Warranty_Page_Image

Villkor för service och reparation på Canon Professional Service Center

Om du behöver skicka in din Canon-produkt för service eller reparation gäller följande villkor

VILLKOR FÖR SERVICE OCH REPARATION

Dessa villkor för service och reparation innehåller de särskilda villkor som gäller för leverans av service eller reparation av Canon-produkter (”produkter”) via en Canon Professional Service Center (PSC) från Canon Svenska AB till dig. Läs dessa noggrant innan du skickar en service- eller reparationsbeställning till PSC. Genom att skicka en beställning godkänner du dessa villkor för service och reparation.


1. INFORMATION OM OSS

Vår professionella serviceverkstad (PSC) för Canon Svenska AB (”Canon”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) är registrerad i Sverige med företagsnummer 556072-2224. Vårt registrerade kontor ligger på Björnstigen 85, 169 88 SOLNA, Sverige. Vårt VAT-nummer är SE556072222401.


2. BEGÄRA SERVICE OCH REPARATIONER FRÅN CANON

2.1 Följande steg krävs för att beställa en service eller reparation från Canon och skapa ett avtal mellan dig och oss:

 1. Logga in på ditt företagskonto eller ditt Canon-konto (om tillämpligt) och gå sedan till avsnittet "Support" där du kan påbörja din begäran om service eller reparation.
 2. Om du är konsument (utan Canon-konto) kan du även följa stegen för att "Ordna med en reparation" eller "Ordna med service" via vår supportwebbplats
 3. Du beställer din service eller reparation via formuläret genom att klicka på knappen ”Skicka” i slutet av beställningsprocessen. Du blir vägledd genom proceduren att lägga en beställning av en serie enkla instruktioner på webbplatsen. Observera att din beställning av service eller reparation inte utgör ett avtal förrän den har hanterats och godkänts av oss. Du bör spara ditt ordernummer och datum för framtida referens
 4. När du kommer till vår professionella serviceverkstad får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din/dina produkt/produkter
 5. När din beställning har behandlats och produkten/produkterna har utvärderats kommer vi antingen omedelbart att fortsätta med din begäran (enligt paragraferna som definieras nedan) eller i tillämpliga fall kontakta dig för att begära ditt godkännande för att fortsätta (t.ex. vid offerter gällande tid och kostnad)
 6. Godkännande av beställningen och slutförande av avtalet för inköp av service och reparation sker när vi påbörjar begärd service eller reparation, såvida vi inte har meddelat dig att vi inte godkänner din beställning. Villkoren i ditt avtal lagras av oss och du får en kopia i din beställningsbekräftelse.

2.2 Vi kanske inte accepterar beställningar av något av följande skäl:

 1. Produkten/produkterna som du begärde service eller reparation för stöds inte längre (dvs. reservdelar är inte längre tillgängliga).
 2. Om det har skett en överträdelse av något av våra villkor för service eller reparation eller andra tillämpliga villkor.
 3. Om det finns utestående skulder på ditt konto (om tillämpligt).

2.3 Om Canon får en beställning av service och reparation utan tillräcklig (eller endast delvis) information och Canon inte lyckas kontakta dig, och om du inte heller kontaktar oss och du inte hämtar din/dina produkt/produkter, kan inte Canon returnera produkten/produkterna till dig och förbehåller sig rätten att kassera dem tre (3) månader efter mottagandet.


3. TILLGÄNGLIGHET, BESKRIVNINGAR OCH PRISER FÖR SERVICE OCH REPARATION

3.1 Vi meddelar dig så snart som möjligt efter att ha mottagit en beställning om den service eller reparation som du har beställt av någon anledning inte är tillgänglig eller är föremål för någon otillbörlig försening.

3.2 Service eller reparationer kan bli försenade när de genomförs utanför det ursprungliga inköpslandet på grund av potentiell begränsad tillgänglighet till reservdelar eller lokal teknisk variation mellan modeller.

3.3 Canon kan reparera eller ersätta produkter med eller renoverade delar eller produkter med motsvarande nya prestanda och tillförlitlighet. Canon kan även ersätta produkter med motsvarande modeller om den ursprungliga har utgått. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet att göra detta i enlighet med gällande lagar i det land där reparationen utförs.

3.4 Alla priser visas i den lokala valutan på vår professionella serviceverkstad, inklusive moms och exklusive eventuella fraktkostnader såvida inte annat uttryckligen anges. Priset för en service eller reparation kan ändras från tid till annan, men sådana förändringar påverkar inte beställningar som vi redan har accepterat.

3.5 Vi bekräftar normalt priserna för vår service och reparation som finns på vår webbplats som en del av vår orderhantering, så att om det rätta priset för en service eller reparation är lägre än det angivna priset debiterar vi det lägre beloppet vid betalning.

3.6 Vi har, i den utsträckning tillämplig lag tillåter det, ingen skyldighet att tillhandahålla service eller reparation till dig till det felaktiga (lägre) priset, om prisangivelsen uppenbarligen och utan tvivel rimligen borde ha identifierats som ett fel i prissättningen.


4. CANONS KOMMERSIELLA GARANTIREPARATIONER

4.1 För många Canon-produkter erbjuder vi frivilliga kommersiella garantier från Canon-tillverkaren, utöver de lagstadgade rättigheter som gäller för konsumenter. De här garantierna omfattas av fullständiga villkor. I tillämpliga fall tillhandahålls relevant garantiinformation tillsammans med din produkt eller också finns den på vår garantisida.

