Canons europeiska projektorgaranti

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon-projektorer för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där projektorerna köptes.

Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.

Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Denna europeiska projektorgaranti från Canon består av olika tjänsteerbjudanden, och det erbjudande som är tillämpligt för dig avgörs av din plats, vilken projektor du har köpt och när du köpte produkten. Tjänsteerbjudanden är de följande:


 • Inskicksservice
 • Utökad lånegaranti för projektor

Canon-projektorer avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien – ”Territoriet” – omfattas av Canons europeiska projektorgaranti. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya projektorn visar sig vara defekt inom garantiperioden. Canons utökade lånegaranti för projektor har ytterligare begränsningar vad gäller land och projektor. För mer information se avsnittet om Canons utökade lånegaranti för projektor nedan.

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera projektorn till ett Canon-auktoriserat servicecenter.

Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska projektorgarantin ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

Den treåriga förlängningen av lampgarantin som tidigare erbjöds har upphört och är inte längre tillgänglig. Besök vår kampanjsida för projektorer för mer information.

Villkor

Om du vill se fullständiga villkor för alla garantityper klickar du på tillämpligt garantierbjudande nedan.

Inskicksservice

Utökad lånegaranti för projektor


Inskicksservice

Canon garanterar att maskinvaran i denna projektor ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls tjänster för maskinvarureparation kostnadsfritt på ett Canon-auktoriserat servicecenter i ett medlemsland.

Denna inskicks-service gäller Canon-produkter som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt Schweiz & Storbritannien.

Denna kostnadsfria tjänst kan endast erhållas mot uppvisande av originalfakturan/kvittot som utfärdats till slutkunden av säljaren.

Canon förbehåller sig vidare rätten att ersätta en defekt projektor med en annan likvärdig projektor av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, i stället för att reparera den defekta produkten.

1. Garantiperiod

Beroende på projektorn gäller denna garanti i tre år eller fem år från inköpsdatum (se nedan för mer information). Dessutom kan utvalda modeller ha användningsbegränsningar. Alla lampor har nittio (90) dagars garanti. För mer information, se fliken Rättighet.

2. Erhålla garantiservice

Garantiservice är endast tillgänglig i Canon-auktoriserade servicecenter.

Eventuella kostnader för säker transport av projektorn till och från ett Canon-auktoriserat servicecenter betalas av slutkunden. Om projektorn flyttas till ett land som inte är medlem i Canons europeiska projektorgaranti måste projektorn returneras för reparation till det land där den köptes för att denna garanti ska kunna utnyttjas.

3. Medlemmar i Canons europeiska projektorgaranti: Medlemmar i Canons europeiska projektorgaranti är de länder där inskicksservicen kan utnyttjas.

Kontakta respektive medlem i den europeiska projektorgarantin om du vill ha mer information om garantin.

4. Begränsningar

Denna garanti omfattar inte följande:

– Förbrukningsartiklar.
– Eventuell relaterad programvara.
– Delar som är utsatta för slitage (t.ex. panel, optiskt filter, lampor, luftfilter) samt extrautrustning och tillbehör (t.ex. objektiv, batterier, fjärrkontroll, konsoler osv.) som används med produkten.
– Defekter orsakade av modifieringar som utförts utan Canons godkännande eller reparationer/modifieringar/rengöring som utförts vid ett servicecenter som inte är auktoriserat av Canon.
– Kostnader som uppkommit av Canon-auktoriserade servicecenter vid anpassningar och modifieringar av en projektor för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa projektorn som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten.
– Skador uppkomna av det faktum att en projektor inte uppfyller landsspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet.

Reparationsservice under garantin ingår inte om skador eller defekter har orsakats av:
– Felaktig användning, överdriven användning eller hantering av projektorn enligt informationen i användar- eller operatörshandböcker och/eller andra relevanta dokument, inklusive och utan begränsning, felaktig förvaring, slag och stötar, rost, smuts, vatten och sand.
– Skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar (t.ex. lampor, objektiv eller batterier) som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med din specifika Canon-projektor bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, -programvara eller -förbrukningsartiklar från Canon eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning.
– Anslutning av projektorn till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
– Otillräcklig emballering av projektor när du returnerar den till ett Canon-auktoriserat servicecenter.
– Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.

