Warranty_Page_Image

Canons villkor för produktreparation

Om du behöver skicka in din Canon-produkt för reparation gäller följande villkor.

Reparations-, leverans- och betalningsvillkor

1. Allmänt

Canon utför reparationer endast under dessa villkor förutom i de fall en reparation täcks av EWS (Canon European Warranty System) och/eller av garantier enligt tvingande rätt. Canon värnar om din integritet och all personlig information du uppger kommer endast att användas för att hantera reparationsprocessen. Dina personuppgifter lagras säkert av Canon och kommer inte att användas för några andra ändamål. En del av den information som ingår i denna kategori räknas inte som personlig information (t.ex. Produktinställningar). Vi kommer att behandla dessa uppgifter för att erbjuda, underhålla, skydda, förbättra produkter och tjänster samt för att utveckla nya sådana.
För mer detaljerad information om Canons Sekretesspolicy, var god se våra villkor på www.canon.se.

2. Order, kostnadsförslag och reparation

2.1 Canon utför reparationer endast efter att ha erhållit skriftlig order. Muntliga avtal accepteras ej.
2.2 Canon kommer att tillställa Kunden en orderbekräftelse och utföra nödvändig reparation, såvida Kunden inte efterfrågat ett kostnadsförslag för reparationen. Kunden kan ange ett maxpris för reparationen i samband med att produkten lämnas in för reparation. Om reparations-kostnaden blir högre än Kundens maxpris kommer ett kostnadsförslag att skickas till Kunden. För ett sådant kostnadsförslag gäller samma villkor som i det fall Kunden har begärt kostnadsförslag från början. Fastpris kan erbjudas för vissa reparationer. Om Kunden accepterar Fastpris, repareras påtalade fel på produkten till ett fast pris enligt aktuell prislista. Vid yttre åverkan förbehåller sig Canon rätten att skicka ett kostnadsförslag till Kunden. Om Kunden väljer att tacka nej till ett sådant kostnadsförslag, debiteras ingen undersökningsavgift.
I övrigt gäller samma villkor som i det fall Kunden har begärt kostnadsförslag från början.
I det fall Kunden begärt ett kostnadsförslag för reparation förbehåller sig Canon rätten att avvika från kostnadsförslaget med +/- 15 %. Om kunden efter att ha erhållit kostnadsförslaget accepterar reparationen kommer Canon inte att debitera extra för kostnadsförslaget. Kostnadsförslaget är giltigt en månad efter det datum som det skickades till kunden. I det fall Kunden inte vill att reparationen utförs eller inte accepterar kostnadsförslaget inom giltighetstiden på en månad kommer produkten att skickas tillbaka till kunden i samma skick som Canon erhöll den. I de fall produkten vid genomgång och demontering visar sig vara så skadad att det inte är tekniskt möjligt att montera ihop produkten igen och återställa den friskriver sig Canon från att returnera produkten i samma skick som man erhöll den. Om Kunden har begärt produkten i retur oreparerad, kommer Canon att debitera undersökningsavgift:
Digitala kompaktkameror/Officeprodukter 500:. Digitala systemkameror, objektiv och tillbehör/Video 625:-, Projektorer 725:-
OBS! Om kostnadsförslag begärts, eller om produkten har varit inlämnad tidigare och kostnadsförslag har gjorts för samma fel, kan inte reparationen göras om till Fastpris.
2.3 Om ytterligare fel upptäcks, och som därför inte utgjort del av kostnadsförslaget, förbehåller sig Canon rätten att avbryta reparationen.
I sådant fall skall Canon informera Kunden och proceduren i paragraferna 2.1 – 2.3 för order, kostnadsförslag och acceptans skall följas.
2.4 För produkter som returneras oreparerade, t.ex. i fall där Kund inte accepterat kostnadsförslaget, debiterar Canon Kunden en fastslagen porto- och undersökningsavgift.
2.5 Avgifterna i paragraf 2.2 är inklusive moms.
2.6 Reparationerna utförs av Canon Professional Service Center i Göteborg. Canon förbehåller sig dock rätten att av organisatoriska skäl vidarebefordra reparationsarbeten till annan av Canon auktoriserad verkstad.
2.7 Canons acceptans att utföra reparationsuppdrag görs med reservation för tillgänglighet på reservdelar.