4.2 Garantireparationer utförs endast när tillämplig dokumentation som krävs för att validera garantins status tas emot, enligt de specifika villkoren för den kommersiella Canon-garantin som gäller för din produkt.

4.3 Om vi får en beställning på en garantireparation, men garantin anses vara ogiltig, meddelar vi dig och anger vilken orsak det rör sig om genom att tillhandahålla fotografiska bevis (i tillämpliga fall) och (om en reparation är möjlig) erbjuder antingen ett reparationserbjudande till fast pris och/eller ett kostnadsförslag. Om du sedan avböjer reparationserbjudandet till fast pris eller kostnadsförslaget debiteras ingen undersökningsavgift.

4.4 Om vi får en beställning på en garantireparation, men garantin anses vara ogiltig på grund av uppenbar skada eller felaktig användning, och du senare avböjer kostnadsförslaget debiterar vi ingen undersökningsavgift, men vi kan komma att tillämpa en avgift för returfrakten.

4.5 Om vi får en beställning på en garantireparation, men den tekniska diagnostiseringen inte visar på något fel, returneras din/dina produkt/produkter oreparerade, men vi kan komma att debitera en returfraktavgift.

4.6 Vid garantireparationer reparerar vi produkten/produkterna enligt tillverkarens tekniska data.


5. KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH GARANTIER

Om du har köpt produkter som konsument har du även möjlighet att utnyttja lagstadgade rättigheter enligt EU:s och nationell lagstiftning gällande försäljning av varor som är defekta eller inte uppfyller givna tekniska data. Dessa rättigheter (inklusive rätten till reparation, byte eller återbetalning av inköpspriset i vissa situationer) gäller för alla konsumenter, men giltighetstiden varierar beroende på inköpsland. Dessa rättigheter gäller för alla varor du köper från säljaren av produkterna och du kan hävda dessa rättigheter gentemot dem oavsett om dina varor omfattas av Canons kommersiella garantier. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av något i dessa villkor eller på något annat sätt. Om du vill åberopa dina lagliga rättigheter kontaktar du säljaren.

Kontakta en lokal konsumentrådgivningstjänst för mer information om konsumenträttigheter.


6. SERVICE TILL FAST PRIS OCH BETALBARA REPARATIONER

6.1 För många Canon-produkter erbjuder vi service till fast pris och betalbara reparationer (antingen reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag). De här erbjudandena omfattas av ytterligare specifika villkor som anges i paragraf 7, 8, 9 och 10.

6.2 När din beställning är lagd genomförs service till fast pris och betalbara reparationer (endast reparationer till fast pris och maxpris) så snart en teknisk diagnostisering har utförts och inget undantag har identifierats. När det gäller kostnadsförslag utförs reparationer först efter att du har godkänt kostnadsförslaget som vi skickar till dig.

6.3 All service till fast pris som vi offererar till dig omfattar arbete, standardleverans och moms. Service till fast pris omfattar inte kostnaden för reservdelar (såvida det inte anges i omfattningen för servicen).

6.4 Alla betalbara reparationer (antingen reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag) som offereras till dig inkluderar reservdelar, arbete, standardleverans och moms.

6.5 Vid betalbara reparationer (antingen reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag) strävar vi efter att slutföra reparationen enligt specifikationerna. Vi förbehåller oss dock rätten att ogiltigförklara avtalet om vi senare upptäcker att reparationen av någon anledning inte kan slutföras (dvs. reservdelar är inte längre tillgängliga) och om det är nödvändigt kontaktar vi dig och ger dig andra alternativ (i tillämpliga fall).

6.6 Om vi får en beställning på betalbara reparationer (antingen reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag), men den tekniska diagnosen inte visar på något fel, returneras din/dina produkt/produkter oreparerade, men vi kan komma att debitera en returfraktavgift.

6.7 Vid betalbara reparationer reparerar Canon produkten/produkterna enligt tillverkarens tekniska data.

6.8 Det arbete och material som används av Canon vid betalbara reparationer (antingen reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag) garanteras under sex (6) månader från reparationsdatumet att vara fritt från defekter vid normal användning. Vår skyldighet enligt sådan reparationsgaranti är begränsad till reparation av originaldefekter för maxpris eller kostnadsförslag, men vid reparationer till fast pris utökar vi detta till att täcka eventuella elektroniska/mekaniska fel.

6.9 Reparationsgarantin upphör att gälla om en reparation utförs av obehöriga serviceverkstäder eller om utrustningen missbrukas, försummas, skadas eller om något fel uppstår på grund av batteriläckage och fuktskada.


7. SERVICE TILL FAST PRIS

7.1 För många Canon-produkter erbjuder vi underhållsservice. För vart och ett av våra erbjudanden på underhållsservice hittar du omfattningen av servicen (däribland viktig information) på vår sida för underhållsservice. Om du skickar in en beställning av en underhållsservice fungerar det som ditt godkännande gentemot oss att fortsätta med underhållsservicen och ingen offert kommer att tillhandahållas. Om ett fel upptäcks på produkten/produkterna under den begärda underhållsservicen kontaktar vi dig för att antingen be om ett inköpsbevis som validerar din kommersiella Canon-garanti (om det inte redan har tillhandahållits) eller, om produkten/produkterna inte längre omfattas av den kommersiella Canon-garantin, för att diskutera betalbara reparationsalternativ (dvs. reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag).