Garantireparationer under denna garanti omfattar inte regelbundna kontroller eller annan standardservice av projektorer.

5. Övrigt

Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för projektorn inte finns i lager i reparationslandet.

Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti.

När du returnerar en projektor för garantiservice måste du paketera den omsorgsfullt, försäkra den, bifoga inköpskvittot och en beskrivning av felet.


Utökad lånegaranti för projektor

 1. 1. Den utökade lånegarantin för projektorer erbjuds under den relevanta garantiperioden, utöver inskicksgarantin, för kvalificerade XEED- och LX-projektorer som köptes på eller före den 30 november 2021. För modeller som köpts efter det datumet har du endast rätt till inskicksgarantin. Tjänsten ger slutkunden en låneprojektor under tiden för garantireparationen enligt dessa specifika ytterligare villkor.

 2. 2. Canon erbjuder låneprojektorer på begäran från slutkunder som innehar denna garanti, eller deras säljare. Detta omfattas av Canons standardlånevillkor som anges häri. Dessa villkor ska anses ha accepterats av slutkunderna vid mottagande av låneprojektorn.

 3. 3. Slutkunderna eller deras säljare måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av låneutrustning och kan behöva ersätta Canon för reparation eller utbyte. Slutkunderna eller deras säljare bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning.

 4. 4. Tjänsten omfattar XEED- och LX-projektorer (t.ex. medicinska modeller och exklusive anpassade enheter). Se fliken Rättighet för mer information. Den kan inte överföras till någon annan projektor och kan inte bytas ut mot kontanter.

 5. 5. Det här erbjudandet gäller endast för produkter som är avsedda för import och försäljning av Canon i EU-länder samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. För att den utökade lånegarantin för projektor ska kunna åberopas måste projektorn vara köpt i ett av dessa länder.

 6. 6. Den utökade lånegarantin för projektor är endast tillgänglig i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 7. 7. I syfte att initiera den utökade lånegarantin för projektor måste inköpsbevis tillhandahållas. Canon förbehåller sig rätten att avvisa begäran om kostnadsfri garantiservice (eller att aktivera den utökade lånegarantin för projektor) om ovan nämnda dokument inte kan uppvisas eller om informationen däri är ofullständig eller inte kvalificerande.

 8. 8. Den utökade lånegarantin för projektor kan initieras antingen av slutkunden, eller av den säljare som installerade produkten.

 9. 9. Alla förfrågningar om att åberopa denna tjänst måste initieras av ett telefonsamtal till lokal Canon-helpdesk.

 10. 10. Personalen på Canons helpdesk kan fråga efter ytterligare information för att avgöra orsaken till problemet innan en låneprodukt skickas.

 11. 11. ”Nästa dag” innebär att låneprojektor, där så är möjligt, tillhandahålls dagen efter att lånet begärs, om en sådan begäran görs före 11:00 och två dagar efter när en sådan begäran tas emot efter 11:00, under ett veckoslut eller en helgdag.

 12. 12. Slutkunden eller säljaren måste ordna med hämtning av den defekta enheten så snart som låneprojektorn tagits emot.

 13. 13. Slutkunden eller säljaren ansvarar för att säkerställa att låneprojektorn returneras till Canon inom fem dagar från det att den reparerade enheten returneras.

 14. 14. Under normala förhållanden står Canon för samtliga fraktkostnader.

 15. 15. Canon ansvarar inte för borttagning eller återmontering av vare sig ursprungsprojektorn eller låneprojektorn.

 16. 16. Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning i England och Wales, och eventuella tvister i samband med den utökade lånegarantin för projektor under den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.