppgifter, jämte övriga rättigheter som gäller inom din jurisdiktion. Du kan begära att få utöva dessa rättigheter på Canon Europas webbsida om integritet, genom att klicka på sådan länk som finns tillgänglig i relevanta e-postmeddelanden eller genom att besöka den relevanta sidan på Canons webbplatser eller i Canons applikationer, eller genom att kontakta oss med användande av kontaktuppgifterna längst ner i denna integritetspolicy.

Vi kommer att radera dina personuppgifter så fort de inte längre behövs för de ändamål som de ursprungligen samlats in för.

Du har även rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter används för vissa ändamål, såsom att skicka marknadsföring till dig. I avsnittet ‘Marknadskommunikation’ ovan hittar du utförligare information om hur du kan välja att avstå från marknadsföring.

Vi kommer att tillgodose alla dina eventuella förfrågningar om att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Vänligen uppmärksamma dock att det finns ett antal begränsningar kring dessa rättigheter och att det kan hända att vi under vissa omständigheter inte kan tillgodose din begäran. Om du vill lämna en förfrågan avseende på dina personuppgifter eller om du har några frågor eller bekymmer kring dina personuppgifter, bör du kontakta oss med användande av kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att informera den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd om dina bekymmer.

8. Bevarande av dina uppgifter

Canon kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att tillgodose de ändamål som beskrivits i avsnitt 2 i denna integritetspolicy och i enlighet med eventuella krav respektive begränsningar avseende tid för bevarande som uppställs i gällande lagstiftning. Denna tid bör vanligtvis inte överstiga sex år i de flesta jurisdiktioner. När du till exempel har gjort ett köp från oss kommer vi att spara uppgifter om detta köp så länge det krävs av faktureringsmässiga, skattemässiga och garantimässiga skäl. Det kan också hända att vi upprätthåller en korrespondens med dig (om du till exempel framfört ett klagomål angående en av våra produkter eller Tjänster) så länge det behövs för att kunna försvara oss mot ett rättsligt anspråk. När vi inte längre har något behov av att bevara dina personuppgifter kommer vi att radera dem. Vänligen observera att när du avslutar din prenumeration på vår marknadskommunikation kommer vi att bevara uppgifter avseende detta för att säkerställa att vi inte skickar dig några marknadsföringsmeddelanden i fortsättningen.

Canon kommer inte att radera dina personuppgifter ifall de är anknutna till en aktiv relation eller en produkt eller tjänst du uttryckligen begärt (exempelvis ett köp som du nyligen gjort via Canons Tjänster).

9. Dina åtaganden

Du garanterar riktigheten hos den information du tillhandahåller genom våra Tjänster. Samtliga personuppgifter som du tillhandahåller Canon måste vara sanna, riktiga och uppdaterade. Du tar fullt ansvar för att dina uppgifter är riktiga och uppdaterade samt efterlever denna princip.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy emellanåt för att säkerställa att du är vederbörligen underrättad om Canons rutiner i fråga om uppgiftsbehandling. Vi kommer inte att ägna oss åt någon form av behandling som skulle kunna utsätta dina personuppgifter för någon risk, och vi kommer vid behov att be om ditt uttryckliga samtycke för att skydda din rätt till integritet. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom våra Tjänster. Vi kommer också att använda oss av de kommunikationsmetoder du tillhandahållit för att informera dig om viktiga uppdateringar av denna integritetspolicy. Fortsätter du att använda våra Tjänster efter att ha blivit otvetydigt underrättad om den uppdaterade integritetspolicyn så medför detta att du samtycker till att vara bunden av de uppdaterade villkoren.

11. Kontakta Canon

Vänligen kontakta Canon vid eventuella frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy antingen genom ditt regionala Canon-kontor vilket du kan hitta på vår webbsida ”Kontakta oss”, eller direkt genom vårt europeiska dataskyddsombud (DPO) via DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Vi hoppas att Canon kan reda ut dina eventuella bekymmer. Känner du dig inte nöjd kan du dock kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd angående dina bekymmer.

12. Definition av Canon och dess dotterbolag

I sekretesspolicyn avser ”Canon” Canon Inc. och Canon Europa N.V samt dess helägda företag, och kallas i det här meddelandet ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Canon”. Canons dotterbolag avser:

 • ett dotterbolag som kontrolleras av Canon Europa N.V (”CENV”), där kontroll innebär att CENV styr dotterbolagets finansiella och operativa policyer. Kontrollen representeras av ett aktieinnehav på mer än 50 % av rösträtterna, eller
 • ett företag över vilket CENV har betydande inflytande i form av deltagande i dotterbolagets ekonomiska och operativa policybeslut (men inte kontroll eller gemensam kontroll). Betydande inflytande definieras som situationer där CENV innehar 20 % eller mer av rösträtterna (direkt eller via dotterbolag) i ett annat företag (investeringsbolaget).

Senast ändrad: 2020-12-10

Version 1.1