7.2 För många Canon-produkter erbjuder vi uppgraderingsservice. För vart och ett av våra erbjudanden på uppgraderingsservice hittar du omfattningen av servicen (däribland viktig information) på vår sida för uppgraderingsservice och genom att skicka in en beställning av en uppgraderingsservice fungerar det som ditt godkännande gentemot oss att fortsätta med uppgraderingsservicen och ingen offert kommer att tillhandahållas. Om ett fel upptäcks på produkten/produkterna under den begärda uppgraderingsservicen kontaktar vi dig för att antingen be om ett inköpsbevis som validerar din kommersiella Canon-garanti (om det inte redan har tillhandahållits) eller, om produkten/produkterna inte längre omfattas av den kommersiella Canon-garantin, för att diskutera betalbara reparationsalternativ (dvs. reparation till fast pris, maxpris eller kostnadsförslag).

7.3 För vissa Canon-produkter erbjuder vi expresservice. För vart och ett av våra erbjudanden på expresservice hittar du omfattningen av servicen (däribland viktig information) på vår sida för expresservice och genom att skicka in en beställning av en expresservice fungerar det som ditt godkännande gentemot oss att fortsätta med expresservicen. Om vi inte kan uppfylla den angivna tidsperioden enligt definitionen i omfattningen för servicen tillämpas inte tilläggsavgifterna för denna service på din beställning.


8. REPARATION TILL FAST PRIS

8.1 För många Canon-produkter erbjuder vi reparation till fast pris (FPR) som gäller defekter som uppstår på grund av antingen:

 1. Normalt slitage
 2. Fel på komponenter under normala driftsförhållanden

8.2 Efter din beställning utförs en reparation till fast pris först när den tekniska diagnostiseringen har genomförts och inget undantag har identifierats. Vid reparationer till fast pris ogiltigförklarar vi erbjudandet om felet visar sig ha orsakats av andra omständigheter, till exempel (men inte begränsat till):

 1. Felaktig användning, skador eller defekter orsakade av felaktig förvaring, kraftiga stötar/slag/fuktskador eller skador orsakade av främmande ämnen
 2. Omfattande skada orsakad av felaktig spänningsingång
 3. Otillräcklig förpackning av produkten när den returneras till ett PSC
 4. Reparationer, modifieringar och manipulering som utförs av verkstäder som inte är auktoriserade av Canon

8.3 Om vi får en beställning på en reparation till fast pris, men erbjudandet om reparation till fast pris anses vara ogiltigt, meddelar vi dig och anger vilken orsak det rör sig om genom att tillhandahålla fotografiska bevis (om tillämpligt) och (om en reparation är möjlig) erbjuder ett kostnadsförslag. Om du därefter avböjer kostnadsförslaget debiteras ingen undersökningsavgift, men vi kan komma att ta ut en returfraktavgift.

8.4 Om vi erbjuder reparation till fast pris, men erbjudandet på reparation till fast pris avböjs av dig (eller om vi inte får något svar inom trettio (30) dagar), returneras din/dina produkt/produkter oreparerad(e) och vi kan komma att tillämpa en returfraktavgift.


9. MAXPRIS

9.1 För många Canon-produkter erbjuder vi dig möjligheten att ange ett maxpris (dvs. maximal reparationskostnad) istället för att begära ett kostnadsförslag, men ett minimivärde gäller (dvs. minst SEK 2500 inklusive moms).

9.2 Om vi får en beställning med ett angivet maxpris fungerar detta som ditt godkännande för oss att fortsätta med reparationen och ingen offert tillhandahålls. Om reparationen kan slutföras mot en kostnad som är lägre än det angivna maxpriset debiteras du endast det lägre beloppet.

9.3 Om vi får en beställning med ett angivet maxpris, och vi efter den tekniska diagnostiseringen upptäcker att reparationen kommer att överskrida din gräns, tillhandahåller vi kostnadsförslag och inväntar ditt godkännande för att fortsätta. Om du därefter avböjer kostnadsförslaget debiteras ingen undersökningsavgift, men vi kan komma att ta ut en returfraktavgift.


10. KOSTNADSFÖRSLAG

10.1 För många Canon-produkter erbjuder vi ett kostnadsförslag. Efter din beställning genomförs en teknisk diagnostisering och vi tillhandahåller ett kostnadsförslag som beskriver de förväntade kostnaderna för reparation av din/dina produkt/produkter. Vi förbehåller oss rätten att revidera kostnadsförslaget vid behov (dvs. om ytterligare skador/fel som inte rapporterats identifieras).

10.2 Det kostnadsförslag som du får omfattas av en toleransgräns på tio (10) procent (%) när den slutliga reparationskostnaden beräknas. Om den slutliga reparationskostnaden överskrider toleransgränsen kontaktar vi dig för att diskutera och/eller tillhandahålla ett uppdaterat kostnadsförslag och inväntar ditt godkännande för att fortsätta.

10.3 Om vi erbjuder ett kostnadsförslag gäller erbjudandet i trettio (30) dagar efter det datum då kostnadsförslaget utfärdas.

10.4 Om vi får en beställning på ett kostnadsförslag och förslaget mottagits av dig, kan du inte längre välja alternativet fast pris (om ett sådant är tillgängligt till en lägre kostnad).