3. Garanti och ansvar

3.1 Alla reparationer som Canon utför är föremål för tillämplig nationell rätt för reparationsarbete. Gällande reparationsgaranti är 6 månader.
3.2 Garantianspråk under paragrafen 3.1 kan inte göras gällande då skada, fel eller defekt är ett resultat av normalt slitage, felaktig användning eller vårdslös hantering eller annan olämplig hantering, överdrivet användande eller då Kunden valt olämpligt material. Garantianspråk kan heller inte göras gällande då produkten har ändrats på olämpligt vis, modifierats eller reparerats av Kunden eller av annan av Canon icke-auktoriserad tredje part.
3.3 Canon skall inte ha något skadeståndsansvar, eller ansvar för kostnader uppkomna för kunden, oavsett rättslig grund, innefattande bristande ansvar eller otillåtna handlingar, i den utsträckning denna ansvarsbegränsning är förenlig med för reparationer tillämplig tvingande rätt.
Ansvarsbegränsningen gäller emellertid inte för skada som följer av dödsfall, kroppsskada, brott mot erforderliga kontraktsmässiga förpliktelser eller skador orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåtlig vanskötsel från Canon, eller av produktansvar.
3.4 Canon ansvarar inte för artiklar som skickas med produkten såsom minneskort, batteriladdare och dylikt.
3.5 Reparerad produkt returneras på Kundens risk och bekostnad. På Kundens begäran och bekostnad försäkrar Canon den reparerade produkten för transportskada och förlust. I fall av transportskada skall krav ställas till speditören för kontroll av uppkommen skada. Om detta krav inte ställs gäller inte Kundens rätt till skadeståndsanspråk.
3.6 I det Kunden inte har avhämtat, eller accepterat produkten vid mottagande inom tre månader efter slutförd reparation och efter att Canon informerat Kunden, eller inte betalat i enlighet med paragrafen 4, är Canon berättigad att sälja produkten via pantlånare och kvitta sina krav mot Kunden med uppburen intäkt. Övrig kostnad som uppkommer i samband med Kundens vägran att återta produkten debiteras Kunden.

4. Betalning

4.1 Betalning av reparation förfaller i sin helhet på dagen för fakturering.
4.2 Betalning skall ske kontant vid leverans eller, i fall att så avtalas, mot postförskott på Kundens bekostnad.
4.3 Vid Kunds vägran att betala inom skälig tid efter det att Canon utfört reparationen och ombett Kunden att betala gäller en återtaganderätt för Canon som ger Canon rätt att bland annat sälja produkten i enlighet med paragrafen 3.6.
4.4 I fall av sen betalning har Canon rätt att påföra en ränteavgift som uppgår till diskontot plus 5 % från förfallodagen. Därutöver förbehåller sig Canon rätten att även ställa skadeståndsanspråk till följd av sen eller utebliven betalning.

5. Rätten att hålla inne, kvittning och förbud mot överlåtelse

5.1 Kundens rätt att hålla inne eller rätt till kvittning av eventuella motkrav kan inte göras gällande innan sådana krav är förfallna till betalning.
5.2 Kunds krav kan inte överlåtas till tredje part utan skriftligt medgivande av Canon Professional Service Center.

6. Övrigt

6.1 Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. Tvist mellan Kund och Canon skall exklusivt avgöras vid behörig svensk domstol.
6.2 Varje avvikelse från dessa villkor kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna.
6.3 I det fall en bestämmelse i dessa villkor skulle finnas ogiltig påverkar detta inte giltigheten av övriga bestämmelser. Kunden godtar härmed att varje ogiltigt villkor skall ersättas med ett villkor som till innebörd och syfte är så likt det ogiltiga villkoret som möjligt.

Uppdaterade: 2020-04-20

Du kanske också behöver ...