10.5 Om vi erbjuder ett kostnadsförslag, men erbjudandet avböjs av dig, debiteras en undersökningsavgift på SEK 375 inklusive moms för att täcka de kostnader som detta medfört hos oss (dvs. undersökning och återmontering av din/dina produkt/produkter. Vi strävar efter att montera din/dina produkt/produkter till det skick de togs emot i, men ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår till följd av underlåtenhet att göra det. Undersökningsavgiften som debiteras fastställs enligt följande:

 1. (i) Om kostnadsförslaget omfattar flera produkter (t.ex. en kamera och ett objektiv) och hela kostnadsförslaget avböjs av dig debiterar vi endast en undersökningsavgift för kostnadsförslaget (enligt det belopp som anges i paragraf 10.5)
 2. (ii) Om kostnadsförslaget omfattar flera produkter (t.ex. en kamera och ett objektiv) och kostnadsförslaget delvis avböjs av dig (dvs. du avböjer kostnadsförslaget för en (1) av produkterna) debiterar vi ingen undersökningsavgift för kostnadsförslaget.

10.6 Om vi erbjuder ett kostnadsförslag, men erbjudandet avböjs av dig (eller om vi inte får något svar inom trettio (30) dagar), returneras din/dina produkt/produkter oreparerade, du debiteras undersökningsavgift (om tillämpligt) och vi kan komma att debitera en returfraktavgift.

10.7 Om vi erbjuder ett kostnadsförslag, men erbjudandet avböjs av dig och du begär att vi ska kassera produkten/produkterna för din räkning, kasseras din/dina produkt/produkter av oss och vi debiterar ingen undersökningsavgift eller returfraktavgift.


11. BETALNING

11.1 När vi har slutfört din beställning av service eller reparation meddelar vi dig om betalning krävs innan produkten/produkterna skickas eller vid upphämtning (om tillämpligt), såvida du inte har ett konto hos oss och vi skriftligen har godkänt alternativa betalningsvillkor.

11.2 Vi accepterar betalning via Canons onlineportal för service och reparation eller via banköverföring till Danske Bank. Vid upphämtning från vår verkstad accepterar vi även betalning med bankkort (Visa eller Mastercard) eller Swish.

11.3 För kontokunder måste betalningen göras inom den definierade perioden (dvs. inom trettio (30) dagar från fakturadatum) som vi skriftligen har avtalat med dig om. Vid sen betalning har vi rätt att ta ut en ränteavgift och/eller en fast kompensationsavgift för återställningskostnader enligt vårt avtal med dig. Dessutom förbehåller vi oss rätten att begära skadestånd till följd av försenad eller utebliven betalning.

11.4 När du har fått ett meddelande från oss om att betalning krävs och du inte betalar inom tre (3) månader efter meddelandet gäller en rättighet till återtagande för oss som ger oss rätt att sälja produkten/produkterna för att kompensera för de kostnader vi har ådragit oss för din räkning.


12. RÄTT TILL KVARHÅLLANDE, KOMPENSATION OCH TILLDELNING

12.1 Försäkran om rätten till kvarhållande, som härrör från samma rättsliga relation men inte samma avtalsförhållande med oss, undantas.

12.2 Kompensation för eventuella motkrav från dig (vår avtalspartner) utesluts om dessa motkrav inte har fastställts enligt lag eller är obestridda.

12.3 Dina anspråk kan inte överföras till tredje part utan skriftligt tillstånd från Canon.


13. DIN INFORMATION

13.1 Vi behandlar uppgifter om dig i enlighet med vår sekretesspolicy för konsumenter eller sekretesspolicy för företag.

13.2 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna om din beställning och betalning (om tillämpligt) säkra. Observera dock att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av att en tredje part som inte anlitas av oss anskaffar obehörig åtkomst till uppgifter som du uppger när du får åtkomst till eller beställer service och reparation från vår webbplats, i fall då vi inte kan beskyllas för försumlighet.


14. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

14.1 Vi strävar efter att garantera säkerheten för din/dina produkt/produkter när de är i vår ägo. Även om vi gör allt vi kan för att returnera din/dina produkt/produkter och eventuella inspelningsbara medier eller tillbehör åtar vi oss emellertid inget ansvar och betalar inte heller ut någon ersättning vid förlust av inspelningsbara medier.

14.2 Vi kan inte hållas ansvariga för någon skada eller förlust som orsakats av att din/dina produkt/produkter har levererats till oss för en service eller reparation, eller om vi skickar tillbaka den till dig efter att service eller reparation har slutförts, annat än vad som orsakas av vår bevisade försumlighet. Vid skada eller förlust under transport måste budet undersöka skadan eller förlusten. Vi kan inte hållas ansvariga för indirekta skador eller följdskador, skador eller kostnader.

14.3 När produkten/produkterna tas emot efter service eller reparation måste du kontrollera att alla artiklar har returnerats och bekräfta villkoren för produkten/produkterna. Vi anser att underlåtenhet att omedelbart meddela oss om eventuella problem innebär att alla produkter eller artiklar har tagits emot och är i gott skick.

14.4 Den maximala förlust eller skada som vi ansvarar för enligt dessa villkor för service och reparation är begränsad till ersättningsvärdet för den produkt som transporteras av budet (i händelse av skada eller förlust) och det pris du har betalat oss för den service eller reparation (om tillämpligt) som förlusten eller skadan du lider gäller.

14.5 Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån för: (a) dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, (b) bedrägeri eller oriktig framställning och grov försumlighet, (c) överträdelser mot villkor underförstådda i författningar och vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån i större utsträckning än vad tillämplig lag tillåter.

Ingenting i denna klausul eller på någon annan plats i dessa villkor för service och reparation begränsar eller påverkar negativt dina lagstadgade rättigheter. Du kan kontakta en lokal konsumentrådgivningstjänst för information om konsumenträttigheter.


15. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell underlåtenhet att utföra, eller fördröjning i att utföra, våra skyldigheter enligt dessa villkor för service och reparation som inte kan tillskrivas oss enligt dessa villkor för service och reparation samt andra tillämpliga villkor eller lagar, inklusive men inte begränsat till händelser utanför vår rimliga kontroll, inbegripet force majeure, eldsvåda, översvämning, svåra väderleksförhållanden, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller ej), terrordåd, arbetsmarknadskonflikter (oavsett om det berör våra anställda eller ej) eller handlingar av lokala eller centrala myndigheter eller av någon annan behörig myndighet, samt andra force majeure-händelser i enlighet med tillämplig lag.


16. TVISTHANTERING

16.1 Om du har en tvist med oss angående vårt avtal med dig, ska du i första hand kontakta oss via e-post på psc.service@canon.se och försöka lösa tvisten med oss. Du kan även skriva till oss på: Canon Svenska AB, Professional Service Center, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Sverige.

16.2 Om vi har en tvist med dig vad gäller vårt avtal kommer vi också att försöka kontakta dig direkt för att lösa frågan. Vi kommer att använda de kontaktuppgifter du angett i den relevanta beställningen eller i något tillhörande konto du har registrerat hos oss.

16.3 Om det osannolika skulle inträffa att vi inte kan lösa en tvist, kommer vi att diskutera med dig och försöka komma fram till ett effektivt sätt att självständigt lösa tvisten. Detta påverkar inte dina rättigheter att väcka tvister hos relevant lokalt konsumentskyddsorgan eller lämplig domstol på något sätt.


17. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR FÖR SERVICE OCH REPARATION

17.1 Vi kan komma att ändra eller uppdatera dessa villkor från tid till annan.

17.2 Den aktuella versionen av villkoren för service och reparation som är tillgänglig på vår webbplats vid tillfället då beställningen av service och reparation skickas in är den version som gäller för avtalet mellan oss.


18. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

18.1 Dessa villkor för service och reparation regleras av svensk lag. Detta innebär att ett avtal om köp av service eller reparation som görs med oss och varje tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det styrs av svensk lagstiftning. Om du ingår i ett avtal som en konsument kommer lagen i ditt hemland att gälla framför ovanstående.

18.2 Du och vi samtycker båda till att domstolarna i Sverige har icke-exklusiv jurisdiktion. Om du ingår avtalet som en konsument är du berättigad att väcka talan i domstol i ditt hemland.


19. ÖVRIGA VILLKOR

19.1 Dessa villkor för service och reparation anger de skriftliga villkoren i ditt avtal med oss för köp av service eller reparation. Om någon paragraf eller del av dessa villkor för service och reparation befinns vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska det inte påverka någon annan del av villkoren för service eller reparation som då ska kvarstå i full kraft och fortfarande ska gälla för vårt avtal.

19.2 Eventuella avtal mellan dig och oss används endast mellan dig och oss. Ingen tredje part ska ha någon rättighet att genomdriva något av villkoren.

19.3 Vi kan utlokalisera eller överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan organisation. Vi kommer att meddela dig om detta inträffar i fall då det krävs av tillämplig lag, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt avtalet.


20. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar angående Canons onlineportal för service och reparation, eller om ditt köp av någon service eller reparation, kan du skicka oss ett e-postmeddelande till psc.service@canon.se eller ringa vår kundtjänst på +46 (0)31 7203480. Vår kundtjänst finns här för att hjälpa dig.


UPPDATERADE VILLKOR: 11 april 2024TERMS OF SERVICE & REPAIR

These Terms of Service & Repair set out the specific terms and conditions applicable to the supply of any Services or Repairs for Canon products (“Products”) by the Canon Professional Service Centre (PSC) of Canon Svenska AB to You. Please read these carefully before submitting any Service or Repair order to the PSC. By submitting an order, you are agreeing to these Terms of Service & Repair.


1. INFORMATION ABOUT US

Our Professional Service Centre (PSC) of Canon Svenska AB (“Canon”, “we”, “our”, “us”) is registered in Sweden under company number 556072-2224. Our registered office is at Björnstigen 85, 169 88 SOLNA, Sverige. Our VAT number is SE556072222401.


2. REQUESTING SERVICES & REPAIRS FROM CANON

2.1 The following steps are required to order a Service or Repair from Canon and create a contract between You and Us:

 1. Log into your Business Account or your Canon Account (as applicable), then navigate to ‘Support’ section where you will be able to initiate your service or repair requests.
 2. Alternatively, if you are a Consumer (with no Canon Account), please follow the steps to ‘Arrange a Repair’ or ‘Arrange a Service’ via our Support website
 3. You place the order for your Service or Repair on the request form by clicking the “Submit” button at the end of the request process. You will be guided through the process of placing an order by a series of simple instructions on the website. Please note that your order for Service or Repair will not constitute a contract until it is handled and accepted by us. Please, note your Order number and date for future reference
 4. Upon arrival at our Professional Service Centre, you will receive confirmation that we have received your Product(s)
 5. Once your order has been processed and your Product(s) has been assessed, we will either immediately proceed with your request (subject to the clauses defined below) or where applicable contact you to request your approval to proceed (i.e. in the case of Time & Cost Quotations)
 6. Order acceptance and the completion of the contract for the purchase of the Service & Repair takes place when we initiate the requested Service or Repairs unless we have notified you that we do not accept your order. The Terms of your contract will be stored by us and you will receive a copy in your order acknowledgement.

2.2 We may not accept orders for any of the following reasons:

 1. The product(s) you requested Service or Repair for are no longer supported (i.e. Spare Parts no longer available).
 2. Where there has been a breach of any of our Terms of Service & Repair or other applicable terms.
 3. Where there is outstanding debt on your Account (if applicable).

2.3 In the event that Canon receives an order for Service & Repair without adequate (or partial) information and Canon is unable to contact you, where subsequently no contact is made by you and you do not collect your Product(s), Canon will be unable to return the Product(s) to you and reserves the right to dispose of them three (3) months after receipt.


3. SERVICE & REPAIR AVAILABILITY, DESCRIPTIONS & PRICING

3.1 We will inform you as soon as possible after receiving an order if, for any reason, the Service or Repair you have ordered is not available or are subject to any undue delay.

3.2 Orders for Service or Repair may be delayed when performed outside of the original country of purchase due to potential restricted availability of Spare Parts or local technical variation between models.

3.3 Canon may repair or replace Products with new or reconditioned parts or products of equivalent to new performance and reliability. Canon may also replace Products with equivalent models where the original has been discontinued. Reconditioned parts or Products will only be used if it is permissible to do so under the statutory law of a country where the repair is performed.

3.4 All prices are displayed in the local currency of our Professional Service Centre, inclusive of VAT and inclusive of any delivery charges unless expressly indicated otherwise. The price of any Services or Repairs may change from time to time, but changes will not affect any order we have already accepted.

3.5 We will normally verify the prices of our Services and Repairs listed on our site as part of our order-handling procedure so that, where a Service or Repair’s correct price is less than our stated price, we will charge the lower amount when requesting payment from you.

3.6 To the extent permitted by applicable law, we are under no obligation to provide the Service or Repair to you at the incorrect (lower) price, if the pricing error is obvious and unmistakable and could have reasonably been recognised by you as an error in pricing.


4. CANON COMMERCIAL WARRANTY REPAIRS

4.1 For many Canon products, we offer voluntary Canon manufacturer’s Commercial Warranties, in addition to the statutory legal rights applicable to consumers. These Warranties are subject to full terms and conditions. Where applicable, the relevant Warranty information is provided with your Product or can be found via our Warranty Hub.

4.2 Warranty repairs will only be undertaken upon receipt of the applicable documentation required to validate warranty status, as outlined within the specific Canon Commercial Warranty terms and conditions which apply to your Product.

4.3 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence (where applicable) and (where a repair is possible) will offer either a Fixed Price Repair offer and/or a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Fixed Price Repair offer or Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged.

4.4 Where we receive an order for warranty repair, but the warranty is deemed to be void due to obvious impact damage or misuse, should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

4.5 Where we receive an order for warranty repair, but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

4.6 When performing warranty repairs, we shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.


5. CONSUMER STATUTORY RIGHTS AND WARRANTIES

Where you have purchased Product(s) as a consumer you also benefit from statutory legal rights under European Union (EU) and/or your national law covering the sale of goods that are defective or do not conform to specifications. These rights (including the right to repair, replacement or refund of the price in certain situations) apply to all consumers, however, the duration varies depending on your country of purchase. These rights apply to all goods you purchase from the seller of the products, and you may enforce these rights against them, irrespective of whether or not your goods are covered by any of our Canon commercial warranties. Your legal rights are not affected by anything in these terms or in any other way. If you wish to invoke your legal rights, please contact your seller.

For more information on consumer rights, please contact a local consumer advisory service.


6. FIXED PRICE SERVICES & CHARGEABLE REPAIRS

6.1 For many Canon products, we offer a range of Fixed Price Services & Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation). These offerings are subject to additional specific terms & conditions set out in Clauses 7, 8, 9 & 10.

6.2 Following your order, Fixed Price Services and Chargeable Repairs (Fixed Price Repairs & Repair Limit only) will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Time & Cost Quotations, repairs will only be undertaken following your acceptance of the quotation we issue to you.

6.3 All Fixed Price Services quoted to you are inclusive of labour, standard delivery and VAT. Fixed Price Services do not include the cost of Spare Parts (except where specified in the Scope of the Service).

6.4 All Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) quoted to you are inclusive of spare parts, labour, standard delivery, and VAT.

6.5 When performing Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), we will endeavour to complete the repair as specified. However, we reserve the right to void the agreement, if subsequently we identify that the repair cannot be completed for any reason (i.e. spare parts are no longer available) and in the event this is necessary we will contact you and provide you with alternative options (where applicable).

6.6 Where we receive an order for Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation), but following technical diagnosis no fault is found, your Product(s) will be returned unrepaired, however, we may apply a return shipping fee.

6.7 When performing Chargeable Repairs, Canon shall repair the Product(s) to the manufacturer’s specification.

6.8 Workmanship and materials used by Canon in Chargeable Repairs (either Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation) are guaranteed for six (6) months, from date of repair to be free from defects under normal use. Our obligation under such repair guarantee is limited to repairing the original defects for Repair Limit or Time & Cost Quotation, however, in the case of Fixed Price Repairs we extend this to cover any Electro/Mechanical failures.

6.9 The repair guarantee is void if any repairs are undertaken by unauthorised Service Centres, or if the equipment is misused, neglected, damaged or if any defect arises from battery leakage and liquid damage.


7. FIXED PRICE SERVICES

7.1 For many Canon products, we offer a range of Maintenance Services. For each of the Maintenance Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Maintenance Services page and by submitting an order for a Maintenance Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Maintenance Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Maintenance Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.2 For many Canon products, we offer a range of Upgrade Services. For each of the unique Upgrade Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Upgrade Services page and by submitting an order for an Upgrade Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Upgrade Service and no quotation will be provided. If a fault is identified with your product(s) during your requested Upgrade Service, we will contact you to either request a copy of your proof of purchase to validate your Canon Commercial warranty (if not already provided) or, if your product(s) is no longer covered by its Canon Commercial Warranty to discuss Chargeable repair options (i.e. Fixed Price Repair, Repair Limit or Time & Cost Quotation).

7.3 For selected Canon products, we offer a range of Express Services. For each of the unique Express Service offerings, the Scope of Service (including Important Information) can be found on our Express Services page and by submitting an order for an Express Service, this acts as your authorisation for us to proceed with the Express Service. As defined by the Scope of Service, if we are unable to meet the defined timeframe, the surcharges for these services will not be applied to your order.


8. FIXED PRICE REPAIR

8.1 For many Canon products, we offer Fixed Price Repairs (FPR) which applies to defects arising from either:

 1. Normal wear and tear
 2. Failure of components under normal operating conditions

8.2 Following your order, a Fixed Price Repair will be undertaken once technical diagnosis has been performed and no exemption has been identified. In the case of Fixed Price Repairs, we will void the offer if the defect is found to have been caused by any other circumstance, including for example (but not limited to):

 1. Improper use, damage or defects caused by incorrect storage, excessive impact/shock/liquid damage or damage by foreign substances;
 2. Excessive damage caused by incorrect voltage input;
 3. Inadequate packaging of the product when returning it to an PSC;
 4. Repairs, modifications, tampering carried out by repairers who are not authorised by Canon

8.3 Where we receive an order for Fixed Price Repair, but the FPR offer is deemed to be void, we will notify you, indicating the nature of the defect, providing photographic evidence and (where a repair is possible) will offer a Time & Cost Quotation. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.

8.4 Where we offer a Fixed Price Repair, but the FPR offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired and we may apply a return shipping fee.


9. REPAIR LIMIT

9.1 For many Canon products, we offer you the ability to set a Repair Limit (i.e. maximum repair fee) rather than requesting a Time & Cost Quotation, however a minimum value applies (i.e. at least SEK 2500 inclusive of VAT.)

9.2 Where we receive an order with a specified Repair Limit, this acts as your authorisation for us to proceed with the repair and no quotation will be provided. If the repair can be completed for a fee lower than the specified Repair Limit, you will only be charged the lower amount.

9.3 Where we receive an order with a specified Repair Limit, if following technical diagnosis, we identify that the repair will exceed your limit we will provide you with a Time & Cost Quotation and await your approval to proceed. Should you subsequently reject the Time & Cost Quotation, a rejection fee will not be charged, however we may apply a return shipping fee.


10. TIME & COST QUOTATION

10.1 For many Canon products, we offer Time & Cost Quotation. Following your order, a technical diagnosis will be performed, and we will provide you with a quotation detailing the anticipated costs to repair your Product(s). We reserve the right to revise the quotation provided where necessary (i.e. where further damage/fault not reported is identified).

10.2The Time & Cost Quotation provided to you is subject to a tolerance limit of ten (10) per cent (%) when the final repair cost is calculated. Should the final repair cost exceed the tolerance limit, we will contact you to discuss and/or provide an updated Time & Cost Quotation and will await your approval to proceed.

10.3 Where we offer a Time & Cost Quotation, the offer is valid for thirty (30) days) after the date the quotation is issued.

10.4 Where we receive an order for Time & Cost Quotation, following receipt of the quotation you cannot revert to the Fixed Price Repair offer (should one be available at a lower cost.)

10.5 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you, a rejection fee of SEK 375 inclusive of VAT will be applied to cover our incurred costs (i.e. examination and reassembly of your Product(s). We shall endeavour to reassemble your product(s) to the condition in which they were received but shall not be liable to you for any loss or damage whatsoever resulting from failure to do so. The rejection fee charged will be determined as follows:

 1. (i) If the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the total quotation is rejected by you, we will charge you only a single quotation rejection fee (as per amount stipulated in Clause 10.5)
 2. (ii) if the Time & Cost Quotation covers multiple products (i.e. a Camera and a Lens) and the quotation is partially rejected by you (i.e. you reject the quotation for one (1) of the products) , we will not charge you a quotation rejection fee.

10.6 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you (or where no response is received after thirty (30) days), your product(s) will be returned unrepaired, you will be charged the rejection fee (if applicable) and we may apply a return shipping fee.

10.7 Where we offer a Time & Cost Quotation, but the offer is rejected by you and you request us to scrap the product(s) on your behalf, your product(s) will be scrapped by us and we will not charge you a rejection fee or a return shipping fee.


11. PAYMENT

11.1 Following completion of your Service or Repair order, we will notify you that payment is required prior to dispatch of your Product(s) or upon collection (if applicable), unless you have an account with us and we have agreed alternative payment terms in writing.

11.2 We accept payment via our Canon Online Service & Repair portal, Swish, or by Bank Transfer to Danske bank. Alternatively, in the case of collection from our location we accept payment by bank card (Visa or Mastercard).

11.3 For Account customers, payment must be made within the defined period (i.e. within thirty (30) days of Invoice Date) we have agreed in writing with you. In case of late payment, we have the right to impose an interest charge and/or a fixed compensation fee for recovery costs as per our agreement with you. In addition, we reserve the right to claim damages as a result of late or non-payment.

11.4 Following notification from us to you that payment is required, in the event of your refusal to pay within three (3) months of notification, a readmission right shall apply to us that gives us the right to sell the Product(s) to offset the costs we have incurred on your behalf.


12. RIGHT OF RETENTION, OFFSETTING & ASSIGNMENT

12.1 The assertion of a right of retention, which results from the same Legal relationship, but not the same contractual relationship with us is excluded.

12.2 Offsetting against any counterclaims by you (our contractual partner) is excluded if these counterclaims have not been legally established or are undisputed.

12.3 Your claims cannot be transferred to third parties without the written consent of Canon


13. YOUR INFORMATION

13.1 We process information about you in accordance with our Consumer Privacy Policy or Business Privacy Policy.

13.2 We will take all reasonable care to keep the details of your request and payment (if applicable) secure. Please note, however, that we cannot be held liable for any loss you may suffer if a third party not engaged by us procures unauthorised access to any data you provide when accessing or requesting Service & Repairs from the website, in the absence of negligence on our part.


14. OUR LIABILITY TO YOU

14.1 We will endeavour to ensure the safety of your Product(s) whilst in our possession. However, whilst every effort will be made to return your Product(s) and any recordable media or accessories, we cannot accept any liability, nor pay any compensation, for loss of any recordable media.

14.2 We cannot be held responsible for any damage or loss caused to your product(s) being shipped to us for a Service or Repair request, or where we are shipping back to you following completion of the Service or Repair request, other than that caused by our proven negligence. In the event of transport damage or loss, the delivery courier shall be required to investigate the damage or loss. We exclude any liability for any indirect or consequential loss, damage or expense.

14.3 Upon receipt of your product(s) following Service or Repair, you must verify all items have been returned and confirm conditions of the product(s). We consider the failure to notify us immediately of any problems that you have verified the product(s) or item(s) to have all been received and in good condition.

14.4 The maximum loss or damage we will be responsible for under these Terms of Service & Repair is limited to the replacement value of the product being transported by our delivery courier (in the case of damage or loss) and the price you have paid us for the Service & Repair (if applicable) to which the loss or damage you suffer relates.

14.5 We do not in any way exclude or limit our liability for: (a) death or personal injury caused by our negligence; (b) fraud or fraudulent misrepresentation and gross negligence; (c) any breach of any terms implied by statute and we do not in any way exclude or limit our liability further than permitted by applicable law.

Nothing contained in this clause or elsewhere in these Terms of Service & Repair limits or negatively affects your statutory rights. For information on consumer rights, you can contact a local consumer advisory service.


15. EVENTS OUTSIDE OUR CONTROL

We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under these Terms of Service & Repair which cannot be attributed to us under these Terms of Service & Repair, other applicable terms and conditions or applicable law, including but not limited to events outside our reasonable control including acts of god, fire, flood, severe weather, explosions, war (whether declared or not), acts of terrorism, industrial disputes (whether or not involving our employees), or acts of local or central Government or of any other competent authorities, as well as other force majeure events pursuant to applicable law.


16. DISPUTE RESOLUTION

16.1 If you have a dispute with us relating to our contract with you, in the first instance please contact us by email at psc.service@canon.se and attempt to resolve the dispute with us. You can also write to us at: Canon Svenska AB, Professional Service Center, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Sverige.

16.2 If we have a dispute with you relating to our contract, we will also seek to contact you directly in order to resolve the matter. We will use contact details you have provided in the relevant order or in any associated account you have registered with us.

16.3 In the unlikely event we are not able to resolve a dispute, we will discuss with you an effective way of independently resolving the dispute. This does not affect your rights to bring any dispute to the relevant local consumer protection body or/and the appropriate court in any way.


17. UPDATES & AMENDS TO THESE TERMS OF SERVICE & REPAIR

17.1 We may modify or update these terms and conditions from time.

17.2 The current version of the terms and conditions of service and repair displayed and available on our site at the time the Service and Repair request is submitted will be the version that apply to the contract between us.


18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

18.1 These Terms of Service & Repair are governed by Swedish law. This means that a Contract for the purchase of Services or Repairs made with us and any dispute or claim arising out of or in connection with it will be governed by Swedish law. If you are contracting as a consumer, the law of your country of residence will govern the above.

18.2 You and we both agree that the courts of Sweden will have non-exclusive jurisdiction. If you are contracting as a consumer, you are entitled to bring proceedings before the courts of your domicile, in your country of residence, as applicable.


19. OTHER TERMS

19.1 These Terms of Service & Repair set out the written terms of your contract with us for the purchase of Services or Repairs. If any paragraph or part of these Terms of Service & Repair is found to be unlawful, invalid or is unenforceable, it shall not affect any other part of the Terms of Service & Repair which will shall remain in full force and shall still apply to our contract.

19.2 Any contract made between you and us is only made between you and us. No third party will have any rights to enforce any of its terms.

19.3 We may subcontract or transfer our rights and obligations under our contract with you to another organisation. We will notify you if this happens if required by applicable law, but this will not affect your rights or our obligations under the contract.


20. CONTACT US

If you have any questions or queries about the Canon Online Service & Repair portal, or your purchase of Services or Repairs, please send us an email at psc.service@canon.se or call our Customer Service team on +46 (0)31 7203480. Our Customer Service is here to help.


TERMS UPDATED: 11 April 2024

Du kanske också behöver ...